အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

နေပြည်တော်/မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ

၁။

ရိုးမ

င/၁၅ ဥဿာလမ်း

၀၉ ၈၆၁၁၀၆၁

၀၉ ၄၂၀၀၅၈၀၄၉

၅၅၀၀

နေပြည်တော်

၆:၃၀

၈:၃၀

၈:၃၀

၂။

စေတမန်

ည/၁၂၊၁၃၊၁၄

ပုဂံလမ်း

ဥသာလမ်း

၀၁ ၇၀၉၄၃၀

၀၉၇၈၄၆၁၆၁၆၂

၀၉၇၈၄၆၁၆၁၆၃

၀၉၇၈၄၆၁၆၁၆၄

၁၃၀၀၀

၁၄၀၀၀

မန္တလေး

ပြင်ဦးလွင်

၉:၀၀

၉:၀၀

၉:၀၀

၈:၃၀

၃။

ဘုရင်

ဏ/C-၃

ပုဂံလမ်း

ဥဿ(အထက်လမ်း)

၀၉ ၇၈၃၅၈၄၁၁၃

၀၉၄၀၁၆၀၀၃၅၁

၁၁၀၀၀

၁၆၈၀၀(အထူး)

မန္တလေး

ရွှေဘို

၉:၀၀

၆:၃၀

၁:၃၀

၄။

အောင်စစ်ခိုင်

ဆ/၈ ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၇၃၂၁၂၁၀၇

၀၉ ၄၂၁၁၄၇၄၄၆

၀၉ ၄၂၁၁၄၇၄၄၈

၀၉ ၇၉၉၉၄၈၁၁၃

၆၀၀၀

၇၀၀၀

၇၅၀၀

၇၅၀၀

နေပြည်တော်

ရမည်းသင်း

ပျော်ဘွယ်

သာစည်

၆:၃၀

၅။

အောင်သူ

(ရွှေအောင်သူ)

ဆ/၆ ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၅၄၀၄၅၈၃

၀၉ ၄၃၁၁၇၀၆၁

၆၀၀၀

၇၅၀၀

၇၅၀၀

နေပြည်တော်

ရမည်းသင်း

သာစည်

၆:၃၀

၆။

မိုးကောင်းကင်

က/၉၊၁၀

ပ-ကွင်း

၀၁ ၇၀၄၆၈၅

၀၁ ၆၃၇၆၄၃

၀၁ ၆၃၇၆၄၄

၀၉ ၅၁၆၁၈၈၁

၀၉ ၃၁၀၉၂၅၄၈

၀၉ ၇၃၂၀၈၀၁၈

၁၀၈၀၀

မန္တလေး

၉:၀၀

၇။

က.ပ.ရ

က/၅

ပ-ကွင်း

၀၉ ၄၂၀၇၅၉၀၂

၆၅၀၀

၆၃၀၀

၁၁၈၀၀

၁၀၇၀၀

ညောင်ဦး

မြင်းခြံ

ပြင်ဦးလွင်

မန္တလေး

၈:၀၀

၈:၀၀

၈။

မန္တလာမင်း

က/၃ (ပ)ကွင်း

က/၆(ကုန်ဂိတ်)

အောင်ဆန်းကွင်း တောင်ဘက်

၀၁ ၇၀၄၇၅၉

၀၁ ၆၃၆၈၀၀

၀၁ ၆၃၇၃၃၇

၀၁ ၇၀၀၁၉၄

၁၉ ၅၀၂၀၁၈၁

၀၉ ၉၇၇၂၂၅၉၆၂

၀၉ ၉၇၇၂၂၅၉၆၃

၀၉ ၇၉၆၇၈၂၀၀၀

၁၁၀၀၀

၁၂၀၀၀

၂၀၅၀၀(ထူး)

၁၁၀၀၀

၇၁၀၀

၆၈၀၀

၆၂၀၀

၁၀၅၀၀

၂၀၅၀၀(VIP)

ပုဂံ/ညောင်ဦး

ပြင်ဦးလွင်
မြင်းခြံ

နေပြည်တော်(တပ်ကုန်း)

နေပြည်တော်

နေပြည်တော်

မန္တလေး

၇:၃၀
၈:၀၀

၈:၃၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၉:၀၀

၇:၃၀

၇:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀(VIP)

