ပန်းဥယျာဉ်နှင့်အားကစားကွင်းများဌာန

မြေယာရှုခင်းနှင့်အားကစားကွင်းများလုပ်ငန်းမှပန်းခြံများ၊ ကစားကွင်းများနှင့်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍(၁-၄-၂၀၁၈)ရက်နေ့မှစ၍ပြောင်းလဲကောက်ခံမည့် အခနှုန်းထားများ
စဉ်
ဝင်ငွေအမျိုးအစား
လျှင်
ကောက်ခံမည့်နှုန်း(ကျပ်)
မှတ်ချက်
(က)
အပင်များခုတ်လှဲရှင်းလင်းခ
(၁) အပင်ကြီးအမြင့်(၂၀')အထက်
၁ပင်
၂၀၀၀၀
(၂) အပင်ကြီးအမြင့်(၂၀')အောက်
၁ပင်
၁၅၀၀၀
(၃) အပင်သေးအမြင့်(၂၀')အောက်
၁ပင်
၁၀၀၀၀
(၄) အမြစ်တူးခ ( မည်သည့်အပင်မဆို)
၁ပင်
၃၀၀၀၀
(၅) အပင်များပုံသွင်းခြင်း(မည်သည့်အပင်မဆို)
၁-ပင်
၁၀၀၀၀
(ခ)
ပန်းပင်၊ပန်းအိုး၊ပျိုးပင်များရောင်းခ
(၁)  အရိပ်ရပင်၊ အလှပင်(ပျိုးပင်)(၅"x ၆")အိတ်
၁အိတ်
၅၀၀
(၂)  ပျိုးအိတ်အလတ်(အရွတ်လှ)(၂'မှ၄') (၈"×၁၀")
၁အိတ်
၈၀၀
(၃)  ပျိုးအိတ်အလတ်(အရိပ်ရပင်)၊(၄' မှ ၅')အရွယ်
၁အိတ်
၄၀၀၀
(၄)  ပျိုးအိတ်ကြီး ( အရိပ်ရပင်)( ၆' မှ ၁၀' )အရွယ်
၁အိတ်
၅၀၀၀
(၅)  ပျိုးအိတ်ကြီး(အရိပ်ရပင်)၁၀' နှင့်အထက်
၁-အိတ်
၁၅၀၀၀
(၆)  ပန်းပင်/နှစ်ရှည်ပင်(၈"×၁၀") ပျိုးအိတ်
၁-အိတ်
၈၀၀
(၇)  ပျိုးအိတ်ကြီး(ဘိလပ်မြေအိတ်)
၁-အိတ်
၁၅၀၀
(၈)  ပန်းပင်(ရာသီပန်း) (၅"×၆") ပျိုးအိတ်
၁-အိတ်
၃၀၀
 
(ဂ)
လူဝင်ခ/ယာဉ်ဝင်ခ အာဇာနည်ဗိမာန်
(၁) လူကြီး
၁-ဦး
၂၀၀
(၂) ကလေး
၁-ဦး
၁၀၀
(၃) နိုင်ငံခြားသား
၁-ဦး
၃၀၀၀
လူဝင်ခ(နက္ခတ်တာရာ)
(၁) လူကြီး
၁-ဦး
၂၀၀
(၂) ကလေး
၁-ဦး
၁၀၀
(၃) နိုင်ငံခြားသား
၁-ဦး
၂၀၀၀
(ဃ)
ရုပ်ရှင်/ဗွီဒီယိုရိုက်ခ
ပန်းခြံတစ်ခြံ/အားကစားကွင်း (စီးပွားရေးလုပ်ငန်း)
၁-ရက်
၅၀၀၀၀
ပန်းခြံတစ်ခြံ/အားကစားကွင်းတွင် (စီးပွားရေးမဟုတ်)
၁-ရက်
၂၀၀၀၀
 
(င)
ယာဉ်/ယန္တရားငှားရမ်းခ
(၁) မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ဒဂုံ၊အလုံ၊ဗဟန်း၊ကြည့်မြင်တိုင်၊ဆိပ်ကမ်း၊ရန်ကင်း၊လသာ၊ ပုဇွန်တောင်၊ဗိုလ်တထောင်၊ ပန်းဘဲတန်း၊ ကျောက်တံတား၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်များ
(က) ဂါလန် ( ၁၈၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၂၇၂၀၀
(ခ) ဂါလန် (၂၄၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၂၉၆၀၀
(ဂ) ဂါလန်(၁၆၀၀) CNG
၁-စီး
၉၄၀၀
(ဃ) ဂါလန်(၁၆၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၂၆၄၀၀
(င) ဂါလန်(၁၀၀၀) CNG
၁-စီး
၇၀၀၀
(စ) ဂါလန်(၁၀၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၂၄၀၀၀
(၂) ရွှေပြည်သာ၊လှိုင်သာယာ၊မင်္ဂလာဒုံ၊ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်များ
(က) ဂါလန် ( ၁၈၀၀ ) ဒီဇယ်
၁-စီး
၄၇၂၀၀
(ခ) ဂါလန် (၂၄၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၄၉၆၀၀
(ဂ) ဂါလန် (၁၆၀၀) CNG
၁-စီး
၁၁၉၀၀
(ဃ) ဂါလန် (၁၆၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၄၆၄၀၀
(င) ဂါလံ(၁၀၀၀) CNG
၁-စီး
၉၅၀၀
(စ) ဂါလံ(၁၀၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၄၄၀၀၀
 
(၃) ဒေါပုံ၊သာကေတ၊တာမွေ၊သင်္ဃန်းကျွန်း၊ကမာရွတ်၊ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)၊ အင်းစိန်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)၊တောင်ဥက္ကလာပ၊မရမ်းကုန်း၊လှိုင်၊မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်များ
(က) ဂါလန် ( ၁၈၀၀ ) ဒီဇယ်
၁-စီး
၃၇၂၀၀
(ခ) ဂါလန် (၂၄၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၃၉၆၀၀
(ဂ) ဂါလန် (၁၆၀၀) CNG
၁-စီး
၁၀၄၀၀
(ဃ) ဂါလန် (၁၆၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၃၆၄၀၀
(င) ဂါလန် (၁၀၀၀) CNG
၁-စီး
၈၀၀၀
(စ)ဂါလန် (၁၀၀၀) ဒီဇယ်
၁-စီး
၃၄၀၀၀
 
(စ)
အထွေထွေဝင်ငွေ(ငှားရမ်းခ)
(၁) ဘောလုံးကွင်းအသုံးပြုခ(ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ)(စီးပွားရေး)
၁-ရက်
၅၀၀၀၀
(၂) ဘောလုံးကွင်းအသုံးပြုခ(ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ)
၁-ရက်
၂၀၀၀၀
(၃) ပန်းခြံမြေနေရာအသုံးပြုခ(စီးပွားရေး)
၁-ရက်
၅၀၀၀၀
(၄) ပန်းခြံမြေနေရာအသုံးပြုခ (စီးပွားရေးမဟုတ်)
၁-ရက်
၂၀၀၀၀
(၅) ဆိုင်ခန်းအမည်ပြောင်းခ
ဆိုင်လစာတစ်လစာ၏(၃)ဆ -
(၆) အပင်ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးခ
၁-ပင်
၃၀၀၀၀
(၇) ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မည်သည့်အပင်မဆို ခုတ်လှဲခြင်း(အပင်ရှင်းလင်းခအပြင်)
၁ ပင်
အစားထိုးအပင်(၅)ပင်
(၈) ခြံခုတ်ရှင်းလင်းခ(၄၃၅၆၀စ/ပေ)
၁ ဧက
၁၀၀၀၀၀
(၉) မြတ်အပြောင်ရှင်းလင်းခ(၄၃၅၆၀စ/ပေ)
၁ ဧက
၁၅၀၀၀၀
ဆိုင်းဘုတ်ခွန်များ(စီမံရေးရာဌာနမှ ကောက်ခံနေသည့် နှုန်းထားများ)
(က) စည်ပင်မြေကျူး (ဆိုင်းဘုတ်ခွန်နှုန်းထား+ စည်ပင်မြေငှားရမ်းခ နှုန်းထားဖြင့် ခွင့်ပြုရန်)
၁ စ/ပေ
၃၀၀၀
(ခ) စည်ပင်မြေစိုက်ဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၁၀၀၀၀ (၅၀ စ/ပေအထက်)
(ဂ) စည်ပင်မြေစိုက်ဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၅၀၀၀ (၅၀ စ/ပေအောက်)
(ဃ) LED ဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၂၅၀၀၀ (၂၀ စ/ပေအထက်)
(င) LED ဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၁၀၀၀၀ (၂၀ စ/ပေအောက်)
(စ) ခြံစည်းရိုးနံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၁၀၀၀၀ (၃၀၀ စ/ပေအထက်)
(ဆ) ခြံစည်းရိုးနံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၅၀၀၀ (၃၀၀ စ/ပေအောက်)
(ဇ) နံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၁၀၀၀၀ (၃၀၀ စ/ပေအထက်)
(စျ) နံရံကပ်ဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၅၀၀၀ (၃၀၀ စ/ပေအောက်)
(ည) နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၂၃၀၀၀ (၁၅ စ/ပေအထက်)
(ဋ) နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဆောင်ရွက် သောလုပ်ငန်းဆိုင်းဘုတ်
၁ စ/ပေ
၁၉၀၀၀ (၁၅ စ/ပေအောက်)
(ဌ) ပန်းခြံ/အားကစားကွင်းမြေနေရာအတွင်း ယာယီဆိုင်းဘုတ်(ပန်းခြံ/အားကစားကွင်း များအတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အခမ်း အနားများသာ)အခြားကြော်ငြာများတပ် ဆင့်ငှားရမ်းခြင်းခွင့်မပြု။
၁ စ/ပေ
၂၃.၈၀

Back to Top