(၁၃)ယာဉ်ယန္တရား စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းရေး သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ယာဉ်ယန္တရား စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းရေး(မော်တော်ယာဉ်)

၀၉-၄၂၁၁၁၃၈၀၃

ယာဉ်ယန္တရား စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းရေး (ယန္တရား)

၀၉-၄၄၈၀၀၃၇၆၆

ယာဉ်ယန္တရား စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းရေး (အုပ်ချုပ်မှု)

၀၉-၄၂၁၁၁၃၈၀၃

ယာဉ်ယန္တရား စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းရေး (ရေပုပ်စုပ်)

၀၉-၅၁၅၄၉၁၆