(၅)ရာပြတ်ဌာန သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဌာနစု ဖုန်းနံပါတ်
ဌာနမှူး
ဒုတိယဌာနမှူး ၀၉-၅၀၂၄၄၈၁
လက်ထောက်ဌာနမှူး စီမံ/အုပ်ချုပ်ရေးဌာနခွဲ ၀၁-၈၂၀၂၆၉၀
လက်ထောက်ဌာနမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ ၀၉-၅၁၉၀၈၈၈
လက်ထောက်ဌာနမှူး စည်းကြပ်ရေးဌာနခွဲ ၀၉−၅၅၅၄၄၄၉
ဌာနခွဲမှူး အရှေ့ပိုင်းခရိုင်မှူး ၀၉−၅၀၅၃၆၈၀
ဌာနခွဲမှူး အနောက်ပိုင်းခရိုင်မှူး ၀၉-၄၂၀၁၅၁၀၀၅
ဌာနခွဲမှူး တောင်ပိုင်းခရိုင်မှူး ၀၉−၅၁၄၇၉၃၁
၀၉-၄၄၃၀၈၇၂၉၆
ဌာနခွဲမှူး မြောက်ပိုင်းခရိုင်မှူး ၀၉၇၇၄၄၄၄၅၆၃
ဌာနခွဲမှူး အစိုးရဌာနဆိုင်ရာစည်းကြပ်ရေး ၀၁−၈၂၀၂၃၇၉
၀၉-၅၀၄၆၀၈၀
ဌာနစုမှူး အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ စည်းကြပ်ရေးဌာနစု ၀၉-၄၅၀၀၃၃၈၂၃
၀၉−၇၈၉၆၄၆၀၆၀
ဌာနစုမှူးများ BCC ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးရေး ၀၉-၄၅၀၀၃၃၈၂၃
၀၉−၇၈၉၆၄၆၀၆၀
ဌာနစုမှူးများ အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ၀၉−၇၃၁၄၆၄၈၇
၀၉−၄၄၃၁၂၅၆၁၀
၀၉−၅၁၂၄၉၃၉
ဌာနစုမှူးများ အနောက်ပိုင်းခရိုင် ၀၉−၂၅၀၀၅၆၇၂၆
၀၉−၂၅၃၃၆၄၆၁၇
ဌာနစုမှူးများ တောင်ပိုင်းခရိုင် ၀၉-၂၅၃၃၈၇၀၀၃
၀၉-၄၄၈၀၄၆၂၂၃
၀၉-၄၄၃၂၁၇၅၅၆

ဌာနစုမှူးများ မြောက်ပိုင်းခရိုင် ၀၉−၄၅၄၂၇၃၂၂၇
၀၉−၄၂၀၁၅၄၆၅၄
၀၉-၄၃၀၆၃၉၅၉