.

အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
၁။ ရိုးမ

င/၁၅

ဥဿာလမ်း

၀၉ ၈၆၁၁၀၆၁

၀၉ ၄၂၁၁၅၈၀၄၉

၅၅၀၀

မြန်အောင်

၇:၃၀

၁၀:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၂။ မြတ်ရတနာ

င-၁၄

ဥဿာလမ်း

၀၉ ၂၆၃၅၂၇၃၁၉

၀၉ ၇၉၉၅၂၁၂၅၉

၃၀၀၀

ကျောက်တံခါး

တောကျွဲအင်း

တောင်ငူ

ဖဒိုလမ်းဟောင်း

၇:၀၀

၆:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၇:၃၀

၁၀:၀၀

၁၂:၃၀

၁၃:၃၀

၁၅:၀၀

၁၇:၀၀

၃:၀၀

၅:၁၀

၁၂:၀၀

၃။ ပဒုမ္မာ

င/၁၂

ဥဿာလမ်း

၀၉ ၇၉၉၉၄၂၂၁၀ ၃၅၀၀ တောင်စွန်း ၉:၀၀ ၁၂:၀၀
၄။ ဂန္တ၀င်

c/၁၃

ဥဿာလမ်း

ဘုရင့်နောင်(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၄၃၀၀၈၀၄၀

၀၉ ၄၃၀၀၈၀၇၀

၄၃၀၀ တောင်ငူ

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁၃:၀၀

၁၄:၀၀

၁၅:၀၀

၁၇:၀၀

၅။ မင်းမကိုဋ်

c/၁၂

ဥဿာလမ်း

၀၉ ၇၉၁၂၅၃၁၄၁

၁၅၀၀

၂၈၀၀

၂၈၀၀

ပဲခူး

မဒေါက်

ရွှေကျင်

၁၁:၃၀

၇:၃၀

၉:၃၀

၁၂:၀၀၁၄:၀၀

၆။ ရွှေခရီး

င/၁၁

ဥဿာလမ်း

၀၉ ၄၂၈၀၁၅၇၂၉

၃၀၀၀

၃၀၀၀

၃၀၀၀

၃၅၀၀

ပဲခူး

ဖဒို

ပဲနွယ်ကုန်း

ကျောက်ကြီး

၆:၀၀၊ ၆:၃၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁:၀၀၊ ၂:၀၀

၅:၀၀၊ ၆:၀၀

၇။ အောင်တံခွန်

င-၁၀(A)

ဥဿာလမ်း

၀၉ ၇၃၁၃၀၇၇၀

၃၀၀၀

၃၅၀၀

ဖဒို-ကျောက်ကြီး

၁၀:၀၀ ၁:၀၀
၈။

၀င်းရတနာ

(ကျောက်ကြီး၊ တောကျွဲအင်း)

င/၃

ဥဿာလမ်း

၀၉ ၈၆၅၁၇၉၀

၀၉ ၇၈၁၇၉၀၂၈၀

၀၉ ၇၈၅၅၇၃၇၅၇

၀၉ ၇၉၉၉၄၅၃၉၃

၃၅၀၀

၂၅၀၀

၂၅၀၀

၂၅၀၀

၃၀၀၀

ကျောက်ကြီး(လမ်းဟောင်း)

