အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

နေပြည်တော်/မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ

၁။

ရိုးမ

င/၁၅ ဥဿာလမ်း

၀၉ ၈၆၁၁၀၆၁

၀၉ ၄၂၀၀၅၈၀၄၉

၅၅၀၀

နေပြည်တော်

၆:၃၀

၈:၃၀

၈:၃၀

၂။

စေတမန်

ည/၁၂၊၁၃၊၁၄

ပုဂံလမ်း

ဥသာလမ်း

၀၁ ၇၀၉၄၃၀

၀၉၇၈၄၆၁၆၁၆၂

၀၉၇၈၄၆၁၆၁၆၃

၀၉၇၈၄၆၁၆၁၆၄

၁၃၀၀၀

၁၄၀၀၀

မန္တလေး

ပြင်ဦးလွင်

၉:၀၀

၉:၀၀

၉:၀၀

၈:၃၀

၃။

ငွေနှင်းမန္တလာ

ဏ/C-၄

ပုဂံလမ်း

ဥဿ(အထက်လမ်း)

၀၉ ၅၀၄၈၇၅၅

၀၉ ၄၂၅၃၂၇၀၅၁

၀၉ ၄၂၅၃၂၇၀၅၂

၀၉ ၄၂၅၃၂၇၀၅၃

၁၁၀၀၀

၁၆၈၀၀(ထူး)

မန္တလေး

၈:၃၀

၉:၃၀

၄။

ဇာနည်ဘွား

စ/၇ ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၇၃၀၂၇၄၄

၀၉ ၉၆၆၄၀၅၅၁

၅၅၀၀

၁၁၀၀၀

နေပြည်တော်၅:၃၀

၇:၃၀

၃:၃၀

၆:၃၀

၆:၃၀

၅။

အောင်စစ်ခိုင်

ဆ/၈ ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၇၃၂၁၂၁၀၇

၀၉ ၄၂၁၁၄၇၄၄၆

၀၉ ၄၂၁၁၄၇၄၄၈

၀၉ ၇၉၉၉၄၈၁၁၃

၆၀၀၀

၇၀၀၀

၇၅၀၀

၇၅၀၀

နေပြည်တော်

ရမည်းသင်း

ပျော်ဘွယ်

သာစည်

၆:၃၀

၆။

အောင်သူ

(ရွှေအောင်သူ)

ဆ/၆ ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၅၄၀၄၅၈၃

၀၉ ၄၃၁၁၇၀၆၁

၆၀၀၀

၇၅၀၀

၇၅၀၀

နေပြည်တော်

ရမည်းသင်း

သာစည်

မန္တလေး-ကျောက်ဆည်

၆:၃၀

၁၇:၀၀

၇။

မိုးကောင်းကင်

က/၉၊၁၀

ပ-ကွင်း

၀၁ ၇၀၄၆၈၅

၀၁ ၆၃၇၆၄၃

၀၁ ၆၃၇၆၄၄

၀၉ ၅၁၆၁၈၈၁

၀၉ ၃၁၀၉၂၅၄၈

၀၉ ၇၃၂၀၈၀၁၈

၁၀၈၀၀

မန္တလေး

၉:၀၀

၈။

က.ပ.ရ

ဒဂုံ-မန်း

အမြဲစိမ်း

က/၅

ပ-ကွင်း

၀၉ ၄၂၀၇၅၉၀၂

၆၅၀၀

၆၃၀၀

၁၁၈၀၀

၁၀၇၀၀

ညောင်ဦး

မြင်းခြံ

ပြင်ဦးလွင်

မန္တလေး

၁၂:၀၀

၈:၀၀

၂:၀၀

၈:၀၀

၉။

မန္တလာမင်း

က/၃ (ပ)ကွင်း

က/၆(ကုန်ဂိတ်)

