အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ကရင်ပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ

ကမ္ဘာကျော်

င/၆ ဥဿာလမ်း

ဝ၉ ၇၈၆၃၀၃၆၀၀

ဝ၉ ၄၉၃၄၉၀၆၆

၁၅၀၀၀

၇၀၀၀

၅၀၀၀

မြဝတီ

ကော့ကရိတ်

ဘားအံ

၇:၀၀

၇:၀၀

မိဘဂုဏ်

ခ/၁၁ (ပ)ကွင်း

ဝ၉ ၈၇၃၀၇၅၇

၄၅၀၀

၆၅၀၀

ဘားအံ

လှိုင်းဘွဲ့

၆:၀၀

၇:၃၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၆:၃၀

၇:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၀၀

၇:၀၀၊ ၁၁:၀၀

၁၃:၀၀၄:၀၀

၆:၀၀

၄:၀၀

၈:၀၀

၇:၀၀

​ရွှေဖားစည်

ခ/၁၀ (ပ)ကွင်း

ဝ၉ ၄၂၀၁၂၃၅၂၂

၄၅၀၀

ဘားအံ

၆:၃၀

၉:၃၀၊ ၁၂:၀၀

၂:၀၀

၇:၀၀

မြတ်သာမည

ခ/၈ (ပ)ကွင်း

ဝ၉ ၅၀၁၅၉၅၃

ဝ၉ ၇၃၂၀၄၁၀၆

ဝ၉ ၅၂၁၂၇၅၅

ဝ၉ ၄၂၈၃၃၀၅၆၃

၄၅၀၀

၅၅၀၀

၆၅၀၀

၉၀၀၀

ဘားအံ

သာမည

ကော့ကရိတ်

မြဝတီ

၆:၃၀

၈:၀၀

၆:၃၀

အဆွေတော်

ခ/၆ (ပ)ကွင်း

ဝ၉ ၇၉၃၁၇၇၉၉၆

ဝ၉ ၈၆၁၂၈၄၁

ဝ၉ ၇၃၂၂၅၃၆၉

၆၀၀၀

၉၅၀၀

ဘားအံ

ကော့ကရိတ်

မြဝတီ

၈:၀၀

၈:၃၀

၇:၀၀

မန္တလာမင်း

က/၃၊ (ပ)ကွင်း

က/၆၊ (ပ)ကွင်း

ကုန်ဂိတ်

အောင်ဆန်းကွင်း

တောင်ဘက်

(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၁ ၇၀၄၇၅၉

၀၁ ၆၃၆၈၀၀

၀၁ ၆၃၇၃၃၇

၀၁ ၇၀၀၁၉၄

၀၉ ၅၀၂၀၁၈၁

၀၉ ၇၉၆၇၈၂၀၀၀

၀၉ ၉၇၇၂၅၉၆၂

၀၉ ၉၇၇၂၅၉၆၃

၁၂၀၀၀

မြဝတီ

၈:၃၀

၈:၃၀

​ရွှေစင်စင်္ကြာ

ဘ/၁၆၊၁၇၊၁၈

(ပ)ကွင်း

အောင်ဆန်းကွင်း

မြောက်ဘက်

၀၉ ၇၃၂၄၄၉၅၃

ဝ၁ ၇၀၅၀၂၀

ဝ၉ ၂၅၅၈၁၁၆၅၀

၄၈၀၀

၁၀၃၀၀

၁၁၀၀၀

ဘားအံ

ကော့ကရိတ်

မြဝတီ
၈:၀၀

၈:၀၀

၇:၃၀

၇:၃၀

အောင်ကျော်ဇော

ဂ/၈ (ပ)ကွင်း

ဝ၉ ၄၂၅၀၁၇၂၁၁

ဝ၉ ၄၉၄၃၅၉၈၉

၆၀၀၀

၈၀၀၀

၁၃၀၀၀

ဘားအံ

​ကော့ကရိတ်

မြဝတီ
၈:၀၀

၆:၀၀

၈:၃၀

ရွှေနဒီ

ဂ/၅ (ပ)ကွင်း

ဝ၁ ၇၀၉၅၅၃

၀၉ ၈၆၁၀၈၉၀

၄၅၀၀

ဘားအံ

၆:၃၀

၁၀

ရွှေမြန်မာ

ဂ/၄ (ပ)ကွင်း

ဝ၉ ၇၃၇၆၀၀၃၃

ဝ၉ ၇၉၁၅၈၈၈၆၀

၄၅၀၀

၈၀၀၀

ဘားအံ

မြဝတီ

၈:၀၀

၈:၃၀

၉:၀၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၄:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၇:၀၀

၁၁

ပွင့်သစ်စရတနာ

ဂ-၃ (ပ)ကွင်း

၀၉ ၇၀၁၆၆၅၉

၀၉ ၈၇၃၀၈၁၆

၀၉ ၇၉၈၉၈၉၆၃၀

၅၀၀၀

၆၅၀၀

၆၀၀၀

၈၀၀၀

ဘားအံ

လှိုင်းဘွဲ့

ကော့ကရိတ်

မြဝတီ၈:၀၀၈:၀၀

၁၂:၃၀

၈:၀၀

၁၂:၃၀

၇:၃၀

၈:၀၀

၁၂

ရွှေရတနာ

င-၆(A)

ဥဿာလမ်း

၀၉ ၇၃၁၈၂၃၀၆

၀၉ ၂၅၂၆၉၇၁၉၇

၀၉ ၇၈၉၄၄၂၂၅၆

၀၉ ၇၈၀၂၈၂၃၉၃

၈၀၀၀

၁၀၀၀၀

၆၅၀၀

၁၅၀၀၀

ဘားအံ

ကော့ကရိတ်(ကားသေး)

ကော့ကရိတ်(ကားကြီး)

မြဝတီ

၇:၃၀

၉:၃၀

၁၃

ပြည့်အားမာန်

ဃ/၃

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၄၂၁၀၀၉၂၅၀

၁၀၀၀၀

မြဝတီ(ကားကြီး)

၅:၃၀

၆:၃၀

၁၄

​အောင်စစ်သည်

ဃ/၁၂

မော်လမြိုင်လမ်း

ဝ၉ ၇၃၁၈၄၁၅၆

ဝ၉ ၄၅၀၀၁၃၈၃၃

၄၃၀၀

၈၃၀၀

ဘားအံ

မြဝတီ

၈:၀၀

၈:၀၀

၇:၀၀

၁၀:၀၀

၁၅

ရွှေမန္တလာ

(မန္တလာထွန်း)

ဏ-D/၁+၂

ဏ-E/၁၆

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဂိတ်ခွဲ

ဝ၁ ၇၀၆၀၇၁

ဝ၁ ၇၀၁၆၁၅

၀၉ ၅၀၄၂၆၄၄

၀၉ ၇၃၀၁၇၇၈၁

၀၉ ၂၂၂၈၇၃၅

၀၉ ၄၂၀၇၂၀၀၅၈

၄၃၀၀

၈၃၀၀

၈၀၀၀

၁၂၀၀၀

ဘားအံ

မြဝတီ

ဘားအံ

မြဝတီ

၈:၀၀

၈:၀၀

၇:၀၀

၁၀:၀၀

၈:၀၀

၁၆

GI Group

ဏ/D-၁၃၊ ၁၇

မြင်းခြံလမ်း

(ပ)ကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

အောင်ဆန်းကွင်း-

မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း(၈၇၊ ၈၈)ကြား

ဝ၉ ၇၃၆၂၆၆၆၆

ဝ၉ ၇၃၇၈၇၇၇၇

ဝ၉ ၄၃၁၅၈၇၇၇

ဝ၉ ၉၇၇၂၂၀၈၈၁

ဝ၉ ၄၂၁၀၁၂၀၀၂

ဝ၉ ၇၉၇၉၆၆၉၉၉

၁၂၀၀၀

၁၅၀၀၀(အထူး)

ဘားအံ

မြဝတီ

၈:၀၀

၁၇

ခိုင်ဝတီ

ဏ/A-၃ စစ်တွေလမ်း

၀၉ ၂၆၂၂၈၇၈၇၆

၀၉ ၇၇၇၃၄၂၉၅၄

၀၉ ၉၆၅၀၉၉၁၂၄

၁၂၀၀၀

၁၅၀၀၀

မြဝတီ(ကားကြီး)

မြဝတီ(ကားကြီး)

၆:၃၀

၈:၃၀

၆:၃၀

၁၈ သာမည(အသစ်)

ဘားအံ-သာမည

၆:၃၀

၉:၀၀

၁၃:၀၀

ယာဉ်လိုင်း-၁၈
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2023.
    All Rights Reserved by YCDC