အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ရှမ်းပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ

ဂျူပီတာ

ခ/၉ (ပ)ကွင်း

၀၉ ၄၃၀၆၇၇၈၆

၀၉ ၄၃၂၁၄၈၃၃

၁၅၀၀၀

၈၀၀၀

၂၀၀၀၀

လားရှိုး

မိတ္ထီလာ

မူဆယ်

၄:၀၀၆:၃၀

၄:၀၀

မန္တလာမင်း

က/၃ (ပ)ကွင်း

က/၆(ကုန်ဂိတ်)

အောင်ဆန်းကွင်း

တောင်ဘက်(ခွဲ)

၀၁ ၇၀၄၇၅၉

၀၁ ၆၃၆၈၀၀

၀၁ ၆၃၇၃၃၇

၀၁ ၇၀၀၁၉၄

၀၉ ၅၀၂၀၁၈၁

၀၉ ၉၇၇၂၅၉၆၂

၀၉ ၇၉၆၇၈၂၀၀၀

၀၉ ၉၇၇၂၅၉၆၃

၁၂၅၀၀

၂၀၅၀၀(VIP)

တောင်ကြီး

၆:၀၀

၇:၃၀

ရွှေမန်းသူ

က/၂ (ပ)ကွင်း

တောင်ဥက္ကလာ

ပါရမီဝင်း(ဂိတ်ရင်း)

၀၉ ၂၆၁၄၀၀၈၄၄

၀၉ ၂၆၁၄၀၀၈၅၅

၀၉ ၃၁၃၁၃၆၆၉

၁၀၇၀၀

တောင်ကြီး

၄:၃၀

မန်းရွှေပြည်

(လားရှိုး မန်းရွှေပြည်)

ဘ/၁၉၊၂၀၊၂၁

(ပ)ကွင်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၉၇၇၉၂၁၁၄၆

၀၉ ၂၀၁၈၉၀၂

၀၉ ၇၃၂၄၂၂၈၇

၀၉ ၄၀၂၅၉၆၂၅၂

၀၉ ၄၂၀၀၈၈၀၇၇

၀၉ ၄၂၀၀၈၈၀၆၆

၁၄၅၀၀

၁၈၀၀၀(VIP)

လားရှိုး

၁၆:၃၀

၁၈:၀၀

ရွှေလားရှိုး

ဏ/G-၁၈၊ မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

တောင်ဘက်(ခွဲ)

၀၉ ၇၃၁၄၆၄၆၇

၀၉ ၇၃၁၄၆၄၆၈

၀၉ ၇၃၁၄၆၄၆၉

၀၉ ၄၉၃၃၆၁၅၁

၁၄၅၀၀

၂၀၀၀၀

လားရှိုး

၁၄:၀၀

၁၆:၀၀

ရွှေကျောက်မဲ

ဏ/G-၁၀

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်းရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၂၅၀၈၁၆၇၂၄

၀၉ ၂၅၀၈၁၆၇၂၂

၀၉ ၂၅၀၈၁၆၇၂၃

၁၆၅၀၀(ထူး)

၁၈၀၀၀ (ထူး)

ကျောက်မဲ

သီပေါ

၁၇:၀၀

ရွှေတောင်ရိုး

ဏ/F-၁၈

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်းမြောက်ဘက်(ခွဲ)

၀၉ ၇၃၁၁၃၀၀၁

၀၉ ၄၃၀၉၁၅၂၂

၀၉ ၃၂၀၂၀၄၄၄

၁၈၀၀၀(VIP-A)

၁၃၀၀၀(VIP-B)

၁၁၅၀၀

တောင်ကြီး

၁၉:၀၀၇:၀၀(၂)စီး

တက်လမ်း

ဏ/F-၁၄၊ ၁၅

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း အထူးတန်း

ဝင်ပေါက်ဘေး(ခွဲ)

၀၉ ၄၉၅၉၁၂၁၁

၀၉ ၄၉၅၉၁၂၁၇

၀၉ ၄၉၅၉၁၂၁၆

၀၉ ၇၃၀၁၂၃၅၁

၁၅၃၀၀(ထူး)

လားရှိုး

၁၆:၀၀

Star OK

ဏ/F-၉

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၈၆၂၆၀၅၅

၀၉ ၅၁၇၈၈၃

၀၉ ၇၉၀၅၄၇၂၅၁

၀၉ ၇၉၀၅၄၇၂၅၂

၁၄၈၀၀၂၃၈၀၀

လားရှိုးမူဆယ်

၁၅:၀၀၈:၀၀

၁၀

မြတ်မန္တလာထွန်း

ဏ/F-၆၊ ၇

မကွေးလမ်း

ပ/၂၇-၂၈(ကုန်ဂိတ်)

ဒနင်းရိုးချောင်းပတ်လမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း တောင်ဘက်

ဘူတာကြီးရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၉၉၅၃၀၀၅၉

၀၉ ၂၀၅၀၉၁၉

၀၉ ၂၀၃၁၄၁၂

၂၀၃၀၀(ထူး)

၂၃၃၀၀

၃၂၃၀၀(ထူး)

လားရှိုး

မူဆယ်

၁၃:၃၀

၁၄:၃၀

၅:၀၀

၁၁

ရာဇာထွန်း

ဏ/F-၁

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်းရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၉၇၇၉၀၆၆၀၃

၀၉ ၉၇၇၉၀၆၆၀၄

၀၉ ၂၅၀၇၆၇၀၀၅

၁၄၈၀၀

၁၈၈၀၀(ထူး)

လားရှိုး

၄:၀၀

၅:၀၀

၁၂

လုမ္ဗိနီ

ယ/၂၅၊၂၆ (ယ)ကွင်း

၀၉ ၉၇၇၉၀၈၀၁၁

၀၉ ၉၇၇၉၀၈၀၂၂

၀၉ ၄၅၀၀၅၇၅၆၈

၀၉ ၈၆၂၉၈၀၉

၁၁၅၀၀၁၈၀၀၀(ထူး)

တောင်ကြီး

၆:၀၀

၇:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၁၃

Elite

ယ/၅၊၆၊၇၊၈ (ယ)ကွင်း

၀၁ ၆၃၆၆၉၉

၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၁၁

၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၂၂

၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၄၄

၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၅၅

၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၆၆

၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၇၇

၁၄၂၀၀၂၉၂၀၀(ထူး)

တောင်ကြီး

၈:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၁၄

ရွှေလွန်းပျံ (ရွှေလွန်းပျံဦး)

ည/၁၅၊၁၆

ဥဿာ(အထက်)လမ်း

၀၉ ၇၃၁၂၄၅၄၅

၀၉ ၄၂၅၂၉၀၄၇၂

၀၉ ၇၈၀၂၆၇၈၉

၁၇၅၀၀(ထူး)

၁၁၅၀၀(ထူး)၁၇၀၀၀

တောင်ကြီး

လားရှိုး

၆:၀၀

၂:၀၀

၅:၀၀

၁၅:၀၀

၁၅

အောင်စစ်ခိုင်

ဆ/၈၊ ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၇၃၂၁၂၁၀၇

၀၉ ၄၂၁၁၄၇၄၄၆

၀၉ ၄၂၁၁၄၇၄၄၈

၀၉ ၇၉၉၉၄၈၁၁၃

၁၁၀၀၀

တောင်ကြီး

၄:၃၀

၁၆

သစ္စာဦး

ဋ-A/၁၆-၁၇

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၇၃၂၅၂၉၈၄

၀၉ ၇၃၂၅၂၉၈၅

၀၉ ၄၂၀၀၃၂၂၁၂

၀၉ ၄၂၀၀၃၂၂၁၃

၁၁၂၀၀၁၇၃၀၀(ထူး)