အောင်ဆန်းကွင်း တောင်ဘက်

၀၁ ၇၀၄၇၅၉

၀၁ ၆၃၆၈၀၀

၀၁ ၆၃၇၃၃၇

၀၁ ၇၀၀၁၉၄

၁၉ ၅၀၂၀၁၈၁

၀၉ ၉၇၇၂၂၅၉၆၂

၀၉ ၉၇၇၂၂၅၉၆၃

၀၉ ၇၉၆၇၈၂၀၀၀

၁၁၀၀၀

၁၂၀၀၀

၂၀၅၀၀(ထူး)

၁၁၀၀၀

၇၁၀၀

၆၈၀၀

၆၂၀၀

၁၀၅၀၀

၂၀၅၀၀(VIP)

ပုဂံ/ညောင်ဦး

ပြင်ဦးလွင်
မြင်းခြံ

နေပြည်တော်(တပ်ကုန်း)

နေပြည်တော်

နေပြည်တော်

မန္တလေး

၇:၃၀
၈:၀၀

၈:၃၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၉:၀၀

၇:၃၀

၇:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀(VIP)

၈:၀၀

၁:၀၀

၃:၀၀

၁၁:၃၀

၆:၀၀

၁၀:၃၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၁၀:၀၀

၁၀။

​ရွှေမန်းသူ

က/၂ (ပ)ကွင်း

တောင်ဥက္ကလာ

ပါရမီဝင်း

က/၁(ပ)ကွင်း

၀၉ ၂၆၁၄၀၀၈၄၄

၀၉ ၂၆၁၄၀၀၈၅၅

၀၉ ၃၁၃၁၃၆၆၉

၆၃၀၀

နေပြည်တော်

၇:၀၀

၁၂:၀၀

၇:၃၀

၁၀:၃၀

၁၁:၀၀

၁၁။

ပုပ္ပါး-ပုဂံ

က/၁(ပ)ကွင်း

၀၉ ၇၃၀၄၇၂၄၄

၀၉ ၅၀၈၁၀၁၁

၁၀၅၀၀

၉၅၀၀

၁၀၅၀၀

ပုဂံ-ညောင်ဦး

ကျောက်ပန်းတောင်း

ငါ့သရောက်မြို့

မန္တလေး

၆:၀၀

၁၂။

မန်းရာဇာ

ဘ/၃၇(ပ)ကွင်း

၀၉ ၅၁၂၉၇၂၉

၀၉ ၇၃၀၅၂၅၂၇

၀၉ ၄၂၀၀၄၉၇၇၇

၁၀၈၀၀

မန္တလေး

၉:၃၀

၅:၀၀

၇:၀၀

၉:၀၀

၁၃။

တော်ဝင်

ဘ/၂၈၊ ၂၉(ပ)ကွင်း

ဝ၉ ၄၂၈၃၂၀၆၂၄

၅၅၀၀(လမ်းဟောင်း)

နေပြည်တော်

၇:၀၀

၁၄။

မန်းရွှေပြည်

(လားရှိုးမန်းရွှေပြည်)

ဘ/၁၉၊၂၀၊၂၁

(ပ)ကွင်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၂၀၁၈၉၀၂

၀၉ ၇၃၂၄၂၂၈၇

၀၉ ၄၀၂၅၉၆၂၅၂

၀၉ ၄၂၀၀၈၈၇၇

၀၉ ၄၂၀၀၈၈၆၆

၁၀၅၀၀

၁၄၀၀၀(VIP)

မန္တလေး

၉:၀၀

၉:၀၀

၁၅။

ရောင်နီထွန်း

ဂ/၁၃

(ပ)ကွင်း

၀၉ ၇၃၂၀၈၁၅၆

၀၉ ၉၇၇၉၂၁၀၄၁

၆၃၀၀

နေပြည်တော်

၉:၃၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၁၆။

ရေွှစင်စင်္ကြာ

(ရွှေစင်)

ဘ/၂၂၊၂၃၊၂၄၊၂၅၊၂၆၊၂၇

(ပ)ကွင်းအောင်ဆန်းကွင်း

(ဖဆပလရှေ့)