၈:၀၀

၁:၀၀

၃:၀၀

၁၁:၃၀

၆:၀၀

၁၀:၃၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၁၀:၀၀

၉။

​ရွှေမန်းသူ

က/၂ (ပ)ကွင်း

တောင်ဥက္ကလာ

ပါရမီဝင်း

က/၁(ပ)ကွင်း

၀၉ ၂၆၁၄၀၀၈၄၄

၀၉ ၂၆၁၄၀၀၈၅၅

၀၉ ၃၁၃၁၃၆၆၉

၆၃၀၀

နေပြည်တော်

၇:၀၀

၁၂:၀၀

၇:၃၀

၁၀:၃၀

၁၁:၀၀

၁၀။

​မန်းရာဇာ

ဘ/၃၇(ပ)ကွင်း

၀၉ ၅၁၂၉၇၂၉

၀၉၇၃၀၅၂၅၂၇

၀၉ ၄၂၀၀၄၉၇၇၇

၁၀၈၀၀

မန္တလေး

၉:၃၀

၅:၀၀

၇:၀၀

၉:၀၀

၁၁။

တော်ဝင်

ဘ/၂၈၊ ၂၉(ပ)ကွင်း

ဝ၉ ၄၂၈၃၂၀၆၂၄

၅၅၀၀(လမ်းဟောင်း)

နေပြည်တော်

၇:၀၀

၁၂။

မန်းရွှေပြည်

(လားရှိုးမန်းရွှေပြည်)

ဘ/၁၉၊၂၀

(ပ)ကွင်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၂၀၁၈၉၀၂

၀၉ ၇၃၂၄၂၂၈၇

၀၉ ၄၀၂၅၉၆၂၅၂

၀၉ ၄၂၀၀၈၈၇၇

၀၉ ၄၂၀၀၈၈၆၆

၁၀၅၀၀

၁၄၀၀၀(VIP)

မန္တလေး

၉:၀၀

၉:၀၀

၁၃။

ရေွှစင်စင်္ကြာ

(ရွှေစင်)

ဘ/၂၂၊၂၃၊၂၄၊၂၅၊၂၆၊၂၇

(ပ)ကွင်း

အောင်ဆန်းကွင်း

(ဖဆပလရှေ့)ဂိတ်ခွဲ

ဘ/၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈

(ပ)ကွင်း

၀၉ ၇၃၂၂၅၄၈၁

၀၉ ၇၃၂၂၅၄၈၁၂

၀၉ ၄၄၂၂၅၁၁၈၈

၀၉ ၄၄၂၂၅၁၁၉၉

၀၉ ၄၄၂၆၃၅၉၉၉

၀၉ ၇၃၂၄၉၈၁၄

၀၉ ၇၃၂၄၄၉၅၃

၀၁ ၇၀၅၀၂၀

၀၉ ၂၅၅၈၁၁၆၅၀

၅၅၀၀


၁၀၀၀၀

၉၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၈၀၀

၉၈၀၀

နေပြည်တော်

မန္တလေး

မိတ္ထီလာ

ပြင်ဦးလွင်

ညောင်ဦး

ကျောက်ပန်းတောင်း

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၁၀:၃၀

၁၂:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၈:၀၀

၈:၀၀

၈:၀၀

၇:၀၀

၂:၀၀

၄:၀၀

၆:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၉:၀၀

၇:၀၀

၆:၃၀

၁၄။

မန္တလာမင်း

ဂ/၇(ပ)ကွင်း

ဥဿာ(အောက်)လမ်းဂိတ်ခွဲ

၀၉ ၉၇၇၂၅၉၆၂

၀၉ ၉၇၇၂၅၉၆၃

၁၁၀၀၀

၁၂၀၀၀

မန္တလေး

ပြင်ဦးလွင်

၁:၀၀

၄:၀၀

၆:၃၀

၁၅။

နေကြယ်မင်း

ဆ/၄

ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၇၃၁၇၃၁၃၄

၀၉ ၇၃၁၃၀၃၀၅

၀၉ ၇၃၁၇၃၁၄၃

၀၉ ၇၃၂၄၂၄၅၆

၆၃၀၀

၇၃၀၀

၈၃၀၀

နေပြည်တော်

တပ်ကုန်း

ရမည်းသင်း

၁၀:၀၀

၁၂:၀၀

၁၀:၀၀

၁၂:၀၀

၂:၀၀

၇:၃၀

၇:၃၀

၁၀:၃၀

၁၆။

​JJ

ဋ-A/၅၊၆

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၇၃၁၂၃၅၇၁

၀၉ ၇၃၁၂၃၅၇၂

၀၉ ၇၃၁၂၃၅၇၃

၀၉ ၇၃၁၂၃၅၇၄

၆၅၀၀

၁၉၈၀၀(ထူး)

၁၁၅၀၀

၁၉၀၀၀(ထူး)

နေပြည်တော်-မန္တလေး


ပုဂံညောင်ဦး

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၂:၀၀

၅:၀၀

၁၀:၀၀

၉:၃၀

၈:၀၀

၁၇။

နန်းထိုက်စံ

ဃ/၂

မော်လမြိုင်လမ်း

ဝ၉ ၇၃၀၂၄၂၈၂

၇၈၀၀

ပျော်ဘွယ်

၁၀:၃၀

၉:၃၀

၁၈။

နယူးစွမ်း

ဃ/၅

မော်လမြိုင်လမ်း

ဝ၉ ၇၅၆၅၇၈၃၄၆

၀၉ ၇၄၀၉၃၇၉၄၃

၆၃၀၀

မုံရွာ

မန္တလေး

ရွှေဘို


၉:၃၀

၄:၃၀၄:၃၀

၁၉။

အောင်ကျော်မိုး/p>

ယ/၁(ယ)ကွင်း

ဈ/ခ(ကုန်ဂိတ်)

ဓ-၂(ကုန်ဂိတ်)

၀၉ ၈၈၃၃၆၆၀၉၀

၁၀၈၀၀

၁၅၃၀၀(ထူး)

၁၈၃၀၀

မန္တလေး

ပြင်ဦးလွင်

မုံရွာ

၈:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၂၀။

လုမ္ဗိနီ

ယ/၂၅၊၂၆

(ယ)ကွင်း

၀၉ ၉၇၇၉၀၈၀၁၁

၀၉ ၉၇၇၉၀၈၀၂၂

၀၉ ၄၅၀၀၅၇၅၆၈

၀၉ ၈၆၂၉၈၀၉

၁၀၅၀၀

၁၇၅၀၀(ထူး)

မန္တလေး

၈:၃၀

၈:၃၀

၉:၀၀

၉:၀၀

၂၁။

နေကြာ

ယ/၁၇

(ယ)ကွင်း

၀၉ ၂၆၁၃၀၈၅၈၂

၀၉ ၂၆၁၃၀၈၅၈၃

၀၉ ၉၇၁၉၉၇၀၀၁

၁၀၈၀၀

၁၁၈၀၀

မန္တလေး

ပြင်ဦးလွင်

၉:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၂၂။

BOSS

ယ/၉၊၁၀

(ယ)ကွင်း

၀၉ ၂၅၀၄၂၈၈၂၇

၀၉ ၂၅၀၄၂၈၈၂၈

၀၉ ၂၅၀၄၂၈၈၂၉

၂၂၀၀၀

မန္တလေး

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၉:၀၀

၂၃။

ELite

ယ/၅၊၆၊၇၊၈(ယ)ကွင်း

၀၉ ၆၃၆၆၉၉

၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၁၁

၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၂၂

၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၄၄

၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၅၅

၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၆၆

၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၇၇

၀၉ ၄၉၇၂၁၁၆၉

၁၀၇၀၀

၂၀၂၀၀(ထူး)

၇၃၀၀

၉၀၀၀(ထူး)

မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်

နေပြည်တော်

၉:၃၀

၈:၃၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၀၀

၁၂:၀၀

၉:၀၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၂:၀၀

၃:၀၀

၄:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၂၄။

ကောင်းမြတ်မန်း

ဏ-F/၁၇

မကွေးလမ်း

၀၉ ၂၅၀၁၁၉၆၉ ၁၀၈၀၀ မန္တလေး

၉:၃၀

၂၅။

တက်လမ်း

ဏ-F/၁၅၊

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်းအထူးတန်း

ဝင်ပေါက်ဘေး(ခွဲ)

၀၉ ၄၉၅၉၁၂၁၁

၀၉ ၄၉၅၉၁၂၁၇

၀၉ ၄၉၅၉၁၂၁၆

၀၉ ၇၃၀၁၂၃၅၁

၁၂၃၀၀

၁၃၃၀၀

၁၀၀၀၀(ထူး)

မန္တလေး

ပြင်ဦးလွင်

မြင်းခြံ

၇:၀၀

၇:၀၀

၂၆။

ခိုင်မန္တလေး

ဏ-F/၁၁

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း၊

ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၉၇၇၁၈၅၅၆၀

၀၉ ၉၇၇၁၈၅၅၇၀

၀၉ ၂၀၁၁၂၅၁

၀၉ ၂၀၅၄၂၉၄

၁၁၀၀၀

၁၈၅၀၀(ထူး)

၁၁၈၀၀

၂၀၃၀၀(ထူး)

၁၁၀၀၀

၁၁၀၀၀

မန္တလေး

ပြင်ဦးလွင်

ကျောက်ပန်းတောင်း

ညောင်ဦး

၈:၀၀

၈:၀၀

၉:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၇:၀၀

၂၇။

Star OK

ဏ-F/၉

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၈၆၂၆၀၅၅

၀၉ ၅၁၇၈၈၈၃

၀၉ ၇၉၀၅၄၇၂၅၁

၀၉ ၇၉၀၅၄၇၂၅၂

၁၀၈၀၀

မန္တလေး

၈:၀၀

၂၈။

လင်းထက်ကြယ်

ဏ-F/၁၄

မကွေးလမ်း

၀၉ ၄၀၁၆၇၂၅၈၃

၀၉ ၄၀၁၆၇၂၅၈၄

၀၉ ၄၃၁၆၈၇၂၉

၈၀၀၀

ကျောက်ပန်းတောင်း

၅:၀၀

၂၉။

မြတ်မန္တလာထွန်း

ဏ-F/၆၊၇ မကွေးလမ်း

ပ/၂၇၊ ၂၈(ကုန်ဂိတ်)

ဒနင်းရိုးချောင်းလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်းတောင်ဘက်

ဘူတာကြီးရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၉၇၇၅၃၀၀၅၉

၀၉၂၀၅၀၉၁၉

၀၉ ၂၀၃၁၄၁၂

၁၈၀၀၀

၁၂၃၀၀(First Class)

၁၇၃၀၀(ထူး)

၂၀၃၀၀(ထူး)

၁၁၈၀၀

၂၀၃၀၀(ထူး)

၆၃၀၀

မန္တလေး

ပြင်ဦးလွင်

နေပြည်တော်

၉:၀၀

၉:၃၀

၉:၃၀

၉:၃၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၁၀:၀၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၉:၃၀

၇:၀၀

၈:၃၀

၃၀။

စည်းစိမ်ရှင်

ဏ-F/၂

မကွေးလမ်း

၀၉ ၇၃၁၈၈၂၀၆

၀၉ ၄၅၃၉၁၀၃၀၉

၀၉ ၂၅၀၃၆၈၀၅၀

၁၀၇၀၀

၁၃၀၀၀(ထူး)

မန္တလေး

၉:၃၀

၇:၀၀

၉:၀၀

၃၁။

ရာဇာထွန်း

ဏ-F/၁

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ရွှေ)(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၉၇၇၉၀၆၆၀၃

၀၉ ၉၇၇၉၀၆၆၀၄

၀၉ ၂၅၀၇၆၇၀၀၅

၁၀၈၀၀

၁၄၃၀၀(ထူး)

မန္တလေး

၉:၀၀

၃၂။

နယူးမန္တလာထွန်း

ဏ-E/၁၇၊၁၈ မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း၊ ဖဆပလရှေ့

(ဂိတ်ခွဲ)၊ အလုံဂိတ်(ခွဲ)

၀၁ ၇၀၃၉၆၉

၀၁ ၇၀၆၀၂၈

၀၁ ၇၀၇၅၅၉

၁၀၆၀၀

၁၄၀၀၀(ထူး)

မန္တလေး

ပြင်ဦးလွင်

၇:၃၀

၈:၃၀

၆:၀၀

၃၃။

စိန်ကမ္ဘာ

ဏ-E/၁၄

မြင်းခြံလမ်း

၀၉ ၇၃၂၀၇၉၅၉

၀၉ ၂၅၃၃၅၆၉၅၅

၉၅၀၀

မြင်းခြံ

နွားထိုးကြီး

၈:၃၀

၈:၃၀

၆:၀၀

၃၄။

ရွှေစင်္ကြာ

ဏ-E-၁၁

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၃၃၁၃၅၉၂၁

၀၉ ၇၃၁၁၃၉၇၀

၉၅၀၀

၁၁၀၀၀

မြင်းခြံ

နွားထိုးကြီး

မြို့သာ၊ ငါန်းဇွန်

၈:၀၀

၈:၃၀

၈:၀၀

၅:၃၀

၇:၀၀

၇:၀၀

၃၅။

အရိန္ဒမာ

ဏ-E/၁၀

မြင်းခြံလမ်း

၀၉ ၄၂၀၁၈၂၇၆၇

၀၉၇၇၅၆၄၀၈၄၀

၁၀၈၀၀

ပခုက္ကူ

ပုဂံညောင်ဦး

၉:၃၀

၄:၃၀

၃၆။

မဟာ

ဏ-E/၄၊၅

မြင်းခြံလမ်း

၀၁ ၇၀၁၈၁၆

၀၉ ၄၃၀၁၈၈၉၈

၀၁ ၆၃၆၈၇၇

၀၉ ၇၃၀၂၄၅၅၈

၉၅၀၀

၁၀၅၀၀

မြင်းခြံ

ဆီမီးခုံ

၈:၀၀(၂)စီး

၈:၃၀ (၂)စီး

၇:၀၀(၂)စီး

၃၇။

အာကာသ

ဏ-F/၁၆

မကွေးလမ်း၊

အောင်ဆန်းကွင်း

ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၃၀၀၀၀၉၆

၀၉ ၇၃၀၀၀၀၉၅

၁၀၈၀၀

၁၃၅၀၀(ထူး)

မန္တလေး

ပြင်ဦးလွင်

၇:၀၀

၆:၀၀

၃၈။

မိုးထက်အာကာ

ဏ-E/၁

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၃၀၄၆၃၇၈

၀၉ ၄၉၅၇၁၄၁၄

၀၉ ၇၉၅၇၆၉၀၉၁

၀၉ ၇၇၆၀၁၄၂၉၀

၁၀၆၀၀

မန္တလေး

၉:၀၀

၇:၀၀

၉:၀၀

၃၉။

ရွှေကမ္ဘာ

ဏ-D/၁၅၊၁၆

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်းတောင်ဘက်

ဘူတာကြီးရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၈၀၂၇၃၂၁၂

၀၉ ၇၉၅၈၉၈၁၁၆

၀၉ ၈၃၅၀၉၃၇

၀၁ ၇၀၆၂၄၂

၁၅၅၀၀(ထူး) မန္တလေး

၉:၀၀

၄၀။

GI Group

ဏ-D/၁၃၊၁၇

မြင်းခြံလမ်း

(ပ)ကွင်း

အောင်ဆန်းကွင်း

မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း

(၈၇၊ ၈၈)ကြား

၀၉ ၇၃၆၂၆၆၆၆

၀၉ ၇၃၇၈၇၇၇၇

၀၉ ၄၃၁၅၈၇၇၇

၀၉ ၉၇၇၂၂၀၈၈၀

၀၉ ၄၂၁၀၁၂၀၀၂

၀၉ ၇၉၇၉၆၆၉၉၉

၂၀၅၀၀(ထူး)

၁၅၅၀၀(ထူး)

၁၁၀၀၀

မန္တလေး

၉:၀၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၄၁။

ဝေဖြိုးအောင်

ဏ-D/၁၂၊၁၄

ဏ/E-၆ မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၄၃၂၀၂၆၆၇

၀၉ ၇၃၁၈၁၆၄၇

၀၉ ၂၅၂၂၄၅၁၁

၀၉ ၈၆၃၆၇၅၈

၉၈၀၀ မြင်းခြံ

၆:၀၀

၄၂။

တောင်ပေါ်သား

(နယူးတောင်ပေါ်သား)

ဏ-D/၆

မြင်းခြံလမ်း

ဂ-၂၊ (ပ)ကွင်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၁ ၇၀၅၀၈၉

၀၉ ၃၆၀၈၀၄၇၄

၀၉ ၇၃၂၄၄၅၅၄

၀၉ ၄၂၀၀၃၀၀၆၈

၀၉ ၅၂၁၅၆၀၄

၆၃၀၀

၁၆၃၀၀(ထူး)

၁၀၈၀၀

နေပြည်တော်

မန္တလေး

၈:၀၀

၆:၃၀(၂)စီး

၇:၃၀

၄၃။

ရွှေရုပ်လေး

ဏ-D/၅

မြင်းခြံလမ်း

၀၉ ၄၂၁၇၄၄၅၂၃

၀၉ ၇၇၁၁၇၅၉၄၆

၁၁၃၀၀ မန္တလေး

၈:၀၀

၈:၃၀

၄၄။

ရွှေမန္တလာ

ဏ-D/၁

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၁ ၇၀၆၀၇၁

၀၉ ၇၀၁၆၁၅

၀၉ ၅၀၄၂၆၄၄

၀၉ ၇၃၀၁၇၇၈၁

၀၉ ၂၂၂၈၇၃၅

၀၉ ၄၂၀၇၂၀၀၅၈

၆၈၀၀

၉၀၀၀

၁၁၇၀၀

၂၀၃၀၀(ထူး)

၁၀၇၀၀

၁၁၇၀၀(Special One)

၁၂၅၀၀(Special One)

၁၈၅၀၀(VIP)

၂၀၅၀၀(Royal Class)

၃၅၀၀၀(Royal Class)

၁၁၀၀၀

၁၂၅၀၀

၁၅၀၀၀

နေပြည်တော်

မိတ္ထီလာ

ပြင်ဦးလွင်

မန္တလေး

ပုဂံညောင်ဦး

ပုဂံညောင်ဦး (Foreigner)

၈:၀၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၈:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၈:၀၀

၅:၀၀

၉:၀၀(၂)စီး

၉:၃၀(၂)စီး

၉:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၀၀

၁၀:၀၀

၆:၀၀

၈:၀၀

၄၅။

ထွန်းဧရာ

ဏ-G/၁၄၊၁၅

မကွေးလမ်း

၀၁ ၇၀၄၀၈၂

၀၉ ၅၁၉၉၁၆၁

၁၁၃၀၀

၁၁၃၀၀

ကျောက်ပန်းတောင်း

ပုဂံညောင်ဦး

၇:၃၀

၇:၃၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၄၆။

ရွှေမြို့တော်

ဏ-B/၈

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၇၃၂၅၆၄၃၆

၀၉ ၇၈၁၃၃၄၅၅

၉၅၀၀

၁၀၄၀၀

ကျောက်ပန်းတောင်း

ပုဂံညောင်ဦး

၈:၀၀

၆:၃၀

၄၇။

ပုဂံမင်းသား

ဏ-B/၁၃

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၇၃၂၃၈၀၅၇

၀၉ ၅၁၅၈၆၅၀

၀၉ ၇၉၆၆၁၄၉၄၂

၉၅၀၀

၁၀၅၀၀

ကျောက်ပန်းတောင်း

ပုဂံညောင်ဦး

၈:၀၀

၇:၀၀

၄၈။

ရွှေပြည်မင်း

ဏ-B/၁၈

ဏ-E/၃

ပုဂံလမ်း

မြင်းခြံလမ်း

၀၉ ၄၄၃၃၉၉၅၆၁

၀၉ ၇၆၄၁၁၆၆၇၂

၉၈၀၀

၁၀၇၀၀

ကျောက်ပန်းတောင်း

ပုဂံညောင်ဦး

၆:၀၀

၇:၃၀

၄၉။

Famous

ယ/၁၁၊၁၂

(ယ)ကွင်း

၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၁၁

၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၂၂

၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၃၃

၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၄၄

၁၁၀၀၀

၁၁၀၀၀

မြင်းခြံ

ပုဂံညောင်ဦး

၈:၀၀

၈:၃၀

၈:၀၀

၇:၃၀

၈:၀၀

၈:၃၀

၈:၀၀

၅၀။

ဇေယျာမြိုင်ကြီး

ဏ-B/၁၅

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၇၈၀၄၄၄၄၂၅

၀၉ ၇၃၁၀၂၄၅၅

၀၉ ၄၅၇၇၇၉၇၀၀

၁၀၀၀၀

ကျောက်ပန်းတောင်း

ပုဂံညောင်ဦး

၈:၀၀

၇:၃၀

၅၁။

ရွှေမန္တလေး

ဏ-G/၁၆၊ ၁၈

မကွေးလမ်း

ဋ-A/၁

မော်လမြိုင်လမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၉၉၉၉၉၇၇၁

၀၉ ၇၉၉၉၉၉၇၇၂

၀၉ ၉၆၈၂၅၅၉၉၉

၀၉ ၉၆၈၉၅၅၉၉၉

၁၁၀၀၀

၂၀၅၀၀(First Class)

၃၅၀၀၀(VIP)

မန္တလေး

၉:၀၀

၉:၃၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၁၀:၀၀

၅၂။

OK

ဏ-E/၁၅၊ ၁၆မြင်းခြံလမ်း

၀၉ ၄၅၁၁၁၀၀၀၁၀၉ ၄၅၁၁၁၀၀၀၂

၁၁၀၀၀၁၂၀၀၀

မြင်းခြံပုဂံ၊ ညောင်ဦး

၇:၃၀

၈:၀၀

၈:၃၀

၇:၃၀

၈:၀၀

၈:၃၀

၅၃။

ရွှေစင်ရတနာ

(အသစ်)

ဃ-၆

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၄၄၇၆၈၉၆၄၆

၀၉ ၄၄၇၆၈၉၆၄၇

၁၂၀၀၀

မန္တလေး

၄:၃၀

၉:၀၀

၅၄။

ရွှေစင်ရတနာ

ဆ-၇

ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၂၀၀၉၈၄၇

၇၅၀၀

မန္တလေး

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၅၅။

High Boss

ဏ-C/၁၄

ပုဂံလမ်း

မော်လမြိုင်လမ်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၅၁၉၈၇၈၈

၀၉ ၂၅၃၃၅၉၂၅၅

၀၉ ၃၂၉၀၈၁၀၁

၅၀၀၀(ထူး)

မန္တလေး

၈:၃၀

၇:၀၀

၅၆။

ထက်ဦး

ဃ/၅

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၄၂၁၁၃၇၀၇၁

၅၀၀၀

၅၅၀၀

မန္တလေး

၇:၃၀

၈:၀၀

၅၇။

ဧရာသစ္စာ

ဆ/၅

ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၇၇၈၈၈၄၈၆၆

၅၀၀၀

၅၅၀၀

နေပြည်တော်

တောင်ငူ-ဖြူး

၇:၃၀

၈:၀၀

၅၈။

နေကြယ်မင်း

ဆ/၄

ဒဂုံလမ်း

၉၆၉၇၂၈၁၉၈

၅၀၀၀

၅၅၀၀

နေပြည်တော်

တပ်ကုန်း၊ ရမည်းသင်း

၈:၀၀

၉:၃၀

၅၉။

အောင်ကျော်မိုး

ယ/၁(ယ)ကွင်း

ဈ/ခ(ကုန်ဂိတ်)

၀၉ ၈၈၃၃၆၆၀၉၀

၅၀၀၀

၅၅၀၀

မန္တလေး

၇:၃၀

၈:၀၀

၆၀။

ပြည့်စုံသူ

ဏ/G-၅ မကွေးလမ်း

၀၉ ၇၉၃၃၆၀၆၀၀

၅၀၀၀

၅၅၀၀

မန္တလေး

၄:၀၀

၆၁။

ဘုရင်

ဏ/C-၃ ပုဂံလမ်း

၀၉ ၇၇၇၈၉၉၉၃၁

၅၀၀၀

၅၅၀၀

မုံရွာ၊ မန္တလေး

ရွှေဘို

၇:၃၀

၈:၀၀

ယာဉ်လိုင်း-၆၁လိုင်း
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC