ပန်းဥယျာဉ်နှင့်အားကစားကွင်းများဌာန

ပန်းဥယျာဉ်နှင့်အားကစားကွင်းများဌာနမှ ပန်းခြံများ၊ ကစားကွင်းများနှင့်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍(၁-၄-၂၀၂၃)ရက်နေ့မှစ၍ပြောင်းလဲကောက်ခံမည့် အခနှုန်းထားများ
စဉ်
ဝင်ငွေအမျိုးအစား
အရေအတွက်
ကောက်ခံမည့်နှုန်း(ကျပ်)
မှတ်ချက်
(က)
အပင်များခုတ်လှဲရှင်းလင်းခ
(၁) လုံးပတ်(၂')နှင့်အထက် ၊ အမြင့် (၂၀')အထက် (အမှိုက်သယ်စွန့်ခမပါ)
၁ပင်
၄၄၀၀၀
(၂) လုံးပတ်(၂')နှင့်အောက် အမြင့် (၂၀') အောက် (အမှိုက်သယ်စွန့်ခမပါ)
၁ပင်
၃၆၀၀၀
(၃) လုံးပတ်(၁')နှင့်အထက်၊ အမြင့် (၂၀')အောက် (အမှိုက်သယ်စွန့်ခမပါ)
၁ပင်
၂၀၀၀၀
(၄) အပင်၏အမြစ်တူးခ လုံးပတ်(၂')နှင့်အထက် (ရွှေ့ပြောင်းခမပါ)
၁ပင်
၅၀၀၀၀
(၅) အပင်၏အမြစ်တူးခ လုံးပတ်(၂')နှင့်အောက် (ရွှေ့ပြောင်းခမပါ)
၁-ပင်
၃၀၀၀၀
(၆) အပင်များဖြတ်တိခြင်း၊ ပုံသွင်းခြင်း လုံးပတ်(၂')နှင့်အထက်၊ အမြင့်(၂၀') အထက်(အမှိုက်စွန့်ပစ်ခမပါ)
၁-ပင်
၂၅၀၀၀
(၇) အပင်များဖြတ်တိခြင်း၊ ပုံသွင်းခြင်း လုံးပတ်(၂')နှင့်အောက်၊ အမြင့်(၂၀') အောက်(အမှိုက်စွန့်ပစ်ခမပါ)
၁-ပင်
၁၀၀၀၀
(ခ)
ပန်းပင်၊ပန်းအိုး၊ပျိုးပင်များရောင်းခ
(၁) အရိပ်ရပင်၊ အလှပင်(ပျိုးပင်)(၅"x ၆")အိတ်
၁အိတ်
၅၀၀
(၂) ပျိုးအိတ်အလတ်(အရွတ်လှ)(၂' မှ ၄') (၈"×၁၀")
၁အိတ်
၈၀၀
(၃) ပျိုးအိတ်အလတ်(အရိပ်ရပင်)၊(၄' မှ ၅')အရွယ်
၁အိတ်
၄၀၀၀
(၄) ပျိုးအိတ်ကြီး ( အရိပ်ရပင်)( ၆' မှ ၁၀' )အရွယ်
၁အိတ်
၅၀၀၀
(၅) ပျိုးအိတ်ကြီး(အရိပ်ရပင်) ၁၀' နှင့်အထက်
၁-အိတ်
၁၅၀၀၀
(၆) ပန်းပင်/နှစ်ရှည်ပင်(၈" × ၁၀") ပျိုးအိတ်
၁-အိတ်
၈၀၀
(၇) ပျိုးအိတ်ကြီး(ဘိလပ်မြေအိတ်)
၁-အိတ်
၁၅၀၀
(၈) ပန်းပင်(ရာသီပန်း) (၅"×၆") ပျိုးအိတ်
၁-အိတ်
၃၀၀
(ဂ)
လူဝင်ခ/ယာဉ်ဝင်ခ အာဇာနည်ဗိမာန်
(၁) လူကြီး
၁-ဦး
၂၀၀
(၂) ကလေး
၁-ဦး
၁၀၀
(၃) နိုင်ငံခြားသား
၁-ဦး
၃၀၀၀
လူဝင်ခ(နက္ခတ်တာရာ)
(၁) လူကြီး
၁-ဦး
၂၀၀
(၂) ကလေး
၁-ဦး
၁၀၀
(၃) နိုင်ငံခြားသား
၁-ဦး
၃၀၀၀
(ဃ)
ရုပ်ရှင်/ဗွီဒီယိုရိုက်ခ
ပန်းခြံတစ်ခြံ/အားကစားကွင်း (စီးပွားရေးလုပ်ငန်း)(ဌာနမှခွင့်ပြုထားသောနေရာနှင့်အချိန်အတိုင်းသာ)
၁-ရက်
၅၀၀၀၀
ပန်းခြံတစ်ခြံ/အားကစားကွင်းတွင် (စီးပွားရေးမဟုတ်)(ဌာနမှခွင့်ပြုထားသောနေရာနှင့်အချိန်အတိုင်းသာ)
၁-ရက်
၂၀၀၀၀
(င)
ယာဉ်/ယန္တရားငှားရမ်းခ
(၁) မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ဒဂုံ၊အလုံ၊ဗဟန်း၊ကြည့်မြင်တိုင်၊ဆိပ်ကမ်း၊ရန်ကင်း၊လသာ၊ ပုဇွန်တောင်၊ဗိုလ်တထောင်၊ ပန်းဘဲတန်း၊ ကျောက်တံတား၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်များ
(က) ဂါလံ ( ၁၈၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၃၂၂၀၀
(ခ) ဂါလံ (၂၄၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၃၄၆၀၀
(ဂ) ဂါလံ(၁၆၀၀) CNG
၁-စီး
၉၄၀၀
(ဃ) ဂါလံ(၁၆၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၃၁၄၀၀
(င) ဂါလံ(၁၀၀၀) CNG
၁-စီး
၇၀၀၀
(စ) ဂါလံ(၁၀၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၂၉၀၀၀
(၂) ရွှေပြည်သာ၊လှိုင်သာယာ၊မင်္ဂလာဒုံ၊ဒဂုံဆိပ်ကမ်း
(က) ဂါလံ ( ၁၈၀၀ ) ဒီဇယ်
၁-စီး
၅၇၂၀၀
(ခ) ဂါလံ (၂၄၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၅၉၆၀၀
(ဂ) ဂါလံ(၁၆၀၀) CNG
၁-စီး
၁၁၉၀၀
(ဃ) ဂါလံ(၁၆၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၅၆၄၀၀
(င) ဂါလံ(၁၀၀၀) CNG
၁-စီး
၉၅၀၀
(စ) ဂါလံ(၁၀၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၅၄၀၀၀
(၃) ဒေါပုံ၊သာကေတ၊တာမွေ၊သင်္ဃန်းကျွန်း၊ကမာရွတ်၊ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)၊ အင်းစိန်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)၊တောင်ဥက္ကလာပ၊မရမ်းကုန်း၊လှိုင်၊မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်များ
(က) ဂါလံ ( ၁၈၀၀ ) ဒီဇယ်
၁-စီး
၄၄၇၀၀
(ခ) ဂါလံ (၂၄၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၄၇၁၀၀
(ဂ) ဂါလံ(၁၆၀၀) CNG
၁-စီး
၁၀၄၀၀
(ဃ) ဂါလံ(၁၆၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၄၃၉၀၀
(င) ဂါလံ(၁၀၀၀) CNG
၁-စီး
၈၀၀၀
(စ)ဂါလံ(၁၀၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၄၁၅၀၀
(စ)
အထွေထွေဝင်ငွေ(ငှားရမ်းခ)
(၁) ဘောလုံးကွင်းအသုံးပြုခ(ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ)(စီးပွားရေးလုပ်ငန်း)
၁-ရက်
၅၀၀၀၀
(၂) ဘောလုံးကွင်းအသုံးပြုခ(ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ)(စီးပွားရေးမဟုတ်)
၁-ရက်
၂၀၀၀၀
(၃) ပန်းခြံမြေနေရာအသုံးပြုခ(စီးပွားရေး)
၁-ရက်
၅၀၀၀၀
(၄) ပန်းခြံမြေနေရာအသုံးပြုခ (စီးပွားရေးမဟုတ်)
၁-ရက်
၂၀၀၀၀
(၅) ဆိုင်ခန်းအမည်ပြောင်းခ
ဆိုင်လစာတစ်လစာ၏(၃)ဆ
(၆) အပင်ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးခ (လုံးပတ် ၂ ပေအောက်၊ အမြင့်၂၀ပေအောက်)(အပင်ရွှေ့ပြောင်းသယ်ယူခြင်းမပါ)
၁-ပင်
၃၀၀၀၀
(၇) ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မည်သည့်အပင်မဆို ခုတ်လှဲခြင်း(အပင်ရှင်းလင်းခအပြင်)
၁ ပင်
အစားထိုးအပင်(၅)ပင်
(၈) ခွင့်ပြုချက်မဲ့ မည်သည့်အပင်မဆို ခုတ်လှဲခြင်း(အပင်ရှင်းလင်းခအပြင်)
၁ ပင်
အစားထိုးအပင်(၁၀)ပင်
(၉) ခြံခုတ်ရှင်းလင်းခ( ၁ ဧက )(အမှိုက်သယ်ခမပါ)
၁ ကျင်း
၁၀၀၀၀၀
(၁၀) မြတ်အပြောင်ရှင်းလင်းခ(၁ ဧက)(အမှိုက်သယ်ခမပါ)
၁ ကျင်း
၁၅၀၀၀၀
(ဆ)
အထွေထွေဝင်ငွေ(ခွင့်ပြုချက်မဲ့သစ်ပင်ခုတ်ခြင်းအတွက်ဒဏ်ကြေး)
(၁) အမြင့် ၂ ပေနှင့် ၄ပေကြား(လုံးပတ် ၃ လက်မအောက်)
၁ပင်
၁၅၀၀၀
(၂) အမြင့် ၄ ပေနှင့် ၅ပေကြား (လုံးပတ် ၃ လက်မမှ ၅လက်မကြား)
၁ပင်
၂၀၀၀၀
(၃) အမြင့် ၆ပေနှင့် ၁၀ပေကြား (လုံးပတ် ၅ လက်မ မှ ၈လက်မကြား)
၁ ပင်
၂၇၅၀၀
(၄) အမြင့် ၁၀ ပေနှင့်အထက် (လုံးပတ် ၈ လက်မ အထက်)
၁ပင်
၁၀၀၀၀၀
(၅) အရိပ်ရပင်၊ ပန်းအလှပင်များနှင့် လမ်းလယ်ကျွန်း၊ အဝိုင်း၊
တြိဂံ၊ ပန်းအိုး၊ ကတ္တုံး၊ ပန်းခုံးများပျက်စီးလျှင်
၁ ပင်
၁၀၀၀၀၀
အမှန်ပြုပြင်ကုန်ကျစရိတ် + ဒဏ်ကြေး(၄)ဆ
(၆) မြက်ခင်းပျက်စီးလျှင် (၁၀ ပေ x ၁၀ ပေ)
၁ကျင်း
၁၀၀၀၀
ဆိုင်းဘုတ်ခွန်များ(စီမံရေးရာဌာနမှ ကောက်ခံနေသည့် နှုန်းထားများ)
(က) စည်ပင်မြေကျူး (ဆိုင်းဘုတ်ခွန်နှုန်းထား+ စည်ပင်မြေငှားရမ်းခ နှုန်းထားဖြင့် ခွင့်ပြုရန်)
၁ စ/ပေ
၃၀၀၀
(ခ) စည်ပင်မြေစိုက်ဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၁၀၀၀၀ (၅၀ စ/ပေအထက်)
(ဂ) စည်ပင်မြေစိုက်ဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၅၀၀၀ (၅၀ စ/ပေအောက်)
(ဃ) LED ဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၂၅၀၀၀ (၂၀ စ/ပေအထက်)
(င) LED ဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၁၀၀၀၀ (၂၀ စ/ပေအောက်)
(စ) ခြံစည်းရိုးနံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၁၀၀၀၀ (၃၀၀ စ/ပေအထက်)
(ဆ) ခြံစည်းရိုးနံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၅၀၀၀ (၃၀၀ စ/ပေအောက်)
(ဇ) နံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၁၀၀၀၀ (၃၀၀ စ/ပေအထက်)
(စျ) နံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၅၀၀၀ (၃၀၀ စ/ပေအောက်)
(ည) နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၂၃၀၀၀ (၁၅ စ/ပေအထက်)
(ဋ) နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဆောင်ရွက် သောလုပ်ငန်းဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၁၉၀၀၀ (၁၅ စ/ပေအောက်)
(ဌ) ပန်းခြံ/အားကစားကွင်းမြေနေရာအတွင်း ယာယီဆိုင်းဘုတ်(ပန်းခြံ/အားကစားကွင်း များအတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အခမ်းအနားများသာ)အခြားကြော်ငြာများတပ်ဆင့်ငှားရမ်းခြင်းခွင့်မပြု။
၁ စ/ပေ
၂၃.၈၀
အရိပ်ရအပင်ကြီးတစ်ဧကစိုက်ပျိုးကုန်ကျစရိတ်(ယန္တရားဖြင့်)
(၁) မြေထိုးစက်ငှားရမ်းခ ၁ ဧကလျှင် ၄ နာရီ
(၂) စက်သုံးဆီ ၂၅ ဂါလန် x ကျပ် ၁၂၅၀၀၀/-
(၃) သစ်ပင်တန်ဖိုး (၅၄၀)ပင်xကျပ်၅၀၀၀/-ကျပ်
(၄) စိုက်ကျင်းတူးခ(၅၄၀)ကျင်း x ကျပ် ၂၀၀/-
စုစုပေါင်း
၁ ဧက
၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၃၁၂,၅၀၀ ကျပ်
၂၇,၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၁၀၈,၀၀၀ ကျပ်
၃,၂၂၀,၅၀၀ ကျပ်
အရိပ်ရအပင်လတ်တစ်ဧကစိုက်ပျိုးကုန်ကျစရိတ်(ယန္တရားဖြင့်)
(၁) မြေထိုးစက်ငှားရမ်းခ ၁ ဧကလျှင် ၄ နာရီ
(၂) စက်သုံးဆီ ၂၅ ဂါလန် x ကျပ် ၁၂၅၀၀၀/-
(၃) သစ်ပင်တန်ဖိုး (၅၄၀)ပင် x ကျပ် ၈၀၀/-ကျပ်
(၄) စိုက်ကျင်းတူးခ(၅၄၀)ကျင်း x ကျပ် ၂၀၀/-
စုစုပေါင်း
၁ ဧက
၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၃၁၂,၅၀၀ ကျပ်
၄၃၂,၀၀၀ ကျပ်
၁၀၈,၀၀၀ ကျပ်
၉၅၂,၅၀၀ ကျပ်
အရိပ်ရအပင်ကြီးတစ်ဧကစိုက်ပျိုးကုန်ကျစရိတ်(လုပ်သားဖြင့်)
(၁) ချုံရှင်းခ ၁ ဧက(လုပ်သားဖြင့်)
(၂) သစ်ပင်တန်ဖိုး (၅၄၀)ပင် x ကျပ် ၅၀၀၀/-ကျပ်
(၃) စိုက်ကျင်းတူးခ(၅၄၀)ကျင်း x ကျပ် ၂၀၀/-
စုစုပေါင်း
၁ ဧက
၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၂,၇၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၁၀၈,၀၀၀ ကျပ်
၂,၉၀၈,၀၀၀ ကျပ်
အရိပ်ရအပင်လတ်တစ်ဧကစိုက်ပျိုးကုန်ကျစရိတ်(လုပ်သားဖြင့်)
(၁) ချုံရှင်းခ ၁ ဧက(လုပ်သားဖြင့်)
(၂) သစ်ပင်တန်ဖိုး (၅၄၀)ပင် x ကျပ် ၈၀၀/-ကျပ်
(၃) စိုက်ကျင်းတူးခ(၅၄၀)ကျင်း x ကျပ် ၂၀၀/-
စုစုပေါင်း
၁ ဧက
၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၄၃၂,၀၀၀ ကျပ်
၁၀၈,၀၀၀ ကျပ်
၆၄၀,၀၀၀ ကျပ်
ဒဏ်ကြေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာရေးဥပဒေ (၂၀၁၈)ခုနှစ် ပြဌာန်းချက်အတိုင်း ကောက်ခံသွားရန်။

Back to Top

  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC