မြို့ပြစီမံကိန်းဌာန

လုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများ

မြို့ပြစီမံကိန်းဌာနတွင် အရာထမ်း(၂၄)ဦး၊ အမှုထမ်း (၂၅၆)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၂၈၀)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး တာဝန်ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

 • မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများဆောင်ရွက်ရန် ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများ ၊ ကုမ္ပဏီများမှ အဆိုပြုတင်ပြလာသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို စိစစ်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုခြင်း၊
 • မြို့ပြစီမံကိန်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရေးဆွဲခြင်း၊
 • မြို့ပြမြေအသုံးချမှုများ သတ်မှတ်ရေးဆွဲခြင်း၊
 • မြို့ပြမြေအသုံးချမှု ပြောင်းလဲမှုအပေါ် စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊
 • မြို့တော်၏ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးပြောင်းလဲမှုများနှင့်အညီ လိုအပ်ပါက မြို့ပြ အခြေခံအဆောက်အအုံများ ပါဝင်သည့် Master Plan ရေးဆွဲခြင်း၊
 • မြို့တော်နေပြည်သူများ၏ အိမ်ရာလိုအပ်ချက်များကို သိရှိနိုင်စေရန်၊ လူမှုရေး စစ်တမ်း၊ အိမ်ရာစစ်တမ်းများ ကောက်ယူ၍ စာရင်းဇယားများပြုစုခြင်းနှင့် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်၊
 • တည်ဆောက်ပြီး မြို့သစ်၊ ရပ်ကွက်သစ်များ ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အခါအားလျော်စွာ အဆိုပြုတင်ပြခြင်း၊
 • မြို့နေပြည်သူများ၏ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ် ပိုမိုကောင်းမွန်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်၍ အချက်အလက်များရယူပြီး လေ့လာဆန်းစစ် တင်ပြခြင်း၊
 • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနယ်နိမိတ်အတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း များနှင့် အိမ်ရာစီမံကိန်းများရေးဆွဲတင်ပြခြင်း၊
 • မြို့ပြအမွေအနှစ် အဆောက်အအုံများ ရေရှည်တည်တံ့စေရေး ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မည့် အစီအစဉ်များကို ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း၊
 • မြို့တော်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေရန် အလို့ငှာ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • အထက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း။

Back to Top

 • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
  ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
 • ဘာသာစကား
 • © Copyright 2024.
  All Rights Reserved by YCDC