၈-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၁၂-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ တင်ပြထားသောစာရင်းများ