အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
၁။ နယူးမန္တလာထွန်း

ဏE-၁၇၊ ၁၈

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၁ ၇၀၃၉၆၉

၀၁ ၇၀၆၀၂၈

၀၁ ၇၀၇၅၅၉

၀၁ ၇၀၁၇၇၂

၁၀၉၀၀

၁၂၇၀၀

စစ်ကိုင်း

မုံရွာ

၁၆:၃၀

၁၇:၀၀

၂။ အာကာသ

ဏ-F/၁၆

မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၉ ၇၃၀၀၀၀၉၆

၀၉ ၇၃၀၀၀၀၉၅

၁၁၈၀၀

၁၃၃၀၀

မုံရွာ

ရေဦး

၅:၀၀

၂:၀၀

၃။

ရွှေမန္တလာ

(မန္တလာထွန်း)

ဏ-D/၁+၂

မြင်းခြံလမ်း

ဏ-E/၁၆

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၁ ၇၀၆၀၇၁

၀၁ ၇၀၁၆၁၅

၀၉ ၅၀၄၂၆၄၄

၀၉ ၇၃၀၁၇၇၈၁

ဝ၉ ၂၂၂၈၇၃၅

ဝ၉ ၄၂၀၇၂၀၀၅၈

၁၂၈၀၀

၂၅၀၀၀

မုံရွာ

ကလေး

၇:၀၀

၂:၀၀

၄။ နယူးစိန်ဌေးလှိုင်

ဏ-B/၁၀

ပုဂံလမ်း

ဝ၉ ၇၃၀၃၀၃၂၃

ဝ၉ ၇၃၀၂၄၁၅၂

ဝ၉ ၃၆၈၇၈၇၆၇

ဝ၉ ၉၇၃၁၆၂၁၃၃

ဝ၉ ၇၈၉၇၉၇၈၈၃

ဝ၉ ၄၅၁၉၆၀၃၂၅

၁၁၅၀၀

၁၁၀၀၀

၁၁၅၀၀

၁၀၀၀၀

၁၁၅၀၀

၁၂၀၀၀

၁၃၀၀၀

မုံရွာ

ဘုတလင်

စိုင်ပြင်

ရွှေဘို

ဇီးကုန်း

ရေဦး

တန့်ဆည်

၁၅:၀၀

၄:၃၀

၄:၃၀

၁၆:၀၀

၇:၃၀

၅။

(ရေဦး)

အောင်ရတနာ

ဏ-B/၁၆-၁၇

ပုဂံလမ်း

ဏ-B/၁၄

(ကုန်ဂိတ်)

ဝ၉ ၂၀၅၀၉၂၃

ဝ၉ ၇၃၁၇၆၅၆၆

၁၂၅၀၀

၁၄၀၀၀

၁၆၀၀၀

၁၃၅၀၀

၁၉၅၀၀

၁၅၀၀၀

၁၄၀၀၀

မုံရွာ

ရေဦး

တန့်ဆည်

ရွှေဘို

တန့်ဆည်

ကောလင်း

ကျွန်းလှ

ခင်ဦး

၁၇:၀၀

၁၇:၀၀

၆:၃၀

၇:၃၀

၆။ ​အောင်နိုင်မန်း

ဏ-C/၇

ပုဂံလမ်း

၀၉ ၄၃၁၈၉၁၇၂

၀၉ ၄၃၁၈၉၁၇၃

၀၉ ၃၁၇၁၉၁၂၃

၁၀၃၀၀

၁၂၃၀၀

၁၃၃၀၀ အထူး

ဇီးကုန်း၊ ကာဘိုး

ကန့်ဘလူး၊ ကျွန်းလှ

ရွှေဘို

၆:၀၀

၅:၃၀

၇။ ရွှေသလ္လာ

ဏ-C/၉

ပုဂံလမ်း

ဝ၉ ၆၈၁၈၂၉၀

ဝ၉ ၄၉၂၉၈၂၅၆

၀၉ ၇၉၅၉၄၃၇၅၅

၁၂၈၀၀

၁၃၈၀၀

၁၄၈၀၀

မုံရွာ

ပုလဲ

အရာတော်

မင်းတိုင်ပင်

၁၆:၀၀

၁၆:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၈။

High Class

(High Class Special)

