အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)

ဌာန၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များ

 • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအတွက် နှစ်တိုနှစ်ရှည် စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲရာတွင် ကော်မတီ၏ ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍကို ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း။
 • မြို့ပြစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားများနှင့် ကော်မတီမှ ဆောင်ရွက်သောအခမ်းအနားများတွင် ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ကျူးကျော်တဲများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းစစ်ဆေးအရေးယူခြင်း၊ ကော်မတီပိုင်မြေများ၊ အဆောက်အအုံများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကော်မတီပိုင် အဆောက်အအုံ မြေနေရာများကို မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ကော်မတီပိုင် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများကို ကြီးကြပ် ထိန်းသိမ်းခြင်း။
 • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ဆောက်လုပ်သည့်အဆောက် အအုံများနှင့်ပတ်သက်၍ တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ များနှင့်အညီ စစ်ဆေး၍ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်း၊ ဆိုင်းငံခြင်း။
 • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရာတွင် မြို့တော် အင်္ဂါရပ်နှင့်အညီ ဆောက်လုပ်ရန် လမ်းညွှန်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း။
 • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အဆောက်အအုံ တစ်လုံးချင်း (သို့မဟုတ်) တစ်ခန်းချင်းတွင် ရှိရမည့် ကြမ်းခင်းဧရိယာ သတ်မှတ်ခြင်း၊ နေထိုင်အသုံးပြုရမည့် လူဦးရေ သတ်မှတ်ခြင်း။
 • အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုချက်ရယူမှုမရှိသော သို့တည်းမဟုတ် ခွင့်ပြုပုံစံနှင့် ညီညွတ်မှုမရှိသော အဆောက်အအုံများကို ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ တရားစွဲဆိုခြင်း၊ စနစ်တကျဖြစ်စေရန် စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း။
 • ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသော အဆောက်အအုံများအပေါ် တက်ရောက်နေထိုင်ခွင့် (သို့) အသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားချက်များအား စစ်ဆေးခြင်း၊ ခွင့်ပြုခြင်း။
 • အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော အဆောက်အအုံဟောင်းများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ပြုပြင်ဆောင်ရွက် စေခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းဖယ်ရှာ:ရန်နှင့် အသစ်ပြန်လည် တည်ဆောက်စေခြင်း။
 • မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာများအား ငြင်းပယ်ခြင်း၊ အရေးယူခြင်း၊ ရုတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ အမည်ပျက်စာရင်း(Blacklist)ရေးသွင်းခြင်းတို့အား သက်ဆိုင်ရာကောင်စီအသီးသီးနှင့် ဆက်သွယ်‌ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • လိုင်စင်ရ ကန်ထရိုက်တာများအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း ၊ သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်း၊ အရေးယူခြင်း၊ ရုတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ အမည်ပျက်စာရင်း(Blacklist)ရေးသွင်းခြင်း။
 • မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်း၊ အရေးယူခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ အမည်ပျက်စာရင်း(Black List)ရေးသွင်းခြင်း။
 • Pile ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်း၊ အရေးယူခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ အမည်ပျက် စာရင်း(Black List)ရေးသွင်းခြင်း။
 • ကော်မတီပိုင်မြေကွက်များပေါ်တွင် အဆောက်အအုံ အစိတ်အပိုင်းများ ကျူးကျော်ခြင်းကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အခွန်ကောက်ခံခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ကော်မတီပိုင်မြေများပေါ်သို့ ကျူးကျော် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများစုပုံထားရှိခြင်းကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်း။

Back to Top

 • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
  ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
 • ဘာသာစကား
 • © Copyright 2024.
  All Rights Reserved by YCDC