ဘ/၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈

(ပ)ကွင်း

၀၉ ၇၃၂၂၅၄၈၁
၀၉ ၇၃၂၂၅၄၈၁၂

၀၉ ၄၄၂၂၅၁၁၈၈

၀၉ ၄၄၂၂၅၁၁၉၉

၀၉ ၄၄၂၆၃၅၉၉၉

၀၉ ၇၃၂၄၉၈၁၄

၀၉ ၇၃၂၄၄၉၅၃

၀၁ ၇၀၅၀၂၀

၀၉ ၂၅၅၈၁၁၆၅၀

၅၅၀၀
၁၀၀၀၀

၉၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၈၀၀

၉၈၀၀

နေပြည်တော်
မန္တလေး

မိတ္ထီလာ

ပြင်ဦးလွင်

ညောင်ဦး

ကျောက်ပန်းတောင်း

၈:၀၀

၁၁:၀၀၇:၀၀

၈:၀၀

၁၀:၃၀

၁၂:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၈:၀၀

၈:၀၀

၈:၀၀


၂:၀၀

၄:၀၀

၆:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၉:၀၀

၇:၀၀

၆:၃၀

၁၇။

ဇေယျာရွှေပြည်

ဂ/၇(ပ)ကွင်း

ဥဿာ(အောက်)လမ်းဂိတ်ခွဲ

၀၉ ၆၈၀၉၅၂၂

၀၉ ၇၉၇၇၃၄၆၃၃

၁၁၀၀၀

၁၂၀၀၀

မန္တလေး

ပြင်ဦးလွင်

၁:၀၀

၄:၀၀

၆:၃၀

၉:၃၀

၄:၀၀

၆:၀၀

၁၈။

နေကြယ်မင်း

ဆ/၄

ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၇၃၁၇၃၁၃၄

၀၉ ၇၃၁၃၀၃၀၅

၀၉ ၇၃၁၇၃၁၄၃

၀၉ ၇၃၂၄၂၄၅၆

၆၃၀၀

၇၃၀၀

၈၃၀၀

နေပြည်တော်

တပ်ကုန်း

ရမည်းသင်း

၁၀:၃၀

၁၂:၀၀

၁၀:၀၀

၁၂:၀၀

၂:၀၀

၇:၃၀

၇:၃၀

၁၀:၃၀

၁၉။

​JJ

ဋ-A/၅၊၆

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၇၃၁၂၃၅၇၁

၀၉ ၇၃၁၂၃၅၇၂

၀၉ ၇၃၁၂၃၅၇၃

၀၉ ၇၃၁၂၃၅၇၄

၆၅၀၀

၁၉၈၀၀(ထူး)

၁၁၅၀၀

၁၉၀၀၀(ထူး)

နေပြည်တော်-မန္တလေး


ပုဂံညောင်ဦး

၉:၃၀

၉:၀၀

၁၆:၀၀

၅:၀၀

၁၀:၀၀

၉:၃၀

၈:၀၀

၂၀။

နန်းထိုက်စံ

ဃ/၂

မော်လမြိုင်လမ်း

ဝ၉ ၇၃၀၂၄၂၈၂

၇၈၀၀

မန္တလေး-ပျော်ဘွယ်

၁၀:၀၀

၁၉:၀၀

၂၁။

ကြယ်စင်ဟိန်း

ဃ/၅

မော်လမြိုင်လမ်း

ဝ၉ ၇၃၀၇၇၂၀၆

၀၉ ၄၉၃၄၄၀၃၈

၆၃၀၀

နေပြည်တော်-မန္တလေး

၁၆:၃၀

၂၂။ ထက်ဦး

ဃ/၁၀

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၄၂၀၇၈၀၃၈၂

၀၉ ၇၃၀၁၈၀၂၈

၆၃၀၀

၁၀၈၀၀

နေပြည်တော်

မန္တလေး

၁၀:၃၀

၅:၀၀

၂၃။

ရွှေမန်းရတနာ

ဏB/၁၂

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၄၅၀၉၉၈၀၀၁

၀၉ ၇၇၇၇၈၉၆၈၈

၁၀၅၀၀

၁၄၅၀၀(ထူး)