တောင်ကြီး

၅:၀၀၆:၃၀

၁၇

JJ Express

ဋ-A/၅-၆

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၇၃၁၂၃၅၇၁

၀၉ ၇၃၁၂၃၅၇၂

၀၉ ၇၃၁၂၃၅၇၃

၀၉ ၇၃၁၂၃၅၇၄

၁၉၈၀၀(ထူး)၆၅၀၀

တောင်ကြီးနေပြည်တော်

၈:၀၀

၅:၀၀၁၂:၀၀

၅:၀၀

၁၀:၀၀

၁၈

နယူးမန္တလာထွန်း

ဏ/E-၁၇၊ ၁၈

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

အလုံဂိတ်(ဂိတ်ခွဲ)

၀၁ ၇၀၃၉၆၉

၀၁ ၇၀၆၀၂၈

၀၁ ၇၀၇၅၅၉

၀၁ ၇၀၁၇၇၂

၁၁၀၀၀

တောင်ကြီး

၁၈:၀၀

၁၉

တောင်ပြာတန်း

ဏ-D/၁၈

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၄၂၀၂၀၃၀၄၀

၀၉ ၃၃၄၂၇၇၀၇

၀၉ ၇၉၆၅၃၇၄၁၆

၁၂၀၀၀

၁၇၅၀၀(ထူး)

တောင်ကြီး

၁၆:၀၀

၇:၀၀

၂၀

ရွှေကမ္ဘာ

ဏ/D-၁၅၊ ၁၆

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း တောင်ဘက်

ဘူတာကြီးရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၈၀၂၇၃၂၁၂

၀၉ ၇၉၅၈၉၈၁၁၆

၀၉ ၈၃၅၀၉၃၇

၀၁ ၇၀၆၂၄၂

၁၇၀၀၀

၁၁၀၀၀

တောင်ကြီး

၆:၃၀

၆:၃၀

၂၁ GI Group

ဏ/D-၁၃၊ ၁၇

မြင်းခြံလမ်း

(ပ)ကွင်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၃၆၂၆၆၆၆

၀၉ ၇၃၇၈၇၇၇၇

၀၉ ၄၃၁၅၈၇၇၇

၀၉ ၉၇၇၂၂၀၈၈၁

၀၉ ၄၂၁၀၁၂၀၀၂

၀၉ ၉၇၉၆၆၉၉၉

၃၂၀၀၀(ထူး)

၂၈၀၀၀(ထူး)

၂၃၅၀၀

မူဆယ်

၃:၃၀

၁၄:၀၀

၂၂

ဝေဖြိုးအောင်

ဏ/D-၁၂၊ ၁၄

ဏ-E/၆ မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

(ပ)ကွင်း

၀၉ ၄၃၂၀၂၆၆၇

၀၉ ၇၃၁၈၁၆၄၇

၀၉ ၂၅၂၂၄၅၁၁၁

၀၉ ၈၆၃၆၇၅၈

၁၁၂၀၀

တောင်ကြီး

၄:၀၀

၂၃

ရဲသူအောင်

ဏ/D-၁၀

မြင်းခြံလမ်း

၀၁ ၇၀၄၃၃၈

၀၉ ၇၃၂၄၂၅၆၁

၀၉ ၂၆၁၁၅၉၆၂၇

၁၁၃၀၀

တောင်ကြီး

၁၇:၀၀

၂၄

မန်းသစ္စာ

ဏ/D-၉

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဘူတာကြီးရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၃၂၂၄၄၉၈

၀၁ ၇၁၀၅၈၂

၀၉ ၄၂၈၂၀၃၅၅၄

၁၁၃၀၀

တောင်ကြီး

၄:၃၀

၂၅

တောင်ပေါ်သား

ဏ-D/၆

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

(ပ)ကွင်း

၀၁ ၇၀၅၀၈၉

၀၉ ၃၆၀၈၀၄၇၄

၀၉ ၇၃၂၄၄၅၅၄

၀၉ ၄၂၀၀၃၀၀၆၈

၀၉ ၅၂၁၅၆၀၄

၁၁၃၀၀

၁၆၃၀၀(ထူး)

တောင်ကြီး

၁၇:၀၀

၂၆

ESE

ဏ-D/၄

မြင်းခြံလမ်း

အလုံဂိတ်(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၃၂၄၂၈၀၃

၀၉ ၂၅၈၅၄၅၉၇၃

၁၂၃၀၀

၁၆၃၀၀(ထူး)

တောင်ကြီး

ရပ်စောက်

၄:၀၀

၂၇ ဒို့ညီနောင်

ဏ-D/၃

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဘူတာကြီးရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၄၄၄၀၂၈၁၀၆

၀၉ ၄၄၀၁၀၀၀၅၉

၀၉ ၇၇၇၇၆၀၁၁၇

၁၁၃၀၀

၁၅၅၀၀(ထူး)

တောင်ကြီး

၁၇:၀၀

၆:၀၀

၂၈

ရွှေမန္တလာ

ဏ-D/၁+၂

ပ-၂(ကုန်ဂိတ်)

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၁ ၇၀၆၀၇၁

၀၁ ၇၀၁၆၁၅

၀၉ ၅၀၄၂၆၄၄

၀၉ ၇၃၀၁၇၇၈၁၀၉ ၂၂၂၈၇၃၅

၀၉ ၄၂၀၇၂၀၀၅၈

၁၅၀၀၀

၂၁၅၀၀(ထူး)

၁၁၅၀၀

၁၈၅၀၀(ထူး)၂၃၅၀၀

၁၅၀၀၀

၂၂၅၀၀

လားရှိုးတောင်ကြီး

မူဆယ်

တောင်ကြီး

တောင်ကြီး

Foreigner

တောင်ကြီး

၄:၀၀

၅:၀၀

၇:၀၀

၄:၀၀

၂၉

စွမ်း Group

ည/၈ ဥဿာလမ်း

၀၉ ၂၆၁၅၅၅၃၂၀

၀၉ ၉၇၀၈၈၈၄၇

၁၁၅၀၀၁၆၅၀၀

တောင်ကြီးနန့်စန်

၅:၀၀

၃၀

Famous

ယ/ ၁၁၊၁၂၊၁၈

(ယ)ကွင်း

၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၁၁

၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၂၂

၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၃၃

၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၄၄

၁၂၀၀၀

၂၂၃၀၀(VIP)

တောင်ကြီး

ဟိုပုံး

၇:၃၀

၁၇:၀၀

၇:၀၀(VIP)3

၃၁

ကျော်လွှား

ဏ-G/၉

မကွေးလမ်း

၀၉ ၄၅၁၀၀၀၆၁၁

၀၉ ၄၅၁၀၀၀၆၁၂

၁၅၀၀၀

၂၃၅၀၀

မူဆယ်

လားရှိုး

၄:၀၀

၃၂

ရွှေကျောက်မဲ

ဏ-G/၁၀

မကွေးလမ်း

၀၉ ၂၅၀၈၁၆၇၂၂

၀၉ ၂၅၀၈၁၆၇၂၃

၀၉ ၂၅၀၈၁၆၇၂၄

၁၈၀၀၀

၂၀၀၀၀

ကျောက်မဲ

သီပေါ

၅:၀၀

၃၃

ရတနာ

ကျောက်မဲ-လားရှိုး

၁၇:၀၀

၃၄

CROWN

လာရှိုး

၁၅:၀၀

၃၅

ရွှေရပ်လေး

တောင်ကြီး

၈:၀၀

၁၇:၀၀

၃၆

တော်ဝင်ချယ်ရီ

တောင်ကြီး

၁၉:၀၀

၃၇

Joyous

တောင်ကြီး

၉:၀၀

၁၈:၀၀

၃၈

Swuan Group

နန့်စန်

၁၇:၀၀

၃၉

ရွှေစင်စင်္ကြာ

ရပ်စောက်

၉:၀၀

၄၀

ရန်ကြီးအောင်

တောင်ကြီး

၁၈:၀၀

၄၁

အောင်သိမ်းပိုက်

လားရှိုး

၁၆:၀၀

ယာဉ်လိုင်း(၄၁)
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC