မြို့ပြမြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနမှ ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းကြော်ငြာများ

၂၈ - ၁၁ - ၂၀၂၂
၂၉ - ၁၁ - ၂၀၂၂