ည/၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁

ဥဿာ(အထက်)လမ်း

ဝ၉ ၄၂၀၂၂၅၇၇၇

ဝ၉ ၇၉၃၂၁၁၁၇၀

ဝ၉ ၃၀၁၅၅၂၈၅

၃၀၀၀၀ အထူး

၂၅၀၀၀ ရိုးရိုး

ကလေး

တမူး

ဟိုပင်

၁၀: ၀၀

၁၂:၀၀

၁၃:၀၀

၉။ တင့်တိုင်းအောင်

ည/၉၊ ၁၀

ဥဿာ(အထက်)လမ်း

ဝ၉ ၄၀၀၄၄၂၀၂၀

ဝ၉ ၄၅၀၀၆၆၄၂၇

၀၉ ၄၇၆၀၅၇၀၀

၁၂၈၀၀

၂၅၃၀၀

၃၀၃၀၀

မုံရွာ

ကလေး

တမူး

၆:၀၀

၃:၀၀

၃:၀၀

၁၀။ လုမ္ဗနီ

ယ/၂၅၊ ၂၆

(ယ)ကွင်း

ဝ၉ ၉၇၇၉၀၈၀၁၁

ဝ၉ ၉၇၇၉၀၈၀၂၂

၀၉ ၄၅၀၀၅၇၅၆၈

၀၉ ၈၆၂၉၈၀၉

၁၆၅၀၀ အထူး မုံရွာ

၇:၀၀

၁၈:၀၀

၁၁။ ​နေကြာ

ယ/၁၈

(ယ)ကွင်း

ဝ၉ ၂၆၁၃၀၈၅၈၂

ဝ၉ ၂၆၁၃၀၈၅၈၃

ဝ၉ ၉၇၁၉၉၇၀၀၁

၁၁၈၀၀

၁၃၃၀၀

မုံရွာ

ရေဦး

၅:၀၀

၅:၀၀

၁၂။ E Lite

ယ/၅၊၆၊၇၊၈

(ယ)ကွင်း

ဝ၉ ၄၉၇၂၁၁၆၉

ဝ၉ ၉၇၉၈၃၈၃၁၁

ဝ၉ ၉၇၉၈၃၈၃၂၂

ဝ၉ ၉၇၉၈၃၈၃၃၃

၁၂၈၀၀

မုံရွာ

၇:၃၀

၈:၃၀

၁၃။ တက်လမ်း

ဏ-F/၁၅

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

အထူးတန်းဝင်ပေါက်ဘေး

ဝ၉ ၄၉၅၉၁၂၁၁

ဝ၉ ၄၉၅၉၁၂၁၇

ဝ၉ ၄၉၅၉၁၂၁၆

ဝ၉ ၇၃၀၁၂၃၅၁

ဝ၉ ၉၇၇၁၈၅၅၆၀

၂၅၀၀၀

လားရှိုး

၄:၀၀

၁၄။ ခိုင်မန္တလေး

ဏ-F/၁၁

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၉ ၉၇၇၁၈၅၅၆၀

ဝ၉ ၉၇၇၁၈၅၅၇၀

ဝ၉ ၂၀၁၁၂၅၁

ဝ၉ ၂၀၅၄၂၉၄

၁၁၀၀၀

၁၈၅၀၀ အထူး

စစ်ကိုင်း

၈:၀၀

၉:၃၀

၁၅။ မြတ်မန္တလာထွန်း

ဏ-F/၆၊၇၊၈

မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်းတောင်ဘက်

ဘူတာကြီးရှေ့(ခွဲ)

ပ/၂၇၊ ၂၈(ကုန်ဂိတ်)

ဒနင်းရိုးချောင်းပတ်လမ်း

ဝ၉ ၇၉၉၅၃၀၀၅၉

ဝ၉ ၂၀၅၀၉၁၉

ဝ၉ ၂၀၃၁၄၁၂

၁၁၀၀၀

၁၈၈၀၀ အထူး

စစ်ကိုင်း

၉:၀၀

၁၆:၀၀

၁၆။ မိုးကောင်းကင်

က-၉၊ ၁၀

(ပ)ဝင်း ရပ်နားကွင်း(၁)

၀၁ ၇၀၄၆၈၅

၀၁ ၆၃၇၆၄၃

၀၁ ၆၃၇၆၄၄

၀၉ ၅၁၆၁၈၈၁

၀၉ ၃၁၀၉၂၅၄၈

၀၉ ၇၃၂၀၈၀၁၈

၁၂၃၀၀

မုံရွာ

အရာတော်

ပုလဲ

၁၆:၀၀

၁၉:၀၀

၇:၀၀

၅:၀၀

၈:၀၀

၁၇။ ရွှေမန်းသူ

က/၂၊ (ပ)ကွင်း

တောင်ဥက္ကလာ

ပါရမီဝင်း

ဝ၉ ၂၆၁၄၀၀၈၄၄

ဝ၉ ၂၆၁၄၀၀၈၅၅

ဝ၉ ၃၁၃၁၃၆၆၉

၁၁၃၀၀

မုံရွာ

၅:၀၀

၁၈။ ရွှေစင်စင်္ကြာ (​ရွှေစင်)

ဘ/၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇

(ပ)ကွင်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၉ ၇၃၂၂၅၄၈၁

ဝ၉ ၇၃၂၂၅၄၈၂

ဝ၉ ၄၄၂၂၅၁၁၈၈

ဝ၉ ၄၄၂၂၅၁၁၉၉

ဝ၉ ၄၀၂၆၃၅၉၉၉

ဝ၉ ၇၃၂၄၉၈၁၄

၁၁၀၀၀

၁၂၅၀၀

၁၂၀၀၀

၁၂၀၀၀

မုံရွာ

ရေဦး

ပုလဲ

အရာတော်

၈:၀၀

၁၇:၀၀

၉:၀၀

၈:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၈:၀၀

၁၉။ စွမ်း Group

ဏ/C-၁၄

၀၉ ၇၈၉၃၂၂၄၃၃

၀၉ ၇၉၅၁၇၉၆၉

၀၉ ၂၆၂၆၆၅၁၃၃

၁၁၀၀၀

၁၂၀၀၀

၁၃၀၀၀

မုံရွာ

ရေဦး

တန့်ဆည်

၄:၀၀

၄:၀၀

၄:၀၀

၂၀။ မင်းသန့်ဇော်

င/၁

၀၉ ၂၅၉၅၅၅၂၉၀

၀၉ ၄၉၂၁၄၂၁၄

၀၉ ၉၇၁၉၉၇၀၀၁

၁၁၃၀၀

စစ်ကိုင်း

မြောင်

ပရိမ္မ

၄:၀၀

၄:၀၀

၄:၀၀

၂၁။ ဝင်းသစ္စာ

ဏ-C/၁၂

ပုဂံလမ်း

ဝ၉ ၄၄၁၅၁၁၉၁၁

၀၉ ၇၇၂၁၀၀၅၈၃

၁၃၃၀၀

ရွှေဘို

၁၄:၀၀

၇:၀၀

၂၂။ J-Eleven

ကလေး-တမူး

၁၃:၀၀

၂၃။ မနောတံခွန်

ရွှေဘို

၁၄:၀၀

၂၄။ ဘုရင်

ရွှေဘို

၈:၀၀

၂၅။ Famous

မုံရွာ

ရွှေဘို


၈:၀၀

၁၈:၀၀

၁၈:၀၀

၂၆။ ဝင်းမေတ္တာ

ရွှေဘို-ကျွန်းလှ

၁၄:၃၀

ယာဉ်လိုင်း- ၂၆
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2023.
    All Rights Reserved by YCDC