မြို့ပြမြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနမှ ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းကြော်ငြာများ

၄- ၁၂ - ၂၀၂၃
၅- ၁၂ - ၂၀၂၃
၆- ၁၂ - ၂၀၂၃
၇- ၁၂ - ၂၀၂၃
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2023.
    All Rights Reserved by YCDC