ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

-
စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) Transformer/ Generator ၁၁/၅ လုံး
(ခ) ဂျိုးဖြူရေသန့်စင်စက်ရုံသုံးပစ္စည်းများ 1 Lot
(ဂ)Centrifugal Motor & Pump/Winding Wire ၁၄ လုံး/ ၈၀၀၀၀ မီတာ
(ဃ) Submersible Motor/ Motor & Pump with Stater ၅ စုံ/ ၅၅ စုံ
(င) Benzalkonium Chloride(BKC)/Road Blog 60 Drums/၂၀၀ ခု
(စ) အုတ်စက်ရုံသုံးပစ္စည်းများအသစ်ဝယ်ယူလဲလှယ်တပ်ဆင်ခြင်း 1 Lot

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၁၃-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှစ၍ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအနက် အမှတ်စဉ်(က မှ င အထိ)ပါ ပစ္စည်းများကို ၂၄-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နှင့် အမှတ်စဉ်(စ)ပါ ပစ္စည်းများကို ၂၉-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့(၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်)ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်-၀၁-၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) နုန်းသဲ ၆၀၀၀ ကျင်း
(ခ) မြစ်သဲကြမ်း ၁၁၅၀၀ ကျင်း

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၈-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၄-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) Computer(Desktop,Laptop)/LED ၂၁ စုံ/၂၃ လုံး/၁ စုံ
(ခ) Printer(Laser/Production/DU) ၁၆/၁/၁ လုံး
(ဂ) Copier/Copier Drawing/Counting Machine ၁၆/၂/၃ လုံး
(ဃ) ယာဉ်မောင်းအင်္ကျီဘောင်းဘီ/လုပ်သားမိုးကာ/လုပ်သားအင်္ကျီဘောင်းဘီ ၁၂၀၀ စုံ/၄၀၀၀ ထည်/၆၀၀၀ စုံ
(ဃ) ယာဉ်မောင်းအင်္ကျီဘောင်းဘီ/လုပ်သားမိုးကာ/လုပ်သားအင်္ကျီဘောင်းဘီ ၁၂၀၀ စုံ/၄၀၀၀ ထည်/၆၀၀၀ စုံ
(ဃ) ယာဉ်မောင်းအင်္ကျီဘောင်းဘီ/လုပ်သားမိုးကာ/လုပ်သားအင်္ကျီဘောင်းဘီ ၁၂၀၀ စုံ/၄၀၀၀ ထည်/၆၀၀၀ စုံ
(င) အနံ့အသက်ပျောက်ဆေး/အမှိုက်ပုံး ၁၆၀၀ အိတ်/၅၀၀ ပုံး
(စ) အမှိုက်သိမ်းယာဉ်စက်အရံပစ္စည်း 2 Lots
(ဆ) ထင်း(လောင်စာ)/ ကျောက်မီးသွေး ၂၄၀၀ လံ/၂၇ တန်
(ဇ) Filter Media Sand/Catalytic Media Filter ၁၃၈ ကျင်း/၁၈၆၀ အိတ်
(ဈ) Catalyst 9500 Switch/Sever/10 KVA Online UPS ၂ လုံး/၁ လုံး/1 Lot
(ည) 710 KW Motor & Pump ၁ စုံ

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၆-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှစ၍ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအနက် အမှတ်စဉ်(က မှ ဈ အထိ)ပါပစ္စည်းများကို ၁၇-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီနှင့် အမှတ်စဉ်(ည)ပါပစ္စည်းများကို ၂၄-၅-၂၀၂၄ရက်နေ့(၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်)ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်-၀၁-၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) Thermoplastic(ဖြူ/ဝါ) ၆၀၀ တန်
(ခ) Glass Beads/ Concrete Primer ၆၀ တန်/ ၁၀၀ ပုံး
(ဂ) ရေဆိုးစက်ရုံနှင့်သန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာသုံးပစ္စည်း 1 Lot
(ဃ) ဓါတ်အားခွဲရုံသုံးပစ္စည်း/ဓါတ်အားလိုင်းသုံးပစ္စည်း ၂/၆ မျိုး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၂၆-၄-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှစ၍ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၉-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်)ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်-၀၁-၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) အုတ် ၈၇၇၄၅၆၈ ချပ်
(ခ) လိပ်သဲကျောက် ၆'' x ၉'' ၄၅၀ ကျင်း

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၁၂-၄-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၃-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်)ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) Dump Truck Tipper(2 Tons/5 Tons) ၅/၇ စီး
(ခ) Trank Lorry(1600 Gals)/Vacuum Truck(800 Gals) ၁/၃ စီး
(ဂ) Dozer(25 Tons)/Excavator(6.5 Tons) ၂/၂ စီး
(ဃ) Compactor Garbage Truck/ထွန်စက် ၁၀/၁ စီး
(င) ဘာဂီယာဉ်/ဘာဂီဘက်ထရီ(၂)မျိုး ၃၅ စီး/၁၇၄ လုံး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၁၁-၄-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၃-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်)ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) သံချောင်းလုံးအရွယ်စုံ 2 Lot
(ခ) Beam(H,I,U)/MS Plate ၃၂၈.၈၅/၄၁ တန်/ချပ်
(ဂ) အမိုးသွပ်/သစ်(အင်/ကညင်) ၁၆၄၀၀/၇၂ မီတာ/တန်
(ဃ) HDPE ပိုက်နှင့်ပိုက်ဆက်ပစ္စည်း/Valve 1/၂၂ Lot/လုံး
(င) ဒီဇယ်ဆီ/ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ/ဓါတ်ဆီ ၇၄၀၀၀၀/၁၀၀၀၀၀/၄၅၀၀၀ ဂါလန်

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၈-၄-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၂၄-၄-၂၀၂၄ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်)ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ဒီဇယ်ဆီ ၁၇၀၀၀၀ ဂါလန်
(ခ) ကျောက်စရစ် ၁၈၉၅ ကျင်း

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၁-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၇-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ဒီဇယ်ဆီ ၅၇၀၀၀ ဂါလန်
(ခ) စက်ဆီ/ချောဆီ(၂)မျိုး ၂၉၉၅ ဂါလန်

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၂၆-၂-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) Sodium Hypochlorite (NaOCL)Solution 350 m3

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၂၂-၂-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၈-၂-၂၀၂၄ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) သံချောင်းလုံးအရွယ်စုံ 1 Lot
(ခ) မြစ်ကျောက်စရစ်/မြစ်သဲ/လိပ်သဲကျောက်(၃)မျိုး ၁၅၀၀၀/၈၀၀/၃၆၀၀ ကျင်း

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၂-၂-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၈-၂-၂၀၂၄ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(၁) ဘိလပ်မြေ ၄၅၀၀၀၀ အိတ်

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၂၆-၁-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁-၂-၂၀၂၄ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ယာဉ်ယန္တရားများနှင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအ‌ရောက် ကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူ‌လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်--

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) Catalytic Media Filter(DMI-65) ၄၇၅၀ အိတ်
(ခ) HDPE ပိုက်နှင့်ပိုက်ဆက်ပစ္စည်း 1 Lots
(ဂ) သံချောင်းလုံးအရွယ်စုံ/ MS Plate 2 / 1 Lots

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၁၉ - ၁ -၂၀၂၄ ရက်နေ့မှစ၍ ‌ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၂၆-၁-၂၀၂၄ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ယာဉ်ယန္တရားများနှင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအ‌ရောက် ကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူ‌လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်--

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ဒီဇယ်ဆီ/ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ/ဓါတ်ဆီ ၄၀၂၇၃၂/၅၉၀၀၀/၂၀၀၀၀ ဂါလန်

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၁၉ - ၁ -၂၀၂၄ ရက်နေ့မှစ၍ ‌ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၁-၂-၂၀၂၄ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ယာဉ်ယန္တရားများနှင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအ‌ရောက် ကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူ‌လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်--

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ဒီဇယ်ဆီ/ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ/ဓါတ်ဆီ ၄၀၂၇၃၂/၅၉၀၀၀/၂၀၀၀၀ ဂါလန်

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၁၉ - ၁ -၂၀၂၄ ရက်နေ့မှစ၍ ‌ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၁-၂-၂၀၂၄ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ယာဉ်ယန္တရားများနှင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအ‌ရောက် ကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူ‌လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်--

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ဒီဇယ်ဆီ/ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ/ဓါတ်ဆီ ၄၀၂၇၃၂/၅၉၀၀၀/၂၀၀၀၀ ဂါလန်

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၁၉ - ၁ -၂၀၂၄ ရက်နေ့မှစ၍ ‌ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၁-၂-၂၀၂၄ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ယာဉ်ယန္တရားများနှင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအ‌ရောက် ကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူ‌လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်--

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) Catalytic Media Filter(DMI-65) ၇၅၀ အိတ်
(ခ) HDPE ပိုက်နှင့်ပိုက်ဆက်ပစ္စည်း 1 Lot
(ဂ) သံချောင်းလုံးအရွယ်စုံ/ MS Plate 2/1 Lots

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၁၉ - ၁ -၂၀၂၄ ရက်နေ့မှစ၍ ‌ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၂၆-၁-၂၀၂၄ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ယာဉ်ယန္တရားများနှင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအ‌ရောက် ကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူ‌လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်--

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) တာယာ(၁၀)မျိုး/ဘက်ထရီ(၁)မျိုး ၃၆၈ လုံး/စုံ /၄၉ လုံး ဂါလန်
(ခ) ဘိလပ်မြေ ၄၅၀၀၀၀ အိတ်
(ဂ) Amphibious Excavator သုံးစက်အရံပစ္စည်းများ (4) Lots
(ဃ) ပိုက်နှင့်ပိုက်ဆက်ပစ္စည်း(၅)မျိုး (1) Lots
(င) ရောင်ပြန်အင်္ကျီ/ မိုးကာအင်္ကျီ ၂၀၀၀/၇၁၀ ထည်
(စ) ပုံနှိပ်စက္ကူ(Wood Free)(၃)မျိုး ၁၇၅၀ ထုပ်
(ဆ) မြစ်ကျောက်စရစ်/မြစ်သဲ/လိပ်သဲကျော်(၅)မျိုး ၁၉၁၅၀/၁၀၀၀၀/၄၁၅၈ ကျင်း

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၂ - ၁ -၂၀၂၄ ရက်နေ့မှစ၍ ‌ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၁၇-၁-၂၀၂၄ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအ‌ရောက်ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ‌လိုပါသဖြင့်စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) Firewall (Cyber Security) ၁ လုံး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၁၄ - ၁၂ - ၂၀၂၃ရက်နေ့မှစ၍ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၂၂ - ၁၂ -၂၀၂၃ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်ရက်ပြင်ဆင်ခြင်း

၈- ၁၂- ၂၀၂၃ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာ စာမျက်နှာ- ( ၃၀ )ပါ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းကြော်ငြာတွင်ပါရှိသည့် ဒီဇယ်ဆီ(၆၃၀၀၀၀)ဂါလန်နှင့် ဓါတ်ဆီ(၁၀၀၀၀)ဂါလန်အတွက် နောက်ဆုံးထားတင်သွင်း ရမည့် (၁၅-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့အစား (၂၂-၁၂-၂၀၂၃)ရက်နေ့ဟုပြင်ဆင်ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်-

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်ရက်ပြင်ဆင်ခြင်း

၈- ၁၂- ၂၀၂၃ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ စာမျက်နှာ- ( ၂၉ )ပါ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းကြော်ငြာတွင်ပါရှိသည့် ဒီဇယ်ဆီ(၆၃၀၀၀၀)ဂါလန်နှင့် ဓါတ်ဆီ(၁၀၀၀၀)ဂါလန်အတွက် နောက်ဆုံးထားတင်သွင်း ရမည့် (၁၅-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့အစား (၂၂-၁၂-၂၀၂၃)ရက်နေ့ဟုပြင်ဆင်ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်-

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်ရက်ပြင်ဆင်ခြင်း

၈- ၁၂- ၂၀၂၃ ရက်နေ့ထုတ် မြဝတီသတင်းစာ စာမျက်နှာ- ( ၂၈ )ပါ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းကြော်ငြာတွင်ပါရှိသည့် ဒီဇယ်ဆီ(၆၃၀၀၀၀)ဂါလန်နှင့် ဓါတ်ဆီ(၁၀၀၀၀)ဂါလန်အတွက် နောက်ဆုံးထားတင်သွင်း ရမည့် (၁၅-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့အစား (၂၂-၁၂-၂၀၂၃)ရက်နေ့ဟုပြင်ဆင်ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်-

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်ရက်ပြင်ဆင်ခြင်း

၇- ၁၂- ၂၀၂၃ ရက်နေ့ထုတ် မြို့တော်သတင်းစာ စာမျက်နှာ- ( ၁၁ )ပါ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းကြော်ငြာတွင်ပါရှိသည့် ဒီဇယ်ဆီ(၆၃၀၀၀၀)ဂါလန်နှင့် ဓါတ်ဆီ(၁၀၀၀၀)ဂါလန်အတွက် နောက်ဆုံးထားတင်သွင်း ရမည့် (၁၅-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့အစား (၂၂-၁၂-၂၀၂၃)ရက်နေ့ဟုပြင်ဆင်ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်-၇- ၁၂- ၂၀၂၃ ရက်နေ့ထုတ် မြို့တော်သတင်းစာ စာမျက်နှာ- ( ၁၁ )ပါ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းကြော်ငြာတွင်ပါရှိသည့် ဒီဇယ်ဆီ(၆၃၀၀၀၀)ဂါလန်နှင့် ဓါတ်ဆီ(၁၀၀၀၀)ဂါလန်အတွက် နောက်ဆုံးထားတင်သွင်း ရမည့် (၁၅-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့အစား (၂၂-၁၂-၂၀၂၃)ရက်နေ့ဟုပြင်ဆင်ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်-

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ယာဉ်ယန္တရားများနှင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအ‌ရောက် ကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူ‌လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်--

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ဒီဇယ်ဆီ ၆၃၀၀၀၀ ဂါလန်
(ခ) ဓါတ်ဆီ ၁၀၀၀၀ ဂါလန်

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၈ - ၁၂ -၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ ‌ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၁၅-၁၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ယာဉ်ယန္တရားများနှင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအ‌ရောက် ကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူ‌လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်--

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ကတ္တရာ/ရေရောကတ္တရာ ၂၂၀၀/၁၁၆ တန်
(ခ) မြစ်သဲ/Chipping 3/4'',3/8'',Crushed Dust ၁၁၅၀/၂၅၀၀/၂၅၀၀/၂၄၅၅ ကျင်း

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၄ - ၁၂ -၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ ‌ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၁၅-၁၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ယာဉ်ယန္တရားများနှင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအ‌ရောက် ကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူ‌လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်--

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ဘိလပ်မြေ/သံချောင်းလုံး ၁၅၀၀၀၀ အိတ်/၁၇၀ တန်
(ခ) စပါးခွံ(ဖွဲ)/ထင်း(လောင်စာ) ၃၀၀၀၀ တင်း/၁၀၀၀ လံ
(ဂ) ကျောက်စရစ်/မြစ်သဲကြမ်း ၅၃၀၀/၄၃၀၀ ကျင်း
(ဃ) Inciner 8 Burner ၃ လုံး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၁၀ - ၁၁ -၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ ‌ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၂၃-၁၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ယာဉ်ယန္တရားများနှင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအ‌ရောက် ကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူ‌လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်--

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ရေရောကတ္တရာ ၂၀၀ တန်
(ခ) Chipping 3/4'',3/8'',Crushed Dust ၃၂၀၀/၃၄၅၀/၃၂၅၀ ကျင်း
(ဂ) ၆၆၀ လီတာအမှိုက်ပုံး/လုပ်သားမိုးကာအင်္ကျီ(အရှည်) ၆၀၀ ပုံး/ ၄၀၀၀ ထည်
(ဃ) Catalytic Media Filter ၁၁၀၀ အိတ်
(င) MS Plate(၄)မျိုး/ H.Beam(၅)မျိုး 1 Lot
(စ) ပိုက်နှင့်ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများ 1 Lot

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၂ - ၁၀ -၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ ‌ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၁၇-၁၀-၂၀၂၃ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ယာဉ်ယန္တရားများနှင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအ‌ရောက် ကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူ‌လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်--

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) Firewall/Core & Distribution Switch 1 Lot/ ၂ လုံး
(ခ) ဓါတ်ခွဲခန်းအတွင်းပိုင်း Vinyl Flooring များ/td> 1 Lot
(ဂ) ရေမီတာ(Smart Meter)ဆိုဒ်စုံ ၈၅ လုံး
(ဃ) ဒီဇယ်ဆီ/ပရီမီယံ/ဓါတ်ဆီ ၅၀၆၀၀၀/၅၀၀၀၀/၅၀၀၀ ဂါလန်
(င) ဘိလပ်မြေ/ကျောက်စရစ် ၆၀၀၀၀၀ အိတ်/၅၃၀၀ ကျင်း

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၆- ၉ -၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ ‌ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀-၉-၂၀၂၃ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ယာဉ်ယန္တရားများနှင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအ‌ရောက် ကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူ‌လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်--

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) Car Crane(3 Tons)/ Dozer ၁/၁ စီး
(ခ) Mini Excavator(3.5 Tons)/ Mini Bus(33 Seaters) ၂/၁ စီး
(ဂ) Thermoplastic(အဖြူ/အဝါ)/ Glass Beads ၂၀၀/၂၀၀/၄၀ တန်
(ဃ) Concrete Primer/Composite ၂၀၀/၂၀၀ ပုံး/ချပ်
(င) Cable (၅)မျိုး/ H.I.P Tape(အဖြူ/အစိမ်း) ၁၄၃/၇၀ Drum/လိပ်
(စ) ဆီဆေး(၃)မျိုး /ရေဆေး(၂)မျိုး ၈၀၀၀/၃၀၀၀ ဂါလန်
(ဆ) Solar Power System 1 Set
(ဇ) 22 KW(30 HP)Raw Wastewater Pump & Motor ၂ လုံး
(ဈ) Submersible Aerator ၄၂ လုံး
(ည) ဓါတ်ခွဲခန်းသုံးပရိဘောဂများ/ Vinyl Flooring များ 1/1 Lot
(ဋ) Lift 630 KG (8 Persons)/ GI Pipe (6 m) (၅)မျိုး ၁/1 စင်း/Lot

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၇- ၈ -၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ ‌ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအနက် အမှတ်စဉ်(က မှ စ အထိ)ပါ ပစ္စည်းများကို ၁၈-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီနှင့် အမှတ်စဉ်(ဆ နှင့် ဋ အထိ)ပါ ပစ္စည်းများကို ၂၄-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့(၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ယာဉ်ယန္တရားများနှင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအ‌ရောက် ကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူ‌လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်--

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) Filter Media Sand/ Catalytic Media Filter 1/1 Lot
(ခ) Nano Filter/ Benzalkonium Chloride(BKC) 1/1 Lot
(ဂ) Chemical Reagents များ 4 Lot
(ဃ) GI Hollow/သံချောင်းလုံး 1/1 Lot

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၂၀ - ၇ -၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ ‌ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၉-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ယာဉ်ယန္တရားများနှင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအ‌ရောက် ကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူ‌လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်--

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) Filter Media Sand/ Catalytic Media Filter 1/1 Lot
(ခ) Nano Filter/ Benzalkonium Chloride(BKC) 1/1 Lot
(ဂ) Chemical Reagents များ 4 Lot
(ဃ) GI Hollow/သံချောင်းလုံး 1/1 Lot
(င) Control Unit(Network Cable အပါ) ၄ လုံး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၂၀ - ၇ -၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ ‌ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၉-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအ‌ရောက် ကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူ‌လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်--

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) Wifi Access Point(AP) ၄၆ လုံး
(ခ) တာပေါ်လင်စ(၂)မျိုး ၁၅၀/၄၀၀ ချပ်
(ဂ) PVC Pipe/ဘိလပ်မြေ ၁၇၈/၆၀၀၀၀ လုံး/အိတ်
(ဃ) PVC Cable 12 kV/Indoor Ring Main Unit 258/1 m/Set
(င) ကျောက်စရစ်/မြစ်သဲကြမ်း/လိပ်သဲကျောက်(၆" x ၉") ၃၃၈၀၀/၁၈၆၀၀/၂၆၁ ကျင်း
(စ) တာယာ(၂၇)မျိုး/ဘက်ထရီ(၁၁)မျိုး ၂၇၉၇/၆၅၅ လုံး/စုံ
(ဆ) စက်ဆီ/ချောဆီ(၁၈)မျိုး ၁၃၆၀၈/၂၁၅၁/၁၄၀၀/၁၉ ဂါလန်/kg/Liter/Drum

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၁၂- ၇ -၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ ‌ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအနက် အမှတ်စဉ်(က မှ င အထိ)ပါ ပစ္စည်းများကို ၂၆-၇-၂၀၂၃ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီနှင့် အမှတ်စဉ်(စ နှင့် ဆ)ပါ ပစ္စည်းများကို ၃-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့(၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ယာဉ်ယန္တရားများနှင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအ‌ရောက် ကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူ‌လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်--

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း(၉)မျိူး ၂၄၂ လုံး/စုံ
(ခ) Copier/Projector/CCTV/Calculator ၄၂/၁/၁၇/၁၃၂ လုံး
(ဂ) Air-Con(3/5HP/Celling Supspended 5 Hp ၂/၁၂/၅ လုံး
(ဃ) Microphone(Delicate/Chairman Persons) ၆၀/၁၂ လုံး
(င) Control Unit(Network Cable အပါ) ၄ လုံး
(စ) ရုံးသုံးပရိဘောဂ(၉)မျိုး ၆၉၁ လုံး/စုံ

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၂၂ - ၆ -၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ ‌ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၁၂-၇-၂၀၂၃ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ယာဉ်ယန္တရားများနှင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအ‌ရောက် ကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူ‌လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်--

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(၁) HDPE Flange Spigot (၄)မျိုး/MS Plate(၃)မျိုး 1/1 Lot
(၂) ဂျိုးဖြူရေသန့်စင်စက်ရုံသုံးပစ္စည်းများ/ Valve(၉)မျိုး 1/1 Lot
(၃) Transformer(၃)မျိုး/Generator ၄/၁ လုံး
(၄) Fogging Machine/Bag Mixer ၁၀/၁ လုံး
(၅) Inciner 8 Burner/250 W Air Pump ၃/၁၇ လုံး
(၆) ဒီဇယ်/ပရီမီယံဒီဇယ်/ဓါတ်ဆီ ၂၄၀၀၀၀/၄၅၀၀၀/၂၀၀၀၀ ဂါလန်

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၁၉ - ၆ -၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ ‌ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၄-၇-၂၀၂၃ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်ရက်ပြင်ဆင်ခြင်း

၂၇-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထုတ် မြို့တော်သတင်းစာ စာမျက်နှာ-၁၀ ပါ ရန်ကုန်မြို့‌တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်းကြော်ငြာတွင် ၁။(စျ) PAC/NaOCL Solution (၆၃၂၃/၁၇၇၆)m3 အတွက် နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမည့်ရက်အား (၈-၆-၂၀၂၃) ရက်နေ့အစား (၂၂-၆-၂၀၂၃)ရက်နေ့ဟု ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်ရက်ပြင်ဆင်ခြင်း

၂၇-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထုတ် မြဝတီသတင်းစာ စာမျက်နှာ-၂၉ ပါ ရန်ကုန်မြို့‌တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်းကြော်ငြာတွင် ၁။(စျ) PAC/NaOCL Solution (၆၃၂၃/၁၇၇၆)m3 အတွက် နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမည့်ရက်အား (၈-၆-၂၀၂၃) ရက်နေ့အစား (၂၂-၆-၂၀၂၃)ရက်နေ့ဟု ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်ရက်ပြင်ဆင်ခြင်း

၂၇-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ စာမျက်နှာ-၂၂ ပါ ရန်ကုန်မြို့‌တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းကြော်ငြာတွင် ၁။(စျ) PAC/NaOCL Solution (၆၃၂၃/၁၇၇၆)m3 အတွက် နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမည့်ရက်အား (၈-၆-၂၀၂၃) ရက်နေ့အစား (၂၂-၆-၂၀၂၃)ရက်နေ့ဟု ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်ရက်ပြင်ဆင်ခြင်း

၂၇-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာ စာမျက်နှာ-၂၄ ပါ ရန်ကုန်မြို့‌တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်းကြော်ငြာတွင် ၁။(စျ) PAC/NaOCL Solution (၆၃၂၃/၁၇၇၆)m3 အတွက် နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမည့်ရက်အား (၈-၆-၂၀၂၃) ရက်နေ့အစား (၂၂-၆-၂၀၂၃)ရက်နေ့ဟု ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ယာဉ်ယန္တရားများနှင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအ‌ရောက် ကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူ‌လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်--

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(၁) Light Duty Truck(14 /10 ft) ၂/၂ စီး
(၂) City Bus / Mini Bus/ Hi-Ace ၂/၁/၁ စီး
(၃) Dump Truck Tipper(2/4 tons) ၅၅/၂ စီး
(၄) Vacuum Truck(400/800 gals) ၂/၃ စီး
(၅) Compactor Garbage Truck ၁၀ စီး
(၆) Platform Truck / ထော်လာဂျီ ၁/၃ စီး
(၇) Car Crane/ Amphibious/Long Arm Backhole ၁/၁/၁ စီး
(၈) Fork Lift /Dozer/Mini Excavator(3.5/ 13 Tons) ၂/၁/၂/၁ စီး
(၉) PAC/ NaOCL Solution ၆၃၂၃/၁၇၇၆ m3
(၁၀) Gear Motor/ Air Blower ၈/၂၂ လုံး
(၁၁) Bio-Film Media/Pump with Cutter Blade ၈/၂ m3/လုံး
(၁၂) Marquee Tent/ အနံ့အသက်ပျောက်ဆေး 1/၁၂၀၀ Lot/ထုပ်
(၁၃) လုပ်သား/လုပ်ငန်းသုံးစိမ်းလန်းဝတ်စုံအင်္ကျီ ၊ ဘောင်းဘီ ၃၀၀၀/၂၃၂၃၄ စုံ
(၁၄) လုပ်ငန်းသုံး မိုးကာအင်္ကျီအရှည် ၁၆၁၇ ထည်

