အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)

အင်ဂျင်နီယာဌာနအဆောက်အအုံမှ ပြည်သူသို့ပေးနေသော ၀န်ဆောင်မှုများ

 • အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်
 • ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီး အဆောက်အအုံများပုံစံပြောင်းလဲဆောက်လုပ်ခွင့် (Revised Plan) လျှောက်လွှာပုံစံများရယူရန်
 • ခြံစည်းရိုးကာရံခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံရယူရန်
 • အဆောက်အအုံဟောင်းဖျက်သိမ်းခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံရယူရန်
 • အဆောက်အအုံအကြီးစားပြင်ဆင်ခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံရယူရန်
 • အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း
 • အဆောက်အအုံသက်တမ်းတိုးခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံများရယူရန်
 • တိုင်းတာရေးအင်ဂျင်နီယာလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း လျှောက်လွှာပုံစံရယူရန်
 • မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာများမှတ်ပုံတင်ရမည့်လျှောက်လွှာပုံစံ လျှောက်လွှာပုံစံရယူရန်
 • ကန်ထရိုက်တာလျှောက်ထားခြင်း
  • လျှောက်လွှာပုံစံ
  • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်
  • အမွေစားအမွေခံ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ
  • အိမ်ထောင်စုဇယားပုံစံ(၆၆/၆)မိတ္တူ
  • လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ ရောင်စုံ (၄)ပုံ
  • လိုင်စင်ရ ကန်ထရိုက်တာတစ်ဦး၏ထောက်ခံချက်
  • ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား
  မှတ်ချက်။ ပြည်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်
 • တိုက်ခန်းအမည်ပြောင်းခြင်း
  • အင်ဂျင်နီယာဌာန(အ​ဆောက်အအုံ)မှ ထုတ်ပေးထားသော အ​ဆောက်အအုံ နေထိုင်ခွင့် စာချုပ် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ တိုက်ခန်းနေရာချထားခြင်း လက်မှတ်မူရင်း
  • တိုက်ခန်းလွှဲပြောင်းလက်ခံခြင်း သဘောတူစာချုပ်
  • သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်၏ တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်
  • လွှဲပြောင်း၊ လက်ခံသူ၏မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးထား​သော နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ
  • လွှဲပြောင်း၊ လက်ခံသူ၏ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ
  • လွှဲပြောင်း၊ လက်ခံသူ၏ မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးထား​သော အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ
  • တိုက်ခန်းလွှဲပြောင်းသူ၏ အမည်လွှဲပြောင်းခြင်းအား ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ၀န်ခံကတိပြုချက်
  မှတ်ချက်။ ပြည်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်
 • ပေးသွင်းရမည့်ငွေကြေးနှုန်းထားများ ကြည့်ရှုရန်

Back to Top