အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ကရင်ပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
ကမ္ဘာကျော် င/၆ ဥဿာလမ်း

ဝ၉၇၈၆၃၀၃၆၀၀

ဝ၉၄၉၃၄၉၀၆၆

၁၅၀၀၀

၇၀၀၀

၅၀၀၀

မြဝတီ

​ကော့ကရိတ်

ဘားအံ

၇:၀၀ ၇:၀၀
အောင်ထူးဆန်း င/၆ ဥဿာလမ်း

ဝ၉၂၅၀၂၃၅၂၀၃

ဝ၉၅၆၈၀၅၇၉

၅၀၀၀

၁၅၀၀၀

၇၀၀၀

ဘားအံ(ကားကြီး)

မြဝတီ

ဘားအံ(ကားသေး)

၅:၃၀

၇:၃၀

၆:၃၀

၆:၃၀

မိဘဂုဏ် ခ/၁၁ (ပ)ကွင်း ဝ၉၈၇၃၀၇၅၇

၄၅၀၀

၆၅၀၀

ဘားအံ

လှိုင်းဘွဲ့

၆:၃၀

၇:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၀၀

၇:၀၀၊ ၁၁:၀၀

၄:၀၀

၆:၀၀

၄:၀၀

၈:၀၀

၇:၀၀

​ရွှေဖားစည် ခ/၁၀(ပ)ကွင်း ဝ၉၄၂၀၁၂၃၅၂၂ ၄၅၀၀ ဘားအံ

၇:၀၀

၉:၀၀၊၁၂:၀၀

၂:၀၀

၇:၀၀

မြတ်သာမည ခ/၈(ပ)ကွင်း

ဝ၉၅၀၁၅၉၅၃

ဝ၉၇၃၂၀၄၁၀၆

ဝ၉၅၂၁၂၇၅၅

ဝ၉၄၂၈၃၃၀၅၆၃

၄၅၀၀

၅၅၀၀

၆၅၀၀

၉၀၀၀

ဘားအံ

သာမည

ကော့ကရိတ်

မြဝတီ

၆:၃၀

၈:၀၀

၆:၃၀
​ရွှေခြင်္သေ့ ခ/၇ (ပ)ကွင်း

ဝ၉၄၉၂၈၂၃၀၀

ဝ၉၇၉၉၉၄၂၁၅၂

၄၅၀၀ ဘားအံ

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၂:၀၀

၄:၀၀

၈:၀၀

အဆွေတော် ခ/၆(ပ)ကွင်း

ဝ၉၇၉၃၁၇၇၉၉၆

ဝ၉၈၆၁၂၈၄၁

ဝ၉၇၃၂၂၅၃၆၉

၆၀၀၀

၉၅၀၀

ဘားအံ

ကော့ကရိတ်

မြဝတီ

၈:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

မန္တလာမင်း

က/၃၊ပ-ကွင်း

က/၆၊(ပ)ကွင်း

(ကုန်ဂိတ်)

​အောင်ဆန်းကွင်း

တောင်ဘက်

(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၁၇၀၄၇၅၉

ဝ၁၆၃၆၈၀၀

ဝ၁၆၃၇၃၃၇

ဝ၁၇၀၀၁၉၄

ဝ၉၅၀၂၀၁၈၁

၁၂၀၀၀ မြဝတီ ၈:၃၀ ၈:၃၀
​ရွှေစင်စင်္ကြာ

ဘ/၁၆၊၁၇၊၁၈

(ပ)ကွင်း

​အောင်ဆန်းကွင်း

မြောက်ဘက်

ဝ၉၇၃၂၄၄၉၅၃

ဝ၁၇၀၅၀၂၀

ဝ၉၂၅၅၈၁၁၆၅၀

၄၈၀၀

၁၀၃၀၀

၁၁၀၀၀

ဘားအံ

ကော့ကရိတ်

မြဝတီ

၈:၀၀

၇:၃၀

၇:၃၀

၁၀ မြတ်သစ္စာ ဘ/၅ ပ-ကွင်း

ဝ၉၇၃၉၀၂၆၅၃

ဝ၉၄၂၅၀၀၁၀၃၉

၁၀၃၀၀

၁၅၀၀၀

၅၀၀၀

၇၀၀၀(ကားသေး)

၆၅၀၀(ကားကြီး)

၈၀၀၀(ကားသေး)

မြဝတီ(ကားကြီး)

မြဝတီ(ကားသေး)

ဘားအံ(ကားကြီး)

ဘားအံ(ကားသေး)

ကော့ကရိတ်(ကားကြီး)

​ကော့ကရိတ်(ကားသေး)

၁၀:၀၀ ၆:၃၀
၁၁ ပန်းရဂုံ ဂ/၈ (ပ)ကွင်း

ဝ၉၄၂၅၀၁၇၂၁၁

ဝ၉၄၉၄၃၅၉၈၉

၆၀၀၀

၈၀၀၀

၁၃၀၀၀

ဘားအံ

​ကော့ကရိတ်

မြဝတီ

၆:၀၀

၈:၃၀

၁၂ ​ရွှေနဒီ ဂ / ၅ (ပ)ကွင်း

ဝ၁၇၀၉၅၅၃

ဝ၉၈၆၁၀၈၉၀

၄၅၀၀ ဘားအံ ၆:၃၀
၁၃ ​ရွှေမြန်မာ ဂ / ၄ (ပ)ကွင်း

ဝ၉၇၃၇၆၀၀၃၃

ဝ၉၇၉၁၅၈၈၈၆၀

၄၅၀၀

၈၀၀၀

ဘားအံ

မြ၀တီ

၆:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၇:၀၀

၁၄ ပွင့်သစ်စရတနာ ဂ / ၃ (ပ)ကွင်း

၀၉ ၇၀၁၆၆၅၉

၀၉ ၈၇၃၀၈၁၆

၀၉ ၇၉၈၉၈၉၆၃၀

၅၀၀၀

၆၅၀၀

၆၀၀၀

၈၀၀၀

ဘားအံ

လှိုင်းဘွဲ့

ကော့ကရိတ်

မြဝတီ

 

၈:၀၀

၁၂:၃၀

၈:၀၀

၁၂:၃၀

၇:၃၀

၈:၀၀

၁၅ ကြယ်တံခွန် ယ/၁၅ (ယ)ကွင်း

ဝ၉၇၈၆၃၀၃၉၇၅

ဝ၉၂၅၀၈၂၀၀၆၄

၁၅၀၀၀ မြဝတီ ၇:၀၀ ၈:၀၀
၁၆ ​ရွှေရတနာ

ဋ-A/၂

မော်လမြိုင်လမ်း

ဝ၉၇၃၁၈၂၃၀၆

ဝ၉၂၅၂၆၉၇၁၉၇

ဝ၉၇၈၉၄၄၂၂၅၆

ဝ၉၇၈၀၂၈၂၃၉၃

၈၀၀၀

၁၀၀၀၀

၆၅၀၀

၁၅၀၀၀

ဘားအံ

ကော့ကရိတ်(ကားသေး)

ကော့ကရိတ်(ကားကြီး)

မြ၀တီ

၇:၃၀ ၉:၃၀
၁၇ ပြည့်အားမာန်

ဃ/၃

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉-၄၂၁၀၀၉၂၅၀ ၁၀၀၀၀ မြဝတီ(ကားကြီး) ၅:၃၀ ၆:၃၀
၁၈ ​အောင်စစ်သည်

ဃ/၁၂

မော်လမြိုင်လမ်း

ဝ၉၇၃၁၈၄၁၅၆

ဝ၉၄၅၀၀၁၃၈၃၃

၄၃၀၀

၈၃၀၀

ဘားအံ

မြဝတီ

၇:၀၀

၁၀:၀၀

၁၉

​ရွှေမန္တလာ

(မန္တလာထွန်း)

ဏ-D/၁+၂

ဏ-E/၁၆

မြင်းခြံလမ်း

​အောင်ဆန်းကွင်း

(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၁၇၀၆၀၇၁

ဝ၁၇၀၁၆၁၅

ဝ၉၅၀၄၂၆၄၄

ဝ၉၇၃၀၁၇၇၈၁

ဝ၉၂၂၂၈၇၃၅

ဝ၉၄၂၀၇၂၀၀၅၈

၈၀၀၀

၁၂၀၀၀

ဘားအံ

မြဝတီ

၈:၀၀
၂၀ GI Group

ဏ-D/၁၃၊ ၁၇

မြင်းခြံလမ်း

(ပ)ကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

အောင်ဆန်း

ကွင်း-မြန်မာ့

ဂုဏ်ရည်လမ်း

(၈၇ ၈၈)ကြား

ဝ၉၇၃၆၂၆၆၆၆

ဝ၉၇၃၇၈၇၇၇၇

ဝ၉၄၃၁၅၈၇၇၇

ဝ၉၉၇၇၂၂၀၈၈၁

ဝ၉၄၂၁၀၁၂၀၀၂

ဝ၉၇၉၇၉၆၆၉၉၉

၁၂၀၀၀

၁၅၀၀၀ (အထူး)

ဘားအံ

မြဝတီ

၈:၀၀
၂၁ ​ရွှေပျံလွှား

ဋ-A/၁၃ ​

မော်လမြိုင်လမ်း

ဝ၉ ၄၂၈၁၈၈၉၈၂

ဝ၉ ၇၉၄၆၁၂၃၅၃

ဝ၉ ၇၉၆၇၄၈၂၆၆

၂၂၀၀၀ ဘုရားသုံးဆူ ၁၀:၃၀ ၅:၃၀
၂၂ ​ရွှေနန်းထိုက်

ဋ-A/၁၃

​မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၃၃၃၅၄၁၁၈

၁၂၀၀၀

၅၀၀၀

မြဝတီ

ဘားအံ

၆:၃၀

၇:၃၀

၂၃ ခိုင်ဝတီ ည/၁ ဥဿာလမ်း

၀၉ ၂၆၂၂၈၇၈၇၆

၀၉ ၇၇၇၃၄၂၉၅၄

၀၉ ၉၆၅၀၉၉၁၂၄

၁၂၀၀၀

၁၅၀၀၀

မြဝတီ(ကားကြီး)

မြ၀တီ(ကားသေး)

၆:၃၀

၈:၃၀

၆:၃၀
၂၄ ထော်မဲပါ ဏ/G-၄ မကွေးလမ်း

၀၉ ၄၂၅၀၄၂၁၅

၀၉ ၂၅၅၈၅၀၁၆၄

၀၉ ၇၉၆၈၆၂၇၀၈

၁၅၀၀၀ မြဝတီ(ကားသေး) ၇:၀၀ ၇:၀၀
ယာဉ်လိုင်း-၂၄