မြို့ပြမြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနမှ ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းကြော်ငြာများ

၂၉ - ၀၅ - ၂၀၂၃
၃၀ - ၀၅ - ၂၀၂၃
၃၁ - ၀၅ - ၂၀၂၃
၀၁ - ၀၆ - ၂၀၂၃