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၂၉ - ၅ -၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ ‌ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအနက် အမှတ်စဉ်(ဈ မှ ဎ အထိ)ပါ ပစ္စည်းများကို ၈-၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီနှင့် အမှတ်စဉ်(က မှ ဇ အထိ) ယာဉ်ယန္တရားများကို ၁၅-၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့(၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအ‌ရောက် ကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူ‌လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(၁) Thermoplastic အဖြူ/အဝါ/Glass Bead ၂၀၀/၂၀၀/၄၀ တန်
(၂) Tree Trimmer/Chain Saw (36''/22'') ၄၅/၁၁/၄၇ လုံး
(၃) မြက်ဖြတ်စက်(ဘေးလွယ်/နှစ်ဘီး/လေးဘီး) ၁၅၀/၄/၅ လုံး
(၄) ဂရင်းမြက်ဖြတ်စက်/Bed Knife/Blade ၁/၇၂/၆ စီး/ချောင်း
(၅) ရေစုပ်စက် ၄ လုံး
(၆) ဆီဆေး (10 Liter)/ခံဆေး(5 Liter) ၆၈/၆၈ ပုံး
(၇) ပုံနှိပ်စက္ကူ/ ရုံးသုံးစက္ကူများ/CTP Plate ၃၁၀၀/၁၃၅၀/၁၀၀၀ ထုပ်/ချပ်
(၈) H Beam (၅) မျိုး/Air Conditioner(၁၇)မျိုး 1/1 Lot
(၉) Submersible/Centrifugal Motor & Pump ၂၀/၁၇ စုံ
(၁၀) Hybrid Solar Power Plant 1Lot

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၁၈ - ၅ - ၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ ‌ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ဖော်ပြပါများအနက် အမှတ်စဉ်(ည)ပါပစ္စည်းများကို ၈ - ၆ -၂၀၂၃ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀) နာရီနှင့်ကျန်ပစ္စည်းများကို ၁-၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့(၁၂:၀၀) နာရီနောက်ဆုံးထား၍တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ (ပထမထပ်)ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအ‌ရောက် ကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူ‌လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(၁) Motor& Pump 6.6KV, ≤ 710KW/ 3Ø,400V,110KW 1/၈ Lot/လုံး
(၂) 33 KV, 1250 A Outdoor Switch Gear 1 Set
(၃) ဓာတ်အားခွဲရုံသုံးပစ္စည်း 3 Lots
(၄) Transformer/HDPE ပိုက် ၁၀/၉၇၀၈ လုံး
(၅) Beam/4 Angle Sheet/C Channel ၃၄.၃၈၂/၄၀၃၇၄.၇၈/၅၆၆၀ တန်/မီတာ
(၆) အမှိုက်သိမ်းယာဉ်ကြီး/ယာဉ်ငယ်အရံပစ္စည်း 2 Lots
(၇) (၂)ယောက်စီးဘာဂီ/တာယာ/ဘက်ထရီ ၂၅/၁၀၀/၂၀၄ စီး/လုံး
(၈) ထင်း(လောင်စာ)/သစ်(အင်/ကညင်) ၅၂၄၀၀/၇၂.၅၂ လံ/တန်

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ၂ - ၅ - ၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ ‌ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ဖော်ပြပါများအနက် အမှတ်စဉ်(၁)ပါပစ္စည်းများကို ၂၃ - ၅ -၂၀၂၃ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀) နာရီနှင့်ကျန်ပစ္စည်းများကို ၁၂-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့(၁၂:၀၀) နာရီနောက်ဆုံးထား၍တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ (ပထမထပ်)ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ ဌာနများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ဘိလပ်မြေ ၁၅၀၉၂၂၆ အိတ်
(ခ) ဒီဇယ်ဆီ ၅၁၁၈၀၀ ဂါလန်
(ဂ) ပရီမီယံ ၈၅၀၀၀ ဂါလန်
(ဃ) ဓါတ်ဆီ ၃၅၀၀၀ ဂါလန်
(င) မြစ်ကျောက်စရစ် ၁၆၅၀၀ ကျင်း
(စ) မြစ်သဲကြမ်း ၉၃၀၀ ကျင်း
(ဆ) လိပ်သဲကျောက် ၁၆၁၀၀ ကျင်း
(ဇ) ကတ္တရာ ၅၀၀၀ တန်
(ဈ) ရေရောကတ္တရာ ၂၀၀ ကျင်း
(ည) သံချောင်းလုံးအရွယ်စုံ ၁၅၀၇.၈၂၅ တန်
(ဋ) Bill Printer ၂ လုံး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၆-၄-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၁-၄-၂၀၂၃ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်း)တွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) 160 mmØ HDPE Pipe (PN-10) ၁၀၀ လုံး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၁၃-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၅-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ ဌာနများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ကတ္တရာ/ ရေရောကတ္တရာ/ ဒီဇယ်ဆီ (ထပ်တိုး) ၁၅၀၀/၁၀၀/၁၅၀၀၀၀ တန်/ဂါလန်
(ခ) လိပ်သဲကျောက် (၃)မျိုး/မြစ်သဲ ၉၀၀၀/၁၅၀၀ ကျင်း

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၈-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၅-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ ဌာနများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ဒီဇယ်ဆီ ၉၂၀၀၀ ဂါလန်
(ခ) ဓါတ်ဆီ(Octane92Ron) ၂၀၀၀ ဂါလန်
(ဂ) Sodium Hypochlorite(NaOCl) ၃၈၂ m3

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၆-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၅-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ ဌာနများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) Thermoplastic(အဖြူ) ၁၀၀ တန်
(ခ) ဘိလပ်မြေ ၁၅၀၀၀၀ အိတ်

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၃၀-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၉-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ ဌာနများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) Amphibious Excavator (21/13)Tons အတွက်လိုအပ်သည့်အရန်ပစ္စည်းများ Lot(အပိုင်း ၁/၂/၃)
(ခ) Fiber Optical Termination Box (ODB) (12) Core ၁၈ လုံး
(ဂ) Fiber Optical Termination Box (ODB) (24) Core ၈ လုံး
(ဃ) လိပ်သဲကျောက် (၆" x ၉") ၁၈၂ ကျင်း
(င) ဆီဆေး(အဖြူ/အနီ/အဝါ/အနက်)/ရေဆေး(အဖြူ) ၂၃၇၀/၁၂၀၀/၇၀၀/၇၀၀/၂၀၀၀ ဂါလန်

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၁၀-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၄-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ ဌာနများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) အနံ့အသက်ပျောက်ဆေး(Surshitizyme) ၈၀၀ ထုပ်
(ခ) ရေမီတာ ၂၅၁၇ လုံး
(ဂ) ခြင်သားလောင်းမပေါက်ပွားဆေး(Abate) ၂၃၀ ပုံး
(ဃ) ဒီဇယ်ဆီ ၂၄၀၆၃၃ ဂါလန်
(င) ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ ၁၃၀၀၀ ဂါလန်
(စ) ဓာတ်ဆီ ၁၂၀၀၀ ဂါလန်

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၂၈-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၀-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)တွင်အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) HDPE Pipe (၄)မျိုး ၄၇၇ လုံး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၁၃-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၇-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ယန္တရားများနှင့်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

-
စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(၁) Excavator (20 Tons) 700 Width ၄ စီး
(၂) Polyaluminium Chloride (PAC) Solution ၈၈၉.၄၈ m3
(၃)ဘိလပ်မြေ (ပြည်တွင်း) ၂၃၀၀၀၀ အိတ်
(၄) (၆၆၀)လီတာပလပ်စတစ်အမှိုက်ပုံး ၇၀၀ ပုံး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၅-၁၂-၂၀၂၂ နှင့် ၆-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၆-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

-
စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(၁) Road Blog ၅၀၀ ခု
(၂) Road Cone ၁၀၀၀ ခု
(၃)ရောင်ပြန်အင်္ကျီ ၂၀၀၀ ထည်
(၄) Beam (H,I,U) ၂၈.၅၈၇၄၆ တန်
(၅) 4 Angle အမိုးသွပ် ၃၆၃၅.၂၀၀ m
(၆) ဖိုက်ဘာစမ်းသပ်ပစ္စည်းကိရိယာများ ၄ လုံး
(၇) ဒီဇယ်ဆီ ၂၅၀၀၀၀ ဂါလန်
(၈) ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ ၃၅၀၀၀ ဂါလန်
(၉) ဓာတ်ဆီ ၁၅၀၀၀ ဂါလန်

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၃-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၈-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

-
စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(၁) ကတ္တရာ(၆၀/၇၀) ၁၀၀၀ တန်
(၂) ဒီဇယ်ဆီ ၁၆၀၀၀၀ ဂါလန်
(၃)ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ ၂၀၀၀၀ ဂါလန်
(၄) ICT Infrastructure များ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း၌ အသုံးပြုမည့်ပစ္စည်းများ 1 Lot

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၁၃-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၇-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

-
စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(၁) ဘိလပ်မြေ ၁၀၀၁၂၅၄ အိတ်
(၂) ရေရောကတ္တရာ ၂၅ တန်
(၃)မြစ်သဲကြမ်း ၁၇၀၀ ကျင်း
(၄) လိပ်သဲကျောက်(၃)မျိုး ၄၂၀၀ ကျင်း
(၅) Submersible Pump with Channel Impeller (22 KW) with Control Panel ၂ စုံ
(၆) Curtain Wall နှင့် Aluminium Composite အတွက်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်း(၁၄)မျိူး 1 Lot
(၇) Cable ၅၀၂၆၇ M
(၈) Fire Pump ၃ Nos
(၉) Sprinkler ၁၁၇ Nos
(၁၀) production Printer ၂ လုံး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၂၂-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၆-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

-
စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(၁) အမှိုက်သိမ်းယာဉ်ကြီးနှင့်ယာဉ်ငယ်စက်အရံပစ္စည်းများ 1 Lot
(၂) Fire Door ၃၁၃.၁၂၄ m2
(၃)355 mm Ø HDPE Pipe (PN - 6.3 ) ၄၇လုံး
(၄) ဒီဇယ်ဆီ/ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ ၂၈၀၀၀၀ / ၃၂၀၀၀ ဂါလန်
(၅) ဓါတ်ဆီ (92 Ron) ၆၀၀၀ ဂါလန်
(၆) Computer (Desktop) ၇၈လုံး
(၇) Computer (Laptop) ၂၈ လုံး
(၈) Printer (Laser) ၆၇ လုံး
(၉) Copier/Drawing ၁၉/၃ လုံး
(၁၀) Air-Con(1.5, 2, 5 HP) ၃၉ လုံး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၂၉-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၄-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(၁) Transformer 315 KVA ၂ လုံး
(၂) မြစ်ကျောက်စရစ် / မြစ်သဲကြမ်း ၃၄၀၀၀/၁၈၈၀၀ ကျင်း
(၃) သံချောင်းလုံး ၄၈.၁၄၇ တန်
(၄) Battery Charger / Bank ၂ စုံ
(၅) Switch Gear, Control Panel, Feeder ၁/၁/၂ စုံ/လုံး
(၆) Underground Cable (၂) မျိုး ၆၀၀ m

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၁၅-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၆-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(၁) ဒီဇယ်ဆီ ၃၅၀၀၀၀ ဂါလန်
(၂) ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ ၄၀၀၀၀ ဂါလန်
(၃) Computer နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း (၈)မျိုး ၂၁၅ လုံး
(၄) Production /Bill Printer ၂/၁ လုံး
(၅) Copier/Projector ၂၄/၂ လုံး
(၆) ငွေရေစက်/Calculator ၂/၈၅ လုံး
(၇) Camera (Book Drive) ၁ လုံး
(၈) ရုံးသုံးပရိဘောဂ(၉)မျိုး ၇၇၉ လုံး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၃-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၇-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(၁) ဒီဇယ်ဆီ/ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ ၃၅၀၀၀၀/၃၀၀၀၀ ဂါလံ
(၂) ယာဉ်မောင်းအင်္ကျီ/ဘောင်းဘီရှည် ၁၅၀၀/၁၅၀၀ ထည်
(၃) လုပ်သားမိုးကာအရှည်/အင်္ကျီ ၊ ဘောင်းဘီ ၃၀၀၀/၅၀၀၀ ထည်/စုံ
(၄) Wifi (Access Point ) ၁၃၀ လုံး
(၅) စိမ်းလန်းဝတ်စုံ/မိုးကာအင်္ကျီ ၁၅၅၇/၁၅၅၇ စုံ/ထည်
(၆) တာပေါ်လင်စ ၅၅၀ ချပ်
(၇) ၆၆၀ လီတာအမှိုက်ပုံး ၇၀၀ ပုံး
(၈) ရွေ့လျားသံအမှိုက်ကန် ၃၀ လုံး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၈-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၂-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ ဌာနများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-¬

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က)/၁။ Motor & Pump 6.6 KV < 500 KW /3 Ø , 400V, 280 KW / 75 KW ၂/၃/၂ စုံ ၁၅-၆-၂၀၂၂ /၁၂:၀၀ နာရီ
၂။ Studio Lighting/Meeting Microphone & PA System, Accessories 2 Lot
၃။ Power Plant တပ်ဆင်ခြင်း 1 Lot
၄။ 4 Unit Offset/LED(၂)ချပ်တပ်ဆင်ခြင်း ၁/၁ လုံး/Lot
(ခ)/၁။ Standard Solution/ဓာတုဗေဒဆေးမှုန့်နှင့်ဆေးရည်/Reagentများ/Chemicalများ/Calibrationဆေးရည်များ 6 Lot ၈-၆-၂၀၂၂ /၁၂:၀၀ နာရီ
၂။ အနံ့အသက်ပျောက်ဆေးအမှုန့် ၈၄၀ ထုပ်
၃။ PAC/ NaOCL Solution ၅၈၃၂/၂၀၇၀ m3
၄။ 4 Angle Sheet ၆၂၈၃၅ ပေ
၅။ H-Beam / MS Plate ၁၄၂.၈၄၂/၅၅ တန်/ချပ်

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၂၅-၅-၂၀၂၂ ရက်မှစ၍ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို (၈-၆-၂၀၂၂)နှင့်(၁၅-၆-၂၀၂၂) ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနစုတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ ဌာနများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-¬

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
၁။ HDPE Pipe နှင့်ပိုက်ဆက်ပစ္စည်း ၇၁၆၁ လုံး
၂။ Branch Chipper ၁ စီး
၃။ Tree Trimmer ၅ လုံး
၄။ Chain Saw(33"/22") ၂/၃၀ လုံး
၅။ ဘေးလွယ်ကျောပိုးမြက်ဖြတ်စက် ၅၀/၃၀ လုံး
၆။ နှစ်ဘီး/လေးဘီးလက်တွန်းမြက်ဖြတ်စက် ၁/၅ လုံး
၇။ ဂရင်းမြက်ဖြတ်စက် ၁ စီး
၈။ Reel Master(5510)Reel Blade ၅ ခု
၉။ Green Master(1000) Knife/Blade ၆၀/၆ ခု
၁၀။ သဲညှိဖျာ/ရေစုပ်စက် ၄/၁၀ ခု

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၁၆-၅-၂၀၂၂ ရက်မှစ၍ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနစုတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က)/(၁) ဒီဇယ်ဆီ/ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ ၄၀၀၀၀၀/၁၆၀၀၀၀ ဂါလံ ၁၁-၅-၂၀၂၂ /၁၂:၀၀ နာရီ
(၂) ဓါတ်ဆီ(92 Ron) ၂၀၀၀၀ ဂါလံ
(၃) မြစ်ကျောက်စရစ် ၃၀၀၀၀ ကျင်း
(၄) 60/500 KVA Generator ၂/၃ လုံး
(၅) Transformer/Gantry ၇/၁ လုံး
(၆) OCB Braeker ၁ လုံး
(၇) Butterfly Valve ၁၅ လုံး
(၈) 12"Ø Check/Gate Valve ၁/၁ လုံး
(ခ)/(၁) Passenger Lift (15/8 Person) ၈/၂ စင်း ၁၈-၅-၂၀၂၂ /၁၂:၀၀ နာရီ
(၂) Centrifugal / Submersible Motor & Pump ၂၈/၄၉ စုံ
(၃) Submersible Aerator ၈ စုံ
(၄) 50 HP Gearmotor ၂ စုံ
(၅) ဓါတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်း/တိုင်းတာ ရေးပစ္စည်း 2 Lot
(၆) Orbital Shaker / Centrifuge ၁/၁ လုံး
(၇) Underground Water Detector ၁ စုံ
(၈) HDPE Hand Welding Machine ၂ လုံး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၂၈-၄-၂၀၂၂ ရက်မှစ၍ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၁-၅-၂၀၂၂ နှင့် ၁၈-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့တို့တွင်(၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနစုတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ ဌာနများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-¬

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက် တင်ဒါ ပိတ်ရက်/ အချိန်
(က) Flat Bed ၁ စီး ၂၅-၅-၂၀၂၂ /၁၂:၀၀ နာရီ
(ခ) Vacuum Truck ၂ စီး
(ဂ) Dump Truck ၃ စီး
(ဃ) Light Duty Truck ၂ စီး
(င) Excavator ၁၇ စီး
(စ) Tipper(2/3 Tons)) ၃၀/၁၀ စီး
(ဆ) Amphibious ၂ စီး
(ဇ) Transporter Lowbed ၁ စီး
(ဈ) Tricycle Garbage Carrier ၄၂ စီး
(ည) Sewer Cleaning Truck ၁ စီး
(ဋ) 30 Tons Truck Crane ၁ စီး
(ဌ) (၂)ယောက်စီးဘာဂီယာဉ် ၃၀ စီး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၂၈-၄-၂၀၂၂ ရက်မှစ၍ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၅-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနစုတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ ဌာနများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေ ဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-¬

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက် တင်ဒါ ပိတ်ရက်/ အချိန်
(က) ဒီဇယ်ဆီ/ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ/ဓါတ်ဆီ(92Ron) (၅၅၀၀၀၀/၁၆၀၀၀၀/၄၀၀၀၀) ဂါလံ ၂၂-၄-၂၀၂၂ /၁၂:၀၀ နာရီ
(ခ) မြစ်ကျောက်စရစ်/မြစ်သဲကြမ်း (၇၀၀၀၀/၄၁၀၀၀) ကျင်း
(ဂ) လိပ်သဲကျောက်(၅)မျိုး (၁၂၃၇၇) ကျင်း
(ဃ) ဘိလပ်မြေ (၁၈၉၆၆၀၆) အိတ် ၁၁-၅-၂၀၂၂ /၁၂:၀၀ နာရီ
(င) ကတ္တရာ/ရေရောကတ္တရာ (၃၀၀၀/၁၂၀) တန်
(စ) Thermoplastic(ဖြူ/ဝါ) (၇၀၀) တန်
(ဆ) Glass Beads/Concrete Primer (၇၀) တန် / (၂၀၀) ပုံး
(ဇ) သံချောင်းလုံး/ H,I,U Beam (၁၂၇၉.၈၁/၆၁.၀၃) တန်
(ဈ) 4 Angle အမိုးသွပ်(0.42)mm (၂၁၈၆၀) ပေ

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို - ၄- ၂၀၂၂ ရက်မှစ၍ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး တင်ဒါစိစစ် ရွေးချယ်မည့် ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ( ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနစုတွင် ဝယ်ယူနိုင် ပါသည်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ဒီဇယ်ဆီ/ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ/ဓါတ်ဆီ(92Ron) ၃၆၀၀၀၀/၁၆၀၀၀၀/၄၃၀၀၀ ဂါလံ
(ခ) ခွဲကျောက် (၆" x ၉") ၁၀၀၀ ကျင်း
(ဂ) သတိပေးအချက်ပြမီးလည်(မီးလုံး) ၆၀၀ လုံး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၂-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၅-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းသုံး Software နည်းပညာများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) YCDC One Map မြေပုံရရှိရေးလုပ်ငန်းအတွက် ArcGIS Software 1 Lot

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၁၆ - ၈ - ၂၀၂၁ ရက်နေ့မှစ၍ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၃ - ၈ - ၂၀၂၁ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀) နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးနှင့် ရုံးသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ဒီဇယ်/ ပရီမီယံ/ ဓာတ်ဆီ ၄၅၀၀၀၀/ ၁၀၀၀၀၀/ ၂၀၀၀၀ ဂါလံ
(ခ) ဘိလပ်မြေ ၂၀၀၀၀၀ အိတ်
(ဂ) ကတ္တရာ/ ရေရောကတ္တရာ ၂၀၀၀/ ၁၀၀ တန်
(ဃ) Chipping 3/4" / 3/8" / Crushed Dust ၇၀၀/ ၇၀၀/ ၇၀၀ ကျင်း
(င) GPS Device ၃၀၀ လုံး
(စ) စက်အရံပစ္စည်း (အမှိုက်သိမ်းယာဉ်ကြီးသုံး/ ယာဉ်ငယ်သုံး) 1/1 Lot
(ဆ) HACH Spectrophometer/Solution for HANNA Acc:
& IDEXX Equippment/ Pipette နှင့် Glasswares
1/1/1 Lot
(ဇ) ရုံးသုံးစက္ကူနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ၄ မျိုး
(ဈ) ‌Computer နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 1 Lot
(ည) Computer (Desktop)/ (Laptop) ၅၀/ ၆ လုံး
(ဋ) Printer (Colour)/ (Copier A3 Colour Drawing) ၄/ ၃ လုံး
(ဌ) Projector/ Screen ၃/ ၁ လုံး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၉ - ၈ - ၂၀၂၁ ရက်မှစ၍ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၆ - ၈ - ၂၀၂၁ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀) နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေ ဖြင့်ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင် ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအစား အရေအတွက် တင်ဒါပိတ်ရက်
11- 6.6/0.4 KV , 200 KVA Transformer ၁ လုံး ၂၆-၂-၂၀၂၁
11- 6.6/0.4 KV, 200 KVATransformer (Package Type) ၄ လုံး
11- 6.6/0.4 KV , 315 KVA Transformer ၅ လုံး
33/0.4 KV , 2 MVA Transformer ၁ လုံး
33 KV GCB Indoor Type (Type Test) ၁ လုံး
60 KVA Generator (Sound Proof Type) ၃ လုံး
60 KVA Generator (Silent Type) ၂ လုံး
သစ်ခုတ်လွှ(၁၈ "/၃၆") ၄၆ လုံး ၁၁-၂-၂၀၂၁
‌ဘေးလွယ်ကျောပိုးမြက်ဖြတ်စက် ၆၅ လုံး
၁၀ လေးဘီးလက်တွန်းမြက်ဖြတ်စက် ၅ လုံး
၁၁ နှစ်ဘီးလက်တွန်းမြက်ဖြတ်စက် ၅ လုံး
၁၂ ထွန်စက်တွဲဆေးဖျန်းစက် ၁ လုံး
၁၃ Green Master(5510/1000)Bed Knife ၈၀ ခု
၁၄ Green Master(1000) Reel Blade ၆ ခု

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၂၉ - ၁- ၂၀၂၁ ရက်မှစ၍ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လမ်း၊တံတားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာ၀န်ခံ အဖွဲ့တွင် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါ၀င်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ တင်သွင်းနိုင်ပါ ကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) Thermoplastic(အဖြူ/အဝါ) ၆၀၀ တန်
(ခ) Glass Beads ၆၀ တန်
(ဂ) H.I.P Tape(အဖြူ/အပြာ) ၄၅ လိပ်

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၈ -၁ -၂၀၂၁ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၅- ၂ -၂၀၂၁ ရက်နေ့(၁၂:၀၀)နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်)ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်-၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံး ပြုရန်အတွက်လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ဘိလပ်မြေ(ပြည်တွင်း) ၁၂၀၀၀၀ အိတ်
(ခ) သံချောင်းလုံးအရွယ်စုံ ၁၅၀၀ တန်
(ဂ) Insulated Covered Widing Wire ၁၀၅၀၀၀ မီတာ
(ဃ) Submersible Motor & Pump with Cable ၁၁၈ စုံ
(င) Centrifugal Motor & Pump ၃၀ စုံ

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၃ - ၁၁-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ် ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၃ - ၁၁- ၂၀၂၀ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအားမြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်)ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံး ပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ ယာဉ်/ယန္တရားများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) Dump Truck (Tipper )(3/4/8 Tons) ၃/၂၀/၅ စီး
(ခ) Vacuum Truck(800 gals) ၃ စီး
(ဂ) Aerial Platform Truck(8 m) ၁ စီး
(ဃ) City Bus ၁ စီး
(င) Hopper Tipper(1 Ton) ၃၁ စီး
(စ) Tricycle Garbage Carrier ၅၀ စီး
(ဆ) Truck With Desilting Machine ၁ စီး
(ဇ) Bio-Medical Waste Carrier Truck ၄ စီး
(စျ) Mini Excavator (3.5/5/8 Tons) ၂/၁/၄ စီး
(ည) Amphibious Excavator (7.5 Tons) ၁ စီး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၉- ၁၁-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ် ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၇ - ၁၂- ၂၀၂၀ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအားမြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်)ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံး ပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ဘိလပ်မြေ(ပြည်တွင်း) ၁၂၄၃၃၂၆ အိတ်
(ခ) ကတ္တရာ/ ရေရောကတ္တရာ ၂၀၈၀/၈၀ တန်
(ဂ) မြစ်ကျောက်စရစ်/ ခွဲကျောက်/ မြစ်သဲကြမ်း ၄၄၅၁၀/၉၀၀၀/၂၃၀၀၀ ကျင်း

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို၂၆- ၁၀-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ် ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၃- ၁၁- ၂၀၂၀ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအားမြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်)ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံး ပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ဒီဇယ်ဆီ ၅၁၀၀၀၀ ဂါလံ
(ခ) ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ ၁၀၅၀၀၀ ဂါလံ
(ဂ) ဓါတ်ဆီ (Octane 92 Ron) ၄၀၀၀၀ ဂါလံ

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၉- ၁၀-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ် ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၂- ၁၀- ၂၀၂၀ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအားမြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်)ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံး ပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ယာဉ်မောင်းအင်္ကျီ/ဘောင်းဘီရှည် ၂၀၀၀ ထည်/၂၀၀၀ ထည်
(ခ) လုပ်သားမိုးကာအရှည်/အင်္ကျီ/ဘောင်းဘီ ၄၅၀၀ ထည်/၁၀၀၀၀ စုံ
(ဂ) အနံ့ပျောက်ဆေးအမှုန့် ၅၀၀ ထုပ်
(ဃ) ရာဘာလက်အိတ် ၇၀၀၀၀ စုံ
(င) Computer နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း ၅ မျိုး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၃- ၇-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ် ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၅- ၇- ၂၀၂၀ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအားမြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်)ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံး ပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ဓါတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများ ၄ မျိုး
(ခ) Submersible Motor& Pump ၁၀ စုံ
(ဂ) HDPE ပိုက်နှင့်ပိုက်ဆက်ပစ္စည်း 1 Lot
(ဃ) အမှိုက်သိမ်းယာဉ်စက်အရံပစ္စည်း 1 Lot
(င) 100KVAမီးစက် ၁ လုံး
(စ) လိပ်သဲကျောက်(၆''x ၉''/ ၂''x ၄'') ၃၀၀ကျင်း/၂၀၀ ကျင်း
(ဆ) တာယာ/ ဘက်ထရီ / စက်ဆီ၊ချောဆီ ၇၆၄ လုံး/၁၉၀ လုံး/၂၂၀၀ ဂါလံ

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၂၂- ၆-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ် ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၆ - ၇- ၂၀၂၀ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအားမြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်)ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းများတွင် အသုံး ပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများကို ပူးတွဲပါအတိုင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ၁-၇-၂၀၂၀ နေ့နောက်ဆုံးထားပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံး ပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ဘိလပ်မြေ ၆၈၉၂၃၁ အိတ်
(ခ) အမှိုက်ပုံး ၄၄၀ ပုံး
(ဂ) မြစ်ကျောက်စရစ် ၁၃၅၀၀ ကျင်း
(ဃ) မြစ်သဲကြမ်း ၈၉၅၀ ကျင်း

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၃ - ၆-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ် ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၆ - ၆- ၂၀၂၀ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအားမြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်)ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

အသိပေးကြေညာချက်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများ(Low Cost Housing) / တန်ဖိုးမျှတအိမ်ရာများ (Affordable Housing) (Mix – Used Development များကိုလည်း ဖော်ပြနိုင်သည်) တည်ဆောက်ရန်အတွက် ၂၈-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့နှင့် ၃၀-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံနှင့် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာပါ EOI အဆိုပြုလွှာစာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံကို ၃၀-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား တင်သွင်းခြင်းအစား ၁-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့သို့ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ထပ်မံအသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံး ပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) Smart Meter/ Water Meter ၃၅၀ / ၄၃၀၉၀ လုံး
(ခ) သံချောင်းလုံး(၄)မျိုး ၆၄၃ တန်
(ဂ) RTK မြေတိုင်းတာစက် ၁ စုံ
(ဃ) Computer နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း 1 Lot

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို၁၃ -၅- ၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ် ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၂ - ၆- ၂၀၂၀ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအားမြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်)ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိလုပ်ငန်းတာ၀န်ခံအဖွဲ့များတွင်အသုံး ပြုရန်အတွက် Generator ၊ ယာဉ်/ယန္တရား၊ ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်ခေါ် ယူခဲ့သည့်တင်ဒါများကို ယာယီဆိုင်းငံ့ထားရှိကြောင်း(၂၇-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့အလင်း၊ ကြေးမုံသတင်းစာများတွင် ကြော်ငြာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ယာယီဆိုင်းငံ့ထားခဲ့သည့် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါများကို ( ၁၉-၅-၂၀၂၀ )ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီတွင် တင်ဒါပိတ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိ ပေးကြော်ငြာအပ်ပါသည်။

ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
တင်ဒါကော်မတီ
တင်ဒါခေါ်ယူထားသည့်လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့‌တော်စည်ပင်သာယာ‌ရေး‌ကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာ‌ရေးနှင့်‌ ဈေးများ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ ကွပ်ကဲမှု‌အောက်ရှိ တင်ဒါခေါ်ယူထားသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည် -

(က) ဈေးများ Market Operator စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ၁၀-၃-၂၀၂၀ မှ ၂၁-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ ပထမအဆင့် စိတ်ပါဝင်စားမှုဖော်ပြလွှာ (EOI) ခေါ်ယူခဲ့ပြီး လျှောက်လွှာများ နောက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ရက်ကို ၃၁-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပါသည်။
(ခ) ဈေးများ Market Operator စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် တင်သွင်းလာသည့် EOI လျှောက်လွှာများနှင့် ၁၀-၃-၂၀၂၀ မှ ၈-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့အတွင်း တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့သည့် ဈေး(၁၃)ဈေး၏ သန့်စင်ခန်းဝင်ခ ကောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်း တင်ဒါလျှောက်လွှာများ ဖွင့်ဖောက်မည့်ရက်ကို ထပ်မံအသိပေး အကြောင်းကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ အ‌သေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့‌တော်စည်ပင်သာယာ‌ရေး‌ကော်မတီ၊ ‌ဈေးများဌာန၏ တယ်လီဖုန်းအမှတ်- ၃၇၆၇ဝ၈ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံ‌ရေးနှင့်စိစစ်‌ရေး‌ကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့တွင်အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ စက်သုံးဆီများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများပေး သွင်းနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ဒီဇယ်ဆီ (၆၅၀၀၀၀) ဂါလံ
(ခ) ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ (၁၅၀၀၀၀) ဂါလံ
(ဂ) ဓါတ်ဆီ (Octane 92 Ron) (၄၃၉၇၀) ဂါလံ

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၅- ၅- ၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၄- ၅- ၂၀၂၀ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါ သည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ မိဘပင်စင်စားများအား အသိပေးပန်ကြားချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော COVID-19 ကပ်ရောဂါဆိုးကြီး ကူးစက်ပြန့်ပွားနေသည့် ကာလတွင် ပင်စင်လစာများကို စနစ်တကျ ထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလတွင် ၂၃-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၉-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ ခရိုင်(၄)ခရိုင်ခွဲခြား၍ အောက်ပါရုံးများတွင် ထုတ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ် ပါသည်-

ပင်စင်လစာထုတ်ပေးမည့်
ရုံး တည်နေရာ
(က)

အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရှိမြို့နယ်များ
[ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)၊ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ တောင်ဥက္ကလာပ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ]
အရှေ့ပိုင်းခရိုင် စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး
(သစ္စာလမ်းနှင့် ဝေဇယန္တာလမ်းထောင့် ဗဟိုဈေးမှတ်တိုင်အနီး)
(ခ) အနောက်ပိုင်း ခရိုင်ရှိမြို့နယ်များ
(ကျောက်တံတား၊ ပန်းဘဲတန်း၊ လသာ၊ လမ်းမတော်၊ ဆိပ်ကမ်း၊ ဒဂုံ၊ အလုံ၊ ဗဟန်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ စမ်းချောင်း)
မြို့တော်ခန်းမ
(ဆူးလေဘုရားလမ်း ဝင်ပေါက်)
(ဂ) တောင်ပိုင်း ခရိုင်ရှိမြို့နယ်များ
(ဗိုလ်တထောင်၊ ပုဇွန်တောင်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ ရန်ကင်း၊ တာမွေ၊ သာကေတ၊ ဒလ၊ ဒေါပုံ၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တို)
တောင်ပိုင်းခရိုင် စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး
(သိမ်ဖြူလမ်း စတော့ဂိတ်ကုန်း)
(ဃ) မြောက်ပိုင်း ခရိုင်ရှိမြို့နယ်များ
(ကမာရွတ်၊ လှိုင်၊ အင်းစိန်၊ မရမ်းကုန်း၊ ရွှေပြည်သာ၊ လှိုင်သာယာ၊ မင်္ဂလာဒုံ)
မြောက်ပိုင်းခရိုင် စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး
(မြို့သစ်ဈေးအနီး အင်းစိန်မြို့နယ်)

၂။ မိဘပင်စင်စားများအနေဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလအတွက် ပင်စင်လစာထုတ်ရက်များတွင် လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိ၍ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေလတွင် ထုတ်ယူမည်ဆိုပါက ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေစာရင်းဌာန၊ ပင်စင်ဌာနစု၊ ဖုန်းနံပါတ် (၀၉ ၇၉၆၂၈၁၃၉၇ ၊ ၀၉ ၂၅၀၀၆၁၇၁၈၊ ၀၉ ၄၄၈၀၁၀၁၁၁ ၊ ၀၉ ၄၂၀၀၁၈၃၁၉ ) များနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

၃။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအနေဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေလအတွက် ပင်စင်လစာမှစ၍ ငွေသားဖြင့် ထုတ်ပေးခြင်းမပြုတော့ဘဲ ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်တွင် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် ATM စာရင်းဖွင့်လှစ်၍ ပင်စင်လစာ ထုတ်ယူခြင်းများကို ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ကြည်ဖြူစွာ လက်ခံ၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြု ရန် အတွက်လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) Guard Rail ၅ မိုင်
(ခ) Transformer(11-6.6/0.4KV,315KVA) ၁ လုံး
(ဂ) ဓါတ်ခွဲခန်းသုံး Reagents များ 1 Lot
(ဃ) Pumping Unit With Fuel Flow Meter ၃ စုံ
(င ) လိပ်သဲကျောက်(Chipping 3/4ʺ) ၂၇၀၀ ကျင်း

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၂၀ -၄- ၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ် ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၈ - ၅- ၂၀၂၀ ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအားမြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်)ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

အသိပေးကြေညာချက်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများ(Low Cost Housing) / တန်ဖိုးမျှတအိမ်ရာများ (Affordable Housing) (Mix – Used Development များကိုလည်း ဖော်ပြနိုင်သည်) တည်ဆောက်ရန်အတွက် ၂၈-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့နှင့် ၁-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံနှင့် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာပါ EOI အဆိုပြုလွှာစာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံကို ၃၁-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား တင်သွင်းခြင်းအစား ၃၀-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့သို့ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အသိပေးကြေညာချက်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန အနေဖြင့် ရန်ကုန် မြို့တော်ရှိ ပြည်သူများ၏ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလျှောက်ထားမှုများကို အပတ်စဉ်(တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာ)နေ့ များတွင် ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမအတွင်းရှိ OSS ခန်းမအတွင်း၌ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၂။ လက်ရှိအခြေအနေ၌ မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းလုံးတွင် Coronavirus Disese 2019 (COVID-19) ရောဂါ သည် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှု အခြေအနေတွင်ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ သတင်း ထုတ်ပြန်ထားရှိသဖြင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလျှောက်ထားမှုများကို ၂၅-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ မြို့နယ်(၂၈)မြို့နယ် အား Online မှလျှောက်ထားရန် ၊Online မရရှိသည့် မြို့နယ်(၅)မြို့နယ်အား အပတ်စဉ်ရက်သတ္တပတ်၏ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ရုံးဖွင့်ရက်တွင် နံနက်(၁၀:၀၀) နာရီမှ နေ့လည်(၁၄:၀၀)နာရီအထိ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ် ကြောင်းနှင့် လျှောက်ထားပြီးဖြစ်သော မြေစီမံမှုများ၏ ခွင့်ပြုထုတ်ယူရန် ကိစ္စရပ်များကိုလည်း အပတ်စဉ်ရက်သတ္တပတ်၏ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ရုံးဖွင့်ရက်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၅-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အသိပေးကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

၃။ သို့သော်လည်း ပြည်သူများ၏ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလျှောက်ထားမှုများ လျော့နည်းလာမှုမရှိဘဲ ပိုမိုများပြားစွာ လျှောက်ထားလာမှုရှိခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၂၅-၃-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၁၅၈(၁)/၈/သမ္မတရုံး ၏ Coronavirus (COVID-19)ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စအကြောင်းကြားစာအရ ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ထိရောက်အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် မြို့ပြစီမံကိန်း လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၊ မြို့ပြမြေစီမံခန့်ခွဲမှု၏ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသည့် ကိစ္စရပ်များအား၃၀-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ ခေတ္တရပ်ဆိုင်း သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ရန်ကုန်မြို့တော်နေပြည်သူများအနေဖြင့် COVID-19 ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအလို့ငှာ အထက်ပါမြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် ကိစ္စရပ်များအား ခေတ္တရပ်ဆိုင်းမှုအပေါ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန

စိတ်ပါ၀င်စားမှုဖော်ပြလွှာဖိတ်ခေါ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြု ရန် အတွက်လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) Single Cab ၁ စီး
(ခ) 2 Ton Mini Excavator ၂ စီး
(ဂ) Truck Mounted Crane ၁ စီး
(ဃ) Tricycle Garbage Carrier ၂၃ စီး
(င) City Bus ၃ စီး
(စ) Tipper (Dump Truck) (3 Ton) ၁၁ စီး
(ဆ) Computer (Laptop), Tabletနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 1 Lot

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၁၆-၃-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ် ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို (၃၀-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအားမြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်)ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြု ရန် အတွက်လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက် တင်ဒါပိတ်ရက်/အချိန်
(က) ဘိလပ်မြေ(ပြည်တွင်း) ၆၄၉၁၃၁ အိတ် ၂၃-၃-၂၀၂၀/၁၂:၀၀ နာရီ
(ခ) ကတ္တရာ / ရေရောကတ္တရာ ၁၆၀၀/၁၅၀ တန်
(ဂ) လမ်းခင်းကျောက်/မြစ်သဲကြမ်း ၁၇၅၀၀ /၇၅၅၀ ကျင်း
(ဃ) ဓါတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်း 1 Lot
(င) Generator ၃ လုံး ၆-၄-၂၀၂၀/၁၂:၀၀ နာရီ

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၁၀-၃-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ် ပြီး တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအားမြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်)ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
တင်ဒါကော်မတီ
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီပိုင် ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးနှင့်စျေးများလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ (စျေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများစီမံခန့်ခွဲရေး) ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစျေး နှင့် လသာမြို့နယ်၊ သိမ်ကြီးစျေး(ဃ)ရုံ တို့၏ သန့်စင်ခန်း ဝင်ခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းများအား အငှားချထားရန်အတွက် အိတ်ပိတ်တင်ဒါ အဆိုပြုလွှာများ တင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။


၂။ တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက် - ၉-၃-၂ဝ၂ဝ ရက် မှ ၇-၄-၂ဝ၂ဝ ရက်နေ့ထိ
၃။ တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာနှင့် - မြို့တော်ခန်းမ (ဒုတိယထပ်)၊ စျေးများဌာန
တင်သွင်းရမည့်နေရာ - ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
၄။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက် - ၈-၄-၂ဝ၂ဝ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ၁၃:ဝဝ နာရီ

၅။ တင်ဒါစည်းကမ်းနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ၊ စျေးများဌာန၏ တယ်လီဖုန်းအမှတ်- ၃၇၆၇ဝ၈ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
စိတ်ပါ၀င်စားမှုဖော်ပြလွှာဖိတ်ခေါ်ခြင်း
Request for Expression of Interest (REOI)

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ဈေးများလုပ်ငန်း တာဝန်ခံအဖွဲ့(ဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများစီမံခန့်ခွဲရေး) လက်အောက်ရှိ ဈေး(၈)ဈေးတွင် Market Operator လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် စိတ်ပါဝင်စားသည့် ပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီများ၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား စိတ်ပါ၀င်စားမှုဖော်ပြလွှာ (EOI) များ တင်သွင်း ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

၂။ Market Operator လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမည့် ဈေးများမှာ အောက်ဖော်ပြပါဈေး(၈)ဈေး (သို့မဟုတ်) အခြား အဆိုပြုလိုသော ဈေးကို ဆောင်ရွက်ရန် တင်သွင်းနိုင်ပါသည် -

(က) ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေး
(ခ) ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသစ်
(ဂ) သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ စံပြငမိုးရိပ်ဈေး
(ဃ) တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ သီရိမြင်သာဈေး
(င) ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ကေတုမတီဈေး
(စ) လှိုင်မြို့နယ်၊ လှိုင်ဈေးကြီး
(ဆ) လှိုင်မြို့နယ်၊ လှိုင်ရတနာဈေး
(ဇ) ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ သီရိမာလာဈေး

၃။ EOIအဆိုပြုလွှာ စာရွက်စာတမ်းများကို (၉-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှစ၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့တော်ခန်းမ၊ ဒုတိယ ထပ်၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ဈေးများလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ (စျေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများ စီမံခန့်ခွဲရေး)တွင် ရုံးချိန်အတွင်း၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။

၄။ EOI အဆိုပြုလွှာ စာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံကို အထက်ဖော်ပြပါဌာနသို့ (၂၁-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့ နံနက်(၁၅:၀၀) နာရီတွင် နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရပါမည်။ နောက်ကျ တင်သွင်း သော EOI အဆိုပြုလွှာများကို လက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

၅။ EOI နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သိရှိလိုသောအချက်များကို ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ဈေးများလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ (စျေးများနှင့်ကုန်စည် ပွဲရုံများစီမံခန့်ခွဲရေး)၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၁-၃၇၆၇၀၈ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ
တန်ဖိုးနည်း/တန်ဖိုးမျှတအိမ်ရာများတည်ဆောက်ရန် စိတ်ပါဝင်စားမှုဖော်ပြခြင်း
အဆိုပြုလွှာများခေါ်ယူခြင်း
( Request For Expression Of Interest )

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီမှ အောက်ဖော်ပြပါမြေနေရာများ နှင့် ကိုယ်ပိုင်မြေကွက်(တစ်ဦးတည်းပိုင်(သို့)ပူးတွဲပိုင်) များတွင် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများ(Low Cost Housing ) / တန်ဖိုးမျှတအိမ်ရာများ (Affordable Housing) (Mix – Used Development များကိုလည်းဖော်ပြနိုင်သည်) တည်ဆောက်ရန်အတွက် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ တိုင်းဒေသကြီးတင်ဒါစိစစ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွင် မှတ်ပုံတင်ပြီးဖြစ်သော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားများပိုင် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများအား စိတ်ပါဝင်စားမှု ဖော်ပြခြင်း (EOI) အဆိုပြုလွှာများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

(က) ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-ပြည် မီးရထားလမ်းနှင့် ဗိုလ်ရန်ပြေလမ်းကြား၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၉ + ၁၀)၊ မြေဧရိယာ(၁၀)ဧကခန့် (သာဓုကန်ဘူတာအနီး)
(ခ) ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရတနာပုံလမ်း၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၄၅)၊ မြေဧရိယာ(၈.၈၅၆)ဧကခန့်
(ဂ) (၁၀)ဧကနှင့်အထက် မြေကွက်များ (တစ်ဦးတည်းပိုင် (သို့) ပူးတွဲပိုင် (သို့) အစိုးရပိုင်)

၂။ EOI အဆိုပြုလွှာ စာရွက်စာတမ်းများကို ၃-၃-၂၀၂၀ (အင်္ဂါနေ့) မှစ၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ၃၄-လမ်းနှင့် စည်ပင်လမ်းထောင့်ရှိ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော် မတီ၊ ဆယ်ထပ်ရုံး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ ၈လွှာတွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါ သည်။

၃။ EOI အဆိုပြုလွှာ စာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံကို အထက်ဖော်ပြပါဌာနသို့ ၃၁-၃-၂၀၂၀ (အင်္ဂါနေ့)၊ နေ့လည်(၃:၀၀)နာရီတွင် နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရမည်။ နောက်ကျတင်သွင်းသော EOI အဆိုပြုလွှာများကို လက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

EOI နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သိရှိလိုသော အချက်များကို ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၁-၃၇၄၃၆၆၊ ၀၁-၃၇၈၁၅၇ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြုရန် အတွက်လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများကိုသတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူလို ပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက် တင်ဒါပိတ်ရက်/အချိန်
(က) Guard Rail ၅ မိုင် ၁၃-၃-၂၀၂၀/ ၁၂:၀၀နာရီ
(ခ) Computer နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း 1 Lot ၂၇ -၂-၂၀၂၀/ ၁၂:၀၀နာရီ
(ဂ) Copier ၁၆ လုံး
(ဃ) ငွေရေစက် ၁၄ လုံး
(င) Toro Reel/Green Master (Bed Kinfe ) ၆၀ ချောင်း
(စ) Toro Green Master (Reel Blade) ၆ လုံး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၁၄ - ၂ -၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင်အသုံးပြုရန် အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေ ဖြင့်ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင် ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ဒီဇယ်ဆီ (၆၀၀၀၀၀) ဂါလံ
(ခ) ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ (၅၀၀၀၀) ဂါလံ

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၆- ၂- ၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၉ - ၂- ၂၀၂၀ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါ သည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန (စီမံရေးရာဌာန)ရှိ ဌဝရမြေနေရာ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်အား တင်ဒါစနစ်ဖြင့် အငှားချထားရန် တင်ဒါခေါ်ယူအပ်ပါသည်-

(က) ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည့်နေရာ - မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် စက်ရုံလမ်းနှင့် ဗညားဒလလမ်းထိပ်ရှိမြေနေရာ
(ခ ) မြေနေရာအကျယ်အဝန်း - ၂၁၀၆၄.၅ စ/ပေ
(ဂ ) အဆောက်အဦအမျိုးအစား - (၁)ထပ် RC ၊ အုတ်တံတိုင်းခြံစည်းရိုးခတ်ပြီး
(ဃ) လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည့်အမျိုးအစားများ - စတိုးနှင့်စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချခြင်း
(င ) ငှားရမ်းသည့်ကာလ - ၁-၄-၂၀၂၀ မှ ၃၀-၉- ၂၀၂၀ ထိ (၆)လ

၂။ တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မြို့တော်ခန်းမ(ရုံးချုပ်)၊မြေညီထပ်ရှိ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန(စီမံရေးရာဌာန)၊ စီမံ(ငွေစာရင်း)ရုံးခန်းတွင်ရုံးချိန်အတွင်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကရုံးချိန်အတွင်းစီမံ(ငွေစာရင်း)ရုံးခန်း နှင့် ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၅၀၀၇၆၀၂ သို့ မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလျှောက်လွှာပုံစံရောင်းချမည့်ရက် - ၂၉-၁-၂၀၂၀ ( ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)
တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက် - ၂၄-၂-၂၀၂၀ ( တနင်္လာ နေ့)
တင်ဒါကျင်းပမည့်ရက် - ၂၆-၂-၂၀၂၀ ( ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ (ပထမထပ်)၊ ခန်းမ(၃)

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြု ရန်အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ရွေ့လျားအမှိုက်ကန်(သံကန်) ၁၀ လုံး
(ခ) အမှိုက်သိမ်းလှည်း ၈၅ စီး
(ဂ) Fuel Flow Meter & Fusion Management System ၃ စုံ
(ဃ) Dispensing Pump (Digital) ၁ စုံ
(င) 15 Tons Overhead Crane ၁ စုံ
(စ) Sewer Rod ၈၀၀ ချောင်း

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၁၃-၁-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနစုတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ် - ၀၁၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေ ဖြင့်ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင် ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) တာယာ (၂၄)မျိုး ၂၀၃၀ လုံး/စုံ
(ခ) ဘက်ထရီ (၁၁)မျိုး ၈၂၆ လုံး
(ဂ) စက်ဆီ/ချောဆီ (၉)မျိုး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၃၀- ၁၂-၂၀၁၉ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၉- ၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ယာဉ်/ယန္တရားများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါ ကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) Arm Roll Truck ၁၀စီး
(ခ) Tipper(Dump Truck)(3.5 Ton) ၁၁စီး
(ဂ) Hopper Tipper ၅၀စီး
(ဃ) Sweeper Truck ၁စီး
(င) Water Bowser (1800/ 1600/1200)gal ၈စီး
(စ) Vacuum Truck(400)gal ၁စီး
(ဆ) Skid Steer Loader ၁စီး
(ဇ) Telescopic Telehandler ၂စီး
(ဈ) Bulldozer ၂စီး
(ည) Mini Excavator(2.5 Ton) ၂စီး
(ဋ) Truck Mounted Crane ၁စီး
(ဌ) Car Crane(5 /3) Tons ၃စီး
(ဍ) Tricycle Garbage Carrier ၂၃စီး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၁၆ - ၁၂ -၂၀၁၉ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၄ - ၁ -၂၀၂၀ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါ သည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေ ဖြင့်ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင် ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ကတ္တရာ (၂၆၀၀) တန်
(ခ) ရေရောကတ္တရာ (၅၀) တန်
(ဂ) Insulated Covered Winding Wire (၁၃၅၂၉၀) မီတာ
(ဃ) Centrifugal Motor & Pump (၂) စုံ
(င) Submersible Motor & Pump (၂၆) စုံ
(စ) Induction Motor & Pump (၃၀) စုံ
(ဆ) DI ပိုက်နှင့်ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများ (၂၇၆) လုံး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၁၆- ၁၂- ၂၀၁၉ ရက်မှစ၍ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂- ၁- ၂၀၂၀ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင်အသုံးပြုရန် အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေ ဖြင့်ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင် ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ဒီဇယ်ဆီ (၃၀၀၀၀၀) ဂါလံ
(ခ) ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ (၅၀၀၀၀) ဂါလံ
(ဂ) ဓါတ်လှေကား (၃) စင်း

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၃ -၁၂- ၂၀၁၉ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂- ၁- ၂၀၂၀ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီနောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁ ၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) 11-6.6/0.4KV Transformer (၈) လုံး
(ခ) Generator(25,30,50,100 KVA) (၄) လုံး
(ဂ) RTK ( မြေတိုင်းတာစက် ) (၁) စုံ
(ဃ) RFID Microchip (၇၀၀၀) ခု
(င) အပေါ့စားမီးသတ်စက် (၄) လုံး
(စ) ရေစုပ်ပန့် (1.5)HP (၂၀) လုံး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၂၉ -၁၁ -၂၀၁၉ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၆ - ၁၂ -၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါ သည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး နှင့် စျေးများလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်း များအား တင်ဒါစနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တင်ဒါများ ခေါ်ယူအပ်ပါသည် -

(က ) ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ကားကြီးဝင်း(၁)၊ ရုံးဟောင်း အဆောက်အအုံ (၁)လုံး ငှားရမ်းခြင်း၊

( ခ ) ကျိုက္ကဆံယာဉ်အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးစခန်း ရေချိုး/သန့်စင်ခန်း အမှတ်(၂)၊

( ဂ ) ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း ရိုးကြီးချောင်းပတ်လမ်း အမှတ်(၄) ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်း။

၂။ တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ၄၆ လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (၁၂)ထပ်ခွဲရုံး၊ (၇)လွှာရှိ၊ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးနှင့်စျေးများလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၊ စျေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများ စီမံ ခန့်ခွဲရေးရုံး ( အခွန်ဌာန ) တွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ၀၉ - ၄၂၀၁၄၄၁၁၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါရောင်းချမည့်ရက် - ၂၅-၁၁-၂၀၁၉(တနင်္လာနေ့)
တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက် - ၁၉-၁၂-၂၀၁၉(ကြာသပတေးနေ့)(၁၃:၀၀) နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၂၀-၁၂-၂၀၁၉(သောကြာနေ့)၊နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-­

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) HDPE ပိုက်နှင့် ပိုက်ဆက်ပစ္စည်း (၁၆)မျိုး ၄၅၂၉ လုံး
(ခ) ပိုက်ဆက်စက် (၄)မျိုး/ Valves (၃)မျိုး ၇ လုံး/၅ လုံး
(ဂ) Thermoplastic(အဖြူ/အ၀ါ) ၅၀၀ တန်
(ဃ) Glass Beads ၅၀ တန်
(င) Concrete Primer ၅၀၀ Drums
(စ) Reflective Sheeting HIP Tape (ဖြူ/နီ/ဝါ/ပြာ) ၈၀ လိပ်
(ဆ) သင်္ဘောဆေး(ဖြူ/နီ/ဝါ) ၃၅၀၀ ဂါလံ
(ဇ) Flexible Pole ၃၀၀၀ ခု
(စျ) လုပ်ငန်းသုံးစိမ်းလန်းဝတ်စုံ/ မိုးကာအင်္ကျီ ၃၁၁၄ စုံ/ ၁၅၅၇ ထည်
(ည) သစ်ခုတ်လွှ 36ʺ/25ʺ ၅ လုံး/ ၁၀ လုံး
(ဋ) ဘေးလွယ်မြက်ဖြတ်စက် ၅၀ လုံး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၁၈-၁၁ -၂၀၁၉ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၄ - ၁၂ -၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါ သည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ကတ္တရာ(၆၀/၇၀) ၂၆၀၀ တန်
(ခ) ရေရောကတ္တရာ ၅၀ တန်
(ဂ) ပုံနှိပ်စက္ကူ ၂၈၅၀ ထုပ်
(ဃ) နော်ဝေသတင်းစာစက္ကူ ၂၀၀၀ ထုပ်
(င) CTP (Thermal Plate) ၁၀၀၀ ချပ်
(စ) ပုံနှိပ်မင်(အနက်) ၃၀၀ kg

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၈- ၁၁ -၂၀၁၉ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၂-၁၁ -၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါ သည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
တင်ဒါကော်မတီ
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီပိုင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်စျေးများလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ (စျေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများစီမံခန့်ခွဲရေး) ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊
ပိတောက်မြိုင်စျေးနှင့် တာမွေမြို့နယ်၊ ရာပြည့်စျေးတို့၏ သန့်စင်ခန်းဝင်ခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းများအား အငှားချထားရန်အတွက် အိတ်ပိတ်တင်ဒါ အဆိုပြုလွှာများ တင်သွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

၂။ တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက် - (၁.၁၁.၂၀၁၉) ရက်မှ (၂၉.၁၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ
၃။ တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာနှင့် တင်သွင်းရမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ (ဒုတိယထပ်)၊ စျေးများဌာန ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
၄။ တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက် - ၂၉.၁၁.၂၀၁၉ (သောကြာနေ့) ၁၃ : ၀၀ နာရီ

၅။ တင်ဒါစည်းကမ်းနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စျေးများဌာန၏ တယ်လီဖုန်းနံပါတ် - ၃၇၆၇၀၈ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) Mini Truck (Pick-up) (၄၆) စီး
(ခ) Saloon (၁၅) စီး
(ဂ) Micro Bus (၁) စီး
(ဃ) City Bus (၃) စီး
(င ) Double Cab (၁၄) စီး
(စ) Single Cab (၁) စီး
(ဆ) သံချောင်းလုံး (၇မျိုး) (၂၅၃၁.၆၃၅)တန်
(ဇ) ဘိလပ်မြေ(ထိုင်း) (၁၀၀၃၆၆)အိတ်

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၄ - ၁၁ -၂၀၁၉ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂ -၁၂ -၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါ သည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့များတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် လိုအပ်သောအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်နေရာအရောက် ကျပ်ငွေ ဖြင့်ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်းနိုင် ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-¬

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) ဒီဇယ်ဆီ ၅၅၀၀၀၀ ဂါလံ
(ခ) ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ ၁၅၀၀၀၀ ဂါလံ
(ဂ) ဘိလပ်မြေ (ပြည်တွင်း) ၁၈၁၃၉၀၀ အိတ်
(ဃ) မြစ်ကျောက်စရစ် ၃၇၈၀၀ ကျင်း
(င ) လိပ်သဲကျောက်(၃)မျိုး ၉၅၀၀ ကျင်း
(စ ) မြစ်သဲကြမ်း ၁၈၇၅၀ ကျင်း

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၄-၁၀-၂၀၁၉ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၁၇-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါ သည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁၃၈၈၇၃၂ သို့ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရေရရှိရေးနှင့်ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့သည် ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်း တိုးချဲ့အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရေပိုက်လိုင်းဆက်သွယ်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ ပိုက်နှင့်ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများကို ဌာနအရောက် ကျပ်ငွေ ဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ ပေးသွင်း နိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက်
(က) 630mmØ HDPE ပိုက်နှင့်ပိုက်ဆက်ပစ္စည်း(၃)မျိုး (၄၀၁) လုံး
(ခ) 6"Ø PVC ပိုက်နှင့်ပိုက်ဆက်ပစ္စည်း (၃)မျိုး (၈၃၃) လုံး

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ၂၇- ၉ -၂၀၁၉ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၅-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၁၂:၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။

၃။ တင်ဒါပုံစံအား မြို့တော်ခန်းမ(ပထမထပ်) ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ဌာနစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ဖုန်းအမှတ်- ၀၁၃၈၈၇၃၂ သို့ ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပစ္စည်း၀ယ်ယူရေးတင်ဒါကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ ဒေးဇတ်-သရက်ပင်ချောင်ကူးတို့ ကောက်ခံသည့်လုပ်ငန်းအား တင်ဒါ စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်တင်ဒါ ခေါ်ယူအပ်ပါသည်။

၂။ တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ၄၆လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (၁၂)ထပ်ခွဲရုံး၊(၇)လွှာရှိ၊ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန (အခွန်ဌာန)တွင် ရုံးချိန်အတွင်းဝယ်ယူ နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များသိရှိ လိုပါက ၀၉-၇၉၉၂၃၉၇၇၀ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါရောင်းချမည့်ရက် - ၂၃-၈-၂၀၁၉(သောကြာနေ့)
တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက် - ၁၆-၉-၂၀၁၉(တနင်္လာနေ့) (၁၃:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၁၇-၉-၂၀၁၉(အင်္ဂါနေ့)၊နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများ အငှားချထားခြင်း၊ ကတ္တားအဟောင်းများနှင့်အဆောက်အဦအဟောင်းများ ရောင်းချခြင်းအား တင်ဒါစနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်တင်ဒါများခေါ်ယူအပ်ပါသည်-


(က) သံသုမာယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်း ယာဉ်ဝင်ခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ခ ) လှိုင်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်း ယာဉ်ဝင်ခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ဂ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း ယာဉ်ဝင်ခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ဃ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း ယာဉ်ဝင်ခ၊ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(င ) ဒဂုံမြောက်ယာဉ်မောင်းသင်လေ့ကျင့်ရေးစခန်း ယာဉ်ဝင်ခ၊ လေ့ကျင့်ကြေးကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(စ ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ နားနေဆောင်၊နားနေခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ဆ) သံသုမာယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်း၊
(ဇ ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်း အမှတ်(၃)၊
(ဈ) အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်း အမှတ်(၄)၊
(ည) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်း အမှတ်(၁-က၊ခ)၊
(ဋ ) ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ရေချိုး/သန့်စင်ခန်း အမှတ်(၂)၊
(ဌ ) လှိုင်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းရှိ သန့်စင်ခန်း အမှတ်(၁)၊
(ဍ ) လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံခဲ့သည့်ဂိတ်များရှိ ကတ္တားအဟောင်းများနှင့်အဆောက်အဦအဟောင်းများ၊

၂။ တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကိုဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊၄၆လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ( ၁၂ ) ထပ်ခွဲရုံး၊ (၇)လွှာရှိ လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့ ၊ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးတွင် ရုံးချိန်အတွင်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက လမ်း၊ တံတားဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးသို့ဖြစ်စေ၊ ဖုန်း ၀၉-၅၀၅၄၂၉၁ သို့ဖြစ်စေ ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါရောင်းချမည့်ရက် - ၂၀-၈-၂၀၁၉(အင်္ဂါနေ့)
တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက် - ၁၇-၉-၂၀၁၉(အင်္ဂါနေ့)(၁၃:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၁၉-၉-၂၀၁၉(ကြာသပတေးနေ့)၊နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ - မြို့တော်ခန်းမ၊ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး နှင့်ဈေးများ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံ အဖွဲ့ကြီးကြပ်မှု အောက်ရှိအောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများအား တင်ဒါစနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်တင်ဒါများ ခေါ်ယူအပ် ပါသည်-

(က) နံ့သာကုန်းစက်ဘီးနှင့်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးစခန်း ယာဉ်ဝင်ခ ကောက်ခံခြင်း၊
(ခ) ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း ယာဉ်ဝင်ခ၊ ယာဉ်ရပ်နားခ ကောက်ခံခြင်း၊
(ဂ) စော်ဘွားကြီးကုန်းပွဲရုံနှင့် ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း ယာဉ်ဝင်ခ၊ ယာဉ်ရပ်နားခ ကောက်ခံခြင်း၊
(ဃ) မင်းဓမ္မစားသောက်ဆိုင်ဝင်း ယာဉ်ဝင်ခ၊ ယာဉ်ရပ်နားခ ကောက်ခံခြင်း၊
(င) ကျိုက္ကဆံယာဉ်အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးစခန်း ယာဉ်ဝင်ခ၊ ယာဉ်ရပ်နားခ ကောက်ခံခြင်း၊
(စ) ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း ဆိပ်ကမ်းကပ်ခနှင့် ကုန်တင်ကုန်ချ ဆိပ်ကမ်းခွန် ကောက်ခံခြင်း၊
(ဆ) နံ့သာကုန်းစက်ဘီးနှင့်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးစခန်း ယာယီပစ္စည်း စုပုံခွန်ကောက်ခံခြင်း၊
(ဇ) ကျိုက္ကဆံယာဉ်အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးစခန်း ယာယီပစ္စည်းစုပုံခွန် ကောက်ခံခြင်း၊
(ဈ) ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း အမှတ်(၁) ရေချိုး/ သန့်စင်ခန်း၊
(ည) ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း အမှတ်(၂) ရေချိုး/ သန့်စင်ခန်း၊
(ဋ) စော်ဘွားကြီးကုန်းပွဲရုံနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း ရေချိုး/ သန့်စင်ခန်း၊
(ဌ) ကျိုက္ကဆံယာဉ်အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးစခန်း အမှတ်(၁) ရေချိုး/ သန့်စင်ခန်း၊
(ဍ) ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံနှင့်ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း ရုံးဟောင်း အဆောက်အအုံ ငှားရမ်းခြင်း၊

၂။ တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ၄၆လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (၁၂) ထပ်ခွဲရုံး၊ (၇)လွှာရှိ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ဈေးများလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၊ ဈေးများနှင့် ကုန်စည်ပွဲရုံများ စီမံခန့်ခွဲရေးရုံး(အခွန်ဌာန)တွင် ရုံးချိန်အတွင်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက ၀၉-၄၂၀၁၄၄၁၁၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်းမေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။


တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက် ၁၄-၈-၂၀၁၉(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)
တင်ဒါအရောင်းပိတ်မည့်ရက် ၁၃-၉-၂၀၁၉ (သောကြာနေ့) (၁၃:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေ့ရက် ၁၇-၉-၂၀၁၉ (အင်္ဂါနေ့)၊နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ
တင်ဒါကျင်းပမည့်နေရာ မြို့တော်ခန်းမ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
NATIONAL SOCIAL SAFEGUARDS CONSULTANT
C4-CS6
INDIVIDUAL CONSULTANT

Client: Yangon City Development Committee (YCDC)
Country: Republic of the Union of Myanmar
Project: Myanmar Southeast Asia Disaster Risk Management Project
Loan No.: 60800-MM
Assignment Title: National Social Safeguards Consultant
Reference No.:C4-CS6

The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the International Development Association (IDA) in the form of a credit toward the cost of Myanmar Southeast Asia Disaster Risk Management Project. The Yangon City Development Committee (YCDC), an implementing agency for the Project, intends to apply a portion of the proceeds of this credit for Consulting Services.

YCDC wishes to invite eligible Individual Consultant to express his/her interest in providing his/her services as National Social Safeguards Consultant.

The National Social Safeguards Consultant shall be responsible for the following tasks inter alia: (i) Provide technical oversight for the social screening of sub-projects identified under the project, ensuring the screening process complies with the ESMF and RPF; and advice on the site-specific safeguards instruments required (e.g. Environmental and Social Management Plan, Resettlement Plans …etc.); (ii) Assist YCDC and International Social Consultant with the review of contractors' proposals regarding social safeguards requirements and identify gaps not covered by the proposed mitigation and social measures and/or budget; (iii) Support the design, preparation, and implementation of the Social Safeguards Training Program for the Project coordinating as necessary with social safeguards capacity building initiatives taking place in Myanmar, in coordination with YCDC's safeguards focal points; (iv) Advise YCDC on stakeholder and community engagement, including grievance redress mechanism (GRM) establishment and work with YCDC is to ensure the effectiveness of the GRM; (v) Supervise the Contractor's performance, and handling of site-specific social issues, and provide corrective instructions if needed; (v) Prepare periodical social monitoring reports, including reports on social part of ESMP implementation status to YCDC and prepare social supervision statement during the construction phase (vi) orient staff of implementing agency and contractor on the Bank's social safeguards policy requirements, standards and procedures; and assess implementing agency capacity on social safeguards and recommend appropriate capacity building measures.

It is envisaged that the services will be carried out on basis for 500 days (300 days of full time and 200 days of part time) over 54 months with an expected start of April/May 2019. The location of the service will be at YCDC in Yangon.

YCDC now invites eligible Individual Consultant to indicate his/her interest in providing the Services. Interested individual consultant must provide information indicating that he/she is qualified to perform the services: Curriculum Vitae (should include a description of education and general qualifications, similar assignments, experience in similar conditions etc. and the names, business contacts and email addresses of three referees).

The successful candidate must have (Essential Qualifications and Knowledge/Experience): (i) At least in Master's degree in social science or related fields; (ii) Minimum 5 years' experience in Myanmar or in the region regarding to the compliance of social safeguards policies including involuntary resettlement; (iii) Experience in moderating and facilitating group discussions in public preferred; (iv) Excellent written and oral communication skills in English language and Myanmar language; (v) Knowledge and experience of working with social safeguards policies of the World Bank and/or Asian Development Bank preferred; (vi) Knowledge and experience of working with Myanmar legislations related to involuntary resettlement and GRM preferred.

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank's Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers January 2011, revised July 2014 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank's policy on conflict of interest.

A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant Selection method set out in the Consultant Guidelines.

Further information can be obtained at the address below during office hours [9.30 a.m. to 4.30 p.m., Monday to Friday].

Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by fax, or by e-mail) by February 27, 2019 before 3:00 p.m.

Yangon City Hall
Contact Person: U Aung Kyaw Thu
Finance and Accounts Department
1st Floor, Yangon City Hall,
Kyauktada Township, Yangon,
Republic of the Union of Myanmar.
Tel: ++ 951388732
Fax No. : 951388732
E-mail: ycdcdba@gmail.com

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
NATIONAL ENVIRONMENTAL SAFEGUARDS CONSULTANT
C4-CS5
INDIVIDUAL CONSULTANT

Client: Yangon City Development Committee (YCDC)
Country: Republic of the Union of Myanmar
Project: Myanmar Southeast Asia Disaster Risk Management Project
Loan No.: 60800-MM
Assignment Title: National Environmental Safeguards Consultant
Reference No.: C4-CS5

The Republic of the Union of Myanmar has received financing from the International Development Association (IDA) in the form of a credit toward the cost of Myanmar Southeast Asia Disaster Risk Management Project. The Yangon City Development Committee (YCDC), an implementing agency for the Project, intends to apply a portion of the proceeds of this credit for Consulting Services.

YCDC wishes to invite eligible Individual Consultant to express his/her interest in providing his/her services as National Environmental Safeguards Consultant.

The National Environmental Safeguards Consultant shall be responsible for the following tasks inter alia: (i) Provide technical oversight for the environmental screening of sub-projects identified under the project, ensuring the screening process complies with the ESMF; and advice on the site-specific safeguard instruments required (e.g. Environmental and Social Management Plan, etc.); (ii) Assist YCDC and International Environmental Consultant with the review of contractors' proposals regarding environmental safeguards requirements and identify gaps not covered by the proposed mitigation and environmental measures and/or budget; (iii) Support the design, preparation, and implementation of the Environmental Safeguards Training Program for the Project coordinating as necessary with environmental safeguards capacity building initiatives taking place in Myanmar, in coordination with YCDC's safeguards focal points; (iv) Supervise the Contractor's performance, and handling of site-specific environmental issues, and provide corrective instructions if needed; (v) Prepare periodical environmental monitoring reports, including reports on environmental part of ESMP implementation status to YCDC and prepare environmental supervision statement during the construction phase (vi) orient staff of implementing agency and contractor on the Bank's environmental safeguards policy requirements, standards and procedures; and assess implementing agency capacity on environmental safeguards and recommend appropriate capacity building measures.

It is envisaged that the services will be carried out on basis for 500 days (300 days of full time and 200 days of part time) over 54 months with an expected start of April/May 2019. The location of the service will be at YCDC in Yangon.

YCDC now invites eligible Individual Consultant to indicate his/her interest in providing the Services. Interested individual consultant must provide information indicating that he/she is qualified to perform the services: Curriculum Vitae (should include a description of education and general qualifications, similar assignments, experience in similar conditions etc. and the names, business contacts and email addresses of three referees).

The successful candidate must have (Essential Qualifications and Knowledge/Experience): (i) At least in Master's degree in environmental management, environmental engineering, or related fields; (ii) Minimum 5 years' experience in Myanmar or in the region regarding to the compliance of environmental safeguards policies including environmental management; (iii) Experience in moderating and facilitating group discussions in public preferred; (iv) Excellent written and oral communication skills in English language and Myanmar language; (v) Knowledge and experience of working with environmental safeguards policies of the World Bank and/or Asian Development Bank preferred; (vi) Knowledge and experience of working with Myanmar legislations related to ESIA preferred.

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank's Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers January 2011, revised July 2014 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank's policy on conflict of interest.

A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant Selection method set out in the Consultant Guidelines.

Further information can be obtained at the address below during office hours [9.30 a.m. to 4.30 p.m., Monday to Friday].

Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by fax, or by e-mail) by February 27, 2019 before 3:00 p.m.

Yangon City Hall
Contact Person: U Aung Kyaw Thu
Finance and Accounts Department
1st Floor, Yangon City Hall,
Kyauktada Township, Yangon,
Republic of the Union of Myanmar.
Tel: ++ 951388732
Fax No. : 951388732
E-mail: ycdcdba@gmail.com

စိတ်ပါဝင်စားမှုဖော်ပြခြင်းအဆိုပြုလွှာ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
(Request for Expression of Interest - REOI)

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ မြို့တွင်း(၆)မြို့နယ်ရှိ‌ ယာဉ်ရပ်နားကန့်သတ်ဇုန် များတွင် Smart Parking လုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ပြည်တွင်း/ ပြည်တွင်းပြည်ပဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား စိတ်ပါဝင်စားမှုဖော်ပြခြင်းအဆိုပြုလွှာများ တင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်

‌Smart Parking ဆောင်ရွက်မည့်တည်နေရာ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့တွင်း (၆) မြို့နယ်ရှိ လမ်းမကြီးများ

၂။ EOI အဆိုပြုလွှာများကို ၂၈-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှစ၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့တော်ခန်းမ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား) တွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်
၃။ EOI အဆိုပြုလွှာ စာရွက်စာတမ်းများအပြည့်အစုံကို အထက်ဖော်ပြပါဌာနသို့ ၂၇-၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့(၁၅း၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရမည်။ နောက်ကျတင်သွင်းသော EOI အဆိုပြု လွှာများကို လက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။

၄။ EOI နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သိရှိလိုသော အချက်များကို ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)၊ တယ်လီဖုန်း အမှတ်(၀၉-၅၁၀၃၂၅၀)သို့ ရုံးချိန် အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါကော်မတီ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာနအတွက် ဝယ်ယူမည့် ပစ်ကပ်ယာဉ်များ၏ Specifications

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာနအတွက် အသုံးပြုရန်အတွက် ဝယ်ယူမည့် ပစ်ကပ်ယာဉ်များ၏ Specifications

Double Cab/ Extra Cab/ Pick-up ယာဉ်ငယ် (၃)စီး ဝယ်ယူပါမည်။
ဂျပန်နိုင်ငံထုတ်ယာဉ်များဖြစ်ရမည်။
Model Year မှာ ၂၀၀၄နှစ်နှင့် အထက် ဖြစ်ရမည်။
ယာဉ်များမှာ (Reconditioned) အခြေအနေပြုပြင်ပြီးဖြစ်ရမည်။
ဒီဇယ်သုံးယာဉ်များဖြစ်ပြီး Capacity အနည်ဆုံး ၀.၅တန် ရှိရမည်။
ဂီယာစနစ်မှာ Manual/ Auto, 4x2 ဖြစ်ရမည်။
ယာဉ်များအားလုံး၏ တာယာနှင့် ဘက်ထရီများအသစ်ဖြစ်ရမည်။
ယာဉ်များအားလုံး၏ အဲယားကွန်းစနစ်ကောင်းမွန်ရမည်။
ယာဉ်များအတွက် အာမခံကာလ (Warranty Period)ကို ကာလအတိုင်းအတာ တစ်ခုဖြင့်လည်းကောင်း၊ အသုံးပြုမည့် ကီလိုမီတာ ခရီးအကွာအဝေးဖြင့်လည်းကောင်း တိကျစွာ ဖော်ပြရမည်။
၁၀ အာမခံကာလအတွင်း ယာဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းများပျက်စီးမှု (အင်ဂျင်/ အောက်ပိုင်း/ ဘရိတ်/ ဂီယာ/ ဘော်ဒီအားလုံး) ကို ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူ ပြုပြင်ပေးရမည်။
၁၁ ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော ဝှီးတက်/ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်/ ယာဉ်အာမခံစာအုပ် စသည့် စာရွက်စာတမ်းများ အပြည့်အစုံ ပါရှိရမည်။

Tender ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့
ဖုန်း- ၀၁-၃၈၈၇၃၂

  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC