မြို့ပြမြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနမှ ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းကြော်ငြာများ

၁၁- ၁ -၂၀၂၂
၁၂- ၁ -၂၀၂၂
၁၃- ၁ -၂၀၂၂
၁၄- ၁ -၂၀၂၂
၁၅- ၁ -၂၀၂၂
၁၆- ၁ -၂၀၂၂
၁၇- ၁ -၂၀၂၂