မန္တလေး

၇:၀၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၂၄။

အကယ်ဒမီ

ယ/၁(ယ)ကွင်း

ဈ/ခ(ကုန်ဂိတ်)

ဓ-၂(ကုန်ဂိတ်)

၀၉ ၇၉၉၉၄၄၆၃၀

၀၉ ၇၉၉၉၄၄၆၄၀

၁၀၈၀၀

၁၅၃၀၀(ထူး)

၁၈၃၀၀(ထူး)

မန္တလေး

၉:၀၀

၉:၃၀

၉:၃၀

၂၅။

လုမ္ဗိနီ

ယ/၂၅၊၂၆

(ယ)ကွင်း

၀၉ ၉၇၇၉၀၈၀၁၁

၀၉ ၉၇၇၉၀၈၀၂၂

၀၉ ၄၅၀၀၅၇၅၆၈

၀၉ ၈၆၂၉၈၀၉

၁၀၅၀၀

၁၇၅၀၀(ထူး)

မန္တလေး

၁၈:၀၀

၂၆။

နေကြာ

ယ/၁၈

(ယ)ကွင်း

၀၉ ၂၆၁၃၀၈၅၈၂

၀၉ ၂၆၁၃၀၈၅၈၃

၀၉ ၉၇၁၉၉၇၀၀၁

၁၀၈၀၀

၁၁၈၀၀

မန္တလေး

ပြင်ဦးလွင်

၁၈:၀၀

၂၇။

BOSS

ယ/၉၊၁၀

(ယ)ကွင်း

၀၉ ၂၅၀၄၂၈၈၂၇

၀၉ ၂၅၀၄၂၈၈၂၈

၀၉ ၂၅၀၄၂၈၈၂၉

၂၂၀၀၀

မန္တလေး

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၉:၀၀

၂၈။

ELite

ယ/၅၊၆၊၇၊၈(ယ)ကွင်း

၀၉ ၆၃၆၆၉၉၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၁၁

၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၂၂

၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၃၃

၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၄၄

၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၅၅

၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၆၆

၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၇၇

၀၉ ၄၉၇၂၁၁၆၉

၁၀၇၀၀၂၀၂၀၀(ထူး)

၇၃၀၀

၉၀၀၀(ထူး)

မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်နေပြည်တော်

၉:၀၀

၈:၀၀

၈:၃၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၀၀

၁၂:၀၀

၁၆:၀၀

၁၆:၀၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၂:၀၀

၃:၀၀

၄:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၂၉။

ကောင်းမြတ်မန်း

ဏF/၁၇

မကွေးလမ်း

၀၉ ၂၅၀၁၁၉၆၉ ၁၀၈၀၀ မန္တလေး

၉:၃၀

၃၀။

တက်လမ်း

ဏ-F/၁၄၊၁၅၊

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်းအထူးတန်း

ဝင်ပေါက်ဘေး(ခွဲ)

၀၉ ၄၉၅၉၁၂၁၁

၀၉ ၄၉၅၉၁၂၁၇

၀၉ ၄၉၅၉၁၂၁၆

၀၉ ၇၃၀၁၂၃၅၁

၁၂၃၀၀

၁၃၃၀၀

၁၀၀၀၀(ထူး)

မန္တလေး

ပြင်ဦးလွင်

မြင်းခြံ

၇:၀၀

၇:၀၀

၃၁။

ခိုင်မန္တလေး

ဏ/F-၁၀၊၁၁

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း၊

ဖဆပလရှေ့

၀၉ ၉၇၇၁၈၅၅၆၀

၀၉ ၉၇၇၁၈၅၅၇၀

၀၉ ၂၀၁၁၂၅၁

၀၉ ၂၀၅၄၂၉၄

၁၁၀၀၀

၁၈၅၀၀(ထူး)

၁၁၈၀၀

၂၀၃၀၀(ထူး)

၁၁၀၀၀

၁၁၀၀၀

မန္တလေး

ပြင်ဦးလွင်

ကျောက်ပန်းတောင်း

ညောင်ဦး

၁၇:၀၀

၉:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၇:၀၀

၃၂။

Star OK

ဏ-F/၉

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၈၆၂၆၀၅၅

၀၉ ၅၁၇၈၈၈၃

၀၉ ၇၉၀၅၄၇၂၅၁

၀၉ ၇၉၀၅၄၇၂၅၂

၁၀၈၀၀

မန္တလေး

၁၇:၀၀

၃၃။

လင်းထက်ကြယ်

ဏ-F/၁၄

မကွေးလမ်း

၀၉ ၄၀၁၆၇၂၅၈၃

၀၉ ၄၀၁၆၇၂၅၈၄

၀၉ ၄၃၁၆၈၇၂၉

၈၀၀၀

ကျောက်ပန်းတောင်း

၅:၀၀

၃၄။

မြတ်မန္တလာထွန်း

ဏ-F/၆၊၇ မကွေးလမ်း

ပ/၂၇၊ ၂၈(ကုန်ဂိတ်)ဒနင်းရိုးချောင်းလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်းတောင်ဘက်

ဘူတာကြီးရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၉၇၇၅၃၀၀၅၉

၀၉၂၀၅၀၉၁၉၀၉ ၂၀၃၁၄၁၂

၁၈၀၀၀

၁၂၃၀၀

(First Class)


၁၇၃၀၀(ထူး)

၂၀၃၀၀(ထူး)

၁၁၈၀၀

၂၀၃၀၀(ထူး)

၆၃၀၀

မန္တလေး-နေပြည်တော်

ပြင်ဦးလွင်

မန္တလေး

၉:၃၀

၈:၃၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၉:၃၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၁၈:၀၀

၁၅:၀၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၁၀:၀၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၉:၃၀

၇:၀၀

၈:၃၀

၈:၀၀

၃၅။

စည်းစိမ်ရှင်

ဏ-F/၂

မကွေးလမ်း

၀၉ ၇၃၁၈၈၂၀၆

၀၉ ၄၅၃၉၁၀၃၀၉

၀၉ ၂၅၀၃၆၈၀၅၀

၁၀၇၀၀

၁၃၀၀၀(ထူး)

မန္တလေး

၁၉:၀၀

၃၆။

ရာဇာထွန်း

ဏ-F/၁

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ရွှေ)(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၉၇၇၉၀၆၆၀၃

၀၉ ၉၇၇၉၀၆၆၀၄

၀၉ ၂၅၀၇၆၇၀၀၅

၁၀၈၀၀

၁၄၃၀၀(ထူး)

မန္တလေး

၁၇:၀၀

၃၇။

နယူးမန္တလာထွန်း

ဏ-E/၁၇၊၁၈ မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း၊ ဖဆပလရှေ့

(ဂိတ်ခွဲ)၊ အလုံဂိတ်(ခွဲ)

၀၁ ၇၀၃၉၆၉

၀၁ ၇၀၆၀၂၈

၀၁ ၇၀၇၅၅၉

၀၁ ၇၀၁၇၇၂

၁၀၆၀၀

၁၄၀၀၀(ထူး)

