မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဌာနမှ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ထိန်ပင်နောက်ဆုံးစွန့်ပစ်အမှိုက်ပုံ၌ ယခင်ဟင်းလင်းပွင့်အမှိုက်စုပုံခြင်းစနစ်အား ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ယခု Semi-Aerobic Landfill (Fukuoka Method) Pilot Project ဖြင့် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ခြင်းထိန်ပင်နောက်ဆုံးစွန့်ပစ်အမှိုက်ပုံ၌ Semi-Aerobic Landfill (Fukuoka Method)ဖြင့် အမှိုက်များစုပုံပြီး နောက်ဆုံးစွန့်ပစ်အမှိုက်ပုံအား ပိတ်သိမ်း၍ Engineering Closure ဆောင်ရွက်ခြင်းထိန်ပင်နောက်ဆုံးစွန့်ပစ်အမှိုက်ပုံအား Semi-Aerobic Landfill ဖြင့် အမှိုက်များစွန့်ပစ်ပြီးစီး၍ Engineering Closure ပြုလုပ်ပိတ်သိမ်းပြီးဖူဆယ်ဘောလုံးကွင်းနှင့် ပိုက်ကျော်ခြင်း ဧရိယာ အဖြစ်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းဆေးရုံဆေးခန်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ထိန်ပင်နောက်ဆုံးစွန့်ပစ်အမှိုက်ပုံဧရိယာအတွင်းရှိ ဆေးရုံဆေးခန်းမီးရှို့စက်ဖြင့် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းမီးလောင်မှုအန္တရာယ်လျော့ပါးစေရေး ထားဝယ်ချောင်နောက်ဆုံးစွန့်ပစ်အမှိုက်ပုံတွင် ယခင် ဟင်းလင်းပွင့်အမှိုက်စုပုံခြင်းစနစ်အား ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ယခု Semi-Aerobic Landfill (Fukuoka Method) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဒလနောက်ဆုံးစွန့်ပစ်အမှိုက်ပုံ၌ ဟင်းလင်းပွင့်အမှိုက်စုပုံခြင်းမှ Fukuoka Method ဖြစ်သော Methane Gas များ အောင်းပူမဖြစ်စေရန် ထုတ်ခြင်းအား ဆောင်ရွက်ခြင်း  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC