အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)မှ ဆောင်ရွက်ဆဲ အမှုတွဲများ