မန္တလေး

ပြင်ဦးလွင်

၁၆:၀၀

၁၆:၀၀

၆:၀၀

၃၈။

စိန်ကမ္ဘာ-ငွေကမ္ဘာ

ဏ-E/၁၄

မြင်းခြံလမ်း

၀၉ ၇၃၂၀၇၉၅၉

၀၉ ၂၅၃၃၅၆၉၅၅

၉၅၀၀

မန္တလေး-မြင်းခြံ

နွားထိုးကြီး

၈:၀၀

၁၆:၀၀

၆:၀၀

၃၉။

ရွှေစင်္ကြာ

ဏ-E-၁၁

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၃၃၁၃၅၉၂၁

၀၉ ၇၃၁၁၃၉၇၀

၉၅၀၀

၁၁၀၀၀

မြင်းခြံ

နွားထိုးကြီး

မြို့သာ၊ ငါန်းဇွန်

၈:၀၀

၈:၃၀

၈:၀၀

၅:၃၀

၇:၀၀

၇:၀၀

၄၀။

ရွှေရည်ဖူးပွင့်

ဏ-E/၁၀

မြင်းခြံလမ်း

၀၉ ၄၅၁၃၇၃၃၃၆

၀၉ ၄၅၁၃၇၃၃၃၇

၁၀၈၀၀

မန္တလေး

၉:၃၀

၄:၀၀

၉:၃၀

၄၁။

မဟာ

ဏ-E/၄၊၅

မြင်းခြံလမ်း

၀၁ ၇၀၁၈၁၆

၀၉ ၄၃၀၁၈၈၉၈

၀၁ ၆၃၆၈၇၇

၀၉ ၇၃၀၂၄၅၅၈

၉၅၀၀

၁၀၅၀၀

မြင်းခြံ

ဆီမီးခုံ

၈:၃၀

၈:၃၀ (၂)စီး

၁၇:၀၀

၄၂။

အာကာသ

ဏ-F/၁၆

မကွေးလမ်း၊

အောင်ဆန်းကွင်း

ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၃၀၀၀၀၉၆

၀၉ ၇၃၀၀၀၀၉၅

၁၀၈၀၀

၁၃၅၀၀(ထူး)

မန္တလေး

ပြင်ဦးလွင်

၇:၀၀

၆:၀၀

၄၃။

မိုးထက်အာကာ

ဏ-E/၁

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၃၀၄၆၃၇၈

၀၉ ၄၉၅၇၁၄၁၄

၀၉ ၇၉၅၇၆၉၀၉၁

၀၉ ၇၇၆၀၁၄၂၉၀

၁၀၆၀၀

မန္တလေး

၉:၀၀

၇:၀၀

၉:၀၀

၄၄။

ရွှေကမ္ဘာ

ဏ-D/၁၅၊၁၆

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်းတောင်ဘက်

ဘူတာကြီးရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၈၀၂၇၃၂၁၂

၀၉ ၇၉၅၈၉၈၁၁၆

၀၉ ၈၃၅၀၉၃၇

၀၁ ၇၀၆၂၄၂

၁၅၅၀၀(ထူး) မန္တလေး

၉:၀၀

၄၅။

GI Group

ဏ-D/၁၃၊၁၇

မြင်းခြံလမ်း

(ပ)ကွင်း

အောင်ဆန်းကွင်း

မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း

(၈၇၊ ၈၈)ကြား

၀၉ ၇၃၆၂၆၆၆၆

၀၉ ၇၃၇၈၇၇၇၇

၀၉ ၄၃၁၅၈၇၇၇

၀၉ ၉၇၇၂၂၀၈၈၀

၀၉ ၄၂၁၀၁၂၀၀၂

၀၉ ၇၉၇၉၆၆၉၉၉

၂၀၅၀၀(ထူး)

၁၅၅၀၀(ထူး)

