ရာပြတ်ဌာန

ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းအကြောင်းသိကောင်းစရာ

၁။                 ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိကပိုင်၊ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာပိုင်နှင့် အဖွဲ့အစည်းပိုင် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောမြေဖြစ်စေ၊ အဆောက်အအုံဖြစ်စေ၊ မြေနှင့် အဆောက်အအုံဖြစ်စေ ၄င်းတို့၏ နှစ်စဉ်တန်ဖိုးအပေါ်တွင် ကော်မတီကသတ်မှတ်ထားရှိသည့် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် လအလိုက်၊ ကွာတာအလိုက်၊ နှစ်အလိုက် စည်းကြပ်ကောက်ခံသော အခွန်ဖြစ်ပါသည်။ ပစ္စည်းခွန်ဟုဆိုရာတွင် အထွေထွေခွန်၊ မီးခွန်၊ ရေခွန်၊ အမှိုက်နှင့် အညစ်အကြေးခွန်(သန့်ရှင်းရေးခွန်)တို့ ပါဝင်သည်-

 • အထွေထွေခွန် ဆိုသည်မှာ အများပြည်သူဆိုင်ရာ လမ်းများ၊ တံတားများ၊ ရေမြောင်းများ၊ ဈေးများ၊ ပန်းခြံများ၊ အားကစားကွင်းများစသည်တို့ကို တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း တို့အတွက် ကုန်ကျ စရိတ်များ ကာမိစေရန်စည်းကြပ်ကောက်ခံသည့် အခွန်ကိုဆိုသည်။
 • မီးခွန် ဆိုသည်မှာ အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများ(ဥပမာ- လမ်း၊ တံတား၊ ပန်းခြံ၊ ကန်ဘောင် စသည်)တွင် မီးထွန်းပေးရခြင်းအတွက် စရိတ်ကျခံနိုင်စေရန် စည်းကြပ်ကောက်ခံသည့် အခွန်ကိုဆိုသည်။
 • ရေခွန် ဆိုသည်မှာ ကော်မတီက ရေဖြန့်ဝေပေးခြင်းအတွက် စည်းကြပ်ကောက်ခံသည့် အခွန်ကိုဆိုသည်။
 • အမှိုက်နှင့်အညစ်အကြေးခွန် ဆိုသည်မှာ အမှိုက်နှင့်အညစ်အကြေးများ စုစည်းသိမ်းဆည်းခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်ရေစီးရေလာကောင်းမွန်စေရန် ရေမြောင်းများရှင်းလင်းခြင်းစသည်တို့အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကာမိစေရန် စည်းကြပ်ကောက်ခံသည့် အခွန်ကိုဆိုသည်။
 • နှစ်စဉ်တန်ဖိုး ဆိုသည်မှာ ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်မည့်မြေနှင့်အဆောက်အအုံကို မည်သည့်အသုံးအဆောင်ပရိဘောဂမျှ မပါဝင်ဘဲ ငှားရမ်းပါက တစ်နှစ်အတွက်ရရှိနိုင်မည်ဟုမျှော်မှန်းထားသောတန်ဖိုးငွေကိုဆိုသည်။ယင်းစကားရပ်တွင် ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်မည့် မြေနှင့်အဆောက်အအုံအပေါ်ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ပေးသည့် အခြေခံ စည်းကြပ်နှုန်းဖြင့်တွက်ချက်မှုများအရ ရရှိလာမည့်တန်ဖိုးငွေလည်းပါဝင်သည်။

ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်း များအား ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်း

                ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုရိပ်သာများ၏ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ လစဉ်ပေးပို့သည့် အရှုံး/အမြတ်စာရင်းတွင် ပါရှိသော အခန်းငှားရမ်းခဝင်ငွေမှ အောက်ဖော်ပြပါ သက်သာခွင့်များ နုတ်ပယ်ပေးပြီး အသားတင်ကျန်ငွေအပေါ် ၆% ဖြင့်စည်းကြပ်၍ ဝင်ငွေစာရင်းတင်ပြသည့် ကာလအတိုင်း ကောက်ခံပါသည်-

လျှော့ပေါ့သက်သာခွင့်များပေးခြင်း

(က) ဝင်ငွေခွန် ၁၀%
(ခ) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၁၀%
(ဂ) ဝန်ဆောင်ခ ၁၀%
(ဃ) မြေ(သို့)အဆောက်အအုံပိုင်ရှင်သို့ပေးရသည့် ငှားရမ်းခ (ငှားရမ်းခပေးရမှသာ)
(င) ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ ၄% (သက်ဆိုင်မှသာ)
(စ) အသားတင်ကျန်ငွေ = လစဉ်တန်ဖိုး (MRV)(Monthly Ratable Value )
(ဆ) ပစ္စည်းခွန် =လစဉ်တန်ဖိုး ၆%

         ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရန် ဝင်ငွေပြည့်မီခြင်းမရှိသော ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်းများကို အောက်ဖော်ပြပါ ကြိတ်နှုန်းများဖြင့် စည်းကြပ်ကောက်ခံပါသည်-

အခန်းအရေအတွက် လစဉ်တန်ဖိုး တစ်လကြိတ်နှုန်း(ကျပ်)
၁ ခန်းမှ ၃၀ ခန်း ၅၀,၀၀၀ ကျပ် ၆,၅၀၀ ကျပ်
၃၁ ခန်းမှ ၆၀ ခန်း ၇၀,၀၀၀ ကျပ် ၉,၁၀၀ ကျပ်
၆၁ ခန်းမှ ၁၀၀ ခန်း ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် ၁၃,၀၀၀ ကျပ်
၁၀၁ ခန်းမှ ၂၀၀ ခန်း ၁၄၀,၀၀၀ ကျပ် ၁၈,၂၀၀ ကျပ်
၂၀၁ ခန်းမှ အထက် ၁၉၀,၀၀၀ ကျပ် ၂၄,၇၀၀ ကျပ်

မှတ်ချက်။ FDI, JV ဟိုတယ်များအား သာမန်မြေနှင့်အဆောက်အအုံပေါ်တွင် တွက်ချက်စည်းကြပ်သည့်နှုန်းများအတိုင်း စည်းကြပ်ကောက်ခံရန်

 • ဟိုတယ် / ခရီး လုပ်ငန်းလိုင်စင် မူရင်း / မိတ္တူ
 • ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ပါက မြေ(သို့)အဆောက်အအုံငှားရမ်းခြင်းစာချုပ်မူရင်း/ မိတ္တူ
 • ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ပါက မြေနှင့် အဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအထောက်အထား မူရင်း / မိတ္တူ
 • လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် မူရင်း / မိတ္တူ
 • လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်၏ အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း / မိတ္တူ
 • နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါက ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခအတွက် ဘဏ်နှင့်ချုပ်ဆိုထားသည့် စာချုပ်မိတ္တူ
 • လစဉ် အရှုံးအမြတ်စာရင်း

Apartment, Tower, Residence များအား ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်း

၅။                Apartment, Tower, Residence များ၏ လစဉ်အခန်းငှားရမ်းခဝင်ငွေမှ သက်ဆိုင်ရာသို့ပေးရသော ငှားရမ်းခကို ဦးစွာနုတ်ပယ်ပေးပြီးနောက် ကျန်ငွေအနက်မှ အောက်ဖော်ပြပါ သက်သာခွင့်များထပ်မံနုတ်ပယ်ပြီး အသားတင်ကျန်ငွေအပေါ် ၁၃% ဖြင့်စည်းကြပ်၍ ဝင်ငွေစာရင်း တင်ပြသည့်ကာလအတိုင်း ကောက်ခံပါသည်-

လျှော့ပေါ့သက်သာခွင့်များပေးခြင်း

(က) ဝင်ငွေခွန် ၁၀%
(ခ) ကျန်ငွေအပေါ် အဆောက်အအုံပြုပြင်စရိတ် ၂၅%
(ဂ) ကျန်ငွေအပေါ် အထွေထွေစရိတ် ၂၅%
(ဃ) ကျန်ငွေအပေါ် ဝန်ဆောင်မှုစရိတ် ၂၀%
(င) အသားတင်ကျန်ငွေ =လစဉ်တန်ဖိုး (MRV)(Monthly Ratable Value )
(စ) ပစ္စည်းခွန် = လစဉ်တန်ဖိုး၏ ၁၃%

ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရန်အတွက် အောက်ပါအချက်အလက်များ လိုအပ်ပါသည်-

 • မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်မိတ္တူ
 • မြေ / အဆောက်အအုံ ငှားရမ်းခြင်းစာချုပ် မူရင်း / မိတ္တူ
 • ဟိုတယ် / ခရီးလုပ်ငန်းလိုင်စင် မူရင်း / မိတ္တူ
 • လစဉ် အရှုံးအမြတ်စာရင်း(ဝင်ငွေစာရင်း)

Plaza များအား ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်း

         Plaza များ၏ လစဉ်အခန်းငှားရမ်းခဝင်ငွေမှ သက်ဆိုင်ရာသို့ ပေးရသောငှားရမ်းခကို ဦးစွာနုတ်ပယ်ပေးပြီးနောက် ကျန်ငွေအနက်မှ အောက်ဖော်ပြပါ သက်သာခွင့်များ ထပ်မံနုတ်ပယ်ပြီး အသားတင်ကျန်ငွေအပေါ် ၁၃% ဖြင့်စည်းကြပ်၍ ဝင်ငွေစာရင်းတင်ပြသည့် ကာလအတိုင်း ကောက်ခံပါသည်-

လျှော့ပေါ့သက်သာခွင့်များပေးခြင်း

(က) ဝင်ငွေခွန် ၁၀%
(ခ) ကျန်ငွေအပေါ် အဆောက်အအုံပြုပြင်စရိတ် ၂၅%
(ဂ) ကျန်ငွေအပေါ် အထွေထွေစရိတ် ၂၅%
(ဃ) အသားတင်ကျန်ငွေ =လစဉ်တန်ဖိုး (MRV)(Monthly Ratable Value )
(င) ပစ္စည်းခွန် = လစဉ်တန်ဖိုး၏ ၁၃ %

ငှားရမ်းထားသော မြေ/အဆောက်အအုံအခန်းများပေါ်အား ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်း

         မြေ၊ အဆောက်အအုံ၊ အခန်းအား နေထိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် အတွက်လည်းကောင်း ငှားရမ်းထားရှိပါက နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူညီထားသည့် တစ်လငှားရမ်းခငွေမှ အောက်ဖော်ပြပါသက်သာခွင့်များကိုနုတ်ပယ်ပြီး ကျန်ငွေအပေါ် ၁၃% ဖြင့် စည်းကြပ်၍ စာချုပ်ပါငှားရမ်းကာလအတိုင်း ကောက်ခံပါသည်-

လျှော့ပေါ့သက်သာခွင့်များပေးခြင်း

(က) ဝင်ငွေခွန် ၁၀%
(ခ) ကျန်ငွေအပေါ် အဆောက်အအုံပြုပြင်စရိတ် ၂၅%
(ဂ) ကျန်ငွေအပေါ် အထွေထွေစရိတ် ၂၅%
(ဃ) အသားတင်ကျန်ငွေ =လစဉ်တန်ဖိုး (MRV)(Monthly Ratable Value )
(င) ပစ္စည်းခွန် = လစဉ်တန်ဖိုး၏ ၁၃ %

         မူလပိုင်ရှင်ထံမှ မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ အခန်းများကိုငှားရမ်းရယူ၍ တစ်ဆင့်ပြန်လည်အငှားချထားပါက ထိုသို့ပြန်လည် အငှားချထားသူ ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်အား ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံရာတွင် စည်းကြပ်မည့်ကာလအတွက် အငှားချထားခြင်း ခံရသူ တတိယပုဂ္ဂိုလ်ထံမှ ရရှိသည့်ငှားရမ်းခအနက်မှ မူလပိုင်ရှင်သို့ပေးရသည့်ငှားရမ်းခအပါအဝင် အောက်ဖော်ပြပါသက်သာ ခွင့်များနုတ်ပယ်ပြီး ကျန်ငွေအပေါ် ၁၃ % ဖြင့်စည်းကြပ်၍ စာချုပ်ပါငှားရမ်းကာလအတိုင်း ကောက်ခံပါသည်-

လျှော့ပေါ့သက်သာခွင့်များပေးခြင်း

(က) မူလပိုင်ရှင်သို့ပေးရသောငှားရမ်းခ
(ခ) ကျန်ငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန် ၁၀ %
(ဂ) ကျန်ငွေအပေါ် အဆောက်အအုံပြုပြင်စရိတ် ၂၅%
(ဃ) ကျန်ငွေအပေါ် အထွေထွေစရိတ် ၂၅ %
(င) အသားတင်ကျန်ငွေ = လစဉ်တန်ဖိုး (MRV)
(စ) ပစ္စည်းခွန် = လစဉ်တန်ဖိုး၏ ၁၃ %

         ကော်မတီက စည်းကြပ်သော ပစ္စည်းခွန်ကို မြေ၊ အဆောက်အအုံ အခန်းပိုင်ရှင်ထံမှ ကောက်ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။သို့သော် နှစ်ဦးသဘောတူစာချုပ်တွင် ငှားရမ်းသူမှ ပေးဆောင်ရမည်ဟု ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါက စာချုပ်ပါအတိုင်း ကောက်ခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရန်အတွက် အောက်ပါအချက်အလက်များ လိုအပ်ပါသည်-

 • မြေ / အဆောက်အအုံ / အခန်း ငှားရမ်းခြင်းစာချုပ် မူရင်း / မိတ္တူ (မူလစာချုပ်/ထပ်ဆင့်အငှားစာချုပ်)၊
 • အခွန်ထမ်း၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် မူရင်း / မိတ္တူ၊
 • ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရန် သတ်မှတ်ပုံစံ (ဌာနတွင်ဖြည့်စွက်ရန်)၊
 • ပစ္စည်းခွန်ထမ်းဆောင်ထားပါက ပြေစာ မူရင်း / မိတ္တူ၊

စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်း

         စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအပေါ် ဘဏ္ဍာနှစ် တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် အောက်ပါအတိုင်း ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ် ကောက်ခံပါသည်-

မြေ၏နှစ်စဉ်တန်ဖိုး = မြေတန်ဖိုး၏ ၃%
အဆောက်အအုံ၏နှစ်စဉ်တန်ဖိုး = အဆောက်အအုံတန်ဖိုး၏ ၆%
စက်ပစ္စည်း၏နှစ်စဉ်တန်ဖိုး = စက်ပစ္စည်းတန်ဖိုး၏ ၆%
နှစ်စဉ်တန်ဖိုးစုစုပေါင်း = မြေ၏နှစ်စဉ်တန်ဖိုး+ အဆောက်အအုံ၏နှစ်စဉ်တန်ဖိုး+ စက်ပစ္စည်း၏နှစ်စဉ်တန်ဖိုး
တစ်နှစ်ကျသင့်ပစ္စည်းခွန် = နှစ်စဉ်တန်ဖိုး စုစုပေါင်း ၏ (၁၃%)

         စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများအား ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရာတွင် တွက်ချက်အသုံးပြုရမည့် မြေ၊ အဆောက်အအုံတို့၏ တစ်စတုရန်းပေ တန်ဖိုးနှုန်းထားများအား အောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ပါသည်-

မြေတစ်စတုရန်းပေတန်ဖိုး = ၁,၀၀၀ ကျပ်
အ‌ဆောက်အအုံတစ်စတုရန်းပေတန်ဖိုး = ၇၀၀ ကျပ်

ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရန်အတွက် အောက်ပါအချက်အလက်များလိုအပ်ပါသည်-

 • အခွန်ထမ်း၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊
 • ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရန်အတွက် မြေ/အကျယ်အဝန်း/အဆောက်အအုံအမျိုးအစား/အထပ်အရေအတွက်/စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့်တန်ဖိုးတို့အား ဌာန၏သတ်မှတ်ပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်ရန်၊
 • မြေနှင့်အဆောက်အအုံအား ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထား မူရင်း / မိတ္တူ၊
 • မြို့တော်စည်ပင်၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင်မိတ္တူ၊
 • ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊
 • Form VI , XXVI မိတ္တူ၊
 • မြေနှင့်အဆောက်အအုံကို ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ပါက ငှားရမ်းစာချုပ်မူရင်း /မိတ္တူ၊

သာမန်လူနေအဆောက်အအုံများအား ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်း

         သာမန်လူနေအဆောက်အအုံများ၊ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများအား မြို့နယ်အတန်းအစား၊ လမ်းအမျိုးအစား၊ အဆောက်အအုံအမျိုးအစားအလိုက် ကော်မတီကသတ်မှတ်သည့် အောက်ပါနှုန်းထားများအတိုင်း မြေတန်ဖိုး၏ ၃% နှင့်အဆောက်အအုံတန်ဖိုး၏ ၆% တို့အား လစဉ်တန်ဖိုးတွက်ချက်သတ်မှတ်ပြီး ယင်းလစဉ်တန်ဖိုး၏ ၁၃% ဖြင့် တစ်လအတွက် စည်းကြပ်၍ ပုဂ္ဂလိကပိုင်များအပေါ် (၆)လအတွက် တစ်ကြိမ်၊ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာပိုင်များ အပေါ် (၁)နှစ်အတွက် တစ်ကြိမ်ကောက်ခံပါသည်-

မြေတစ်စတုရန်းပေတန်ဖိုးနှုန်းထားများ (ကျပ်)

မြို့နယ်အတန်းအစား လမ်းမကြီး လမ်းကျယ်
ပထမတန်းစား ၁,၀၀၀ ၈၀၀
ဒုတိယတန်းစား ၆၀၀ ၄၀၀

အဆောက်အအုံ၏ တစ်စတုရန်းပေတန်ဖိုးနှုန်းထားများ (ကျပ်)

မြို့နယ်အတန်းအစား RC/Steel Structure အုတ်/နံကပ် ပျဉ်သွပ် ဝါးဓနိ
ပထမတန်းစား ၇၀၀ ၆၀၀ ၄၀၀ ၂၀၀
ဒုတိယတန်းစား ၆၀၀ ၄၀၀ ၂၀၀ ၁၀၀

         ပစ္စည်းခွန်တွက်ချက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) မြို့နယ်အတန်းအစားများ
(၁) ပထမတန်းစားမြို့နယ်များ(၂၃)မြို့နယ် - ပုဇွန်တောင်၊ ဗိုလ်တထောင်၊ ကျောက်တံတား၊ ပန်းဘဲတန်း၊ လသာ၊ လမ်းမတော်၊ ဒဂုံ၊ အလုံ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ စမ်းချောင်း၊ ကမာရွတ်၊ ဗဟန်း၊ တာမွေ၊ ရန်ကင်း၊ မရမ်းကုန်း၊ လှိုင်၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ တောင်ဥက္ကလာပ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ သာကေတ၊ အင်းစိန်၊ ဒေါပုံ၊
(၂) ဒုတိယတန်းစားမြို့နယ်များ(၉)မြို့နယ် - ရွှေပြည်သာ၊ လှိုင်သာယာ၊ မင်္ဂလာဒုံ၊ ဒဂုံ(တောင်)၊ ဒဂုံ(မြောက်)၊ ဒဂုံ(အရှေ့)၊ ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း)၊ ဒလ၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တို။
(ခ) စတုရန်းပေ (၆၂၅)ပေရှိ အဆောက်အအုံကို အနိမ့်ဆုံးထား၍ တွက်ချက်ရမည်ဖြစ်ပြီး အခွန်စည်းကြပ်ထိုက်သည့် အဆောက်အအုံတစ်ခုသည် ယင်းထက်ကျဉ်းလျှင်လည်း စတုရန်းပေ (၆၂၅)ပေအတိုင်း စည်းကြပ်ရမည်။ ယင်းထက်ပို၍ ကျယ်နေလျှင်ရှိသည့် ဧရိယာအတိုင်းတွက်ချက်စည်းကြပ်ရမည်။
(ဂ) အထပ်တိုက်နှင့်အိမ်များဖြစ်ပါက အထပ်မြင့်လာသည်နှင့်အမျှ တစ်ထပ်မြင့်တိုင်း အနီးစပ်ဆုံးအောက်ထပ် အဆောက်အအုံ တန်ဖိုးကျသင့်ငွေ၏ ၂၀%လျှော့၍ (၅)ထပ်ထိလျှော့ပေါ့သွားကာ စည်းကြပ်ရမည်။ (၅)ထပ် မှအစပြု၍ ယင်းထက်မြင့်သော အထပ်များကို (၅)ထပ်၏နှုန်းထားနှင့်အညီ စည်းကြပ်ရမည်။
(ဃ) အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများ စည်းကြပ်ရာတွင် စက်လှေကားတပ်ဆင်ထားသည့် အဆောက်အဦများ စည်းကြပ်ရာ၌ အဆောက်အဦတန်ဖိုးအား အထပ်အားလုံးကို မြေညီထပ်အတိုင်းပေါင်း၍ တွက်ချက်ရမည်။
(င) အထပ်ခွဲတိုက်များအတွက် အထပ်ခွဲ၏ ရာပြတ်တန်ဖိုးကို ယင်းအထပ်အဆောက်အအုံရာပြတ်တန်ဖိုး၏ ၅၀% သတ်မှတ်ရမည်။
(စ) အထပ်လိုက်တွင် အခန်းခွဲများရှိပါက အထပ်လိုက်ရာပြတ်တန်ဖိုးကို အခန်းအကျယ်အဝန်းအတိုင်း သတ်မှတ် တွက်ချက်ရမည်။
(ဆ) မြေတန်ဖိုးများကို ရှိသည့်အကျယ်အဝန်းအတိုင်း သတ်မှတ်စည်းကြပ်ရမည်။
(ဇ) အခန်းခွဲများအလိုက် စည်းကြပ်မှုမပြုမီ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများအတွက် (၆၂၅)စတုရန်းပေ အကျယ်ကို မြေငှားရမ်းခအဖြစ် ပထမတန်းစားမြို့နယ်အတွက် (၂,၀၀၀/-)၊ ဒုတိယတန်းစား မြို့နယ်အတွက် (၁,၀၀၀/-)ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမည်။
(ဈ) စီးပွားရေးအတွက် အသုံးပြုရန်ဆောက်လုပ်သော အဆောက်အအုံများအားလုံးအား ပစ္စည်းခွန်တွက်ချက်ရာတွင် မြို့နယ်အတန်းအစား၊ လမ်းအမျိုးအစားမခွဲဘဲ အမြင့်ဆုံးတစ်စတုရန်းပေ နှုန်းထားများနှင့်သာ တွက် ချက်စည်းကြပ်ရမည်။
မှတ်ချက်။ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းသုံး၊ ရုံး၊ အဆောက်အအုံများအား စည်းကြပ်ရာတွင် မူလအထွေ ထွေခွန် (၈%)၊ မီးခွန် (၅%) အပြင် အမှိုက်နှင့်အညစ်အကြေးခွန်အား မြို့တွင်း(Downtown) မြို့နယ်အတွက် (၈.၅%)နှင့်ကျန်မြို့နယ်များကို (၆.၅%)ဖြင့် ထည့်သွင်းစည်းကြပ်ပါသည်။

ပုဂ္ဂလိကပိုင်များအပေါ် ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရန်အတွက် အောက်ပါအချက်အလက်များလိုအပ်ပါသည်-

 • အခွန်ထမ်း၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊
 • အခွန်ထမ်း၏ အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း / မိတ္တူ၊
 • မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ အခန်းအား ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထား မူရင်း / မိတ္တူ၊
 • ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရန် သတ်မှတ်ပုံစံ (ဌာနတွင်ဖြည့်စွက်ရန်)။

အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများအပေါ် ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရန်အတွက် အောက်ပါအချက်အလက်များလိုအပ်ပါသည်-

 • မြေ၊ အဆောက်အအုံ၊ အခန်းတည်နေရာ၊ အကျယ်အဝန်း၊
 • မြေ၊ အဆောက်အအုံ၊ အခန်း၊ အမျိုးအစား၊
 • အသုံးပြုပုံ(ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ ရုံးခန်း၊ ဂိုဒေါင်စသည်ဖြင့်)၊
 • စက်ပစ္စည်းများထားရှိ/တပ်ဆင်ထားပါက စက်ပစ္စည်းတန်ဖိုးများ၊
 • ငှားရမ်းထားပါက အငှားချထားခံရသူ/ အဖွဲ့အစည်း(ပစ္စည်းခွန်ကို မည်သူကပေးဆောင်မည် စသည်)။

ပွဲရုံများအား ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်း

         ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ စီးပွားရေးဇုန်များအား ပစ္စည်းခွန်တွက်ချက်ရာတွင် မြေ(၁)စတုရန်းပေ နှုန်းထားအပေါ် ၃%၊ အဆောက်အအုံ(၁) စတုရန်းပေ နှုန်းထားအပေါ် ၆% ဖြင့် လစဉ်ရာပြတ်တန်ဖိုးတွက်ချက်ပြီး ယင်းလစဉ် ရာပြတ် တန်ဖိုး၏ အထွေထွေခွန် (၈%)၊ မီးခွန် (၅%)၊ စုစုပေါင်း (၁၃%) ဖြင့် ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ပါသည်။

         ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ စီးပွားရေးဇုန်အတွင်း ပစ္စည်းခွန်တွက်ချက်ရာတွင် အသုံးပြုရမည့် မြေနှင့်အဆောက်အအုံ တို့၏ တန်ဖိုးနှုန်းထားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) မြေ တစ်စတုရန်းပေ တန်ဖိုးနှုန်းထား- ၈၀၀ ကျပ်
(ခ) တိုက် တစ်စတုရန်းပေ တန်ဖိုးနှုန်းထား- ၇၀၀ ကျပ်
(ဂ) နံကပ် တစ်စတုရန်းပေ တန်ဖိုးနှုန်းထား- ၆၀၀ ကျပ်

ကိုယ်ပိုင်စီးပွားအဆောက်အအုံများအား ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်း

၁။      မြို့နယ်အတန်းအစားများသတ်မှတ်ခြင်း
(က)      ပထမတန်းစားမြို့နယ် (၂၁)မြို့နယ်- ကျောက်တံတား၊ ပန်းဘဲတန်း၊ လမ်းမတော်၊ လသာ၊ ဒဂုံ၊ ကမာရွတ်၊ ဗဟန်း၊ အလုံ၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ စမ်းချောင်း၊ ဗိုလ်တထောင်၊ ပုဇွန်တောင်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ သာကေတ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ တောင်ဥက္ကလာပ၊ တာမွေ၊ ရန်ကင်း၊ အင်းစိန်၊ မရမ်းကုန်း၊ လှိုင်။
(ခ) ဒုတိယတန်းစား(၇)မြို့နယ်- မြောက်ဥက္ကလာပ၊ ဒေါပုံ၊ မင်္ဂလာဒုံ၊ ရွှေပြည်သာ၊ လှိုင်သာယာ(အရှေ့)၊ ဒဂုံ(တောင်)၊ ဒဂုံ(မြောက်)။
(ဂ) တတိယတန်းစား (၅)မြို့နယ်- ဒဂုံ(အရှေ့)၊ ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း)၊ လှိုင်သာယာ(အနောက်)၊ ဒလ၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တို။
၂။ လမ်းအမျိုးအစားသတ်မှတ်ခြင်း
(က) လမ်းမကြီး။ အဓိကလမ်းမကြီးများ သို့မဟုတ် မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်နှင့်တစ်မြို့နယ် ကူးလူးသွား လာနိုင်သောလမ်းများ။
(ခ) လမ်းကျယ်။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ လမ်းကျယ်များ သို့မဟုတ် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ရပ်ကွက် တစ်ရပ်ကွက် နှင့်တစ်ရပ်ကွက် ဆက်သွယ်ဖောက်လုပ်ထားသောလမ်းများ။
(ဂ) အခြားလမ်း။ လမ်းမကြီးနှင့်လမ်းကျယ်မဟုတ်သော လမ်းများ သို့မဟုတ် လမ်းကျဉ်း၊ လမ်းသွယ်၊ တစ်ဖက်ပိတ်လမ်း စသည်များ။
၃။ လုပ်ငန်းအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
(က) ပထမအုပ်စု။ လုပ်ငန်းကြီးများ
(ခ) ဒုတိယအုပ်စု။ အလယ်အလတ်အဆင့်လုပ်ငန်းများ။
(ဂ) တတိယအုပ်စု။ အသေးစားနှင့်အငယ်စားလုပ်ငန်းများ။
(ဃ) သီးခြားအုပ်စု။ မြို့နယ်အတန်းအစားအလိုက် အမြင့်ဆုံးနှုန်းထားများဖြင့် တစ်ပြေးညီစည်းကြပ်ရမည့် လုပ်ငန်းများနှင့်ကျယ်ဝန်းသော မြေ၊ ကြီးမားသော အဆောက်အအုံများရှိ လုပ်ငန်းများ။

၄။       လမ်းမကြီးရှိ စီးပွားလုပ်ငန်းများ၏ တစ်စတုရန်းပေ တန်ဖိုးနှုန်းထားများသတ်မှတ်ခြင်း

မြို့နယ်အတန်းအစား လုပ်ငန်းအုပ်စု
မြေ အဆောက်အအုံ
လုပ်ငန်း ' ပ ' အုပ်စု ' ဒု 'အုပ်စု ' တ'အုပ်စု ' ပ 'အုပ်စု ' ဒု'အုပ်စု ' တ'အုပ်စု
ပထမတန်းစားမြို့နယ်များ ၁၅/- ၁၃/- ၁၀/- ၃၀/- ၂၆/- ၂၀/-
ဒုတိယတန်းစားမြို့နယ်များ ၁၃/- ၁၁/- ၈/- ၂၆/- ၂၂/- ၁၆/-
တတိယတန်းစားမြို့နယ်များ ၁၁/- ၉/- ၆/- ၂၂/- ၁၈/- ၁၂/-

၅။       ပစ္စည်းခွန်တွက်ချက်နည်းစနစ်

(က) မြေအကျယ် (စ/ပေ)x နှုန်းထား = မြေတန်ဖိုး MRV
(ခ) အအုံအကျယ် (စ/ပေ)x နှုန်းထား = အအုံတန်ဖိုး MRV
(ဂ) စုစုပေါင်း MRV = မြေတန်ဖိုး + အအုံတန်ဖိုး
(ဃ) သင့်တင့်သည့်ရာပြတ်တန်ဖိုး = MRV ၏ ရာပြည့်ကိန်း
(င) တစ်လကျသင့်အခွန်ငွေ= ရာပြတ်တန်ဖိုး x ၁၃% (ထွေ+မီး)

မှတ်ချက်။

(၁) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က သတ်မှတ်သော ဘဏ္ဍာနှစ်၏ကာလအတိုင်း ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် တွက်ချက်စည်းကြပ်ရမည်။
(၂) လမ်းကျယ်ဖြစ်ပါကလမ်းမကြီးရှိ လုပ်ငန်းများ၏ နှုန်းထားများအတိုင်း MRVတွက်ချက်ရယူပြီးနောက် ယင်း MRV တန်ဖိုးအပေါ် ၂၀% လျှော့ပေါ့ရမည်။
(၃) အခြားလမ်းဖြစ်ပါကလမ်းမကြီးရှိ လုပ်ငန်းများ၏ နှုန်းထားများအတိုင်း MRVတွက်ချက်ရယူပြီးနောက် ယင်း MRV တန်ဖိုးအပေါ် ၄၀% လျှော့ပေါ့ရမည်။

ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရန်အတွက် အောက်ပါအချက်အလက်များ လိုအပ်ပါသည်-

 • မြို့တော်စည်ပင်မှ ထုတ်ပေးထားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင် မူရင်း / မိတ္တူ၊(အခွန်သစ်ဖြစ်မှသာ)
 • မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ အခန်းအား ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထား မူရင်း/ မိတ္တူ၊
 • အခွန်ထမ်း၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် မူရင်း / မိတ္တူ၊
 • အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း / မိတ္တူ၊
 • ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရန် သတ်မှတ်ပုံစံတွင်ဖြည့်စွက်ရန်၊

မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်အား ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ခြင်း

         မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်အား ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံရာတွင် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်က မြို့တော် နယ်နိမိတ်အတွင်း နှစ်စဉ်ရရှိသော အရပ်ရပ်အခွန်ဝင်ငွေစုစုပေါင်း၏ ၅%နှင့် ညီမျှသောငွေကို ပစ္စည်းခွန်အဖြစ် စည်းကြပ်ကောက်ခံပါသည်။

နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်း

         နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရာတွင် နေထိုင်အသုံးပြုပုံ၊ လုပ်ငန်းအလိုက် မြန်မာကျပ်ငွေ တွက်ချက် နည်းအတိုင်း တွက်ချက်စည်းကြပ်ပြီး ရရှိလာသည့် နိုင်ငံခြားငွေ (အခွန်ငွေ)ကို အခွန်ထမ်းမှ လာရောက်ပေးဆောင် သည့်နေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်လိမီတက်မှ ထုတ်ပြန်သည့် နှုန်းရှင်ငွေလဲလှယ်နှုန်း တစ်ဒေါ်လာလျှင် မြန်မာကျပ်ငွေ ဝယ်ဈေးဖြင့်သင့်၍ ပစ္စည်းခွန်ကောက်ခံပါသည်။

Back to Top

 • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
  ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
 • ဘာသာစကား
 • © Copyright 2024.
  All Rights Reserved by YCDC