အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

​(ကချင်ပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ

၁။

မျိုးဆက်သစ်

ဏ/C ၁၆၊၁၈ ပုဂံလမ်း

မော်လမြိုင်လမ်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၄၂၈၂၀၇၀၄၂

၀၉ ၅၀၁၇၁၂၉

၀၉ ၈၆၁၁၈၂၀၁

၃၈၀၀၀

၄၈၀၀၀(ထူး)

မြစ်ကြီးနား

၁၀:၃၀

၂။

High Class

(High Class Special)

ည/၁၉၊၂၀၊၂၁


ဥဿာ(အထက်)လမ်း

၀၉ ၄၂၀၂၂၅၇၇၇


၀၉ ၇၉၃၂၁၁၁၇၀

၄၈၀၀၀


၃၈၀၀၀

မြစ်ကြီးနား

၁၀:၃၀

 

၃။

ရွှေကချင်

ည-၄ ဥဿာလမ်း

၄၈၀၀၀

မြစ်ကြီးနား

၁၀:၀၀

၄။

မိုးကောင်းကင်

က/၉၊ ၁၀ (ပ)ကွင်း

၀၁ ၇၀၄၆၈၅

၀၁ ၆၃၇၆၄၃

၀၁ ၆၃၇၆၄၄

၀၉ ၅၁၆၁၈၈၁

၀၉ ၃၁၀၉၂၅၄၈

၀၉ ၇၃၂၀၈၀၁၈

၃၈၃၀၀

မြစ်ကြီးနား

၁၂:၀၀

၅။

တက်နေလင်း

ဏ/B-၈၊ ပုဂံလမ်း

၀၉ ၉၅၄၀၄၄၄၅၅

၃၃၃၀၀(ရိုးရိုး)

၃၅၃၀၀(အထူး)

ရန်ကုန်

မန္တလေး

မြစ်ကြီးနား

ဗန်းမော်

၁၁:၀၀

၆။

ရွှေမြစ်ဆုံ

ယ-၂၄ (ယ)ကွင်း

၀၉ ၇၈၁၉၄၄၉၁၁

၀၉ ၇၈၁၉၄၄၉၁၂

၀၉ ၂၆၄၈၂၃၄၇

၃၈၀၀၀

မော်လူး

နန့်စီအောင်

မော်ဟန်

မိုးညှင်း

ဟိုပင်

မိုးကောင်း

မြစ်ကြီးနား

၁၀:၃၀

၇။

မန္တလေးလမ်း

(အသစ်)

က-၃

ပ-ကွင်း

ဝ၉ ၉၇၇၂၅၉၆၂

ဝ၉ ၉၇၇၂၅၉၆၃

ဝ၉ ၇၉၆၇၈၂၀၀၀

၄၅၀၀၀(အထူး)

မြစ်ကြီးနား

၁၀:၃၀

၃:၀၀

၈။

မနောတံခွန်

(အသစ်)

င-၈

ဥဿာလမ်း

ဝ၉ ၄၀၂၈၈၇၃၁၀

၃၈၀၀၀

မြစ်ကြီးနား

၇:၀၀

၉။

High- Class

(အသစ်)

င-၃

ဥဿာလမ်း

၀၉ ၄၀၈၀၀၁၆၆၀

၀၉ ၄၀၈၀၀၁၆၆၁

၀၉ ၄၀၈၀၀၁၆၆၂

၃၃၀၀၀

၃၈၀၀၀

မြစ်ကြီးနား

၁၀:၀၀

၁၂:၀၀

၁၃:၀၀

၁၀။

မြတ်မန္တလာထွန်း

(အသစ်)

မြစ်ကြီးနား

၈:၀၀

၁၁။

High Boss

(အသစ်)

မြစ်ကြီးနား

၁၃:၀၀

ယာဉ်လိုင်း(၁၁)
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2023.
    All Rights Reserved by YCDC