၁၁၀၀၀

မန္တလေး

၉:၀၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၄၆။

ဝေဖြိုးအောင်

ဏ-D/၁၂၊၁၄

ဏ/E-၆ မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၄၃၂၀၂၆၆၇

၀၉ ၇၃၁၈၁၆၄၇

၀၉ ၂၅၂၂၄၅၁၁

၀၉ ၈၆၃၆၇၅၈

၉၈၀၀ မြင်းခြံ

၆:၀၀

၄၇။

ရဲသူအောင်

ဏ-D/၁၀

‌မြင်းခြံလမ်း

၀၁ ၇၀၄၃၃၈

၀၉ ၇၃၂၄၂၅၆၁

၀၉ ၂၆၁၁၅၉၆၂၇

၁၁၃၀၀ ပုဂံညောင်ဦး

၆:၀၀

၄၈။

တောင်ပေါ်သား

(နယူးတောင်ပေါ်သား)

ဏ-D/၆

မြင်းခြံလမ်း

ဂ-၂၊ (ပ)ကွင်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၁ ၇၀၅၀၈၉

၀၉ ၃၆၀၈၀၄၇၄

၀၉ ၇၃၂၄၄၅၅၄

၀၉ ၄၂၀၀၃၀၀၆၈

၀၉ ၅၂၁၅၆၀၄

၆၃၀၀

၁၆၃၀၀(ထူး)

၁၀၈၀၀

နေပြည်တော်

မန္တလေး

၈:၀၀

၆:၃၀(၂)စီး

၇:၃၀

၄၉။

နယူးရွှေမြင့်မိုရ်

ဏ-D/၅

မြင်းခြံလမ်း

၀၉ ၄၂၀၀၄၃၄၇၂

၀၉ ၄၃၁၁၈၅၃၈

၁၁၃၀၀ မြင်းခြံ

၅:၃၀

၅၀။

ရွှေမန္တလာ

ဏ-D/၁+၂

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၁ ၇၀၆၀၇၁

၀၉ ၇၀၁၆၁၅

၀၉ ၅၀၄၂၆၄၄

၀၉ ၇၃၀၁၇၇၈၁

၀၉ ၂၂၂၈၇၃၅

၀၉ ၄၂၀၇၂၀၀၅၈

၆၈၀၀

၉၀၀၀

၁၁၇၀၀

၂၀၃၀၀(ထူး)

၁၀၇၀၀

၁၁၇၀၀(Special One)

၁၂၅၀၀(Special One)

၁၈၅၀၀(VIP)

၂၀၅၀၀(Royal Class)

၃၅၀၀၀(Royal Class)

၁၁၀၀၀

၁၂၅၀၀

၁၅၀၀၀

နေပြည်တော်

မိတ္ထီလာ

ပြင်ဦးလွင်

မန္တလေး

ပုဂံညောင်ဦး

ပုဂံညောင်ဦး (Foreigner)

၈:၀၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၈:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၈:၀၀

၅:၀၀

၉:၀၀(၂)စီး

၉:၃၀(၂)စီး

၉:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၀၀

၁၀:၀၀

၆:၀၀

၈:၀၀

၅၁။

အောင်ကျော်မိုး

ထွန်းဧရာ

ဏ-G/၁၄၊၁၅

မကွေးလမ်း

၀၁ ၇၀၄၀၈၂

၀၉ ၅၁၉၉၁၆၁

၁၁၃၀၀

၁၁၃၀၀

ကျောက်ပန်းတောင်း

ပုဂံညောင်ဦး

၇:၃၀

၇:၃၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၅၂။

ရွှေမြို့တော်

ဏ-B/၈

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၇၃၂၅၆၄၃၆

၀၉ ၇၈၁၃၃၄၅၅

၉၅၀၀

၁၀၄၀၀

ကျောက်ပန်းတောင်း

ပုဂံညောင်ဦး

၈:၀၀

၆:၃၀

၅၃။

ပုဂံမင်းသား

ဏ-B/၁၃

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၇၃၂၃၈၀၅၇

၀၉ ၅၁၅၈၆၅၀

၀၉ ၇၉၆၆၁၄၉၄၂

၉၅၀၀

၁၀၅၀၀

ကျောက်ပန်းတောင်း

ပုဂံညောင်ဦး

၈:၀၀

၇:၀၀

၅၄။

အရိန္ဒမာ

ဏ-B/၁၈

ဏ-E/၃

ပုဂံလမ်း

မြင်းခြံလမ်း

၀၉ ၄၂၀၁၈၂၇၆၇

၀၉ ၄၂၀၁၈၂၇၆၈

၉၈၀၀

၁၀၇၀၀

ကျောက်ပန်းတောင်း

ပုဂံညောင်ဦး

၆:၃၀(၂)စီး

၅၅။

Famous

ယ/၁၁၊၁၂၊၁၈

(ယ)ကွင်း

၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၁၁

၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၂၂

၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၃၃

၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၄၄

၁၁၀၀၀

၁၁၀၀၀

မြင်းခြံ

ပုဂံညောင်ဦး

၈:၀၀

၈:၃၀

၈:၀၀

၇:၃၀

၈:၀၀

၈:၃၀

၈:၀၀

၅၆။

ဇေယျာမြိုင်ကြီး

ဏ-B/၁၅

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၇၈၀၄၄၄၄၂၅

၀၉ ၇၃၁၀၂၄၅၅

၀၉ ၄၅၇၇၇၉၇၀၀

၁၀၀၀၀

ကျောက်ပန်းတောင်း

ပုဂံညောင်ဦး

၈:၀၀

၇:၃၀

၅၇။

ရွှေမန္တလေး

ဏ-G/၁၆၊ ၁၈

မကွေးလမ်း

ဋ-A/၁

မော်လမြိုင်လမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၉၉၉၉၉၇၇၁

၀၉ ၇၉၉၉၉၉၇၇၂

၀၉ ၉၆၈၂၅၅၉၉၉

၀၉ ၉၆၈၉၅၅၉၉၉

၁၁၀၀၀

၂၀၅၀၀(First Class)

၃၅၀၀၀(VIP)

မန္တလေး

၉:၀၀

၉:၃၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၁၀:၀၀

၅၈။

OK(အသစ်)

ဏ-E/၁၅၊ ၁၆မြင်းခြံလမ်း

၀၉ ၄၅၁၁၁၀၀၀၁၀၉ ၄၅၁၁၁၀၀၀၂

၁၁၀၀၀၁၂၀၀၀

မြင်းခြံပုဂံညောင်ဦး

၈:၃၀၈:၀၀

၈:၃၀

၈:၃၀

၁၇:၃၀


၈:၀၀

၈:၃၀

၅၉။

ရွှေစင်ရတနာ

(အသစ်)

ဃ-၆

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၄၄၇၆၈၉၆၄၆

၀၉ ၄၄၇၆၈၉၆၄၇

၁၂၀၀၀

မန္တလေး

၁၉:၀၀

၆၀။

ကရဝိတ်

နေပြည်တော်

၅:၀၀

၆၁။

ကောင်းကင်ယံ(အသစ်)

နေပြည်တော်

၁၄:၀၀

၆၂။

ဘုရင်(အသစ်)

မန္တလေး

၉:၀၀

၆၃။

ရွှေစင်စင်္ကြာကုမ္ပဏီ(အသစ်)

နေပြည်တော်

၇:၃၀

၁၁:၀၀

၁၈:၀၀

၆၄။

Joyous(အသစ်)

မန္တလေး

၉:၀၀

၆၅။

ဂျူပီတာ(အသစ်)

မန္တလေး

၈:၀၀

၆၆။

ငွေကမ္ဘာ

မန္တလေး

၈:၀၀

၁၆:၀၀

၆၇။

ပြည့်ဝ(အသစ်)

မန္တလေး

၈:၀၀

၆၈။

တင့်တိုင်းအောင်(အသစ်)

မန္တလေး-မုံရွာ

၁၇:၀၀

၆၉။

မန္တလာထွန်း

မန္တလေး-နေပြည်တော်

၇:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁၆:၀၀

ယာဉ်လိုင်း(၆၉)
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2023.
    All Rights Reserved by YCDC