ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာနသို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဒုတိယဌာနမှူး ၀၁-၈၃၇၁၅၇၀
လစာစရိတ်နှင့်ပင်စင်ဌာနခွဲ ၀၉-၇၉၅၇၈၇၈၄၀ / ၀၉-၂၅၀၀၆၁၇၀၂
အတွင်းစာရင်းစစ်ဌာနခွဲ ၀၉-၂၆၂၂၃၀၂၄၅
ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေစာရင်းဌာနခွဲ ၀၉- ၂၅၀၀၂၀၁၂၀
ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ ၀၉-၄၂၀၀၅၂၄၉၂
လုပ်ငန်းစာရင်းနှင့်အထွေထွေငွေတောင်းခံလွှာဌာနခွဲ ၀၁-၈၃၇၅၀၆၉
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲ ၀၁-၃၈၈၇၃၂
ဘီးခွန်ဝင်ငွေဌာနခွဲ ၀၉-၂၅၀၂၈၃၇၁၄
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC