အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)

ရေဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမိန့်နှင့်ပတ်သက်၍ မြန်ဆန်သည့်စနစ်ဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု

(က) ရေဆက်သွယ်ခွင့်လျှောက်ထားမှုအဆင့်ဆင့်

(၁) https://app.ycdc.gov.mm/watersanitation တွင် ရေဆက်သွယ်လိုသည့် လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ် ဖော်ပြ၍ သတ်မှတ်ပုံစံတွင်ဖြည့်စွက်ရပါမည်။

(၂) မြို့နယ်တာဝန်ခံမှရေပေးဝေနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ (၃)ရက်အတွင်း အကြောင်းပြန်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

(၃) ရေပေးဝေနိုင်ပါက ရေဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမိန့်အား ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားမိတ္တူ (သို့မဟုတ်) နေထိုင်ကြောင်းအထောက်အထားများပူးတွဲ၍ Online မှတဆင့် လျှောက်ထားရ မည်ဖြစ်ပါသည်။

(၄) အဆိုပါအချက်အလက်များအား မြို့နယ်တာဝန်ခံမှ စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်ပြည့်စုံမှုရှိပါက ရေဆက်သွယ်မှုအတွက်ကျသင့်ငွေတွက်ချက်၍ အကြောင်းပြန်ကြားပေးမည်ဖြစ်ရာ နီးစပ်ရာမြို့တော်ဘဏ် (သို့မဟုတ်) My City Application ဖြင့် CB Bank နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ငွေပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။

(၅) ငွေပေးသွင်းသည့် အထောက်အထားဖြင့် မြို့နယ်တာဝန်ခံမှ ရုံးချုပ်သို့ တင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး ရုံးချုပ်စတို၌ ရေမီတာထုတ်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(၆) ကာယကံရှင်မှ ငွေပေးသွင်းပြီး (၃)ရက်အကြာတွင် မြို့နယ်၌ ရေမီတာရောက်ရှိပြီးဖြစ်သဖြင့် ရေဆက်သွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

(၇) ရေဆက်သွယ်ခွင့်လျှောက်ထားသော အမှုတွဲအား မြို့နယ်မှ ခရိုင်၊ ခရိုင်မှ ရုံးချုပ်သို့ အဆင့်ဆင့် တင်ပြ၍ ရုံးချုပ်မှအတည်ပြုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ရာ ငွေပေးသွင်းပြီး (၇)ရက်အကြာတွင် ရေဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။


(ခ) သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်ခများ

(၁)ဝန်ဆောင်ခများ
(က) ရေဆက်သွယ်ခွင့် ၄၀၀ဝိ/-

(ခ ) ရေပိုဆက်သွယ်ခွင့် ၇၅၀ဝိ/-

(ဂ ) ဆင့်ပွားရေဆက်သွယ်ခွင့် ၂၀၀ဝိ/-

(ဃ ) ရေပိုက်ပြောင်းရွှေ့ဆက်သွယ်ခွင့် ၆၀၀ဝိ/-

(င ) လျှပ်စစ်ရေစုပ်စက်တပ်ဆင်ခွင့် ၃၅၀ဝိ/-
(မြေညီ ၁ ၁/၂ HP နှင့် ကျန်အထပ်များ ၃/၄ HPအထိ)
(စ ) လျှပ်စစ်ရေစုပ်စက်မြင်းကောင်ရေတိုးမြှင့်တပ်ဆင်ခွင့် ၂၀၀၀ဝိ/-
(၁ ၁/၂ HP အထိ)
(၁ ၁/၂ HP တိုးတိုင်း)(ထပ်မံပေးဆောင်ရပါမည်) ၁၀၀၀ဝိ/-
(၂) ပိုက်ဖောက်ခနှုန်းထားများ
(က) ပိုက်ဖောက်ခ ၃/၄ " Ø ၂၀၀ဝိ/-

(ခ ) ပိုက်ဖောက်ခ ၁ " Ø ၂၅၀ဝိ/-

(ဂ ) ပိုက်ဖောက်ခ ၁ ၁/၄ "Ø ၃၀၀ဝိ/-

(ဃ ) ပိုက်ဖောက်ခ ၁ ၁/၂ " Ø ၃၅၀ဝိ/-

(င ) ပိုက်ဖောက်ခ ၂ " Ø ၅၀၀ဝိ/-
(စ ) ပိုက်ဖောက်ခ ၄ " Ø ၂၅၀၀ဝိ/-
(ဆ ) ပိုက်ဖောက်ခ ၆ " Ø ၃၅၀၀ဝိ/-
(၃) ဒဏ်ကြေးငွေနှုန်းထားများ
(က) ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲရေဆက်သွယ်ခြင်း ၅၀၀၀ဝိ/-

(ခ ) ရေမီတာကိုဖျက်ဆီးခြင်း၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခြင်း၊ ၅၀၀၀ဝိ/-

ရေမီတာအစိတ်အပိုင်းကိုဖြုတ်ခြင်းနှင့် ရေမီတာရှေ့မှ
ဖောက်ယူသုံးစွဲခြင်း၊ ရေပိုက်လိုင်းပုံစံပြောင်းလဲဆက်သွယ်ခြင်း
(ဂ ) ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ရေစုပ်စက်တပ်ဆင်ခြင်း ၅၀၀၀ဝိ/-

(၄) ရေမီတာနှုန်းထားများ
(က) ၃/၄"Ø ၃၅၀၀ဝိ/-

(ခ ) ၁"Ø ၆၀၀၀ဝိ/-

(ဂ ) ၁ ၁/၂"Ø ၁၂၀၀၀ဝိ/-

(ဃ ) ၂"Ø ၁၄၀၀၀ဝိ/-

(င ) ၃"Ø ၁၉၀၀၀ဝိ/-
(စ ) ၄"Ø ၂၂၀၀၀ဝိ/-
(ဆ ) ၆"Ø ၃၅၀၀၀ဝိ/-

(ဂ)ရေဆက်သွယ်သုံးစွဲသူကလိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ

(၁) ရေဆက်သွယ်မှုအား ခွင့်ပြုပုံစံအတိုင်းသုံးစွဲရမည်။

(၂) ရေမီတာအား ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ သတ်မှတ်သောနေရာ၊ ရေမီတာဝန်ထမ်းမှ ဖတ်ရှုစစ်ဆေး ဝင်/ထွက်နိုင်သောနေရာ၊ ရေနစ်မြုပ်မှုမရှိသည့်နေရာတွင် ရေမီတာအိမ် (Meter Box) ဖြင့် စနစ်တကျတပ်ဆင်ရမည်။

(၃) ရေမီတာကိုတရားမဝင်ပြုပြင်ခြင်း၊ ရေမီတာအစိတ်အပိုင်းကိုဖြုတ်ခြင်း၊ ရေမီတာကိုဖျက်ဆီးခြင်း၊ ဖြုတ်သိမ်းခြင်း၊ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခြင်း၊ ရေမီတာရှေ့မှဖောက်ယူ သုံးစွဲခြင်းမပြုရ။

(၄) ရေဆက်သွယ်မှုတိုင်းအတွက် ရေမီတာတပ်ဆင်ရမည်။

(၅) ခွင့်ပြုထားသောရေပိုက်လိုင်းမှအခြားသူသို့ တရားမဝင်ဆင့်ပွားရေပိုက်လိုင်းခွဲ၍ ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ရေကို တစ်ဆင့်ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းမပြုရ။

(၆) ကျသင့်သောရေဖိုးရေခအား လစဉ်ပုံမှန်ပေးဆောင်ရမည်။ ရေဖိုးရေခများကို နှိုးဆော်စာရရှိသည့်နေ့မှ (၁၀)ရက် အတွင်း ပေးသွင်းရမည်။

(၇) ကျသင့်သော ရေဖိုးရေခကိုပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားသော ရေသုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်တစ်စုံတစ်ရာကို မလိုက်နာလျှင်ဖြစ်စေ ရေဖြတ်တောက် အရေးယူခြင်း ခံရမည်။

(၈) ရေဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ရေသုံးစွဲသောအိမ်ရှင်/မြေရှင်သည် ၎င်းပိုင်အဆောက်အအုံတွင် အငှားနေထိုင်သူ (သို့) တစ်နည်းနည်းဖြင့် အသုံးပြုသူအား မူလဆက်သွယ်ခွင့်ပြုထားသည့် ရေပိုက် (သို့) ရေလှောင်ကန်မှတဆင့် ဆက်လက်သုံးစွဲခွင့်ပြုရန် အကြောင်းမဲ့ပျက်ကွက်ခြင်း၊ ငြင်းဆန်ခြင်းပြုလျှင် ရေဖြတ်တောက် အရေးယူခြင်းခံရမည်။

(၉) အဆောက်အဦတွင်နေထိုင်သုံးစွဲမည့်လူဦးရေအတွက်တစ်ရက်ခွဲစာရေသိုလှောင်မှုစနစ်ရှိရမည်။

(၁၀) သတ်မှတ်ခွင့်ပြုသည့် လျှပ်စစ်ရေစုပ်စက်မြင်းကောင်ရေအတိုင်း တပ်ဆင်သုံးစွဲရန်နှင့် ကျော်လွန်ပြီး တပ်ဆင်သုံးစွဲပါက မြင်းကောင်ရေတိုးမြှင့်ဝန်ဆောင်ခ ပေးသွင်းရမည်။

(၁၁) ရေဖြန့်ဝေရေးပိုက်လိုင်းမှ ရေမီတာအထိ ရေပိုက်လိုင်းဆက်သွယ်မှုအပိုင်းအား ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

(၁၂) အထက်ပါစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက တည်ဆဲစည်ပင်သာယာရေးဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။


အိမ်ရေဆက်သွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာ အချက်အလက်များ

      ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်း (ကော်မတီ၏ ရေပိုက်လိုင်းဖြင့် ဖြန့်ဝေသောဧရိယာများတွင်) အိမ်ရေဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားလိုပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန (ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု) ၏ https://app.ycdc.gov.mm/watersanitation  မှတဆင့်ဝင်ရောက်၍ ဆက်သွယ်လိုသည့် ရေသွယ်အမျိုးအစားအလိုက် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲ၍ လျှောက်ထားရပါမည်။

၁။ ရေဆက်သွယ်ခွင့်လျှောက်ထားရာတွင် ရေဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစားများမှာအောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်သည် -

(က) အိမ်ရေဆက်သွယ်ခွင့် - အဆောက်အဦပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း မရှိပဲ ရေသုံးစွဲလိုခြင်း (သို့မဟုတ်) အဆောက်အဦဆောက်လုပ်စဉ်ရေသုံးစွဲလိုခြင်း (သို့မဟုတ်) အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ပြီးစီး၍ ရေသုံးစွဲလိုခြင်း။

(ခ)     ရေပိုဆက်သွယ်ခွင့် - မူလရေသွယ်လိုင်းမှမယူဘဲ သီးခြားရေလိုင်းသုံးစွဲလိုခြင်း

(ဂ)     ဆင့်ပွားရေဆက်သွယ်ခွင့် - မူလရေသွယ်လိုင်းမှရေလိုင်းခွဲ၍ သုံးစွဲလိုခြင်း

(ဃ)   ရေပိုက်လိုင်းပြောင်းရွေ့ဆက်သွယ်ခွင့် - ရေအားနည်းသဖြင့်မူလရေသွယ်လိုင်းအား ပိတ်သိမ်းပြီး ရေပိုက်ပြောင်းရွှေ့သုံးစွဲလိုခြင်း

၂။ ရေဆက်သွယ်ခွင့်လျှောက်ထားရာတွင် အမျိုးအစားအလိုက် အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကို scan ဖတ်ပြီး attached file တွင်ပူးတွဲတင်ပေးရမည်

 • ရေဆက်သွယ်ခွင့်
  • အဆောက်အဦးဟောင်းများတွင်ရေသုံးစွဲရန်လျှောက်ထားလိုပါက
   • ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ
   • လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ
   • လျှောက်ထားသူ၏ ခြံ၊ မြေ၊ အဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်မှု အထောက် အထားမိတ္တူ
  • အဆောက်အဦဆောက်လုပ်စဉ် ရေသုံးစွဲရန်လျှောက်ထားလိုပါက
   • ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ
   • လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ
   • မြေပုံမြေရာဇဝင်မိတ္တူ
   • အဆောက်အအုံခွင့်ပြုမိန့်ပုံစံမိတ္တူ
  • အဆောက်အဦးအသစ်ဆောက်လုပ်ပြီး ရေသုံးစွဲရန်လျှောက်ထားလိုပါက
   • ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ
   • လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ
   • အဆောက်အအုံခွင့်ပြုမိန့်မိတ္တူ(သို့မဟုတ်) အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း ခွင့်ပြုမိန့်မိတ္တူ
 • ရေပိုဆက်သွယ်ခွင့်
   • ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ
   • လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ
   • လျှောက်ထားသူ၏ ခြံ၊ မြေ၊ အဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်မှု အထောက် အထားမိတ္တူ
   • မြေရှင်မူလရေဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီးသူ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက် (သို့မဟုတ်) သဘောတူညီချက်မတင်ပြနိုင်ပါက သက်ဆိုင်ရာရက်ကွက်နှင့် မြို့နယ်အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း၏ အမှန်တကယ် ရေအခက်အခဲရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်
 • ဆင့်ပွားရေဆက်သွယ်ခွင့်
   • ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ
   • လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ
   • လျှောက်ထားသူ၏ ခြံ၊မြေ၊အဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားမိတ္တူ
   • မူလရေဆက်သွယ်ခွင့်ရရှိသူ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်
 • ရေပိုက်လိုင်းပြောင်းရွှေ့ ဆက်သွယ်ခွင့်
   • ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ
   • လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ
   • လျှောက်ထားသူ၏ ခြံ၊မြေ၊အဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားမိတ္တူ

ရေစုပ်စက်တပ်ဆင်ခွင့်နှင့် အိမ်တွင်းရေ/သန့်ပစ္စည်းတပ်ဆင်သုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာအချက်အလက်များ

ရေစုပ်စက်တပ်ဆင်ခွင့်နှင့်အိမ်တွင်းရေသန့်ပစ္စည်းတပ်ဆင်သုံးစွဲခွင့်

 • ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ
 • မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီမှမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိထားသည့် P.E(Water & Sanitation) (သို့မဟုတ်) R.S.E (Water & Sanitation) (သို့မဟုတ်) R.E(Water & Sanitation) ၊ L.C နှင့် မြေရှင်လက်မှတ်များရေးထိုးထားသော အိမ်တွင်းရေ/သန့်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်မည့်အဆိုပြုပုံစံ(၂)စုံ (A3 Size)
 • အင်ဂျင်နီယာဌာနအဆောက်အအုံမှ ခွင့်ပြုထားသော Architectural Drawing မိတ္တူ

မှီငြမ်းသည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

 • Y.C.D.C by-law, Rules & Regulations, High-rise and Public Building project Committee Guideline, Myanmar National Building Code (2020)

ဆောင်ရွက်ပုံ

 • ဌာနမှစိစစ်၍ ပြည့်စုံမှန်ကန်သောအမှုတွဲများအား (၁၀)ရက်(အလုပ်ဖွင့်ရက်)အတွင်း ဝန်ဆောင်စရိတ်ကျသင့်ငွေသွင်းခွင့်ပြုပါသည်။ လိုအပ်ချက်ရှိသောအမှုတွဲများအား လျှောက်ထားသူသို့ အကြောင်းကြားပေးပါသည်။
 • အမှုတွဲများအား (Online)စနစ်ဖြင့် ငွေသွင်းစေပါသည်။
 • (၁၄)ရက်(အလုပ်ဖွင့်ရက်)အတွင်း ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးပါသည်။

ပေးသွင်းရမည့်ဝန်ဆောင်စရိတ်များ

 • www.ycdc.gov.mm ရှိ နှုန်းထားဇယားတွင် ဖော်ပြထားရှိပါသည်။

မှတ်ချက်

 • ရေစုပ်စက်တပ်ဆင်ခွင့်နှင့်အိမ်တွင်းရေ/သန့်ပစ္စည်းတပ်ဆင်သုံးစွဲခွင့်

ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားရာတွင် စည်ပင်ရေသုံးစွဲပါက ရေသွယ်ခွင့်ပြုမိန့်မိတ္တူပူးတွဲတင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။


အင်ဂျင်နီယာဌာနအဆောက်အအုံမှ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုထားသော အဆောက်အအုံများ/ Proposal ခွင့်ပြုထားသော အဆောက်အအုံများ၏ မိလ္လာနှင့်ရေဆိုးသန့်စင်မှုစနစ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမိန့်

လျှောက်ထားသူမှ တင်ပြရန်လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်း/အထောက်အထားများ

 • ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ
 • မြေပုံမြေရာဇဝင်မိတ္တူ (D Map မိတ္တူ)
 • အင်ဂျင်နီယာဌာနအဆောက်အအုံမှ ခွင့်ပြုထားသော Architectural Drawing မိတ္တူ / Proposal ခွင့်ပြုထားသော Architectural Drawing မိတ္တူ
 • လမ်းထောင့်အိမ်ဖြစ်ပြီး မိလ္လာကန်အားD.S (သို့မဟုတ်) S.D.S တွင် ဆောက်လုပ်မည်ဆိုပါက နောက်ဘက်အိမ်ရှင်၏ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်
 • မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီမှ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိထားသည့် P.E(Water & Sanitation) (သို့မဟုတ်)R.S.E(Water & Sanitation) (သို့မဟုတ်)R.E(Water & Sanitation) ၊ L.C နှင့် မြေရှင်လက်မှတ်များရေထိုးထားသော Drawing များ [အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)မှ သတ်မှတ်ထားသော မိလ္လာကန်Design ၊ မိလ္လာပိုက်လိုင်းဆက်သွယ်မှုပုံစံ ပါဝင်သော Floor Plan, Schematic Diagram, မိလ္လာကန်အတွက် မြေနေရာဝင်ဆံ့ခြင်းရှိ/မရှိ ပေါ်လွင်အောင် ရေးဆွဲထားသော Location Plan] (၂)စုံ (A3 Size)

မှီငြမ်းသည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

 • Y.C.D.C by-law, Rules & Regulations, High-rise and Public Building project Committee Guideline, Myanmar National Building Code (2020)

ဆောင်ရွက်ပုံ

 • ဌာနမှစိစစ်၍ ပြည့်စုံသောအမှုတွဲများအား (၁၀)ရက်(အလုပ်ဖွင့်ရက်)အတွင်း ဝန်ဆောင်စရိတ်ကျသင့်ငွေသွင်းခွင့်ပြုပါသည်။ လိုအပ်ချက်ရှိသောအမှုတွဲများအား လျှောက်ထားသူသို့ အကြောင်းကြားပေးပါသည်။
 • အမှုတွဲများအား (Online)ဖြင့် ငွေသွင်းစေပါသည်။
 • (၁၄)ရက်(အလုပ်ဖွင့်ရက်)အတွင်း ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးပါသည်။

ပေးသွင်းရမည့်ဝန်ဆောင်စရိတ်များ

 • www.ycdc.gov.mm ရှိ နှုန်းထားဇယားတွင်ဖော်ပြထားရှိပါသည်။

Back to Top

 • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
  ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
 • ဘာသာစကား
 • © Copyright 2023.
  All Rights Reserved by YCDC