(၂၂)မြို့တော်ဂေါက်ကွင်း သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မြို့တော်ဂေါက်ကွင်း ၀၁-၆၄၁၃၄၄
အထွေထွေမန်နေဂျာ ၀၉၄၉၄၄၅၄၆၅
ဒု-အထွေထွေမန်နေဂျာ ၀၉၈၆၂၂၀၀၅
ဧည့်ကြိုဌာနစိတ် ၀၉-၃၀၀၉၀၈၈၄၊၀၉-၂၅၀၅၃၂၆၆၈၊ ၀၉-၄၂၁၁၁၉၉၃၂၊ ၀၉-၂၆၁၀၃၆၂၆၁၊
၀၉-၇၉၉၁၈၂၃၁၆၊၀၉-၅၀၅၆၀၆၈