ကျောက်ကြီး

ပိန်းဇလုပ်

ညောင်လေးပင်

ဒိုက်ဦး

တောကျွဲအင်း

ပဲနွယ်ကုန်း

ကျောက်တံခါး

ဖဒို

မြို့ချောင်း

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၁:၀၀

၃:၀၀

၄:၀၀

၉။ ရွှေခြင်္သေ့၊ ရွှေမေတ္တာ

င/၅

ဥဿာလမ်း

၀၉ ၇၃၉၀၀၈၁၆

၀၉ ၂၅၀၁၁၁၀၇၈

၃၅၀၀

ဖြူး

ကညွတ်ကွင်း

၅:၀၀
၁၀။ ငမိုးရိပ်

င/၁

ဥဿာလမ်း

၀၉ ၄၃၁၂၁၄၇၀

၁၇၀၀

၁၅၀၀

ညောင်လေးပင်

၁၁:၀၀

၁၁။ နှင်းချယ်ရီ

ည/၁၇

ဥဿာ(ထက်)လမ်း

၀၉-၇၈၅၄၉၀၆၈၃

၀၉-၇၉၉၉၄၃၇၉၇

၄၃၀၀ တောင်ငူ

၆:၀၀

၇:၃၀

၇:၃၀

၈:၃၀

၁၀:၀၀

၁၁:၃၀

၁၅:၀၀

၅:၀၀

၁၂။ စေတမန်

ည/၁၂၊၁၃၊၁၄

ဥဿာ(အထက်)လမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၁ ၇၀၉၄၃၀

၀၉ ၇၈၄၆၁၆၁၆၂

၀၉ ၇၈၄၆၁၆၁၆၃

၄၃၀၀ တောင်ငူ

၉:၀၀

၁၁:၀၀၆:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၁၃:၀၀

၁၄:၀၀

၁၅:၀၀

၁၆:၀၀

၁:၀၀

၂:၀၀

၃:၀၀

၁၃။ မိုးသောက်ရောင်နီ

စ-၃

ဒဂုံလမ်း

၀၉-၇၈၅၃၄၀၃၈၀

၂၈၀၀

၂၀၀၀

ရန်ကုန်

မကွေး

၆:၃၀

၉:၃၀

၁:၃၀

၃:၃၀

၁၄။ အောင်စစ်နိုင်

ဆ/၈

ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၇၃၂၁၂၁၀၇

၀၉ ၄၂၁၁၄၇၄၄၆

၀၉ ၄၂၁၁၄၇၄၄၈

၀၉ ၇၉၉၉၄၈၁၁၃

၅၀၀၀

၅၅၀၀

၇၅၀၀

ပြည်

ဥသျှစ်ပင်

မင်းတုန်း

ပဒါန်း

၆:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၁၅။ ဧရာသစ္စာ

ဆ/၅

ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၄၃၀၈၃၀၀၀

၀၉ ၇၃၆၃၁၄၃၃

၅၅၀၀

ကြံခင်း

မြန်အောင်

၇:၀၀

၉:၃၀

၇:၀၀

၉:၀၀

၁၆။ ၀င်းရတနာ (ရွှေကျင်)

ဆ/၃

ဒဂုံလမ်း

၀၉-၅၀၆၂၅၃၄ ၂၈၀၀ ရွှေကျင်

၆:၀၀

၇:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၁၂:၃၀

၁:၁၅

၂:၀၀

၃:၃၀

၁၇။ ငွေကမ္ဘာ

ဆ/၂

ဒဂုံလမ်း

၀၉ ၈၆၂၂၄၀၆

၀၉ ၃၁၇၄၅၉၀၂

၃၀၀၀

ကြို့ပင်ကောက်

ဇီးကုန်း

၈:၃၀

၁၁:၃၀

၁၀:၀၀

၁၁:၃၀

၁၃:၃၀

၂:၃၀

၄:၃၀

၁၈။ ဘုန်းမြတ်ပိုင်

ဆ/၁ ဒဂုံလမ်း

မော်လမြိုင်လမ်း

ပုဂံလမ်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၈၅၀၁၆၄၆

၀၉ ၄၃၄၄၄၄၄၃

၀၉ ၇၃၂၂၅၆၅၆

၅၀၀၀

၅၅၀၀

ပြည်

ပေါက်ခေါင်း

၈:၀၀

၉:၀၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၁၀:၀၀

၁၁:၀၀

၁၂:၃၀

၁၃:၀၀

၄:၃၀

၆:၀၀

၇:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၀၀

၁၉။ ရွှေပွင့်ဖြူ

ဏ-B/၄

ပုဂံလမ်း

၀၁ ၆၃၇၅၉၀

၀၉ ၇၃၀၀၆၈၁၉

၀၉ ၇၃၂၃၈၇၂၃

၇၅၀၀

ဥသျှစ်ပင်

မင်းတုန်း

ရှမ်းတပ်

ကံတုတ်

ပဒါန်း

၈:၀၀

၄:၀၀

၅:၀၀

၂၀။ ကနောင်မင်းသား

ဏ-C/၄

ပုဂံလမ်း

ဒဂုံလမ်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၇၃၀၄၃၂၂၄

၀၉ ၄၂၀၉၅၄၈၄

၅၅၀၀

အောင်လံ

၇:၀၀

၂၁။ နယူးအောင်ကျော်မိုး

ဏ-C/၁၇

ပုဂံလမ်း

၀၁ ၇၀၀၉၇၄

၀၉ ၂၅၃၃၅၉၂၅၅

၀၉ ၃၂၉၀၈၁၀၁

၅၀၀၀(ထူး) ပြည်

၈:၀၀

၅:၃၀

၆:၃၀

၇:၃၀

၂၂။ အာရှ

ဏ/C-၁၇

ပုဂံလမ်း

၀၁ ၆၃၆၉၉၆

၀၁ ၆၃၇၂၇၇

၀၉ ၄၂၀၀၉၁၉၇၈

၀၉ ၄၃၁၄၃၆၄၀

၀၉ ၄၉၃၁၀၉၇၅

၅၀၀၀ ပြည်

၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၁၂:၀၀

၁:၀၀

၂:၀၀

၃:၀၀

၄:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၉:၀၀

၂၃။ မျိုးဆက်သစ်

ဏ-C/၁၆၊၁၈

ပုဂံလမ်း

မော်လမြိုင်လမ်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၄၂၈၂၀၇၀၄

၀၉ ၅၀၁၇၁၂၉

၀၉ ၈၆၁၈၂၀၁

၅၀၀၀ ပြည်

၈:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၃၀

၁၁:၃၀

၁:၀၀

၃:၃၀

၅:၃၀

၆:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၂၄။ ရွှေမန်းသူ

က/၂(ပ)ကွင်း

တောင်ဥက္ကလာ

ပါရမီဝင်း

၀၉ ၂၆၁၄၀၀၈၄၄

၀၉ ၂၆၁၄၀၀၈၅၅

၀၉ ၃၁၃၁၃၆၆၉

၄၇၀၀

တောင်ငူ

ရေတာရှည်

ဆွာ

၇:၃၀

၅:၃၀

၂၅။ ဇေယျာရွှေပြည်

ဂ/၇(ပ)ကွင်း

ဥဿာ(အောက်)လမ်း

(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉ ၆၈၀၉၅၂၂

၀၉ ၇၉၇၇၃၄၆၃၃

၅၀၀၀ တောင်ငူ

၁:၀၀

၄:၀၀

၂၆။ သံလွင် (TL)

ဃ/၁(ပူးတွဲ)

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၂၆၀၉၀၅၈၅၂

၄၅၀၀

၃၀၀၀

ပြည်

မိုးညို

၁၂:၃၀

၁:၀၀

၂:၀၀

၅:၃၀

၁၁:၃၀

၂၇။ ဆင်ပေါင်ဝဲ-ဒဂုံ

ဃ/၄

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၇၃၀၉၁၁၁၂

၄၈၀၀

ဆင်ပေါင်ဝဲ-ပြည်

၆:၀၀ ၆:၀၀
၂၈။ KKP

ဃ/၉

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၄၃၁၆၃၀၈၅

၀၉ ၃၀၃၀၀၀၆၄၁

၃၀၀၀

၃၅၀၀

၄၅၀၀

၄၀၀၀

၄၅၀၀

မိုးညို


ရေကင်းညောင်လေးပင်

ထိန်တော

ပတ္တော်

ပေါင်းတလည်

တာမွန်

၆:၀၀

၁၀:၃၀

၇:၃၀

၅:၃၀

၁၁:၃၀

၄:၃၀

၆:၃၀

၉:၃၀၈:၃၀

၈:၀၀

၁:၀၀
၁၂:၃၀

၂၉။ သိဒ္ဓိအောင်

ဃ/၁၁

မော်လမြိုင်လမ်း

ဂ-၁၂

ပ ကွင်း

၀၉ ၄၂၁၇၁၉၈၆၂

၀၉ ၃၁၀၇၂၂၉၂

၃၅၀၀


၄၅၀၀

ဇီးကုန်


နတ်တလင်း


ကြို့ပင်ကောက်-ပဲခူး
တာမွန်

၈:၃၀

၁၁:၀၀

၉:၃၀

၇:၃၀

၉:၃၀

၁၁:၃၀

၁၂:၃၀

၁:၃၀

၂:၃၀၁၄:၃၀၃:၃၀

၃၀။ ဓူဝံ(မိဘမေတ္တာ)

ဃ/၁၅

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၄၉၃၀၅၄၉

၃၀၀၀

၄၀၀၀

မိုးညို

ပတ္တော်

ထိန်တော


၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၂:၀၀

၃၁။ နန်းထိုက်စံ

ဃ/၂

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၇၃၀၂၄၂၈၂

၃၈၀၀

ပုသိမ်


၄:၀၀

၄:၀၀

၃၂။ ဂန္တဝင်သစ်

ဃ/၅

မော်လမြိုင်လမ်း

၅၀၀၀

၅၅၀၀

ပြည်

အောင်လံ


၇:၃၀

၈:၀၀

၃၃။ ရွှေကျွန်းသစ်

ဃ/၁၀

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၉၆၅၁၉၁၂၃၅

၅၅၀၀

၄၃၀၀

ရေနီ

တောင်ငူ


၁၀:၃၀

၅:၃၀

၃၄။ မန္တလာမင်း

က-၃

ပ ကွင်း

၀၉ ၉၇၇၂၅၉၆၂

၀၉ ၉၇၇၂၅၉၆၃

၇၅၀၀

ပြည်


၈:၀၀

၁၀:၀၀

၃၅။ သီရိရတနာ

ပြည်

၈:၀၀

၃၆။ အောင်စိုးမိုး

ပြည်

၁၄:၃၀

၃၇။ ရွှေခရီး

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၂:၀၀

၁၅:၀၀

၃၈။ ရွှေကျွန်းသစ်

ရေနီ

၈:၃၀

၁၅:၀၀

၁၁:၀၀

၃၉။ ဘုရင်

ဇီးကုန်း

၁၄:၃၀

ယာဉ်လိုင်း- ၃၉
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2023.
    All Rights Reserved by YCDC