အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ

လပ်ကီးစတား

ဋ-A/၁၃

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၂၅၀၇၆၉၉၂

၀၉ ၂၅၀၈၃၃၂၉၂

၀၉ ၇၉၉၉၄၃၄၉၀

၁၄၀၀၀

၂၂၀၀၀

၄၄၀၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

ကော့သောင်း

၂:၃၀

၄:၃၀

အန်တီဝင်း

ဋ-A/၃

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၂၅၄၅၇၉၉၂၂

၀၉ ၃၁၁၁၂၆၃၂

၁၅၃၀၀

၂၅၃၀၀

ထားဝယ်-မြိတ်

၁၄:၃၀

ရွှေလီရတနာ

ဃ/၁ မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၅၀၂၉၈၅၄

၁၃၅၀၀

၁၃၅၀၀

၂၁၀၀၀

ထားဝယ်

မောင်းမကန်

မြိတ်-ကော့သောင်း

၂:၀၀

၄:၀၀

နယူးရွှေလီ

ဃ/၁၀ မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၇၃၁၉၉၁၈၃

၀၉ ၂၆၀၇၈၉၉၆၁

၁၃၀၀၀

၂၁၀၀၀

၄၁၃၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

ကော့သောင်း

၂:၀၀

၁၄:၃၀

ရွှေဝယ်သူ

ဃ/၁၂ မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၄၂၂၂၁၈၀၀၅

၁၃၀၀၀

၂၁၀၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

၂:၃၀

ရွှေပုလဲသီ

ဃ/၁၃ မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉ ၄၉၈၁၀၀၆၁

၁၅၀၀၀

၂၅၀၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

၂:၀၀

၁၅:၀၀

ရွှေမြင်းပျံ

ဃ/၁၅(B) မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၇၃၀၄၉၃၃၁၂

၃၀၀၀၀

၂၁၀၀၀

၄၅၀၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

ကော့သောင်း

၃:၀၀

မိုးကောင်းကင်

က/၉၊၁၀ (ပ)ကွင်း

၀၁ ၇၀၄၆၈၅

၀၁ ၆၃၇၆၄၃

၀၁ ၆၃၇၆၄၄

၀၉ ၃၁၀၉၂၅၈၄

၀၉ ၇၃၂၀၈၀၁၈

၁၅၃၀၀

၂၀၃၀၀

၂၅၃၀၀

ထားဝယ်မြိတ်

၄:၀၀

၅:၀၀

၃:၀၀

၅:၀၀

အောင်ရတနာ

က/၈ (ပ)ကွင်း

၀၁ ၇၁၀၆၄၀

၀၁ ၆၃၉၄၅၅

Ext;236

၁၃၀၀၀

၂၁၀၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

၃:၀၀

၄:၀၀

၁၀

ရွှေဝယ်မင်း

ဂ/၁ (ပ)ကွင်း

၀၉ ၂၅၃၇၉၀၇၃၁

၀၉ ၂၅၃၇၉၀၇၃၂

၀၉ ၇၇၀၀၅၀၉၆၆

၀၉ ၈၆၀၁၂၁၈

၁၅၅၀၀

၂၅၅၀၀

၄၅၀၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

ကော့သောင်း

၈:၀၀

၁၁

တနင်္သာရီ

စ/၇၊ ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၄၂၅၂၉၁၃၈၄

၀၉ ၃၁၂၉၈၃၇

၀၉ ၇၃၀၄၂၈၀၅

၁၄၀၀၀

၂၀၀၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

၆:၃၀

၂:၃၀

၁၂

ကောင်းသစ်စံ

စ/၅ ဒဂုံလမ်း

၀၁ ၇၀၆၁၈၂

၀၉ ၂၆၀၁၀၈၉၆၉

၉၃၀၀

၁၃၅၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

၁၄:၀၀

၁၃

ရွှေဝယ်ရတနာ

စ/၄ ၊ ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၄၂၅၂၇၅၄၈၃

၁၂၀၀၀

၁၈၀၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

၂:၀၀

၁၅:၀၀

၁၄

သီဟမင်း

စ/၁ ၊ ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၈၇၀၃၉၂၆

၀၉ ၄၂၅၂၆၄၇၈၉

၀၉ ၃၁၁၉၀၅၃၅

၁၁၅၀၀

၁၈၅၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

၂:၀၀

၁၄:၃၀

၁၅

ဝင်းရတနာ

(ထားဝယ်)

ဆ/၅၊ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၈၆၅၁၇၉၃

၀၉ ၂၆၀၀၅၆၆၅၉

၁၃၃၀၀

၂၁၃၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

၂:၀၀

၁၆

မြို့ရွှေထားဝယ်

ဆ/၄၊ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၇၃၀၄၄၉၆၄

၀၉ ၇၃၂၀၉၆၃၅

၁၃၃၀၀

၂၁၃၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်-ကော့သောင်း

၂:၃၀

၁၅:၀၀

၁၇

မန်းရာဇာ

ဘ/၃၇ (ပ)ကွင်း

၀၉ ၅၁၂၉၇၂၉

၀၉ ၇၃၁၅၂၅၂၇

၀၉ ၄၂၀၀၄၉၇၇၇

၁၅၃၀၀

ထားဝယ်

၄:၀၀

၁၈

ရတနာတိုး

(အသစ်)

ဋ-A/၁၁

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၇၇၂၆၉၀၉၉၂

၀၉ ၄၄၂၄၆၆၅၀၁

၁၃၃၀၀

၂၃၅၀၀

၄၃၅၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

ကော့သောင်း

၂:၀၀

၄:၀၀

၁၅:၀၀

၁၉

ရွှေလင်းထက်(အသစ်)

ထားဝယ်

၁၄:၃၀

၂၀

ရွှေမန္တလေး(အသစ်)

မြိတ်

၁၄:၀၀

၂၁

Angle(အသစ်)

ထားဝယ်-မြိတ်

၁၅:၀၀

ယာဉ်လိုင်း-၂၁
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2023.
    All Rights Reserved by YCDC