အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ

၁။

လပ်ကီးစတား

ဋ-A/၁၃

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၂၅၀၇၆၉၉၂

၀၉ ၂၅၀၈၃၃၂၉၂

၀၉ ၇၉၉၉၄၃၄၉၀

၁၄၀၀၀

၂၂၀၀၀

၄၄၀၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

ကော့သောင်း

၂:၃၀

၄:၃၀

၂။

အန်တီဝင်း

ဋ-A/၃

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၂၅၄၅၇၉၉၂၂

၀၉ ၃၁၁၁၂၆၃၂

၁၅၃၀၀

၂၅၃၀၀

ထားဝယ်-မြိတ်

၂:၀၀

၄:၀၀

၃။

ရွှေလီရတနာ

ဃ/၁ မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၅၀၂၉၈၅၄

၁၃၅၀၀

၁၃၅၀၀

၂၁၀၀၀

ထားဝယ်

မောင်းမကန်

မြိတ်

၂:၀၀

၄:၀၀

၂:၀၀

၄။

နယူးရွှေလီ

ဃ/၁၀ မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၇၃၁၉၉၁၈၃

၀၉ ၂၆၀၇၈၉၉၆၁

၁၃၀၀၀

၂၁၀၀၀

၄၁၃၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

ကော့သောင်း

၂:၀၀


၂:၃၀

၅။

အောင်စစ်သည်

ဃ/၁၂ မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၂၅၂၆၈၆၉၉၇

၁၃၀၀၀

၂၁၀၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

၄:၀၀

၆။

ရွှေပုလဲသီ

ဃ/၁၃ မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉ ၄၉၈၁၀၀၆၁

၁၅၀၀၀

၂၅၀၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

၁၂:၀၀

၇။

မိုးကောင်းကင်

က/၉၊၁၀ (ပ)ကွင်း

၀၁ ၇၀၄၆၈၅

၀၁ ၆၃၇၆၄၃

၀၁ ၆၃၇၆၄၄

၀၉ ၅၁၆၁၈၈၁

၀၉ ၃၁၀၉၂၅၈၄

၀၉ ၇၃၂၀၈၀၁၈

၁၅၃၀၀

၂၀၃၀၀

၂၅၃၀၀

ထားဝယ်မြိတ်

၄:၀၀

၅:၀၀

၃:၀၀

၅:၀၀

၈။

ရွှေဝယ်မင်း

ဂ/၁ (ပ)ကွင်း

၀၉ ၂၅၃၇၉၀၇၃၁

၀၉ ၂၅၃၇၉၀၇၃၂

၀၉ ၇၇၀၀၅၀၉၆၆

၀၉ ၈၆၀၁၂၁၈

၁၅၅၀၀

၂၅၅၀၀

၄၅၀၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

ကော့သောင်း

၁:၀၀

၉။

တနင်္သာရီ

စ/၇၊ ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၄၂၅၂၉၁၃၈၄

၀၉ ၃၁၂၉၈၃၇

၀၉ ၇၃၀၄၂၈၀၅

၁၄၀၀၀

၂၀၀၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

၆:၃၀

၂:၃၀

၁၀။

ကောင်းသစ်စံ

စ/၅ ဒဂုံလမ်း

၀၁ ၇၀၆၁၈၂

၀၉ ၂၆၀၁၀၈၉၆၉

၉၃၀၀

၁၃၅၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

၂:၀၀

၁၁။

ရွှေဝယ်ရတနာ

စ/၄ ၊ ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၄၂၅၂၇၅၄၈၃

၁၂၀၀၀

၁၈၀၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

၂:၀၀

၁၂။

သီဟမင်း

စ/၁ ၊ ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၈၇၀၃၉၂၆

၀၉ ၄၂၅၂၆၄၇၈၉

၀၉ ၃၁၁၉၀၅၃၅

၁၁၅၀၀

၁၈၅၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

၂:၀၀

၁၃။

သစ်ဆန်း

ဆ/၅၊ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၈၆၅၁၇၉၃

၀၉ ၂၆၀၀၅၆၆၅၉

၁၃၃၀၀

၂၁၃၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

၂:၀၀

၁၄။

မန်းရာဇာ

ဘ/၃၇ (ပ)ကွင်း

၀၉ ၅၁၂၉၇၂၉

၀၉ ၇၃၁၅၂၅၂၇

၀၉ ၄၂၀၀၄၉၇၇၇

၁၅၃၀၀

ထားဝယ်

၄:၀၀

၁၅။

ရတနာတိုး

ဋ-A/၁၁

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၇၇၂၆၉၀၉၉၂

၀၉ ၄၄၂၄၆၆၅၀၁

၁၃၃၀၀

၂၃၅၀၀

၄၃၅၀၀

ထားဝယ်

မြိတ်

ကော့သောင်း

၂:၀၀

၄:၀၀

၁၆။

တနင်္သာရီ

စ/၇ ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၄၃၀၈၁၄၆၂

၇၀၀၀၀

ထားဝယ်

၂:၀၀

၁၇။

နယူးရွှေလီ

ဃ/၁၀

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၂၆၀၇၈၉၉၆၁

၆၃၀၀

၁၀၈၀၀

ထားဝယ်

ရေး

၂:၀၀

၄:၀၀

၁၈။

အောင်စစ်သည်

ဃ/၁၀ မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၂၆၀၇၈၉၉၆၁

၆၃၀၀

၁၀၈၀၀

ထားဝယ်

ရေး

၂:၀၀

၄:၀၀

၁၉။

HighBoss

ဏ/C-၁၄

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၄၄၅၄၂၆၃၅၁

၇၀၀၀၀

မြစ်ကြီးနား

၃:၀၀

၂၀။

Angel

ဏ/B-၄

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၈၈၀၅၇၅၄၁၈

၀၉ ၈၈၀၅၇၅၄၁၉

၆၃၀၀

၁၀၈၀၀

ရေး-မြိတ်

ထားဝယ်

၁၀:၃၀

ယာဉ်လိုင်း-၂၀လိုင်း
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC