အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်းနှင့် တံတား)

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

အခွန်အခကောက်ခံနှုန်းထားများစာရင်း

စဉ် အမျိုးအစား ကောက်ခံမှုနှုန်းထားသတ်မှတ်ချက် မှတ်ချက်

ပျက်စီးမှုဒဏ်

လမ်းဘေးစင်္ကြန်၊ လမ်းလယ်ကျွန်း၊ လမ်းလယ်ကွန်ကရိတုံး၊ Road Safety Guard Rail များ၊ Road Signs များ၊ မီးပွိုင့်တိုင်များ၊ Steel Wire Barrier, Bollard Barrier များ၊ အလှဆင်မီးတိုင်များ၊ ယာဉ်ထိန်းနားခိုတဲများ၊ Bus Shelter များ စသည့်လမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ပျက်စီးပါကမူလကကောက်ခံလျက်ရှိသည့် ပစ္စည်းတန်ဖိုး(၃)ဆနှင့် လုပ်သားခအား ဒဏ်ကြေးအဖြစ် ပေးဆောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

လမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ရေပိုက်သွယ်တန်း ခြင်း၊ မြေအောက်လျှပ်စစ်ကြိုးများ သွယ်တန်း ခြင်းအတွက် လမ်းပျက်စီးမှုလျော်ကြေး

(၁) စင်္ကြန် ၁ စတုရန်းပေ ၄,၀၀၀ ကျပ်
(၂ ) ကတ္တရာကွန်ကရိလမ်း ၁ စတုရန်းပေ ၄,၀၀၀ ကျပ်
(၃) ကွန်ကရိလမ်း(၆"/ ၇"ထု) ၁ စတုရန်းပေ ၄,၂၀၀ ကျပ်
(၄) ကွန်ကရိလမ်း(၉" ထု) ၁ စတုရန်းပေ ၄,၅၀၀ ကျပ်
(၅) ကွန်ကရိလမ်း(၁၁" ထု) ၁ စတုရန်းပေ ၅,၀၀၀ ကျပ်
(၆) မြေသားတူးဖော်ခြင်း ၁ စတုရန်းပေ ၅၀၀ ကျပ်
(၇) စင်္ကြန်တွင် Pusher တူးခြင်း ၁ စတုရန်းပေ ၃,၅၀၀ ကျပ်
(၈) ကတ္တရာကွန်ကရိလမ်းတွင် Pusher တူးခြင်း ၁ စတုရန်းပေ ၄,၀၀၀ ကျပ်
(၉) ကွန်ကရိလမ်းတွင် Pusher တူးခြင်း ၁ စတုရန်းပေ ၅,၀၀၀ ကျပ်
(၁၀) မြေသားတွင် Pusher တူးခြင်း ၁ စတုရန်းပေ ၁,၅၀၀ ကျပ်

ယာဉ်ဝင်/ ထွက်မြေ အသုံးပြုခ

၁ ပေ လျှင် ၅,၀၀၀ ကျပ်နှုန်း ကောက်ခံပါသည်။ (ယာဉ်ဝင်/ထွက်ပေါက်များ ဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် စင်္ကြန်နှင့် အုတ်ရေမြောင်း ပျက်စီးမှုများအားလည်း ပျက်စီးမှုလျော်ကြေးကောက်ခံပါသည်။)

လမ်းနယ်နိမိတ် (Right of Way) အတွင်း အဝီစိတွင်း Pannel Box၊ ဆက်သွယ်ရေး/ လျှပ်စစ်ပုံး Pannel Box များ ထားရှိခြင်းနှင့် မီးစက်များ ထားရှိခြင်းအတွက် မြေအသုံးပြုခ

၁ စတုရန်းပေလျှင် ၅,၀၀၀ ကျပ်

လမ်းနယ်အတွင်းနှင့် တံတားများပေါ်တွင် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ (Fiber Cable, WiFi Devices/ ODB)များနှင့် Cabinet / ODC ပုံးများ သွယ်တန်းတပ်ဆင်ခ

စဉ် အမျိုးအစား (၁)လကျသင့်ငွေ
(က) လမ်းနယ်အတွင်း Fiber Cable သွယ်တန်းခြင်း (မြေပေါ်) (၁ ကီလိုမီတာလျှင်) ၃၀,၀၀၀ ကျပ်
(ခ ) လမ်းနယ်အတွင်း Fiber Cable သွယ်တန်းခြင်း (မြေအောက်) (၁ ကီလိုမီတာလျှင်) ၄၅,၀၀၀ ကျပ်
(ဂ ) လမ်းနယ်အတွင်း WiFi Device/ ODB တပ်ဆင်ခြင်း (၁ ခုလျှင်) ၅,၀၀၀ ကျပ်
(ဃ ) လမ်းနယ်အတွင်း စက်ပစ္စည်းထားရှိခြင်း (Cabinet/ ODC) (၁ စတုရန်းပေလျှင်) ၅,၀၀၀ ကျပ်
(င ) လမ်းနယ်အတွင်း Lamppost Antenna (or) Mono Pole စိုက်ထူခြင်း (၁ တိုင် လျှင်) ၃၇၅,၀၀၀ ကျပ်
(စ ) တံတားများပေါ်တွင် Fiber Cable သွယ်တန်းခြင်း (၁ ပေလျှင်) ၂၀၀ ကျပ်

ယာယီယာဉ်ဖြတ်သန်းခွင့်(၃ တန်အထက်)

(က) ၃၀၀၀ Kg မှ ၉၀၀၀ Kg ထိ ၇၀၀၀ ကျပ် (၁)လ
(ခ ) ၉၀၀၀ Kg အထက် ၇၀၀၀ ကျပ် (၁) ရက်
လမ်းအသုံးပြုခ ကမ်းနားလမ်း(ကွန်ကရိလမ်းသစ်)တွင် -
(က) ယာဉ်ကြီး ၄၀၀၀ ကျပ်
(ခ ) ယာဉ်သေး ၁၅၀၀ ကျပ်

မော်တော်ယာဉ်ကြော်ငြာ

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မော်တော်ယာဉ်ကြော်ငြာခွန်များ ကောက်ခံရာတွင် လက်ရှိ ကာလ အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ကြော်ငြာခွန်နှုန်းထားများအား အောက်ဖော်ပြပါ နှုန်းထားများအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကောက်ခံပါသည်-

(က) အမျိုးအစား (၁)လကျသင့်ငွေ (၁)နှစ် ကျသင့်ငွေ
(က) ၂ တန်အောက်ယာဉ်ငယ်များ ၈,၀၀၀ ကျပ် ၉၆,၀၀၀ ကျပ်
(ခ ) ၂ တန်မှ ၃ တန်ထိ ၁၂,၀၀၀ ကျပ် ၁၄,၄၀၀ ကျပ်
(ဂ ) ၃ တန်အထက်ယာဉ်များ ၂၀,၀၀၀ ကျပ် ၂၄၀,၀၀၀ ကျပ်
ကြော်ငြာခ ၁-၁၂-၂၀၁၂ ရက်နေ့မှစ၍ ကြော်ငြာခများအား စီမံရေးရာဌာနမှ ကောက်ခံပြီးအင်ဂျင်နီယာဌာန ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်သို့ပေးသွင်းသည်။
၁၀ ဘီးခွန် မော်တော်ယာဉ်ဘီးခွန်များကိုလည်း အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ကောက်ခံပါသည်-
(က) မော်တော်ဆိုင်ကယ်အား တစ်နှစ်လျှင် ကျပ် ၅,၀၀၀ နှုန်း၊
(ခ ) သုံးဘီးဆိုင်ကယ်နှင့် ထော်လာဂျီယာဉ်များအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ ကောက်ခံလျှက်ရှိသော နှုန်းဖြစ်သည့် တစ်နှစ် လျှင် ကျပ် ၁၀,၀၀၀ နှုန်း၊
(ဂ ) Tractor Head နောက်တွဲယာဉ်များအတွက် တစ်နှစ်လျှင် ကျပ် ၁,၀၉,၅၀၀ နှုန်း၊
(ဃ) ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများ၏ Ambulance ယာဉ် အမျိုးအစား အား တစ်နှစ်လျှင် ကျပ် ၃၆,၅၀၀ နှုန်း၊
(င ) နာရေးကူညီမှုနိဗ္ဗာန်ယာဉ် (HSE) ယာဉ်များအား တစ်နှစ်လျှင် ကျပ် ၃၆,၅၀၀ နှုန်း၊
(စ ) လျှပ်စစ်မော်တော်ကားများ၏ KILO WATT မှတဆင့် အင်ဂျင် ပါဝါနှုန်းတွက်ချက်၍တစ်နှစ်လျှင် အောက်ပါအတိုင်း ကောက်ခံပါ သည်-
(၁) ၁ Kilo Watt မှ ၅၂.၂၁ Kilo Watt ထိ (၆၀၀ CC အောက်) ၃၆,၅၀၀/-
(၂) ၅၂.၂၂ Kilo Watt မှ ၆၇.၈၉ Kilo Watt ထိ (၆၀၀ CC မှ ၁၃၀၀ CC) ၅၄,၇၅၀/-
(၃) ၆၇.၉၀ Kilo Watt မှ ၁၀၄.၄၄ Kilo Watt ထိ (၁၃၀၁ CC မှ ၂၀၀၀ CC) ၇၃,၀၀၀/-
(၄) ၁၀၄.၄၅ Kilo Watt မှ ၂၂၄.၅၅ Kilo Watt ထိ (၂၀၀၁ CC မှ ၄၃၀၀ CC) ၉၁,၂၅၀/-
(၅) ၂၂၄.၅၆ Kilo Watt အထက်(၄၃၀၁ CC နှင့်အထက်) ၁,၀၉,၅၀၀/-
၁၁ ယာဉ်ဝင်ခ/ ယာဉ် ရပ်နားခ၊ ညပိုင်း ယာဉ် ရပ်နားခ၊ ဝန်ဆောင်ခများ ယာဉ်ဝင်ခများ (၁)ကြိမ်)
စော်ဘွားကြီးကုန်း၊ ဘုရင့်နောင်၊ အောင်မင်္ဂလာ၊ ဒဂုံ-ဧရာ၊ နံ့သာကုန်း၊ မင်းဓမ္မဝင်း၊ ကျိုက္ကဆံ၊ သံသုမာ၊ လှိုင်စခန်းများ
(က) ၂ တန်အောက်ယာဉ်ငယ်များ ၂၀၀ ကျပ်
(ခ) ၂ တန်မှ ၃ တန်ထိ ၂၀၀ ကျပ်
(ဂ) ၃ တန်အထက်မှ ၅ တန်ထိ ၃၀၀ ကျပ်
(ဃ) ၅ တန်အထက်မှ ၈ တန်ထိ ၄၀၀ ကျပ်
(င ) ၈ တန်အထက် ၆၀၀ ကျပ်
(စ ) ၄၀ ပေ အရှည် ကုန်သေတ္တာယာဉ် ၁,၅၀၀ ကျပ်

ယာဉ်ရပ်နားခများ (၁)ကြိမ်)
စော်ဘွားကြီးကုန်းစခန်း၊ မင်းဓမ္မလမ်း(အခွန်ဌာနဆိုင်ခန်းဝင်း)၊ ဒဂုံ-ဧရာစခန်းများ
(က) ၅ တန်အထိ ၃၀၀ ကျပ်
(ခ) ၅ တန်အထက်မှ ၁၀ တန်ထိ ၅၀၀ ကျပ်
(ဂ) ၁၀ တန်အထက် ၆၀၀ ကျပ်
(ဃ) ၄၀ ပေ အရှည် ကုန်သေတ္တာယာဉ် ၁,၀၀၀ ကျပ်

ဘုရင့်နောင်စခန်း
(က) ၅ တန်အထိ ၁,၀၀၀ ကျပ်
(ခ) ၅ တန်အထက်မှ ၁၀ တန်ထိ ၁,၃၀၀ ကျပ်
(ဂ) ၁၀ တန်အထက် ၁,၅၀၀ ကျပ်
(ဃ) ၄၀ ပေ အရှည် ကုန်သေတ္တာယာဉ် ၂,၀၀၀ ကျပ်

အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းရှိ ယာဉ်ရပ်နားကွင်းများ (ကားပါကင်ကွင်းများ)
(က) မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး (၁၂ နာရီအတွင်း ရပ်နားခ) ၁,၀၀၀ ကျပ်
(ခ) ရပ်နားချိန် ၁၂ နာရီ ကျော်ပါက ၂၄ နာရီအတွင်း ရပ်နားခ ၂,၀၀၀ ကျပ်

ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းယာဉ်ငယ်ရပ်နားစခန်း
(က) ယာဉ်ရပ်နားခ(တစ်နာရီလျှင်)
(ယာဉ်စတင်ဝင်ရောက်ပြီး တစ်နရာမပြည့်မီ ပြန်လည်ထွက်ခွာပါက တစ်နာရီစာ ကောက်ခံပါမည်။)
၁၀၀ ကျပ်
(ခ ) တစ်နာရီထက်ကျော်လွန်သည့် ကာလများ
ကျော်လွန်ရပ်နားသည့်အချိန်တိုင်း မိနစ်(၃၀)အတွင်း ၅၀ ကျပ်
ကျော်လွန်ရပ်နားသည့်အချိန်တိုင်း မိနစ်(၃၀)အထက် ၁၀၀ ကျပ်

ဒဂုံမြောက်ယာဉ်မောင်းသင်လေ့ကျင့်ရေးစခန်း
(က) ယာဉ်ဝင်ခ (၁)ကြိမ်လျှင် ၂၀၀ ကျပ်
(ခ ) ယာဉ်မောင်းသင်လေ့ကျင့်ခ(ဝန်ဆောင်ခ)
(၁) လေ့ကျင့်ယာဉ်(နာရီဝက်) ၃၀၀ ကျပ်
(၂) လေ့ကျင့်ယာဉ်(တစ်နာရီ) ၅၀၀ ကျပ်

အလုံ၊ ဗိုလ်တထောင်ကုန်သေတ္တာယာဉ်ရပ်နားစခန်း
စဉ် အမျိုးအစား ယာဉ်ဝင်ခ ကုန်ချိန်းဝန်ဆောင်ခ
(က) ကုန်သေတ္တာပါယာဉ်တစ်စီးလျှင်(သေတ္တာမပါ) ၁,၅၀၀ ကျပ်
(ခ ) ပေ ၂၀ ကုန်သေတ္တာပါယာဉ်တစ်စီးလျှင် ၂,၀၀၀ ကျပ် ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
(ဂ ) ပေ ၄၀ ကုန်သေတ္တာပါယာဉ်တစ်စီးလျှင် ၂,၅၀၀ ကျပ် ၁၅,၀၀၀ ကျပ်
(ဃ) ၅ တန် အထက် ၁,၅၀၀ ကျပ် ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
လှိုင်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းတွင် ည ၁၀:၀၀ နာရီမှစ၍ မဖြစ်မနေ ညသိပ်ထားရှိသည့် မော်တော်ယာဉ်ကို ညပိုင်း ယာဉ်ရပ်နားခ တစ်စီးလျှင် တစ်ည ကျပ် ၁၀,၀၀၀/- နှုန်းကောက်ခံသည်။
၁၂ စားသောက်ဆိုင်လိုင်စင်ခ၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခ၊ တည်းခိုခန်း လိုင်စင်ခ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း၊ ဒဂုံမြောက်ယာဉ်မောင်းသင် လေ့ကျင့်ရေးစခန်း၊ ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့် အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်းတို့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ၊ ဆိုင်/ အဆောက်အအုံ အကျယ်အဝန်းနှင့် တည်နေရာ အနေအထားအရ စားသောက်ဆိုင်လိုင်စင်ခနှင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခများကို ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တစ်နှစ်အတွင်း အောက်ပါအတိုင်း စည်းကြပ်သတ်မှတ် ကောက်ခံပါသည်-
(က) စားသောက်ဆိုင်လိုင်စင်ခ အနည်းဆုံး ကျပ် ၁၅,၀၀၀ မှ
အများဆုံး ၃၅,၀၀၀ ကျပ်
(ခ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခ အနည်းဆုံး ကျပ် ၁၅,၀၀၀ မှ
အများဆုံး ၇၆၃,၆၀၀ ကျပ်
(ဂ ) တည်းခိုခန်းလိုင်စင်ခ (၁)နှစ်(တစ်ယောက်ခန်း)
တည်းခိုခန်းလိုင်စင်ခ၊ (၁)နှစ်(နှစ်ယောက်ခန်း)
တည်းခိုခန်းလိုင်စင်ခ၊ (၁)နှစ်(မိသားစုခန်း)
၃,၀၀၀ ကျပ်
၅,၀၀၀ ကျပ်
၆,၀၀၀ ကျပ်
ငါးပိ၊ ငါးခြောက်၊ငံပြာရည်အနံ့လုပ်ငန်းစီမံကိန်းဇုန်၊ ကျိုက္ကဆံစခန်း၊ စော်ဘွားကြီးကုန်း စခန်း၊ ဘုရင့်နောင်စခန်း၊ နံ့သာကုန်းစခန်းတို့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ၊ ဆိုင်/ အဆောက်အအုံ အကျယ်အ၀န်းနှင့် တည်နေရာ အနေအထားအရ စားသောက်ဆိုင် လိုင်စင်ခနှင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခများကို ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အောက်ပါအတိုင်း စည်းကြပ်သတ်မှတ် ကောက်ခံပါသည်-
(က) စားသောက်ဆိုင်လိုင်စင်ခ အနည်းဆုံး ကျပ် ၁၂,၅၀၀ မှ
အများဆုံး ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်
(ခ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခ အနည်းဆုံး ကျပ် ၁၀,၀၀၀ မှ
အများဆုံး ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်
(ဂ ) တည်းခိုခန်းလိုင်စင်ခ (၁)နှစ်(တစ်ယောက်ခန်း)
တည်းခိုခန်းလိုင်စင်ခ၊ (၁)နှစ်(နှစ်ယောက်ခန်း)
တည်းခိုခန်းလိုင်စင်ခ၊ (၁)နှစ်(မိသားစုခန်း)
၃,၀၀၀ ကျပ်
၅,၀၀၀ ကျပ်
၆,၀၀၀ ကျပ်
၁၃ ဂါလီလိုင်စင်ခ၊ လက်တွန်းလှည်း လိုင်စင်ခ ဘုရင့်နောင်စခန်း၊ နံ့သာကုန်းစခန်း၊ စော်ဘွားကြီးကုန်းစခန်းတွင် လက်တွန်းလှည်း၊ ဂါလီတစ်စီးလျှင် တစ်လကျပ် ၅၀၀ နှုန်းဖြင့် တစ်နှစ် ကျပ် ၆,၀၀၀ ကောက်ခံသည်။
၁၄ ဆိုင်လခ မြေပိုင်ဆိုင်မှုမပေးဘဲ ဆိုင်ခန်းသက်သက်ကိုသာ အပျောက်ရောင်းချထားပြီး ဆိုင်ခန်း များ၏ဆိုင်လခများအား ဆိုင်ခန်းအရွယ်အစား၊ တည်နေရာ အနေအထားပေါ် မူတည်ပြီး အနည်းဆုံးကျပ် ၂,၀၀၀ မှ အများဆုံး ကျပ် ၁၄,၀၀၀ ကောက်ခံပါသည်။
၁၅ ဆိုင်လခ ဈေးတည်နေရာ၊ ဆိုင်ခန်းတည်နေရာနှင့် ဆိုင်ခန်းအကျယ်အဝန်းပေါ် မူတည်၍ ဆိုင်လခ နှုန်းထားများမှာ အနိမ့်ဆုံး ကျပ် ၁,၈၀၀/-နှင့် အမြင့်ဆုံး ကျပ် ၉၃၄,၅၀၀/- ကောက်ခံပါ သည်။
ပျံကျဈေးသည်များအား ကောက်ခံမည့် အခွန်နှုန်းထားများမှာ ပျံကျကဒ်ပြား တစ်ကဒ် လျှင် တစ်လ ကျပ် ၃,၀၀၀
နေ့ကောက်ရွက်ဆုတ် ပြေစာတစ်ရွက်လျှင် ကျပ် ၁၀၀ ကောက်ခံပါသည်။
၁၆ ရေချိုး/ သန့်စင်ခန်း အသုံးပြုခ (၁)ကြိမ် စည်းကြပ်နှုန်းဖြစ်ပါသည်-
(က) သန့်စင်ခန်းအသုံးပြုခ ၅၀ ကျပ်၊ ၁၀၀ ကျပ်
(ခ) ရေချိုးခန်းအသုံးပြုခ ၅၀ ကျပ်၊ ၁၀၀ ကျပ်၊ ၂၀၀ ကျပ်
၁၇နားနေခဒဂုံ-ဧရာစခန်းအများသုံးနားနေဆောင်တွင် လူတစ်ဦး - ၂၀၀ ကျပ် (တစ်ညနားနေခ)
၁၈ဝန်ဆောင်ခလုပ်ငန်းပြောင်းဆောင်ရွက်ခ (၁) ကြိမ်
(က) အောင်မင်္ဂလာ၊ ဘုရင့်နောင်၊ စော်ဘွားကြီးကုန်း၊ကျိုက္ကဆံ၊ နံ့သာကုန်း၊ ငါးပိ၊ ငါးခြောက်စခန်းများရှိ ဆိုင်ကြီး (၂ ထပ်ဆိုင်ခန်းများ) ၅ဝ,ဝဝဝ ကျပ်
