အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ကရင်ပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ

၁။

ကမ္ဘာကျော်

ဆ/၇ ဒဂုံလမ်း

ဝ၉ ၇၉၆၃၀၃၆၀၀

၁၅၀၀၀

၇၀၀၀

၅၀၀၀

မြဝတီ

ကော့ကရိတ်

ဘားအံ

၇:၀၀

၇:၀၀

၂။

မိဘဂုဏ်

ခ/၁၁ (ပ)ကွင်း

ဝ၉ ၈၇၃၀၇၅၇

၄၅၀၀

၆၅၀၀

ဘားအံ

လှိုင်းဘွဲ့

၆:၃၀

၇:၃၀

၁၀:၀၀

၁၁:၀၀

၇:၀၀၊ ၁၁:၀၀

၄:၀၀

၆:၀၀

၄:၀၀

၈:၀၀

၇:၀၀

၃။

​ရွှေဖားစည်

ခ/၁၀ (ပ)ကွင်း

ဝ၉ ၄၂၀၁၂၃၅၂၂

၄၅၀၀

ဘားအံ

၇:၀၀

၉:၀၀၊ ၁၂:၀၀

၂:၀၀

၇:၀၀

၄။

မြတ်သာမည

ခ/၈ (ပ)ကွင်း

ဝ၉ ၅၀၁၅၉၅၃

ဝ၉ ၇၃၂၀၄၁၀၆

ဝ၉ ၅၂၁၂၇၅၅

ဝ၉ ၄၂၈၃၃၀၅၆၃

၄၅၀၀

၅၅၀၀

၆၅၀၀

၉၀၀၀

ဘားအံ

သာမည

ကော့ကရိတ်

မြဝတီ

၆:၃၀

၈:၀၀

၆:၃၀

၅။

အဆွေတော်

ခ/၆ (ပ)ကွင်း

ဝ၉ ၇၉၃၁၇၇၉၉၆

ဝ၉ ၈၆၁၂၈၄၁

ဝ၉ ၇၃၂၂၅၃၆၉

၆၀၀၀

၉၅၀၀

ဘားအံ

ကော့ကရိတ်

မြဝတီ

၈:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၆။

မန္တလာမင်း

က/၃၊ (ပ)ကွင်း

က/၆၊ (ပ)ကွင်း

ကုန်ဂိတ်

အောင်ဆန်းကွင်း

တောင်ဘက်

(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၁ ၇၀၄၇၅၉

၀၁ ၆၃၆၈၀၀

၀၁ ၆၃၇၃၃၇

၀၁ ၇၀၀၁၉၄

၀၉ ၅၀၂၀၁၈၁

၀၉ ၇၉၆၇၈၂၀၀၀

၀၉ ၉၇၇၂၅၉၆၂

၀၉ ၉၇၇၂၅၉၆၃

၁၂၀၀၀

မြဝတီ

၈:၃၀

၈:၃၀

၇။

​ရွှေစင်စင်္ကြာ

ဘ/၁၆၊၁၇၊၁၈

(ပ)ကွင်း

အောင်ဆန်းကွင်း

မြောက်ဘက်

၀၉ ၇၃၂၄၄၉၅၃

ဝ၁ ၇၀၅၀၂၀

ဝ၉ ၂၅၅၈၁၁၆၅၀

၄၈၀၀

၁၀၃၀၀

၁၁၀၀၀

ဘားအံ

ကော့ကရိတ်

မြဝတီ

၈:၀၀

၇:၃၀

၇:၃၀

၈။

အောင်ကျော်ဇော

ဂ/၈ (ပ)ကွင်း

ဝ၉ ၄၂၅၀၁၇၂၁၁

ဝ၉ ၄၉၄၃၅၉၈၉

၆၀၀၀

၈၀၀၀

၁၃၀၀၀

ဘားအံ

​ကော့ကရိတ်

မြဝတီ

၆:၀၀

၈:၃၀

၉။

ရွှေနဒီ

ဂ/၅ (ပ)ကွင်း

ဝ၁ ၇၀၉၅၅၃

၀၉ ၈၆၁၀၈၉၀

၄၅၀၀

ဘားအံ

၆:၃၀

၁၀။

ရွှေမြန်မာ

ဂ/၄ (ပ)ကွင်း

ဝ၉ ၇၃၇၆၀၀၃၃

ဝ၉ ၇၉၁၅၈၈၈၆၀

၄၅၀၀

၈၀၀၀

ဘားအံ

မြဝတီ

၆:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၇:၀၀

၁၁။

ပွင့်သစ်စရတနာ

ဂ/၃ (ပ)ကွင်း

၀၉ ၇၀၁၆၆၅၉

၀၉ ၈၇၃၀၈၁၆

၀၉ ၇၉၈၉၈၉၆၃၀

၅၀၀၀

၆၅၀၀

၆၀၀၀

၈၀၀၀

ဘားအံ

လှိုင်းဘွဲ့

ကော့ကရိတ်

မြဝတီ၈:၀၀၁၂:၃၀

၈:၀၀

၁၂:၃၀

၇:၃၀

၈:၀၀

၁၂။

သီရိရတနာ

င-၆(A)

ဥဿာလမ်း

၀၉ ၇၃၁၈၂၃၀၆

၀၉ ၂၅၂၆၉၇၁၉၇

၀၉ ၇၈၉၄၄၂၂၅၆

၀၉ ၇၈၀၂၈၂၃၉၃

၈၀၀၀

၁၀၀၀၀

၆၅၀၀

၁၅၀၀၀

ဘားအံ

ကော့ကရိတ်(ကားသေး)

ကော့ကရိတ်(ကားကြီး)

မြဝတီ

၇:၃၀

၉:၃၀

၁၃။

​အောင်စစ်သည်

ဃ/၁၂

မော်လမြိုင်လမ်း

ဝ၉ ၇၃၁၈၄၁၅၆

ဝ၉ ၄၅၀၀၁၃၈၃၃

၄၃၀၀

၈၃၀၀

ဘားအံ

မြဝတီ

၇:၀၀

၁၀:၀၀

၁၄။

ရွှေမန္တလာ

(မန္တလာထွန်း)

ဏ-D/၁+၂

ဏ-E/၁၆

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဂိတ်ခွဲ

ဝ၁ ၇၀၆၀၇၁

ဝ၁ ၇၀၁၆၁၅

၀၉ ၅၀၄၂၆၄၄

၀၉ ၇၃၀၁၇၇၈၁

၀၉ ၂၂၂၈၇၃၅

၈၀၀၀

၁၂၀၀၀

ဘားအံ

မြဝတီ

၈:၀၀

၁၅။

GI Group

ဏ/D-၁၃၊ ၁၇

မြင်းခြံလမ်း

(ပ)ကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

အောင်ဆန်းကွင်း-

မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း(၈၇၊ ၈၈)ကြား

ဝ၉ ၇၃၆၂၆၆၆၆

ဝ၉ ၇၃၇၈၇၇၇၇

ဝ၉ ၄၃၁၅၈၇၇၇

ဝ၉ ၉၇၇၂၂၀၈၈၁

ဝ၉ ၄၂၁၀၁၂၀၀၂

ဝ၉ ၇၉၇၉၆၆၉၉၉

၁၂၀၀၀

၁၅၀၀၀(အထူး)

ဘားအံ

မြဝတီ

၈:၀၀

၁၆။

ချမ်းမြည့်

ည/၈ ဥဿာလမ်း

၀၉ ၂၅၂၂၅၈၂၃၈

၁၁၅၀၀

ဘားအံ

မြဝတီ

၈:၀၀

၅:၀၀

ယာဉ်လိုင်း-၁၆လိုင်း
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC