အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
၁။ နယူးမန္တလာထွန်း

ဏE-၁၇၊ ၁၈

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၁ ၇၀၃၉၆၉

၀၁ ၇၀၆၀၂၈

၀၁ ၇၀၇၅၅၉

၀၁ ၇၀၁၇၇၂

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

စစ်ကိုင်း

မုံရွာ

၁၆:၃၀

၁၇:၀၀

၂။ အာကာသ

ဏ-F/၁၆

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၉ ၇၃၀၀၀၀၉၆

၀၉ ၇၃၀၀၀၀၉၅

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

မုံရွာ

ရေဦး

၅:၀၀

၂:၀၀

၃။

ရွှေမန္တလာ

(မန္တလာထွန်း)

ဏ-D/၁

မြင်းခြံလမ်း

ဏ-E/၁၆

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၁ ၇၀၆၀၇၁

၀၁ ၇၀၁၆၁၅

၀၉ ၅၀၄၂၆၄၄

၀၉ ၇၃၀၁၇၇၈၁

ဝ၉ ၂၂၂၈၇၃၅

ဝ၉ ၄၂၀၇၂၀၀၅၈

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

မုံရွာ

ကလေး

၇:၀၀

၂:၀၀

၄။ နယူးစိန်ဌေးလှိုင်

ဏ-B/၁၀

ပုဂံလမ်း

ဝ၉ ၇၃၀၃၀၃၂၃

ဝ၉ ၇၃၀၂၄၁၅၂

ဝ၉ ၃၆၈၇၈၇၆၇

ဝ၉ ၉၇၃၁၆၂၁၃၃

ဝ၉ ၇၈၉၇၉၇၈၈၃

ဝ၉ ၄၅၁၉၆၀၃၂၅

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

မုံရွာ

ဘုတလင်

စိုင်ပြင်

ရွှေဘို

ဇီးကုန်း

ရေဦး

တန့်ဆည်

၄:၃၀

၄:၃၀

၄:၃၀

၆:၃၀

၇:၃၀

၅။

(ရေဦး)

အောင်ရတနာ

ဏ-B/၁၆-၁၇

ပုဂံလမ်း

ဏ-B/၁၄

(ကုန်ဂိတ်)

ဝ၉ ၂၀၅၀၉၂၃

ဝ၉ ၇၃၁၇၆၅၆၆

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

မုံရွာ

ရေဦး

တန့်ဆည်

ရွှေဘို

ကောလင်း

ကျွန်းလှ

ခင်ဦး

၄:၃၀

၅:၃၀

၆:၃၀

၇:၃၀

၆။ ​အောင်နိုင်မန်း

ဏ-C/၇

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၄၃၁၈၉၁၇၂

၀၉ ၄၃၁၈၉၁၇၃

၀၉ ၃၁၇၁၉၁၂၃

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

ဇီးကုန်း၊ ကာဘိုး

ကန့်ဘလူး၊ ကျွန်းလှ

ရွှေဘို

၆:၀၀

၅:၃၀

၇:၀၀

၇။ ရွှေသလ္လာ

ဏ-C/၉

ပုဂံလမ်း

ဝ၉ ၆၈၁၈၂၉၀

ဝ၉ ၄၉၂၉၈၂၅၆

၀၉ ၇၉၅၉၄၃၇၅၅

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

မုံရွာ

အရာတော်

ပုလဲ

မင်းတိုင်ပင်

၆:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၈။

High Class

(High Class Special)

ည/၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁

ဥဿာ(အထက်)လမ်း

ဝ၉ ၄၂၀၂၂၅၇၇၇

ဝ၉ ၇၉၃၂၁၁၁၇၀

ဝ၉ ၃၀၁၅၅၂၈၅

၆၅၀၀၀

ကလေး

၃: ၀၀

၄:၃၀

၉။ တင့်တိုင်းအောင်

ည/၉၊ ၁၀

ဥဿာ(အထက်)လမ်း

ဝ၉ ၄၀၀၄၄၂၀၂၀

ဝ၉ ၄၅၀၀၆၆၄၂၇

၀၉ ၄၇၆၀၅၇၀၀

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

မုံရွာ

ကလေး

တမူး

၆:၀၀

၃:၀၀

၃:၀၀

၁၀။ လုမ္ဗနီ

ယ/၂၅၊ ၂၆

(ယ)ကွင်း

ဝ၉ ၉၇၇၉၀၈၀၁၁

ဝ၉ ၉၇၇၉၀၈၀၂၂

၀၉ ၄၅၀၀၅၇၅၆၈

၆၅၀၀၀

မုံရွာ

၈:၀၀

၁၁။ ​နေကြာ

ယ/၁၇

(ယ)ကွင်း

ဝ၉ ၂၆၁၃၀၈၅၈၂

ဝ၉ ၂၆၁၃၀၈၅၈၃

ဝ၉ ၉၇၁၉၉၇၀၀၁

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

မုံရွာ

ရေဦး

၅:၀၀

၅:၀၀

၁၂။ E Lite

ယ/၅၊၆၊၇၊၈

(ယ)ကွင်း

ဝ၉ ၄၉၇၂၁၁၆၉

ဝ၉ ၉၇၉၈၃၈၃၁၁

ဝ၉ ၉၇၉၈၃၈၃၂၂

ဝ၉ ၉၇၉၈၃၈၃၃၃

၆၅၀၀၀

မုံရွာ

၇:၃၀

၈:၃၀

၁၃။ တက်လမ်း

ဏ-F/၁၅

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

အထူးတန်းဝင်ပေါက်ဘေး

ဝ၉ ၄၉၅၉၁၂၁၁

ဝ၉ ၄၉၅၉၁၂၁၇

ဝ၉ ၄၉၅၉၁၂၁၆

ဝ၉ ၇၃၀၁၂၃၅၁

၆၅၀၀၀

လားရှိုး

၄:၀၀

၁၄။ ခိုင်မန္တလေး

ဏ-F/၁၁

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၉ ၉၇၇၁၈၅၅၆၀

ဝ၉ ၉၇၇၁၈၅၅၇၀

ဝ၉ ၂၀၁၁၂၅၁

ဝ၉ ၂၀၅၄၂၉၄

၆၅၀၀၀

စစ်ကိုင်း

၈:၀၀

၉:၃၀

၁၅။ မြတ်မန္တလာထွန်း

ဏ-F/၆၊၇၊၈

မကွေးလမ်း

(ဂ-၂)ပကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၉ ၇၉၉၅၃၀၀၅၉

ဝ၉ ၂၀၅၀၉၁၉

ဝ၉ ၂၀၃၁၄၁၂

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

စစ်ကိုင်း

မုံရွာ

မန္တလေး

၇:၀၀

၉:၀၀

၁၆။ မိုးကောင်းကင်

က-၉၊ ၁၀

(ပ)ကွင်း

၀၁ ၇၀၄၆၈၅

၀၁ ၆၃၇၆၄၃

၀၁ ၆၃၇၆၄၄

၀၉ ၅၁၆၁၈၈၁

၀၉ ၃၁၀၉၂၅၄၈

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

မုံရွာ

အရာတော်

ပုလဲ

၉:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၅:၀၀

၈:၀၀

၁၇။ ရွှေမန်းသူ

က/၂၊ (ပ)ကွင်း

တောင်ဥက္ကလာ

ပါရမီဝင်း

ဝ၉ ၂၆၁၄၀၀၈၄၄

ဝ၉ ၂၆၁၄၀၀၈၅၅

ဝ၉ ၃၁၃၁၃၆၆၉

၆၅၀၀၀

မုံရွာ

၅:၀၀

၁၈။ ရွှေစင်စင်္ကြာ (​ရွှေစင်)

ဘ/၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇

(ပ)ကွင်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၉ ၇၃၂၂၅၄၈၁

ဝ၉ ၇၃၂၂၅၄၈၂

ဝ၉ ၄၄၂၂၅၁၁၈၈

ဝ၉ ၄၄၂၂၅၁၁၉၉

ဝ၉ ၄၀၂၆၃၅၉၉၉

ဝ၉ ၇၃၂၄၉၈၁၄

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

မုံရွာ

ရေဦး

ပုလဲ

အရာတော်

၂:၀၀

၉:၀၀

၈:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၈:၀၀

၁၉။ High Boss

ဏ/C-၁၄

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၅၁၉၈၇၈၈

၀၉ ၂၅၃၃၅၉၂၅၅

၀၉၃၂၉၀၈၁၀၁

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

မုံရွာ

ရေဦး

တန့်ဆည်

၄:၀၀

၄:၀၀

၄:၀၀

၂၀။ ဝင်းမေတ္တာ

ဏC/၁၂

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၄၄၁၅၁၁၉၁၁

၀၉ ၇၇၂၁၀၀၅၈၃

၆၅၀၀၀

‌ရွှေဘို

၅:၃၀

၇:၀၀

၂၁။ လင်းမန္တလာ

ဏ-D/၂

မြင်းခြံလမ်း

ဏ-E/၁၆

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၉ ၂၆၀၃၈၈၈၈၇

၆၅၀၀၀

၆၅၀၀၀

မန္တလေး

မုံရွာ

၇:၀၀

၂:၀၀

ယာဉ်လိုင်း- ၂၁လိုင်း
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC