မြို့ပြမြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနမှ ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းကြော်ငြာများ

၂၇ - ၆ - ၂၀၂၂
၂၈ - ၆ - ၂၀၂၂
၂၉ - ၆ - ၂၀၂၂