(ခ) စခန်းကြီးများ၏ ဆိုင်သေး (၁)ထပ်ဆိုင်ခန်းများနှင့် သံသုမာ၊ သိမ်ဖြူ (၁)ထပ်ဆိုင်ခန်းများမှလုပ်ငန်း ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ် လျှင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခွန်၏၁ဝ% သာ ကောက်ခံရန် လိုင်စင်ခွန်၏ ၁ဝ %
အဆောက်အအုံသစ်ဆောက်လုပ်မှု/ ပြင်ဆင်မှုဝန်ဆောင်ခ (၁) ကြိမ်
(က) အသစ်ဆောက်လုပ်ခွင့် ၁စ/ပေလျှင် ၁ဝ ကျပ်
(ခ ) အကြီးစားပြင်ဆင်ခွင့် ၁ စ/ပေလျှင် ၁၈ ကျပ်
အမည်ပြောင်းဝန်ဆောင်ခ (၁ ကြိမ်ဆောင်ရွက်ခ)
(က) ဆိုင်ခန်းများအားလုံး
(ပွဲရုံ၊ ကားဂိတ် စတိုးဆိုင်၊စားသောက်ဆိုင်၊ ကားဘော်ဒီရုံ) ၁စ/ပေလျှင်
၁ဝ၀ ကျပ်
(ခ ) ကွမ်းယာဆိုင် ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
(ဂ ) ယာယီဆိုင်ခန်း ၁၅,၀၀၀ ကျပ်
လုပ်ငန်းလိုင်စင်အမည်/လိပ်စာပြောင်း ဝန်ဆောင်ခ (၁ ကြိမ်ဆောင်ရွက်ခ) လိုင်စင်နှုန်းထား၏ ၁ဝ%
သီးခြားကောက်ခံသည့်ဝန်ဆောင်ခများ
(က) ငွေသွင်းချလံများပျောက်ဆုံး ပျက်စီးမှုကြောင့် မိတ္တူထုတ်ပေးရန်
လျှောက်ထားလာပါကထောက်ခံချက်တစ်ကြိမ်ဆောင်ရွက်ခ။
၅,ဝဝဝ ကျပ်
(ခ ) ဆိုင်ခန်းစာချုပ်၊ ဆိုင်ခန်းမှတ်ပုံတင်စာအုပ်၊ ဆိုင်ခန်းပါမစ်၊
မြေချပါမစ်ပျောက်ဆုံးပါကမိတ္တူမှန်ထုတ်ပေးခွင့်ပြုရန်
လျှောက်ထားလာပါက တစ်ကြိမ်ဆောင်ရွက်ခ။
၁ဝ,ဝဝဝ ကျပ်
၁၉ဌ.ဝ.ရ မြေငှား ရမ်းခ
နှင့် အခန်း ငှားရမ်းခများ
မြေငှားရမ်းခနှင့် အခန်းငှားရမ်းခများအား မြို့နယ်အနေအထားနှင့် တည်နေရာ အနေ အထားအရ ၁စ/ပေ လျှင် အနည်းဆုံး ကျပ် ၂၇၅ နှုန်း အများဆုံး ကျပ် ၆၀၀ နှုန်း အပေါ် အခြေခံ၍ (၁) လလျှင် အနည်းဆုံး ကျပ် ၁၀၉,၀၀၀ မှ အများဆုံး ကျပ် ၄၈၀,၀၀၀ သတ်မှတ်ကောက်ခံပါသည်။
၂၀အထပ်ဆောင်/
မြေနေရာ/
ဆိုင်ခန်းငှားရမ်းခ
(က) အထပ်ဆောင်/ ဆိုင်ခန်းငှားရမ်းခ(တစ်လ ငှားရမ်းနှုန်း)
ဈေးတည်နေရာ၊ အထပ်ဆောင် / ဆိုင်ခန်းတည်နေရာနှင့် အကျယ်အဝန်း ပေါ် မူတည်၍ ငှားရမ်းခနှုန်းထားများမှာ အနိမ့်ဆုံး ကျပ် ၃၁,၅၀၀/- နှင့် အမြင့်ဆုံး ကျပ် ၃,၉၁၄,၄၆၀/- ကောက်ခံပါသည်။
(ခ ) မြေနေရာငှားရမ်းခ (တစ်လငှားရမ်းခနှုန်း)
စျေးတည်နေရာ၊ ငှားရမ်း မြေနေရာနှင့် အကျယ် အဝန်းပေါ် မူတည်၍ ငှားရမ်းခ နှုန်းထားများမှာ အနိမ့်ဆုံး ကျပ် ၁၆,၀၀၀/-နှင့် အမြင့်ဆုံး ကျပ် ၄,၀၀၀,၀၀၀/- ကောက်ခံပါသည်။

Back to Top

  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC