စီမံရေးရာဌာန

စီမံရေးရာဌာန(လုပ်ငန်းလိုင်စင်) ပင်မစာမျက်နှာ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စီမံရေးရာဌာနအနေဖြင့် ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လိုင်စင်(၆)မျိုးနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်(၁)မျိုးရှိပြီး ၎င်းတို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် −

(က) အစားအသောက်လိုင်စင်

( ခ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်

( ဂ) တည်းခိုခန်းလိုင်စင်

(ဃ) ဘော်ဒါဆောင်လိုင်စင်

( င) ကိုယ်ပိုင်စျေးလိုင်စင်

( စ) ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်

(ဆ) ယာယီဇာတ်ရုံခွင့်ပြုမိန့်

အစားအသောက်လိုင်စင်(အသစ်)လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။ အစားအသောက်ရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်လိုပါက (စားသောက်ဆိုင်လိုင်စင် လျှောက်ထားလိုပါက) “ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်စွာ ထုတ်လုပ်ချက်ပြုတ်သော အစားအသောက်များကို ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကိုယ်တိုင်ရေးခံဝန်ချက်”နှင့်အတူ www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

(က) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ဗီဇာ/ ပတ်စ်ပို့မိတ္တူနှင့်ကုမ္ပဏီ အထောက်အထား၊

( ခ) အနီးစပ်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အနည်းဆုံး(၁၀)ဦး ထောက်ခံချက်(မြေပြင်အခြေအနေအရ လိုအပ်ပါက (၁၀)ဦးအထက် ပိုမိုရယူရမည်)

( ဂ) အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား၊

(ဃ) သက်ဆိုင်ရာမီးသတ်ဌာန၏ခွင့်ပြုချက်/ထောက်ခံချက်။

၂။ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

(က) အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက အောက်ပါအချက်များကို ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရန်အတွက် စစ်ဆေးမည့်ရက်/အချိန် အား အကြောင်းကြားမည်-

(၁) ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်ကွက်မှု ရှိ/မရှိ၊

(၂) အခြားမြေ/ဥပစာကို ကျူးကျော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

(၃) ပါဝင်ရမည့် အထောက်အထားပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ။

( ခ) ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးနောက် လိုအပ်ချက်မှာကြားခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်မရှိပါက စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်နှင့်အတူ စည်းကြပ်သင့်သည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား အဆိုပြုဖော်ပြ၍ ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

( ဂ) ခရိုင်ရုံးက လိုင်စင်နှုန်းထားပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထား၊ ခွင့်ပြုလိုင်စင် ကတ်ပြားပြန်လည်ရရှိပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း” အသိပေး ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဃ) မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

အစားအသောက်လိုင်စင်(သက်တမ်းတိုး)လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။ အစားအသောက်လိုင်စင်(သက်တမ်းတိုး) ဆောင်ရွက်လိုပါက(စားသောက်ဆိုင်လိုင်စင် လျှောက်ထား လိုပါက) “ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်စွာ ထုတ်လုပ်ချက်ပြုတ်သော အစားအသောက်များကို ရောင်းချမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ကိုယ်တိုင်ရေးခံဝန်ချက်”နှင့်အတူ www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

(က) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ဗီဇာ/ ပတ်စ်ပို့မိတ္တူနှင့်ကုမ္ပဏီ အထောက်အထား၊

( ခ) လိုအပ်ပါက အနီးစပ်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အနည်းဆုံး(၁၀)ဉီး ထောက်ခံချက်(မြေပြင်အခြေအနေအရ လိုအပ်ပါက (၁၀)ဦးအထက် ပိုမိုရယူရမည်)

( ဂ) အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား။

၂။ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

(က) အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက အောက်ပါအချက်များကို ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရန်အတွက် စစ်ဆေးမည့်ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်-

(၁) ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်ကွက်မှု ရှိ/မရှိ၊

(၂) အခြားမြေ/ဉပစာကို ကျူးကျော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

(၃) ပါဝင်ရမည့် အထောက်အထားပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ။

( ခ) ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးနောက် လိုအပ်ချက်မှာကြားခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်မရှိပါက လိုင်စင်ကြေးငွေပေးသွင်းရန် (ကျသင့်လိုင်စင်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ်တို့တွင်)လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

( ဂ) လိုင်စင်နှုန်းထားပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထားရရှိပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်း” အသိပေး ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဃ) မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၃။ မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-

(က) ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိနေပြီး ယင်းကန့်ကွက်ချက်ကို စိစစ်ရာ မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း၊

( ခ) အထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း၊

( ဂ) လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာမှုမရှိခြင်း။

၄။ ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှု၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် မြို့နယ်/ခရိုင် အဆင့်ဆင့်မှ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူပါသည်။ လိုအပ်ပါက ဌာနက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။ ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့် အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက အကြောင်းကြားစာ လက်ခံ ရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၇။ ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၈။ လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၉။ ဘဏ္ဍာနှစ်(၁)နှစ်အတွက် ပေးသွင်းရမည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည့် တိုင်းဒေသကြီး အခွန်အကောက်ဉပဒေအရ စည်းကြပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပူးတွဲပါ လိုင်စင်နှုန်းထားများသည် ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၀။ Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

အစားအသောက်လိုင်စင်ရရှိပါက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ

၁၁။ (က) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းတည်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အများပြည်သူအား လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနှောင့်အယှက် တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ပေါ်စေရ။ လုပ်ငန်းကို ခွင့်ပြုသည့် ဥပစာအတွင်း၌သာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

( ခ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်အရှင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင် စေရ။

( ဂ) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးက ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက် များ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။

(ဃ) ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံး ဝင်သည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ယင်းဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်/ ခွင့်ပြုချက်ကို လက်ဝယ်ရယူထားရမည်။

( င) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ကော်မတီက ညွှန်ကြားသည့် သောက်/သုံးရေထားရှိမှု အစီအမံများ၊ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အစီအမံများ၊ အညစ်အကြေး စွန့်ပစ်မှုနှင့်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရေး အစီအမံများ၊ မြို့တော်သာယာလှပရေးနှင့် လုံခြုံရေး အတွက် အစီအမံများ၊ အလုပ်သမား/ လာရောက်ရောင်းဝယ်သူ များအတွက် ကျန်းမာမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများ၊ ယာဉ်/လူသွားလမ်းပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရေး အစီအမံများ၊ မီးဘေးကြိုတင် ကာကွယ်ရေးအစီအမံများကို ထားရှိ၍ တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

( စ) ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသော ထုတ်လုပ်သော၊ သိုလှောင်သော၊ တည်းခင်းဖြန့်ဖြူးသော၊ ပစ္စည်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများက သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန် စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ရမည့်အပြင် ကိုင်တွယ်အသုံးပြု စားသုံးသူများ အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ရမည့် သို့မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ရမည်။

(ဆ) လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းကို လိုအပ်သည့်အခါ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးခြင်းကို လက်ခံရမည်။ ယင်းအပြင် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံကိုယ်တိုင်က လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို ရှင်းပြရမည်။

( ဇ) လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းအား လိုအပ်ချက်အရ ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်ကြားပါက သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

( ဈ) လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့် အကြောင်းကြားသွားရမည်။

(ည) အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာ ရန်ပျက်ကွက်ပါကဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ် ဖြင့်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှု ပြစ်ဒဏ်ကို ခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံယူစဉ် ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၂။ လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

(က) ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

( ခ ) လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

( ဂ ) လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊

အထွေထွေ

၁၃။ လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ (ဥပမာ - KTV နှင့်တွဲဖက်၍ အစားအသောက်ကို အမြည်းသဘောမျိုးရောင်းချသည့်ဆိုင်များ၊ ယစ်မျိုးလိုင်စင်ဖြင့် အရက်၊ ဘီယာတစ်မျိုးမျိုးကို အဓိကရောင်းချပြီး အစားအသောက်ကို အမြည်းသဘောမျိုးရောင်းချသည့်ဆိုင်များ )

အစားအသောက်လိုင်စင်အုပ်စုအောက်တွင် ခွင့်ပြုလျှက်ရှိသောလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ

စဉ်

လုပ်ငန်းအုပ်စုအမျိုးအစား အမည်

1

ကြေးအိုးဆိုင်

2

ခေါက်ဆွဲဆိုင်များ(ရှမ်း၊ဆီချက်၊ရိုးရိုး)

3

ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်

4

စားသောက်ဆိုင်(ရိုးရိုး)

5

စားသောက်ဆိုင်(အရက်/ဘီယာတွဲ)

6

တရုတ်အစားအစာဆိုင်

7

တိုင်းရင်းသားရိုးရာအစားအစာ

8

ထမင်းဆိုင်

9

ဒံပေါက်ဆိုင်

10

ထိုင်းအစားအစာနှင့်အကင်

11

မုန့်/အအေးရောင်း

12

မြန်မာထမင်းဆိုင်

13

ရခိုင်မုန့်တီ+အအေး

14

လ္ဘက်ရည်ဆိုင်/ကဖီး

15

သစ်သီးမျိုးစုံဆိုင်

16

အရှေ့တိုင်း/အနောက်တိုင်းအစားအစာများ

17

အသားကင်/အသားကြော်ရောင်း

18

အသေးစားစားသောက်ဖွယ်ရာများ

လုပ်ငန်းလိုင်စင်(အသစ်)လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ တည်ခင်းခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ သိုလှောင်ရုံ၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်လိုပါက www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ဗီဇာ/ ပတ်စ်ပို့မိတ္တူနှင့်ကုမ္ပဏီ အထောက်အထား၊

            ( ခ )   အနီးစပ်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင် အနည်းဆုံး(၁၀)ဦး ထောက်ခံချက်(မြေပြင်အခြေအနေအရ လိုအပ်ပါက (၁၀)ဦးအထက် ပိုမိုရယူရမည်)၊ စက်မှုဇုန်ရှိ လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက စက်မှုဇုန် ထောက်ခံချက်၊

            ( ဂ )   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း   အထောက်အထားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ် ဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်/ထောက်ခံချက်၊

            (ဃ)    လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းခွင့်ပြုချက်။

၂။         မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက အောက်ပါအချက်များကို ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရန်အတွက် စစ်ဆေးမည့်ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်-

                       (၁)     ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်ကွက်မှု ရှိ/မရှိ၊

                       (၂)     အခြားမြေ/ဥပစာကို ကျူးကျော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

                      (၃)     ပါဝင်ရမည့် အထောက်အထားပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ။

            ( ခ )    ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးနောက် လိုအပ်ချက်မှာကြားခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်မရှိပါက စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်နှင့်အတူ စည်းကြပ်သင့်သည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား အဆိုပြုဖော်ပြ၍ ခရိုင်စည်ပင် သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )    ခရိုင်ရုံးက လိုင်စင်နှုန်းထားပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထား၊ ခွင့်ပြုလိုင်စင် ကတ်ပြား ပြန်လည်ရရှိပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာရမည် ဖြစ်ကြောင်း” အသိပေး ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင် ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။        ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည်-

            (က)    မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း စိစစ် ရရှိပါက လိုင်စင်ကြေးငွေပေးသွင်းရန် (ကျသင့်လိုင်စင်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ်တို့တွင်) မြို့နယ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။           

            ( ခ )   ငွေသွင်းချလံရရှိပါက ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်အား မြို့နယ်သို့ ပြန်လည် ပေးပို့ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ (၆)ရက်တာ ကာလအတွင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး လိုင်စင် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။  

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၄။          မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-

           (က)  ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိနေပြီး ယင်းကန့်ကွက်ချက်ကို စိစစ်ရာ မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း၊

           ( ခ )  အထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း။

၅။          ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှု၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် မြို့နယ်/ခရိုင် အဆင့်ဆင့်မှ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူပါသည်။ လိုအပ်ပါက ဌာနက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။          ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။        ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိ သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၈။        ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၉။        လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၁၀။      ဘဏ္ဍာနှစ်(၁)နှစ်အတွက် ပေးသွင်းရမည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည့် တိုင်းဒေသကြီး အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ စည်းကြပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပူးတွဲပါ လိုင်စင်နှုန်းထားများသည် ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။လုပ်ငန်းလိုင်စင်(သက်တမ်းတိုး)လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ တည်ခင်းခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ သိုလှောင်ရုံ၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်လိုပါက www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာ တွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ဗီဇာ/ ပတ်စ်ပို့မိတ္တူနှင့် ကုမ္ပဏီ အထောက်အထား၊

            ( ခ )   (လိုအပ်ပါက) အနီးစပ်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အနည်းဆုံး(၁၀)ဉီး  ထောက်ခံချက်(မြေပြင်အခြေအနေအရ လိုအပ်ပါက (၁၀)ဦးအထက် ပိုမိုရယူရမည်)၊ စက်မှုဇုန်ရှိ လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက စက်မှုဇုန် ထောက်ခံချက်၊

            ( ဂ )   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း   အထောက်အထား။                  

၂။         မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက အောက်ပါအချက်များကို ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရန်အတွက် စစ်ဆေးမည့်ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်-

                       (၁)     ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်ကွက်မှု ရှိ/မရှိ၊

                      (၂)     အခြားမြေ/ဉပစာကို ကျူးကျော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

                      (၃)     ပါဝင်ရမည့် အထောက်အထားပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ။

            ( ခ )    ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးနောက် လိုအပ်ချက်မှာကြားခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်မရှိပါက လိုင်စင်ကြေး ငွေပေးသွင်းရန် (ကျသင့်လိုင်စင်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ်တို့တွင်)လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )    လိုင်စင်နှုန်းထားပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထားရရှိပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်း” အသိပေး ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်း ရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၃။          မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-

        (က)  ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိနေပြီး ယင်းကန့်ကွက်ချက်ကို စိစစ်ရာ မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း၊

        ( ခ )  အထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း၊

        ( ဂ ) လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာမှုမရှိခြင်း။

၄။          ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှု၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် မြို့နယ်/ခရိုင် အဆင့်ဆင့်မှ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူပါသည်။ လိုအပ်ပါက ဌာနက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။          ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။        ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံ ရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၇။        ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၈။        လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၉။        ဘဏ္ဍာနှစ်(၁)နှစ်အတွက် ပေးသွင်းရမည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည့် တိုင်းဒေသကြီး အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ စည်းကြပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပူးတွဲပါ လိုင်စင်နှုန်းထားများသည် ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၀။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

 

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိပါက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ

၁၁။      (က)     လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းတည်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အများပြည်သူအား လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနှောင့်အယှက် တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ပေါ်စေရ။ လုပ်ငန်းကို             ခွင့်ပြုသည့် ဥပစာအတွင်း၌သာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

            ( ခ )    လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်အရှင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

            ( ဂ )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးက ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက် များ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။

            (ဃ)     ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံး ဝင်သည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ယင်းဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်/ ခွင့်ပြုချက်ကို လက်ဝယ်ရယူထားရမည်။

            ( င )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ကော်မတီက ညွှန်ကြားသည့် သောက်/သုံးရေထားရှိမှု အစီအမံများ၊ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက်  အစီအမံများ၊ အညစ်အကြေး စွန့်ပစ်မှုနှင့်

                        ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရေး အစီအမံများ၊ မြို့တော်သာယာလှပရေးနှင့် လုံခြုံရေး အတွက် အစီအမံများ၊ အလုပ်သမား/ လာရောက်ရောင်းဝယ်သူ များအတွက် ကျန်းမာမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများ၊ ယာဉ်/လူသွားလမ်းပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရေး အစီအမံများ၊ မီးဘေးကြိုတင် ကာကွယ်ရေးအစီအမံများကို ထားရှိ၍ တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( စ )    ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသော ထုတ်လုပ်သော၊ သိုလှောင်သော၊ တည်းခင်းဖြန့်ဖြူးသော၊ ပစ္စည်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများက သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန် စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ရမည့်အပြင် ကိုင်တွယ်အသုံးပြု စားသုံးသူများ အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ရမည့် သို့မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ရမည်။

            (ဆ)     လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းကို လိုအပ်သည့်အခါ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးခြင်းကို လက်ခံရမည်။ ယင်းအပြင် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံကိုယ်တိုင်က လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို ရှင်းပြရမည်။

            ( ဇ )    လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းအား လိုအပ်ချက်အရ ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်ကြားပါက သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( ဈ )    လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့် အကြောင်းကြားသွားရမည်။

            (ည)     အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာ ရန်ပျက်ကွက်ပါကဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ် ဖြင့်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှု ပြစ်ဒဏ်ကို ခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံယူစဉ် ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၂။      လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဉပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ခံရမည် ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ )    လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ )    လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊

အထွေထွေ

၁၃။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

နိုင်ငံခြားသားအမည်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်း(အသစ်/သက်တမ်းတိုး)လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ သိုလှောင်ရုံ၊ ဝန်ဆောင်မှုစသည့် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်လိုပါက www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါ အထောက်အထားများပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    ဗီဇာ/ ပတ်စ်ပို့မိတ္တူနှင့် ကုမ္ပဏီအထောက်အထား၊

            ( ခ )   အနီးစပ်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အနည်းဆုံး(၁၀)ဦး ထောက်ခံချက်(မြေပြင်အခြေအနေအရ လိုအပ်ပါက (၁၀)ဦးအထက် ပိုမိုရယူရမည်)၊ (စက်မှုဇုန်ရှိ လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက စက်မှုဇုန် ထောက်ခံ ချက်နှင့် စည်ပင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန၏ ထောက်ခံချက်)

            ( ဂ )   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း   အထောက်အထား၊

            (ဃ)    သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ်ဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်/ထောက်ခံချက်၊

            ( င )   လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း ခွင့်ပြုချက်။

၂။         မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက အောက်ပါအချက်များကို ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရန်အတွက် စစ်ဆေးမည့်ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်-

                       (၁)     ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်ကွက်မှု ရှိ/မရှိ၊

                      (၂)     အခြားမြေ/ဥပစာကို ကျူးကျော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

                      (၃)     ပါဝင်ရမည့် အထောက်အထားပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ။

            ( ခ )   ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးနောက် လိုအပ်ချက်မှာကြားခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်မရှိပါက စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်နှင့်အတူ စည်းကြပ်သင့်သည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား အဆိုပြုဖော်ပြ၍ ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   ဌာနက ပေးပို့သည့် ခွင့်ပြုလိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပြန်လည်ရရှိပါက ငွေပေး သွင်းရန် (ကျသင့်လိုင်စင်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ် တို့တွင်) မြို့နယ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    လိုင်စင်ကြေးပေးသွင်းပြီးပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း” အသိပေး ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( င )   မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် လုပ်ငန်းအသစ်ဖြစ်ပါက (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း၊ လုပ်ငန်းသက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါက (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။        ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည်-

            (က)    မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း စိစစ်ရရှိပါက ဌာနသို့ ဆက်လက်ထောက်ခံတင်ပြပါမည်။  

            ( ခ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ လုပ်ငန်းအသစ်ဖြစ်ပါက (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း၊ လုပ်ငန်းသက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါက (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။        ဌာနသည်-

            (က)    ခရိုင်/မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း စိစစ်ရရှိပါက လိုင်စင်ကြေးငွေ အတည်ပြုသတ်မှတ်၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ခ )   လိုင်စင်နှုန်းထားဖော်ပြ၍ ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်အား မြို့နယ်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ လိုင်စင်အသစ်ဖြစ်ပါက (၆)ရက်တာ ကာလအတွင်း၊ လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါက (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး လိုင်စင်ခွင့်ပြု မည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။        လိုင်စင်အသစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့နယ်/ခရိုင်/ဌာနအနေဖြင့် (၁၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း လည်းကောင်း၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးများနှင့်ပတ်သက်၍ (၁၀)ရက်တာ ကာလအတွင်းခွင့်ပြုဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ပါသည်။

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၆။          မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-

        (က)  ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိနေပြီး ယင်းကန့်ကွက်ချက်ကို စိစစ်ရာ မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း၊

        ( ခ )  အထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း။

၇။          ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှု၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် မြို့နယ်/ခရိုင် အဆင့်ဆင့်မှ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူပါသည်။ လိုအပ်ပါက ဌာနက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၈။          ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၉။        ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံ ရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၁၀။      ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၁၁။      လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၁၂။      ပူးတွဲပါ လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှုန်းထားများအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၃။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိပါက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ

၁၄။      (က)     လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းတည်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အများပြည်သူအား လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနှောင့်အယှက် တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ပေါ်စေရ။ လုပ်ငန်းကို             ခွင့်ပြုသည့် ဥပစာအတွင်း၌သာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

            ( ခ )    လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်အရှင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

            ( ဂ )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးက ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက် များ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။

            (ဃ)     ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံး ဝင်သည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ယင်းဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်/ ခွင့်ပြုချက်ကို လက်ဝယ်ရယူထားရမည်။

            ( င )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ကော်မတီက ညွှန်ကြားသည့် သောက်/သုံးရေထားရှိမှု အစီအမံများ၊ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက်  အစီအမံများ၊ အညစ်အကြေး စွန့်ပစ်မှုနှင့်

                        ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရေး အစီအမံများ၊ မြို့တော်သာယာလှပရေးနှင့် လုံခြုံရေး အတွက် အစီအမံများ၊ အလုပ်သမား/ လာရောက်ရောင်းဝယ်သူ များအတွက် ကျန်းမာမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများ၊ ယာဉ်/လူသွားလမ်းပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရေး အစီအမံများ၊ မီးဘေးကြိုတင် ကာကွယ်ရေးအစီအမံများကို ထားရှိ၍ တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( စ )    ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသော ထုတ်လုပ်သော၊ သိုလှောင်သော၊ တည်းခင်းဖြန့်ဖြူးသော၊ ပစ္စည်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများက သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန် စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ရမည့်အပြင် ကိုင်တွယ်အသုံးပြု စားသုံးသူများ အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ရမည့် သို့မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ရမည်။

            (ဆ)     လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းကို လိုအပ်သည့်အခါ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးခြင်းကို လက်ခံရမည်။ ယင်းအပြင် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံကိုယ်တိုင်က လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို ရှင်းပြရမည်။

            ( ဇ )    လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းအား လိုအပ်ချက်အရ ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်ကြား ပါက သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( ဈ )    လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့် အကြောင်းကြားသွားရမည်။

            (ည)     အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာ ရန်ပျက်ကွက်ပါကဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ် ဖြင့်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုပြစ်ဒဏ်ကို ခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံယူစဉ် ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၅။      လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ခံရမည် ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ )    လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ )    လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၁၆။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများက ခွင့်ပြုမိန့် ပယ်ဖျက်သည့် လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

MIC နှင့် စက်မှုဇုန်ရှိလုပ်ငန်းများ(အသစ်/သက်တမ်းတိုး)လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ သိုလှောင်ရုံ၊ ဝန်ဆောင်မှုစသည့် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်လိုပါက www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါ အထောက်အထားများပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ဗီဇာ/ ပတ်စ်ပို့မိတ္တူနှင့်ကုမ္ပဏီ အထောက်အထား၊

            ( ခ )   အနီးစပ်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အနည်းဆုံး(၁၀)ဦး  ထောက်ခံချက်(မြေပြင်အခြေအနေအရ လိုအပ်ပါက (၁၀)ဦးအထက် ပိုမိုရယူရမည်)၊ (စက်မှုဇုန်ရှိ လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက စက်မှုဇုန် ထောက်ခံ ချက်နှင့် စည်ပင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန၏ ထောက်ခံချက်)

            ( ဂ )   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း   အထောက်အထား၊

            (ဃ)    သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ်ဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်/ထောက်ခံချက်၊

            ( င )   MIC ခွင့်ပြုချက်နှင့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း ခွင့်ပြုချက်။

၂။         မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက အောက်ပါအချက်များကို ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရန်အတွက် စစ်ဆေးမည့်ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်-

                       (၁)     ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်ကွက်မှု ရှိ/မရှိ၊

                      (၂)     အခြားမြေ/ဥပစာကို ကျူးကျော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

                      (၃)     ပါဝင်ရမည့် အထောက်အထားပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ။

            ( ခ )   ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးနောက် လိုအပ်ချက်မှာကြားခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်မရှိပါက စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်နှင့်အတူ စည်းကြပ်သင့်သည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား အဆိုပြုဖော်ပြ၍ ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   ဌာနက ပေးပို့သည့် ခွင့်ပြုလိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပြန်လည်ရရှိပါက ငွေပေး သွင်းရန် (ကျသင့်လိုင်စင်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ် တို့တွင်) မြို့နယ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    လိုင်စင်ကြေးပေးသွင်းပြီးပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း” အသိပေး ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( င )   မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် လိုင်စင်အသစ်ဖြစ်ပါက (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါက (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။        ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည်-

            (က)    မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း စိစစ်ရရှိပါက ဌာနသို့ ဆက်လက်ထောက်ခံတင်ပြပါမည်။  

            ( ခ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ လိုင်စင်အသစ်ဖြစ်ပါက (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း၊ လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါက (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ် ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။        ဌာနသည်-

            (က)    ခရိုင်/မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း စိစစ်ရရှိပါက လိုင်စင်ကြေးငွေ အတည်ပြုသတ်မှတ်၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ခ )   လိုင်စင်နှုန်းထားဖော်ပြ၍ ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်အား မြို့နယ်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ လိုင်စင်အသစ်ဖြစ်ပါက (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း၊ လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါက (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။  

၅။        လိုင်စင်အသစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့နယ်/ခရိုင်/ဌာနအနေဖြင့် (၁၀)ရက်တာ ကာလအတွင်း လည်းကောင်း၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးများနှင့်ပတ်သက်၍ (၁၀)ရက်တာ ကာလအတွင်းခွင့်ပြုဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ပါသည်။

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၆။          မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-

        (က)  ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိနေပြီး ယင်းကန့်ကွက်ချက်ကို စိစစ်ရာ မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း၊

        ( ခ )  အထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း။

၇။          ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှု၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် မြို့နယ်/ခရိုင် အဆင့်ဆင့်မှ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူပါသည်။ လိုအပ်ပါက ဌာနက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၈။          ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၉။        ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံ ရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၁၀။      ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၁၁။      လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၁၂။      ပူးတွဲပါ  လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှုန်းထားများအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၃။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိပါက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ

၁၄။      (က)     လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းတည်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အများပြည်သူအား လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနှောင့်အယှက် တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ပေါ်စေရ။ လုပ်ငန်းကို             ခွင့်ပြုသည့် ဥပစာအတွင်း၌သာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

            ( ခ )    လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်အရှင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

            ( ဂ )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးက ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက် များ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။

            (ဃ)     ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံး ဝင်သည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ယင်းဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်/ ခွင့်ပြုချက်ကို လက်ဝယ်ရယူထားရမည်။

            ( င )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ကော်မတီက ညွှန်ကြားသည့် သောက်/သုံးရေထားရှိမှု အစီအမံများ၊ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက်  အစီအမံများ၊ အညစ်အကြေး စွန့်ပစ်မှုနှင့်

                        ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရေး အစီအမံများ၊ မြို့တော်သာယာလှပရေးနှင့် လုံခြုံရေး အတွက် အစီအမံများ၊ အလုပ်သမား/ လာရောက်ရောင်းဝယ်သူ များအတွက် ကျန်းမာမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများ၊ ယာဉ်/လူသွားလမ်းပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရေး အစီအမံများ၊ မီးဘေးကြိုတင် ကာကွယ်ရေးအစီအမံများကို ထားရှိ၍ တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( စ )    ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသော ထုတ်လုပ်သော၊ သိုလှောင်သော၊ တည်းခင်းဖြန့်ဖြူးသော၊ ပစ္စည်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများက သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန် စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ရမည့်အပြင် ကိုင်တွယ်အသုံးပြု စားသုံးသူများ အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ရမည့် သို့မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ရမည်။

            (ဆ)     လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းကို လိုအပ်သည့်အခါ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးခြင်းကို လက်ခံရမည်။ ယင်းအပြင် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံကိုယ်တိုင်က လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို ရှင်းပြရမည်။

            ( ဇ )    လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းအား လိုအပ်ချက်အရ ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်ကြား ပါက သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

 

            ( ဈ )    လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့် အကြောင်းကြားသွားရမည်။

            (ည)     အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာ ရန်ပျက်ကွက်ပါကဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ် ဖြင့်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုပြစ်ဒဏ်ကို ခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံယူစဉ် ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၅။      လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ခံရမည် ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ )    လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ )    လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၁၆။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများ၊ စက်မှုဇုန်မှ ကန့်ကွက်သည့် လုပ်ငန်းများ MIC ခွင့်ပြုမိန့် ပယ်ဖျက်သည့် လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

လိုင်စင်များ လျှောက်ထားရာတွင်အချို့သော လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနများ၏ခွင့်ပြုလိုင်စင်/ထောက်ခံချက်များ  လိုအပ်ပါသည်။-

(ဥပမာအားဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါသည်)-

    စဉ်

                         လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

                                              လိုအပ်သည့်ခွင့်ပြုလိုင်စင်ထောက်ခံချက်

၁။

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်

၂။

အင်တာနက်လုပ်ငန်း

အင်တာနက်သုံးစွဲခွင့်အထောက်အထား

၃။

မွေးမြူရေးနှင့် အအေးခန်းလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ခွင့်ပြုချက်

၄။

စားသောက်ဆိုင် (အရက်၊ဘီယာတွဲရောင်း)

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်(ယစ်မျိုးလိုင်စင်)

၅။

အရက်ပုလင်းသွင်းလုပ်ငန်း

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်(D.1.A) လိုင်စင်

၆။

အရက်ချက်စက်ရုံများ

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်

၇။

အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ပိုးခြင်း လုပ်ငန်းများ

အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်လက်မှတ် (FDA)

၈။

လူသုံးကုန်၊ အလှကုန်နှင့် ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခြင်း/ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းများ

အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်လက်မှတ် (FDA)

၉။

တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခြင်း

တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်

၁၀။

ဓါတ်မြေသြဇာ၊ပိုးသတ် ဆေးနှင့်စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်

၁၁။

ဆပ်ပြာအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ် ခြင်း

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်

၁၂။

ကျောက်မျက်ရတနာ ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

သံယဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်

၁၃။

မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ် ခြင်းလုပ်ငန်း

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်

၁၄။

စက်မှု/လက်မှုလုပ်ငန်းငယ်များ

ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

၁၅။

စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများ

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ခွင့်ပြုချက်

၁၆။

သစ်အရောင်း/သစ်ခွဲစက်

သစ်ခွဲစက်လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်

၁၇။

အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှု

အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှု မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

၁၈။

ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်(ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်)

၁၉။

ကားအရောင်းပြခန်း

စီးပွားရေးအကျိုးဆောင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊

ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်းဖွင့်လှစ်ခွင့်ပါမစ်

မော်တော်ယာဉ်အရောင်းဌာန မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ကညန)

တိုင်းဒေသကြီးခွင့်ပြုချက်

၂၀။

ဗီဒီယိုနှင့် KTV လုပ်ငန်းများ

ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းစိစစ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီခွင့်ပြုချက်

၂၁။

မိတ္တူနှင့် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများ

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်

၂၂။

စက်သုံးဆီဆိုင်

စက်သုံးဆီသိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးခွင့်လိုက်စင်(က/ခ)၊ စက်သုံးဆီကန်တည်ဆောက်ခွင့်၊ တိုင်းဒေသကြီးခွင့်ပြုချက်

၂၃။

နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်MIC ခွင့်ပြုမိန့်

၂၄။

ရွှေဆိုင်/ပန်းထိမ်လုပ်ငန်း များ

မြန်မာနိုင်ငံရွှေလုပ်ငန်းရှင်အသင်းဝင်လက်မှတ်

၂၅။

သင်္ဘောလွန်းကျင်းများ

လွန်းကျင်းမြေနေရာချထားသည့်ခွင့်ပြုချက်(ထွေ/အုပ်)လွန်းကျင်းမြေနေရာချထားသည့် ခွင့်ပြုချက်(ရေအရင်းအမြစ်)

၂၆။

ကမ်းနားသဲ၊ကျောက် စုပုံလုပ်ငန်း

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်နှင့် မြေအသုံးချမှုခွင့်ပြုချက်

 

          ကော်မတီက လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးသော လုပ်ငန်းအုပ်စုအမျိုးအစားများမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

          (က)    အစားအသောက်လိုင်စင်အုပ်စုများ

စဉ်

လုပ်ငန်းအုပ်စုအမျိုးအစားအမည်

ကြေးအိုး၊ဆီချက်ဆိုင်

ခေါက်ဆွဲဆိုင်များ(ရှမ်း၊ဆီချက်၊ရိုးရိုး)

ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်

စားသောက်ဆိုင်(ရိုးရိုး)

စားသောက်ဆိုင်(အရက်/ဘီယာတွဲ)

တရုတ်အစားအစာဆိုင်

တိုင်းရင်းသားရိုးရာအစားအစာ

ထိုင်းအစားအစာနှင့်အကင်

၁၀

ဒံပေါက်ဆိုင်

၁၁

မုန့်/အအေးရောင်း

၁၂

မုန့်မျိုးစုံဆိုင်

၁၃

မြန်မာထမင်းဆိုင်

၁၄

ရခိုင်မုန့်တီ-အအေး

၁၅

လ္ဘက်ရည်ဆိုင်/ကဖီး

၁၆

သစ်သီးမျိုးစုံဆိုင်

၁၇

အရှေ့တိုင်း/အနောက်တိုင်းအစားအစာများ

၁၈

အသားကင်/အသားကြော်ရောင်း

၁၉

အသေးစားစားသောက်ဖွယ်ရာများ

( ခ)    လုပ်ငန်းလိုင်စင်

          (တည်ခင်း၊ ဖြန့်ဖြူး၊ ရောင်းချ၊ သိုလှောင်၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ)    

စဉ်

လုပ်ငန်းအုပ်စုအမျိုးအစားအမည်

Internet ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း

ကင်မရာနှင့် စပ်ဆက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ် ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်း

ကတ္တားပြုပြင်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

ကတ္ထူစက္ကူလုပ်ငန်း

ကတ်ဆက်၊ ရေဒီယို၊ တီဗွီ၊ ဗွီဒီယို ပြုပြင်လုပ်ငန်း

ကလေးကစားစရာပစ္စည်းရောင်းလုပ်ငန်း

ကလေးများ ကာယ၊ ဉာဏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း*

ကားဆေးမှုတ်

ကားပစ္စည်းအရောင်း

၁၀

ကားရေဆေးဆီထိုးနှင့်စက်ပေါ်လစ်တိုက်လုပ်ငန်း

၁၁

ကားအရောင်းပြခန်း*

၁၂

ကားအလှဆင်လုပ်ငန်း

၁၃

ကိတ်မုန့်နှင့်အအေးမျိုးစုံထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း

၁၄

ကိုယ်ကာယအထောက်အကူပြုပစ္စည်းနှင့် ကျန်းမာရေးသုံးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၁၅

ကိုယ်ကာယအလှသင်တန်း

၁၆

ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း(မူလတန်း/အလယ်တန်း/အထက်တန်း)

၁၇

ကိုယ်ပိုင်ဈေး

၁၈

ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင် ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း

၁၉

ကုန်မာနှင့် အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်း

၂၀

ကုန်မျိုးစုံနှင့်အထွေထွေရောင်းလုပ်ငန်း

၂၁

ကော်/ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းရောင်း

၂၂

ကော်စေ့နှင့် ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၂၃

ကျန်းမာရေးခြေထောက်ဆေးစိမ်

၂၄

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း

၂၅

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသင်တန်း

၂၆

ကျောက်မျက်ရတနာဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

၂၇

ကျွမ်းကျင်မှုအတတ်ပညာဆိုင်ရာသင်တန်း

၂၈

ကြေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၂၉

ကြေးအိုး၊ ဆီချက်ဆိုင်

၃၀

ကြေးအိုးဆီချက်

၃၁

ကြော်ငြာလုပ်ငန်းများ

၃၂

ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ်/ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း

၃၃

ကွမ်း/ကွမ်းသီးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

၃၄

ခန်းဆီးလိုက်ကာလုပ်ငန်း

၃၅

ခန်းမငှားရမ်းခြင်းနှင့် အထွေထွေပစ္စည်းငှားရမ်းအလှဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း

၃၆

ခရီးသွားမှတ်ရောင်း

၃၇

ခရီးသွားလက်မှတ်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

၃၈

ခေါက်ဆွဲဆိုင်

၃၉

ခေါက်ဆွဲဆိုင်များ(ရှမ်း၊ ဆီချက်၊ ရိုးရိုး)

၄၀

ခေါင်ရည်နှင့်အရက်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ထုတ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်း

၄၁

ဂတ်(စ်)မီးဖိုနှင့် ဓါတ်ငွေ့ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

၄၂

ဂတ်(စ်)မီးဖိုနှင့်အပိုပစ္စည်း ရောင်းဝယ်/ရေးလုပ်ငန်း

၄၃

ဂေါက်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်

၄၄

ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်

၄၅

စက္ကူ ဖြတ်စလုပ်ငန်း

၄၆

စက္ကူနှင့်စာရေးကိရိယာထုတ်လုပ်ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

၄၇

စက်ယာဉ် ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်း

၄၈

စက်ကိရိယာနှင့်အပိုပစ္စည်းပြုပြင်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

၄၉

စက်ချုပ်၊ ပန်းထိုး၊ ဇာထိုးလုပ်ငန်း

၅၀

စက်ဘီးနှင့်အပိုပစ္စည်း ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၅၁

စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း

၅၂

စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံလုပ်ငန်းများ(MIC)

၅၃

စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံလုပ်ငန်းများ(MIC မဟုတ်)

၅၄

စတစ်ကာနှင့်တံဆိပ်ရိုက်လုပ်ငန်း

၅၅

စတိုးဆိုင်

၅၆

စတီး၊ မှန်နှင့်အလူမီနီယမ်၊ သံပန်းသံတံခါးပြုလုပ်တပ်ဆင်ရောင်းချခြင်း

၅၇

စာပေဖြန့်ချီရေးနှင့် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း

၅၈

စာရေးကရိယာဆိုင်

၅၉

စားသောက်ကုန်

၆၀

စားသောက်ကုန်ကြမ်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီခြင်း

၆၁

စားသောက်ဆိုင်

၆၂

စားသောက်ဆိုင်တွဲ(KTV)

၆၃

စားသောက်ဆိုင်(ရိုးရိုး)

၆၄

စားသောက်ဆိုင်တွဲ(ဘီယာ၊ အရက်)

၆၅

စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

၆၆

စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၆၇

ဆန်/ဆီ ရောင်းဝယ်ရေး

၆၈

ဆံပင်ညှပ်နှင့် မျက်နှာအလှပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း

၆၉

ဆံပင်ညှပ်ပစ္စည်းနှင့်အလှကုန်ပစ္စည်းရောင်း

၇၀

ဆိုင်ကယ်နှင့်ဆိုင်ကယ်အပိုပစ္စည်းရောင်း

၇၁

ဆိုင်းဘုတ်လုပ်ငန်း

၇၂

ဆေးခန်း

၇၃

ဆေးဆိုင်

၇၄

ဆေးဆိုးပန်းရိုက်လုပ်ငန်း

၇၅

ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၇၆

ဆေးရုံလုပ်ငန်း*

၇၇

ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

၇၈

တံခါးအရာင်းဆိုင်

၇၉

တံဆိပ်အမျိုးမျိုးပြုလုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၈၀

တည်းခိုခန်း

၈၁

တယ်လီဖုန်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းပြုပြင်ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

၈၂

တရုတ်အစားအစာဆိုင်

၈၃

တရုတ်အစားအစာ

၈၄

တာယာရောင်း

၈၅

တိရစ္ဆာန် အစားအစာ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၈၆

တိရစ္ဆာန်ဆေးကုလုပ်ငန်း

၈၇

တိရစ္ဆာန်နှင့်တိရစ္ဆာန်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ရောင်း၀ယ်ရေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

၈၈

တိုင်းရင်းဆေးကုလုပ်ငန်း

၈၉

တိုင်းရင်းဆေးထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

၉၀

တိုင်းရင်းဆေးရောင်းလုပ်ငန်း

၉၁

တိုင်းရင်းသားရိုးရာအစားအစာ

၉၂

တီဗွီနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း ကတ်ဆက်၊ ဗွီဒီယိုအခွေရောင်း/ငှားရမ်းခြင်း

၉၃

ထင်း၊ မီးသွေး၊ သစ်တိုသစ်စရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

၉၄

ထမင်း၊ အအေးနှင့်တရုတ်အစားအစာမျိုးစုံ

၉၅

ထမင်းဆိုင်

၉၆

ထမင်းရောင်း

၉၇

ထိုင်းအစားအစာနှင့်အကင်

၉၈

ထီရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၉၉

ထီရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၁၀၀

လုပ်ငန်းအုပ်စုအမျိုးအစားအမည်

၁၀၁

ဒံပေါက်ဆိုင်

၁၀၂

ဓာတ်ပုံဆိုင်

၁၀၃

ဓာတ်ပုံဆိုင်

၁၀၄

ဓါး၊ ကတ်ကြေးသွေးလုပ်ငန်း

၁၀၅

ဓါတ်ခွဲခန်းနှင့် ဓါတုဗေဒဆက်စပ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း

၁၀၆

ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

၁၀၇

ဓါတ်ငွေ့နှင့်စက်သုံးဆီထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း*

၁၀၈

ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်းနှင့် အခြားဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ

၁၀၉

နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

၁၁၀

နာရီနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း ပြုပြင်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

၁၁၁

နိဗ္ဗာန်ကုန်နှင့် သင်္ကန်းပရိက္ခရာအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းရောင်း

၁၁၂

ပစ္စည်းစုပုံလုပ်ငန်း

၁၁၃

ပစ္စည်းပို့ဆောင်သည့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း(Delivery)

၁၁၄

ပစ္စည်းသိုလှောင်လုပ်ငန်း

၁၁၅

ပစ္စည်းအဟောင်းပြုပြင်ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

၁၁၆

ပန်းချီ၊ ပန်းပုလုပ်ငန်း

၁၁၇

ပန်းထိမ်လုပ်ငန်း

၁၁၈

ပရဆေးကုန်ကြမ်းသိုလှောင်ရုံလုပ်ငန်း

၁၁၉

ပရိဘောဂထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၁၂၀

ပလပ်စတစ် Recycle လုပ်ငန်း

၁၂၁

ပလပ်စတစ်ပိုက်/အိပ်ရောင်း

၁၂၂

ပိုက်နှင့်ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းရောင်း

၁၂၃

ပုံနှိပ်စက်ပစ္စည်း

၁၂၄

ပဲပြား၊ ပဲသွေးနှင့် မုန့်ဖတ်လုပ်ငန်းများ

၁၂၅

ပဲမျိုးစုံရောင်း

၁၂၆

ပွဲတော်များ၊ အရောင်းမြှင့်တင်ပွဲများနှင့် ပြပွဲများ

၁၂၇

ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းများ

၁၂၈

ဖန်စီပစ္စည်းရောင်း

၁၂၉

ဖယောင်းပုဆိုး၊ ကော်ဇောရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၁၃၀

ဖိနပ်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း

၁၃၁

ဖုန်းဆင်းကဒ်နှင့်ငွေဖြည့်ကဒ်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း

၁၃၂

ဖုန်းဆိုင်

၁၃၃

ဖုန်းနှင့်ဖုန်းအပိုပစ္စည်းရောင်း

၁၃၄

ဖူဆယ်ကစားကွင်းလုပ်ငန်း

၁၃၅

ဗောပစ္စည်းအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၁၃၆

ဘတ္ထရီနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ်/ပြုပြင်ခြင်း

၁၃၇

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းကျောင်း

၁၃၈

ဘာသာရေးဆိုင်ရာအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းရောင်း

၁၃၉

ဘော်ဒါဆောင်

၁၄၀

မိတ္တူ/ကွန်ပျူတာ/စာစီစာရိုက်၊ဗွီနိုင်း၊ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်း

၁၄၁

မိသားစုအပန်းဖြေ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

၁၄၂

မုန့် မျိုးစုံလုပ်ငန်း/မုန့်မျိုးစုံထုတ်ပိုးခြင်း/ထုတ်လုပ်ခြင်း

၁၄၃

မုန့်/အအေးရောင်း

၁၄၄

မုန့်မျိုးစုံဆိုင်

၁၄၅

မူကြိုကျောင်း

၁၄၆

မျက်စိဆေးကုခန်းနှင့် မျက်မှန်ရောင်း

၁၄၇

မျက်မမြင်အကြောပြင်

၁၄၈

မြန်မာထမင်းဆိုင်

၁၄၉

မှန်အလူမီနီယမ်ဆိုင်နှင့်အထွေထွေပစ္စည်းဖြန့်ချီရောင်း

၁၅၀

ယာဉ်နှင့် အပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၁၅၁

ယာဉ်သိုလှောင်ခြင်းလုပ်ငန်း

၁၅၂

ယာဉ်အထွေထွေပစ္စည်းရောင်း

၁၅၃

ယာဉ်အထွေထွေပြုပြင်လုပ်ငန်း

၁၅၄

ရခိုင်မုန့်တီ၊ အအေး-

၁၅၅

ရခိုင်မုန့်တီ၊ အအေး+

၁၅၆

ရုပ်မြင်သံကြားဆိုင်ရာ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

၁၅၇

ရေခဲချောင်းဖြန့်ချီ

၁၅၈

ရေထွက်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

၁၅၉

ရေပိုက်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းပြုပြင်ရောင်းဝယ်ရေး

၁၆၀

ရေမြုပ်၊ မွေယာ၊ ပရိဘောဂ၊ ဆိုဖာ

၁၆၁

ရေသန့်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၁၆၂

ရေသန့်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်

၁၆၃

ရေသန့်ရောင်း

၁၆၄

ရော်ဘာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း

၁၆၅

ရွှေ၊ ငွေ၊ ပလပ်တီနမ် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

၁၆၆

လူသုံးကုန်ပစ္စည်းရောင်းချခြင်း

၁၆၇

လူသုံးကုန်အထွေထွေပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၁၆၈

လေအေးပေးစက်ရောင်း၀ယ်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း

၁၆၉

လျှပ်စစ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း

၁၇၀

လျှပ်စစ်နှင့်ပတ်သက်သောပစ္စည်းရောင်း

၁၇၁

ဝါဂွမ်း၊ ချည်မျှင်နှင့် အထည်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

၁၇၂

သင်္ဘောကျင်းနှင့်လွန်းတင်လုပ်ငန်း

၁၇၃

သစ်ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၁၇၄

သစ်အချောထည် ထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း(MIC)

၁၇၅

သံဖြတ်နှင့်သံဂဟေလုပ်ငန်း

၁၇၆

သားရေနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း

၁၇၇

သွားနှင့်ခံတွင်းဆေးခန်း

၁၇၈

အကြောအဆစ်ကြွက်သားကုဆေးခန်း

၁၇၉

အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း

၁၈၀

အထည်ချုပ် (MIC မဟုတ်)

၁၈၁

အထည်ချုပ်(MIC)*

၁၈၂

အထည်ဆိုင်

၁၈၃

အထည်နှင့်ပတ်သက်သည့်အခြားလုပ်ငန်း

၁၈၄

အထွေထွေအကျိုးဆောင်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

၁၈၅

အနုပညာလုပ်ငန်းနှင့်တူရိယာပစ္စည်းပြုပြင်/ရောင်းလုပ်ငန်း

၁၈၆

အပန်းဖြေအိမ်တွင်းကစားနည်းခန်းမ*(ကလေးကစားကွင်း)

၁၈၇

အပ်ချုပ်စက်နှင့်အပိုပစ္စည်းရောင်း

၁၈၈

အဖွဲ့လိုက်ဉာဏ်ရည်သုံးပဟေဠိဖြေရှင်းခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

၁၈၉

အမှုန့်ကြိတ်နှင့်သန့်စင်မှုလုပ်ငန်း

၁၉၀

အရက်ရောင်းချခြင်း၊ စီးကရက်၊ ဆေးလိပ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်း

၁၉၁

အရှေ့တိုင်း/အနောက်တိုင်းအစားအစာများ

၁၉၂

အလှကုန်ပစ္စည်းရောင်း/ဖြန့်ချီလုပ်ငန်း

၁၉၃

အလှဆင်လုပ်ငန်းများ

၁၉၄

အဝတ်အထည်

၁၉၅

အဝတ်အထည်နှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းရောင်းချခြင်း/သန့်စင်ခြင်း

၁၉၆

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

၁၉၇

အသင့်ဖျော်ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်း

၁၉၈

အသားကင်/အသားကြော်ရောင်း

၁၉၉

အသေးစားစားသောက်ဖွယ်ရာများ

၂၀၀

အအေးခန်းစက်ရုံ(MIC)*

၂၀၁

အားကစားကွင်းလုပ်ငန်း

၂၀၂

အားကစားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ(GYM)အပါအဝင်

၂၀၃

အားကစားပစ္စည်းရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

၂၀၄

အိတ်ချုပ်လုပ်ငန်း

၂၀၅

အိတ်ရောင်းလုပ်ငန်း

၂၀၆

အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၂၀၇

အိမ်အသုံးအဆောင်နှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်/ရောင်းချလုပ်ငန်း

၂၀၈

အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းရောင်း

၂၀၉

အုတ်၊ သဲ၊ ကျောက် စုပုံ

ကားအရောင်းပြခန်း(အသစ်/သက်တမ်းတိုး)လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        ကားအရောင်းပြခန်း၊ ကားအရောင်းစင်တာ လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်လိုပါက www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများ ပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ဗီဇာ/ ပတ်စ်ပို့မိတ္တူနှင့်ကုမ္ပဏီ အထောက်အထား၊

            ( ခ )   အနီးစပ်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင် အနည်းဆုံး(၁၀)ဦး  ထောက်ခံချက် (မြေပြင်အခြေအနေအရ လိုအပ် ပါက (၁၀)ဦးအထက် ပိုမိုရယူရမည်)၊ စက်မှုဇုန်ရှိ လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက စက်မှုဇုန် ထောက်ခံ ချက်နှင့် စည်ပင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန၏ ထောက်ခံချက်)

            ( ဂ )   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း   အထောက်အထား၊

            (ဃ)    သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ်ဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်/ထောက်ခံချက်၊

            ( င )   မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ၏ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်း ရောင်းချ ခွင့်ပြုလက်မှတ် (သက်တမ်းတိုးအတွက်)

            ( စ )   တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်။

၂။         လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လိုသူသည် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်အတွက် အောက်ဖော် ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရပါမည်-

            (က)    မြို့နယ်/ခရိုင် ထွေ/အုပ်မှတစ်ဆင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ လျှောက်ထားရပါမည်။

            ( ခ )   တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် တိုင်းဒေသကြီး မော်တော်ယာဉ်အရောင်းစင်တာမြေပြင်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့(စီးပွား/ကူးသန်း)သို့ စိစစ်တင်ပြရန် အကြောင်းကြားပါသည်။

            ( ဂ )   ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ကော်မတီစိစစ်ရေး အဖွဲ့က မြို့နယ်/ခရိုင်စည်ပင်ရုံးများပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဖြင့် စည်ပင်သာယာဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို မြေပြင်စိစစ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ ပြန်လည်တင်ပြပါသည်။

            (ဃ)    တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က အပိုဒ်(ခ)ပါ ဌာန(၂)ခု၏ စိစစ်တင်ပြချက်အပေါ် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ သို့ လိုင်စင်ခွင့်ပြုရန် အကြောင်းကြားပါသည်။

            ( င )   အဆိုပါ အကြောင်းကြားချက်ရရှိပါက အထက်အပိုဒ်(၁)ပါ အထောက်အထားများ ပူးတွဲလျက် မြို့နယ်/ခရိုင်စည်ပင်သာယာရုံးမှတစ်ဆင့် ဌာနသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ပါသည်။

၃။        မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၂)(ဂ)ပါအတိုင်း ပူးပေါင်းအဖွဲဖြင့် စိစစ်စဉ် လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများအား လုပ်ငန်းရှင်ထံမှ တစ်ပြိုင်တည်းတောင်းခံရယူပါသည်။

            ( ခ )   လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ရန် စည်းကြပ်သင့်သည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား အဆိုပြုဖော်ပြ၍ ခရိုင်စည် ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။    

            ( ဂ )   ဌာနက ပေးပို့သည့် ခွင့်ပြုလိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပြန်လည်ရရှိပါက ငွေပေး သွင်းရန် (ကျသင့်လိုင်စင်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ် တို့တွင်) မြို့နယ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    လိုင်စင်ကြေးပေးသွင်းပြီးပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း” အသိပေး ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( င )   မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် လိုင်စင်အသစ်ဖြစ်ပါက (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါက (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။        ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည်-

            (က)    မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် အထောက်အထားများစိစစ်၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း ဌာနသို့ ဆက်လက်ထောက်ခံ တင်ပြပါမည်။  

            ( ခ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ လိုင်စင်အသစ်ဖြစ်ပါက (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း၊ လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါက (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင် ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။        ဌာနသည်-

            (က)    ခရိုင်/မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း စိစစ်ရရှိပါက လိုင်စင်ကြေးငွေ အတည်ပြုသတ်မှတ်၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ခ )   လိုင်စင်နှုန်းထားဖော်ပြ၍ ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်အား မြို့နယ်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ လိုင်စင်အသစ်ဖြစ်ပါက (၆)ရက်တာ ကာလအတွင်း၊ လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါက (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။

၆။        လိုင်စင်အသစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့နယ်/ခရိုင်/ဌာနအနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ခွင့်ပြုပြီး နောက်(၁၄)ရက်တာ ကာလအတွင်းလည်းကောင်း၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးများနှင့်ပတ်သက်၍ (၁၀)ရက်တာ ကာလအတွင်းခွင့်ပြုဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၇။          မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-

        (က)  ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိနေပြီး ယင်းကန့်ကွက်ချက်ကို စိစစ်ရာ မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း၊

        ( ခ )  အထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း။

၈။          ပုံမှန်အားဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများ နှင့်အတူ လိုင်စင်ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်သော်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှု၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်ပါက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၉။          ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၀။      ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိ သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၁၁။      ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၁၂။      လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၁၃။      ပူးတွဲပါ လိုင်စင်နှုန်းထားများအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၄။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိပါက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ

၁၅။      (က)     လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းတည်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အများပြည်သူအား လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနှောင့်အယှက် တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ပေါ်စေရ။ လုပ်ငန်းကို             ခွင့်ပြုသည့် ဥပစာအတွင်း၌သာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

            ( ခ )    လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်အရှင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင် စေရ။

            ( ဂ )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးက ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက် များ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။

            (ဃ)     ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံး ဝင်သည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ယင်းဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်/ ခွင့်ပြုချက်ကို လက်ဝယ်ရယူထားရမည်။

            ( င )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ကော်မတီက ညွှန်ကြားသည့် သောက်/သုံးရေထားရှိမှု အစီအမံများ၊ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက်  အစီအမံများ၊ အညစ်အကြေး စွန့်ပစ်မှုနှင့်

                        ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရေး အစီအမံများ၊ မြို့တော်သာယာလှပရေးနှင့် လုံခြုံရေး အတွက် အစီအမံများ၊ အလုပ်သမား/ လာရောက်ရောင်းဝယ်သူ များအတွက် ကျန်းမာမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများ၊ ယာဉ်/လူသွားလမ်းပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရေး အစီ အမံများ၊ မီးဘေးကြိုတင် ကာကွယ်ရေးအစီအမံများကို ထားရှိ၍ တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( စ )    ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသော ထုတ်လုပ်သော၊ သိုလှောင်သော၊ တည်းခင်းဖြန့်ဖြူးသော၊ ပစ္စည်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများက သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန် စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ရမည့်အပြင် ကိုင်တွယ်အသုံးပြု စားသုံးသူများ အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ရမည့် သို့မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများ ဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ရမည်။

            (ဆ)     လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းကို လိုအပ်သည့်အခါ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးခြင်းကို လက်ခံရမည်။ ယင်းအပြင် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံကိုယ်တိုင်က လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို ရှင်းပြရမည်။

            ( ဇ )    လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းအား လိုအပ်ချက်အရ ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်ကြားပါက သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( ဈ )    လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့် အကြောင်းကြားသွားရမည်။

            (ည)     အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာ ရန်ပျက်ကွက်ပါကဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ် ဖြင့်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုပြစ်ဒဏ်ကို ခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံယူစဉ် ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၆။      လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ )    လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ )    လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၁၇။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများ၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုမိန့်ပယ်ဖျက်သည့် လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

အပန်းဖြေအိမ်တွင်းကစားနည်းခန်းမ                              (အသစ်/သက်တမ်းတိုး)လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        အကြွေစေ့/ကတ်စနစ်ကို အသုံးပြုသည့် စက်များဖြင့် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းကို “အပန်း ဖြေအိမ်တွင်းကစားနည်းခန်းမ” လုပ်ငန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး အဆိုပါလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လိုပါက www.ycdc. gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများ ပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊

            ( ခ )   အနီးစပ်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အနည်းဆုံး(၁၀)ဦး ထောက်ခံချက်(မြေပြင်အခြေအနေအရ လိုအပ်ပါက (၁၀)ဦး အထက် ပိုမိုရယူရမည်)

            ( ဂ )   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ် ဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်/ထောက်ခံချက်၊       

            (ဃ)   စက်ပစ္စည်းများအတွက် သွင်းကုန်/ထုတ်ကုန်ခွင့်ပြုချက်နှင့် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြု ချက်အထောက်အထား၊

            ( င )   သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီး ဌာန၏ ထောက်ခံချက်၊     

            ( စ )   တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်(လိုင်စင်အသစ်များအတွက်သာ)

၂။         (က)    လိုင်စင်အသစ်နှင့်ပတ်သက်၍-

                       (၁)    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ တဆင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ စတင် တင်ပြလျှောက်ထားပါသည်၊

                       (၂)    တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က စိစစ်တင်ပြရန် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီသို့ အကြောင်းကြားလာပါက ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဆောင် သည့် ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဖြင့် စိစစ်၍ ကော်မတီအစည်းအဝေးတင်ပြပြီး တိုင်းဒေသ ကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ ဆက်လက်တင်ပြဆောင်ရွက်ပါသည်၊

                       (၃)    တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ခွင့်ပြုကြောင်း ပြန်ကြားချက် ရရှိမှသာ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအနေဖြင့် စိစစ်၍ လိုင်စင် အသစ် ခွင့်ပြုပေးပါသည်။

            ( ခ )   လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးနှင့်ပတ်သက်၍ အပန်းဖြေအိမ်တွင်းကစားနည်းခန်းမများ သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားလာပါက ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဆောင်၍ မြို့နယ်ထွေ/အုပ်၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ပါဝင်သော အဖွဲ့ဖြင့် ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးပြီး အဆိုပါ အဖွဲ့များ၏ ထောက်ခံချက်ရရှိမှသာ သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုလျက်ရှိပါသည်။

၃။        မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၂)(က)၊ အပိုဒ်ခွဲ(၂)ပါအတိုင်း ပူးပေါင်းအဖွဲဖြင့် စိစစ်စဉ် လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများအား လုပ်ငန်းရှင်ထံမှ တစ်ပြိုင်တည်းတောင်းခံရယူ ပါသည်။

            ( ခ )   လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ရန် စည်းကြပ်သင့်သည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား အဆိုပြုဖော်ပြ၍ ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။     

            ( ဂ )   ဌာနက ပေးပို့သည့် ခွင့်ပြုလိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပြန်လည်ရရှိပါက ငွေပေး သွင်းရန် (ကျသင့်လိုင်စင်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ် တို့တွင်) မြို့နယ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    လိုင်စင်ကြေးပေးသွင်းပြီးပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း” အသိပေး ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင် ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( င)    မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် လိုင်စင်အသစ်ဖြစ်ပါက (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါက (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။        ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည်-

            (က)    မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် အထောက်အထားများစိစစ်၍ လိုင်စင်အသစ်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း ဌာနသို့ ဆက်လက်ထောက်ခံတင်ပြပါမည်။      

            ( ခ )   လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါက ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဖြင့် စိစစ်ပြီး ဌာနသို့ ဆက်လက်တင်ပြ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

            ( ဂ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့်အချိန်မှ လိုင်စင်အသစ်ဖြစ်ပါက(၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း၊ လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါက (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။        ဌာနသည်-

            (က)    ခရိုင်/မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း စိစစ်ရရှိပါက လိုင်စင်ကြေးငွေ အတည်ပြုသတ်မှတ်၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ခ )   လိုင်စင်နှုန်းထားဖော်ပြ၍ ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်အား မြို့နယ်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ လိုင်စင်အသစ်ဖြစ်ပါက(၆)ရက်တာ ကာလအတွင်း၊ လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါက (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး လိုင်စင်ခွင့်ပြု မည်ဖြစ်ပါသည်။  

၆။        လိုင်စင်အသစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့နယ်/ခရိုင်/ဌာနအနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ခွင့်ပြုပြီး နောက်(၁၄)ရက်တာ ကာလအတွင်းလည်းကောင်း၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးများနှင့်ပတ်သက်၍ ပူးပေါင်း အဖွဲ့ဖြင့် စိစစ်ပြီးနောက် (၁၀)ရက်တာ ကာလအတွင်း ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၇။          မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-

        (က)     ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိနေပြီး ယင်းကန့်ကွက်ချက်ကို စိစစ်ရာ မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း၊

        ( ခ )    အထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း၊

        ( ဂ )    သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့က ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်း၊

        (ဃ)     သက်ဆိုင်ရာထွေ/အုပ်က ခွင့်ပြုမှုမရှိခြင်း။

၈။          ပုံမှန်အားဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများ နှင့်အတူ လိုင်စင်ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်သော်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှုရှိခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့က ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်နေခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာထွေ/အုပ်က ကန့်ကွက်မှု ရှိနေခြင်းနှင့် အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်ပါက ကော်မတီဝင်များ အစည်းအဝေး(EC/Cabinet)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC/Cabinet)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည် ဖြစ်ပါသည်။

၉။          ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၀။      ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိ သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၁၁။      ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၁၂။      လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၁၃။      ပူးတွဲပါ လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှုန်းထားများအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၄။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိပါက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ

၁၅။      (က)     လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းတည်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အများပြည်သူအား လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနှောင့်အယှက် တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ပေါ်စေရ။ လုပ်ငန်းကို             ခွင့်ပြုသည့် ဥပစာအတွင်း၌သာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

            ( ခ )    လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်အရှင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

 

            ( ဂ )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးက ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက် များ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။

            (ဃ)     ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံး ဝင်သည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ယင်းဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်/ ခွင့်ပြုချက်ကို လက်ဝယ်ရယူထားရမည်။

            ( င )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ကော်မတီက ညွှန်ကြားသည့် သောက်/သုံးရေ ထားရှိမှု အစီအမံများ၊ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက်  အစီအမံများ၊ အညစ်အကြေး စွန့်ပစ်မှုနှင့်

                        ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရေး အစီအမံများ၊ မြို့တော်သာယာလှပရေးနှင့် လုံခြုံရေး အတွက် အစီအမံများ၊ အလုပ်သမား/ လာရောက်ရောင်းဝယ်သူ များအတွက် ကျန်းမာမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများ၊ ယာဉ်/လူသွားလမ်း ပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရေး အစီအမံများ၊ မီးဘေးကြိုတင် ကာကွယ်ရေး အစီအမံများကို ထားရှိ၍ တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( စ )    ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသော ထုတ်လုပ်သော၊ သိုလှောင်သော၊ တည်းခင်းဖြန့်ဖြူးသော၊ ပစ္စည်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများက သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန် စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ရမည့်အပြင် ကိုင်တွယ်အသုံးပြု စားသုံးသူများ အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ရမည့် သို့မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ရမည်။

            (ဆ)     လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းကို လိုအပ်သည့်အခါ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးခြင်းကို လက်ခံရမည်။ ယင်းအပြင် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံကိုယ်တိုင်က လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို ရှင်းပြရမည်။

            ( ဇ )    လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းအား လိုအပ်ချက်အရ ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်ကြား ပါက သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( ဈ )    လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့် အကြောင်းကြားသွားရမည်။

            (ည)     အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာ ရန်ပျက်ကွက်ပါက ဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ် ဖြင့်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုပြစ်ဒဏ်ကို ခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံယူစဉ် ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၆။      လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ)      လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ)      လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၁၇။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့က ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာထွေ/အုပ်က ကန့်ကွက်မှုရှိသည့်လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

 

စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်(အသစ်/သက်တမ်းတိုး)လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်၊ ဓာတ်ငွေ့ရည်အရောင်းဆိုင်လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်လိုပါက www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများ ပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ဗီဇာ/ ပတ်စ်ပို့မိတ္တူနှင့် ကုမ္ပဏီ အထောက်အထား၊

            ( ခ )   အနီးစပ်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အနည်းဆုံး(၁၀)ဦး  ထောက်ခံချက်(မြေပြင်အခြေအနေအရ လိုအပ်ပါက (၁၀)ဦးအထက် ပိုမိုရယူရမည်)၊ စက်မှုဇုန်ရှိ လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက စက်မှုဇုန် ထောက်ခံချက်၊

            ( ဂ )   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား၊

            (ဃ)    သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ်ဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်/ထောက်ခံချက်၊

            ( င )   တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်ခွင့်ပြုခြင်း အကြောင်းကြားစာ၊

            ( စ )   သတ္ထုတွင်းဦးစီးဌာန၏ စက်သုံးဆီသိုလှောင်ကန်ခွင့်ပြုမိန့်၊

            (ဆ)    လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၏ စက်သုံးဆီရောင်းချခွင့်လိုင်စင်။

၂။         မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက အောက်ပါအချက်များကို ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရန်အတွက် စစ်ဆေးမည့်ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်-

                       (၁)     ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်ကွက်မှု ရှိ/မရှိ၊

                      (၂)     အခြားမြေ/ ဥပစာကို ကျူးကျော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

                      (၃)     ပါဝင်ရမည့် အထောက်အထားပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ။

            ( ခ )   လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ရန် စည်းကြပ်သင့်သည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား အဆိုပြုဖော်ပြ၍ ခရိုင်စည်ပင် သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။    

            ( ဂ )   ဌာနကပေးပို့သည့် ခွင့်ပြုလိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်ကိုပြန်လည်ရရှိပါက ငွေပေးသွင်းရန် (ကျသင့်လိုင်စင်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ်တို့တွင်) မြို့နယ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    လိုင်စင်ကြေးပေးသွင်းပြီးပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာရ မည်ဖြစ်ကြောင်း” အသိပေး ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင် ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( င )   မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် လိုင်စင်အသစ်ဖြစ်ပါက (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါက (၃)ရက် တာ ကာလအတွင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။        ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည်-

            (က)    မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် အထောက်အထားများစိစစ်၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း ဌာန သို့ ဆက်လက်ထောက်ခံတင်ပြပါမည်။  

            ( ခ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့်အချိန်မှ လိုင်စင်အသစ်ဖြစ်ပါက (၃)ရက်တာကာလအတွင်း၊ လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါက (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။        ဌာနသည်-

            (က)    ခရိုင်/မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း စိစစ်ရရှိပါက လိုင်စင်ကြေးငွေ အတည်ပြုသတ်မှတ်၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ခ )   လိုင်စင်နှုန်းထားဖော်ပြ၍ ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်အား မြို့နယ်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ လိုင်စင်အသစ်ဖြစ်ပါက (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း၊ လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါက (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။  

၅။        လိုင်စင်အသစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့နယ်/ခရိုင်/ဌာနအနေဖြင့် (၁၀)ရက်တာ ကာလအတွင်း လည်းကောင်း၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးများနှင့်ပတ်သက်၍ (၁၀)ရက်တာ ကာလအတွင်းခွင့်ပြုဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။          ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှု၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် မြို့နယ်/ခရိုင်  အဆင့်ဆင့် မှ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူပါ သည်။ လိုအပ်ပါက ဌာနက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။          ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၈။        ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိ သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၉။        ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည်အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၁၀။      လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၁၁။      ပူးတွဲပါလုပ်ငန်း လိုင်စင်နှုန်းထားများအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၂။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc. gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိပါက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ

၁၃။      (က)     လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းတည်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အများပြည်သူအား လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနှောင့်အယှက် တစ်စုံတစ်ရာမဖြစ်ပေါ်စေရ။ လုပ်ငန်းကို         ခွင့်ပြုသည့် ဥပစာအတွင်း၌သာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

            ( ခ )    လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်အရှင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

            ( ဂ )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးက ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။

            (ဃ)     ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံးဝင် သည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ယင်းဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်/ ခွင့်ပြုချက်ကို လက်ဝယ်ရယူထားရမည်။

            ( င )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ကော်မတီက ညွှန်ကြားသည့် သောက်/သုံးရေထားရှိမှု အစီအမံများ၊ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက်  အစီအမံများ၊ အညစ်အကြေး စွန့်ပစ်မှုနှင့်

                        ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရေး အစီအမံများ၊ မြို့တော်သာယာလှပရေးနှင့် လုံခြုံရေး အတွက် အစီအမံများ၊ အလုပ်သမား/ လာရောက်ရောင်းဝယ်သူ များအတွက် ကျန်းမာမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများ၊ ယာဉ်/လူသွားလမ်းပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရေး အစီအမံ များ၊ မီးဘေးကြိုတင် ကာကွယ်ရေးအစီအမံများကို ထားရှိ၍ တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( စ )    ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသော ထုတ်လုပ်သော၊ သိုလှောင်သော၊ တည်းခင်းဖြန့်ဖြူးသော၊ ပစ္စည်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများက သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန် စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ရမည့်အပြင် ကိုင်တွယ်အသုံးပြု စားသုံးသူများ အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ရမည့် သို့မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံ များဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ရမည်။

            (ဆ)     လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းကို လိုအပ်သည့်အခါ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးခြင်းကိုလက်ခံရမည်။ ယင်းအပြင်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံကိုယ်တိုင်ကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ထားရှိမှုကို ရှင်းပြရမည်။

            ( ဇ )    လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းအား လိုအပ်ချက်အရ ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်ကြား ပါက သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( ဈ )    လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့် အကြောင်းကြားသွားရမည်။

            (ည)     အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာ ရန်ပျက်ကွက်ပါကဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ် ဖြင့်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုပြစ်ဒဏ်ကို ခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံယူစဉ် ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၄။      လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ )      လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ )      လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၁၅။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ခွင့်ပြု ချက်ပယ်ဖျက်သည့်လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံလုပ်ငန်း(အသစ်/သက်တမ်းတိုး) လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်လိုပါက www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊

            ( ခ )   အနီးစပ်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အနည်းဆုံး(၁၀)ဦး  ထောက်ခံချက်(မြေပြင်အခြေအနေအရ လိုအပ်ပါက (၁၀)ဦးအထက် ပိုမိုရယူရမည်)

            ( ဂ )   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား၊

            (ဃ)    သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ်ဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်/ထောက်ခံချက်၊

            ( င )   ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်လက်မှတ်၊

၂။         မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက အောက်ပါအချက်များကို ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရန်အတွက် စစ်ဆေးမည့်ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်-

                       (၁)     ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်ကွက်မှု ရှိ/မရှိ၊

                      (၂)     အခြားမြေ/ဥပစာကို ကျူးကျော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

                      (၃)     ပါဝင်ရမည့် အထောက်အထားပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ။

            ( ခ )   လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ရန် စည်းကြပ်သင့်သည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား အဆိုပြုဖော်ပြ၍ ခရိုင်စည်ပင် သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။    

            ( ဂ )   ဌာနက ပေးပို့သည့် ခွင့်ပြုလိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပြန်လည်ရရှိပါက ငွေပေးသွင်း ရန် (ကျသင့်လိုင်စင်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ်တို့တွင်) မြို့နယ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    လိုင်စင်ကြေးပေးသွင်းပြီးပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာရ မည်ဖြစ်ကြောင်း” အသိပေး ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင် ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( င)    မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် လိုင်စင်အသစ်ဖြစ်ပါက (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါက (၃)ရက် တာ ကာလအတွင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။        ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည်-

            (က)    မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် အထောက်အထားများစိစစ်၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း ဌာန သို့ ဆက်လက်ထောက်ခံတင်ပြပါမည်။  

            ( ခ)    မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ လိုင်စင်အသစ်ဖြစ်ပါက (၃)ရက်တာကာလအတွင်း၊ လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါက (၃)ရက်တာကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။        ဌာနသည်-

            (က)    ခရိုင်/မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း စိစစ်ရရှိပါက လိုင်စင်ကြေးငွေ အတည်ပြုသတ်မှတ်၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ခ )   လိုင်စင်နှုန်းထားဖော်ပြ၍ ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်အား မြို့နယ်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   လိုအပ်ပါက ကော်မတီအစည်းအဝေး (EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဃ)  မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ လိုင်စင်အသစ်ဖြစ်ပါက (၄)ရက်တာကာလအတွင်း၊ လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါက (၄)ရက်တာကာလအတွင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ် ပါသည်။  

၅။        လိုင်စင်အသစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့နယ်/ခရိုင်/ဌာနအနေဖြင့် (၁၀)ရက်တာ ကာလအတွင်း လည်းကောင်း၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးများနှင့်ပတ်သက်၍ (၁၀)ရက်တာ ကာလအတွင်း ခွင့်ပြုဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။          ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှု၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် မြို့နယ်/ခရိုင် အဆင့်ဆင့်မှ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူပါ သည်။ လိုအပ်ပါက ဌာနက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။        ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၈။        ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိ သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၉။        ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၁၀။      လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၁၁။      ပူးတွဲပါ လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှုန်းထားများအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၂။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc. gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိပါက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ

၁၃။      (က)     လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းတည်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အများပြည်သူအား လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနှောင့်အယှက် တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ပေါ်စေရ။ လုပ်ငန်းကိုခွင့်ပြု သည့် ဥပစာအတွင်း၌သာဆောင်ရွက်ရမည်။

            ( ခ )    လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်အရှင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

            ( ဂ )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးက ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            (ဃ)     ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံးဝင် သည့် လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ယင်းဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်/ ခွင့်ပြုချက်ကို လက်ဝယ်ရယူထားရမည်။

            ( င )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ကော်မတီက ညွှန်ကြားသည့် သောက်/သုံးရေထားရှိမှု အစီအမံများ၊ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက်  အစီအမံများ၊ အညစ်အကြေး စွန့်ပစ်မှုနှင့်

                        ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရေး အစီအမံများ၊ မြို့တော်သာယာလှပရေးနှင့် လုံခြုံရေး အတွက် အစီအမံများ၊ အလုပ်သမား/ လာရောက်ရောင်းဝယ်သူ များအတွက် ကျန်းမာမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများ၊ ယာဉ်/လူသွားလမ်းပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရေး အစီအမံ များ၊ မီးဘေးကြိုတင် ကာကွယ်ရေးအစီအမံများကို ထားရှိ၍ တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( စ )    ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသော ထုတ်လုပ်သော၊ သိုလှောင်သော၊ တည်းခင်းဖြန့်ဖြူးသော၊ ပစ္စည်းသည် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများက သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန် စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ရမည့်အပြင် ကိုင်တွယ်အသုံးပြု စားသုံးသူများ အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ရမည့် သို့မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများ ဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ရမည်။

            (ဆ)     လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းကို လိုအပ်သည့်အခါ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးခြင်းကို လက်ခံရမည်။ ယင်းအပြင် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံကိုယ်တိုင်က လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို ရှင်းပြရမည်။

            ( ဇ )    လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းအား လိုအပ်ချက်အရ ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်ကြား ပါက သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( ဈ )    လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့် အကြောင်းကြားသွားရမည်။

            (ည)     အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာ ရန်ပျက်ကွက်ပါကဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ် ဖြင့်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုပြစ်ဒဏ်ကို ခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံယူစဉ် ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။ 

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၄။      လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပါ သည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ )    လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ )    လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၁၅။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ခွင့်ပြု ချက် ပယ်ဖျက်သည့်လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ 

ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံလုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်ချက်များ

            ၁။       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊

            ၂။       အနီးစပ်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အနည်းဆုံး(၁၀)ဦး  ထောက်ခံချက်(မြေပြင်အခြေအနေအရ လိုအပ်ပါက (၁၀)ဦးအထက် ပိုမိုရယူရမည်)

            ၃။       အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား၊

            ၄။       သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ်ဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်/ထောက်ခံချက်၊

            ၅။       ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံလိုင်စင်

 

ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းလုပ်ငန်း(အသစ်) လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်လိုပါက www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများ ပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊

            ( ခ )   အနီးစပ်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အနည်းဆုံး(၁၀)ဦး ထောက်ခံချက်(မြေပြင်အခြေအနေအရ လိုအပ်ပါက (၁၀)ဦး အထက် ပိုမိုရယူရမည်)၊ စက်မှုဇုန်ရှိ လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက စက်မှုဇုန် ထောက်ခံချက်၊

            ( ဂ )   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား၊

            (ဃ)    သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ်ဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်/ထောက်ခံချက်၊

            ( င )   ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်။

၂။         မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက အောက်ပါအချက်များကို ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရန်အတွက် စစ်ဆေးမည့်ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်-

                       (၁)     ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်ကွက်မှု ရှိ/မရှိ၊

                      (၂)     အခြားမြေ/ဥပစာကို ကျူးကျော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

                      (၃)     ပါဝင်ရမည့် အထောက်အထား ပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ။

            ( ခ )   လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ရန် စည်းကြပ်သင့်သည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား အဆိုပြုဖော်ပြ၍ ခရိုင်စည်ပင် သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။    

            ( ဂ )   ဌာနက ပေးပို့သည့် ခွင့်ပြုလိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပြန်လည်ရရှိပါက ငွေပေး သွင်းရန် (ကျသင့်လိုင်စင်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ် တို့တွင်) မြို့နယ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    လိုင်စင်ကြေးပေးသွင်းပြီးပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း” အသိပေး ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင် ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( င)    မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။        ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည်-

            (က)    မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် အထောက်အထားများစိစစ်၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း ဌာနသို့ ဆက်လက်ထောက်ခံ တင်ပြပါမည်။  

            ( ခ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။        ဌာနသည်-

            (က)    ခရိုင်/မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း စိစစ်ရရှိပါက လိုင်စင်ကြေးငွေ အတည်ပြုသတ်မှတ်၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ခ )   လိုင်စင်နှုန်းထားဖော်ပြ၍ ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်အား မြို့နယ်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ)    မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး လိုင်စင် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။  

၅။        လိုင်စင်အသစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့နယ်/ ခရိုင်/ ဌာနအနေဖြင့် (၁၀)ရက်တာ ကာလအတွင်း ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၆။          မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-

        (က)     ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိနေပြီး ယင်းကန့်ကွက်ချက်ကို စိစစ်ရာ မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း၊

        ( ခ )    အထောက်အထား ပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း၊

        ( ဂ )    ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ခွင့်ပြုမိန့်ပယ်ဖျက်ခြင်း။

၇။          ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှု၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် မြို့နယ်/ခရိုင် အဆင့်ဆင့်မှ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူပါသည်။ လိုအပ်ပါက ဌာနက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၈။        ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၉။        ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိ သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၁၀။      ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၁၁။      လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၁၂။      ပူးတွဲပါ လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှုန်းထားများအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၃။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိပါက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ

၁၄။      (က)     လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းတည်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အများပြည်သူအား လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနှောင့်အယှက် တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ပေါ်စေရ။ လုပ်ငန်းကို             ခွင့်ပြုသည့် ဥပစာအတွင်း၌သာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

            ( ခ )    လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်အရှင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

            ( ဂ )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးက ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက် များ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။

            (ဃ)     ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံး ဝင်သည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ယင်းဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်/ ခွင့်ပြုချက်ကို လက်ဝယ်ရယူထားရမည်။

            ( င )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ကော်မတီက ညွှန်ကြားသည့် သောက်/သုံးရေထားရှိမှု အစီ အမံများ၊ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက်  အစီအမံများ၊ အညစ်အကြေး စွန့်ပစ်မှုနှင့်

                        ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရေး အစီအမံများ၊ မြို့တော်သာယာလှပရေးနှင့် လုံခြုံရေး အတွက် အစီအမံများ၊ အလုပ်သမား/ လာရောက်ရောင်းဝယ်သူ များအတွက် ကျန်းမာမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများ၊ ယာဉ်/လူသွားလမ်းပိတ်ဆို့မှု မရှိစေရေး အစီအမံများ၊ မီးဘေးကြိုတင် ကာကွယ်ရေးအစီအမံများကို ထားရှိ၍ တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( စ )    ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသော ထုတ်လုပ်သော၊ သိုလှောင်သော၊ တည်းခင်းဖြန့်ဖြူးသော၊ ပစ္စည်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများက သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန် စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ရမည့်အပြင် ကိုင်တွယ်အသုံးပြု စားသုံးသူများ အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ရမည့် သို့မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံ များဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ရမည်။

            (ဆ)     လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းကို လိုအပ်သည့်အခါ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးခြင်းကို လက်ခံရမည်။ ယင်းအပြင် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံကိုယ်တိုင်က လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို ရှင်းပြရမည်။

            ( ဇ )    လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းအား လိုအပ်ချက်အရ ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်ကြားပါက သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( ဈ )    လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့် အကြောင်းကြားသွားရမည်။

            (ည)     အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာ ရန်ပျက်ကွက်ပါကဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ် ဖြင့်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုပြစ်ဒဏ်ကို ခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံယူစဉ် ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၅။      လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ )    လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ )    လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၁၆။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ခွင့်ပြုချက်ပယ်ဖျက်သည့် လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းလုပ်ငန်း(သက်တမ်းတိုး)လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်လိုပါက www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ဗီဇာ/ ပတ်စ်ပို့မိတ္တူနှင့် ကုမ္ပဏီ အထောက်အထား၊

            ( ခ )   (လိုအပ်ပါက) အနီးစပ်ဆုံး ပတ်ဝန်းကျင်အနည်းဆုံး(၁၀)ဦး  ထောက်ခံချက်(မြေပြင်အခြေအနေအရ လိုအပ်ပါက (၁၀)ဦး အထက် ပိုမိုရယူရမည်)၊ စက်မှုဇုန်ရှိ လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက စက်မှုဇုန် ထောက်ခံချက်၊

            ( ဂ )   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း   အထောက်အထား၊      

            (ဃ)    ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်။ 

၂။         မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက အောက်ပါအချက်များကို ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရန်အတွက် စစ်ဆေးမည့်ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်-

                       (၁)     ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်ကွက်မှု ရှိ/မရှိ၊

                      (၂)     အခြားမြေ/ဥပစာကို ကျူးကျော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

                      (၃)     ပါဝင်ရမည့် အထောက်အထားပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ။

            ( ခ )   ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးနောက် လိုအပ်ချက်မှာကြားခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်မရှိပါက လိုင်စင်ကြေး ငွေပေးသွင်းရန် (ကျသင့်လိုင်စင်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ်တို့တွင်)လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   လိုင်စင်နှုန်းထားပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထားရရှိပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်း” အသိပေး ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်း ရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၅)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၃။          မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-

        (က)  ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိနေပြီး ယင်းကန့်ကွက်ချက်ကို စိစစ်ရာ မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း၊

        ( ခ )  အထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း၊

        ( ဂ )  ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ခွင့်ပြုမိန့်ပယ်ဖျက်ခြင်း၊

        ( ဃ)  လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာမှုမရှိခြင်း။

၄။          ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှု၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် မြို့နယ်/ခရိုင် အဆင့်ဆင့်မှ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူပါသည်။ လိုအပ်ပါက ဌာနက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။          ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။        ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံ ရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၇။        ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၈။        လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၉။        ပူးတွဲပါ လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှုန်းထားများအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၀။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc. gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိပါက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ

၁၁။      (က)     လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းတည်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အများပြည်သူအား လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနှောင့်အယှက် တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ပေါ်စေရ။ လုပ်ငန်းကို             ခွင့်ပြုသည့် ဥပစာအတွင်း၌သာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

            ( ခ )    လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်အရှင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

            ( ဂ )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးက ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက် များ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။

            (ဃ)     ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံး ဝင်သည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ယင်းဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်/ ခွင့်ပြုချက်ကို လက်ဝယ်ရယူထားရမည်။

            ( င )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ကော်မတီက ညွှန်ကြားသည့် သောက်/သုံးရေထားရှိမှု အစီအမံများ၊ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက်  အစီအမံများ၊ အညစ်အကြေး စွန့်ပစ်မှုနှင့်

                        ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရေး အစီအမံများ၊ မြို့တော်သာယာလှပရေးနှင့် လုံခြုံရေး အတွက် အစီအမံများ၊ အလုပ်သမား/ လာရောက်ရောင်းဝယ်သူ များအတွက် ကျန်းမာမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများ၊ ယာဉ်/လူသွားလမ်းပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရေး အစီအမံများ၊ မီးဘေးကြိုတင် ကာကွယ်ရေးအစီအမံများကို ထားရှိ၍ တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( စ )    ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသော ထုတ်လုပ်သော၊ သိုလှောင်သော၊ တည်းခင်းဖြန့်ဖြူးသော၊ ပစ္စည်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများက သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန် စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ရမည့်အပြင် ကိုင်တွယ်အသုံးပြု စားသုံးသူများ အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ရမည့် သို့မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီ အမံများဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ရမည်။

            (ဆ)     လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းကို လိုအပ်သည့်အခါ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးခြင်းကို လက်ခံရမည်။ ယင်းအပြင် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံကိုယ်တိုင်က လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို ရှင်းပြရမည်။

            ( ဇ )    လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းအား လိုအပ်ချက်အရ ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်ကြား ပါက သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( ဈ )    လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့် အကြောင်းကြားသွားရမည်။

            (ည)     အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာ ရန်ပျက်ကွက်ပါကဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ် ဖြင့်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှု ပြစ်ဒဏ်ကို ခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံယူစဉ် ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၂။      လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ )    လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ )      လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊

အထွေထွေ

၁၃။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ခွင့်ပြုချက်ပယ်ဖျက်သည့်လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

 

မူကြိုကျောင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် (အသစ်)လျှောက်ထားခြင်း

၁။        ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ တည်ခင်းခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ သိုလှောင်ရုံ၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်လိုပါက www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာ တွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ဗီဇာ/ ပတ်စ်ပို့မိတ္တူနှင့်ကုမ္ပဏီ အထောက်အထား၊

            ( ခ )   အနီးစပ်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အနည်းဆုံး (၁၀)ဦး  ထောက်ခံချက်(မြေပြင်အခြေအနေအရ လိုအပ် ပါက (၁၀)ဦးအထက် ပိုမိုရယူရမည်)၊ စက်မှုဇုန်ရှိ လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက စက်မှုဇုန် ထောက်ခံ ချက်၊

            ( ဂ )   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း   အထောက်အထားနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီး ဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်

            (ဃ)    လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းခွင့်ပြုချက်။

၂။         မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက အောက်ပါအချက်များကို ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရန်အတွက် စစ်ဆေးမည့်ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်-

                       (၁)     ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်ကွက်မှု ရှိ/မရှိ၊

                      (၂)     အခြားမြေ/ဥပစာကို ကျူးကျော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

                      (၃)     ပါဝင်ရမည့် အထောက်အထားပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ။

            ( ခ )   ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးနောက် လိုအပ်ချက်မှာကြားခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်မရှိပါက စစ်ဆေးတွေ့ ရှိချက်နှင့်အတူ စည်းကြပ်သင့်သည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား အဆိုပြုဖော်ပြ၍ ခရိုင်စည်ပင် သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   ခရိုင်ရုံးက လိုင်စင်နှုန်းထားပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထား၊ ခွင့်ပြုလိုင်စင်ကတ်ပြား ပြန်လည်ရရှိပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာရမည်ဖြစ် ကြောင်း”အသိပေးရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင်ကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။         ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည်-

            (က)    မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း စိစစ် ရရှိပါက လိုင်စင်ကြေးငွေပေးသွင်းရန် (ကျသင့်လိုင်စင်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ်တို့တွင်) မြို့နယ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။      

            ( ခ )   ငွေသွင်းချလံရရှိပါက ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်အား မြို့နယ်သို့ပြန်လည် ပေးပို့ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ (၆)ရက်တာ ကာလအတွင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး လိုင်စင်ခွင့်ပြု မည်ဖြစ်ပါသည်။  

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၄။          မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များတွေ့ရှိပါက  လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-

        (က)  ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိနေပြီး ယင်းကန့်ကွက်ချက်ကို စိစစ် ရာ မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း၊

        ( ခ )  အထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း။

၅။          ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှု၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် မြို့နယ်/ခရိုင် အဆင့်ဆင့်မှ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူပါ သည်။ လိုအပ်ပါက ဌာနက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။          ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။        ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိ သည့် နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၈။        ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၉။        လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၁၀။      ဘဏ္ဍာနှစ်(၁)နှစ်အတွက် ပေးသွင်းရမည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည့် တိုင်းဒေသကြီး အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ စည်းကြပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပူးတွဲပါ လိုင်စင်နှုန်းထားများသည် ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၁။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc. gov. mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိပါက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ

၁၂။      (က)     လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းတည်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အများပြည်သူအား လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနှောင့်အယှက် တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ပေါ်စေရ။ လုပ်ငန်းကို             ခွင့်ပြုသည့် ဥပစာအတွင်း၌သာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

            ( ခ )    လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်အရှင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

            ( ဂ )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးက ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက် များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။

            (ဃ)     ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံးဝင် သည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ယင်းဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်/ ခွင့်ပြုချက်ကို လက်ဝယ်ရယူထားရမည်။

            ( င )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ကော်မတီက ညွှန်ကြားသည့် သောက်/သုံးရေထားရှိမှု အစီအမံများ၊ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက်  အစီအမံများ၊ အညစ်အကြေး စွန့်ပစ်မှုနှင့်

                        ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရေး အစီအမံများ၊ မြို့တော်သာယာလှပရေးနှင့် လုံခြုံရေး အတွက် အစီအမံများ၊ အလုပ်သမား/ လာရောက်ရောင်းဝယ်သူ များအတွက် ကျန်းမာမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများ၊ ယာဉ်/လူသွားလမ်းပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရေး အစီအမံ များ၊ မီးဘေးကြိုတင် ကာကွယ်ရေးအစီအမံများကို ထားရှိ၍ တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( စ )    ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသော ထုတ်လုပ်သော၊ သိုလှောင်သော၊ တည်းခင်းဖြန့်ဖြူးသော၊ ပစ္စည်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများက သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန် စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ရမည့်အပြင် ကိုင်တွယ်အသုံးပြု စားသုံးသူများ အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ရမည့် သို့မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အစီအမံ များဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ရမည်။

            (ဆ)     လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းကို လိုအပ်သည့်အခါ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးခြင်းကို လက်ခံရမည်။ ယင်းအပြင် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံကိုယ်တိုင်က လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို ရှင်းပြရမည်။

            ( ဇ )    လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းအား လိုအပ်ချက်အရ ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန်ညွှန်ကြား ပါက သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( ဈ )    လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့် အကြောင်းကြားသွားရမည်။

            (ည)     အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာ ရန် ပျက်ကွက်ပါကဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ် ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုပြစ်ဒဏ်ကို ခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံယူစဉ် ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၃။      လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ )    လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ )    လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၁၄။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းအပြင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ တိုက်ရိုက်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်သော ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ချေးငွေလုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုရိပ်သာ၊ Hostel ၊ ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းများ၊ အလုပ်သမားအေဂျင်စီများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုခြင်းမရှိပါ။

၁၅။      ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ပြီး တိုက်ရိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းမဟုတ်ဘဲ ရုံးသဘောသာ ဆောင်ရွက်သည့် သွယ်ဝိုက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်မပြုပါ။ (ဥပမာ- ဥပဒေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများ၊ ကုမ္ပဏီရုံးခန်းများ၊ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများ)

 

 

 

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ လုပ်ငန်းလိုင်စင် (အသစ်)လျှောက်ထားခြင်း 

 (အခြေခံပညာရေးဆိုင်များ ဘာသာရပ်များအတွက်)

၁။        ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ တည်ခင်းခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ သိုလှောင်ရုံ၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်လိုပါက www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာ တွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ဗီဇာ/ ပတ်စ်ပို့မိတ္တူနှင့်ကုမ္ပဏီ အထောက်အထား၊

            ( ခ )   အနီးစပ်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အနည်းဆုံး (၁၀)ဦး  ထောက်ခံချက်(မြေပြင်အခြေအနေအရ လိုအပ် ပါက (၁၀)ဦးအထက် ပိုမိုရယူရမည်)၊ စက်မှုဇုန်ရှိ လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက စက်မှုဇုန် ထောက်ခံ ချက်၊

            ( ဂ )   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း   အထောက်အထားနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီး ဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်

            (ဃ)    ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်/ထောက်ခံချက်

၂။         မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက အောက်ပါအချက်များကို ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရန်အတွက် စစ်ဆေးမည့်ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်-

                       (၁)     ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်ကွက်မှု ရှိ/မရှိ၊

                      (၂)     အခြားမြေ/ဥပစာကို ကျူးကျော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

                      (၃)     ပါဝင်ရမည့် အထောက်အထားပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ။

            ( ခ )   ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးနောက် လိုအပ်ချက်မှာကြားခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်မရှိပါက စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်နှင့်အတူ စည်းကြပ်သင့်သည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား အဆိုပြုဖော်ပြ၍ ခရိုင်စည်ပင် သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   ခရိုင်ရုံးက လိုင်စင်နှုန်းထားပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထား၊ ခွင့်ပြုလိုင်စင် ကတ်ပြား ပြန်လည်ရရှိပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာရမည်ဖြစ် ကြောင်း”အသိပေး ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင်ကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။         ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည်-

            (က)    မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း စိစစ် ရရှိပါက လိုင်စင်ကြေးငွေပေးသွင်းရန် (ကျသင့်လိုင်စင်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ်တို့တွင်) မြို့နယ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။      

            ( ခ )   ငွေသွင်းချလံရရှိပါက ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်အား မြို့နယ်သို့ပြန်လည် ပေးပို့ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ (၆)ရက်တာ ကာလအတွင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီးလိုင်စင် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။         

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၄။          မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-

        (က)  ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိနေပြီး ယင်းကန့်ကွက်ချက်ကို စိစစ်ရာ မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း၊

        ( ခ )  အထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း။

၅။          ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှု၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် မြို့နယ်/ခရိုင် အဆင့်ဆင့်မှ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူ ပါသည်။ လိုအပ်ပါက ဌာနက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။          ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။        ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိ သည့် နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၈။        ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၉။        လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၁၀။      ဘဏ္ဍာနှစ်(၁)နှစ်အတွက် ပေးသွင်းရမည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည့် တိုင်းဒေသကြီး အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ စည်းကြပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပူးတွဲပါ လိုင်စင်နှုန်းထားများသည် ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၁။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc. gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိပါက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ

၁၂။      (က)     လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းတည်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အများပြည်သူအား လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနှောင့်အယှက် တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ပေါ်စေရ။ လုပ်ငန်းကို             ခွင့်ပြုသည့် ဥပစာအတွင်း၌သာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

            ( ခ )    လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်အရှင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

            ( ဂ )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးက ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက် များ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။

            (ဃ)     ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံးဝင် သည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ယင်းဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်/ ခွင့်ပြုချက်ကို လက်ဝယ်ရယူထားရမည်။

            ( င )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ကော်မတီက ညွှန်ကြားသည့် သောက်/သုံးရေထားရှိမှု အစီအမံများ၊ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက်  အစီအမံများ၊ အညစ်အကြေး စွန့်ပစ်မှုနှင့်

                        ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရေး အစီအမံများ၊ မြို့တော်သာယာလှပရေးနှင့် လုံခြုံရေး အတွက် အစီအမံများ၊ အလုပ်သမား/ လာရောက်ရောင်းဝယ်သူ များအတွက် ကျန်းမာမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများ၊ ယာဉ်/လူသွားလမ်းပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရေး အစီအမံ များ၊ မီးဘေးကြိုတင် ကာကွယ်ရေးအစီအမံများကို ထားရှိ၍ တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( စ )    ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသော ထုတ်လုပ်သော၊ သိုလှောင်သော၊ တည်းခင်းဖြန့်ဖြူးသော၊ ပစ္စည်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများက သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန် စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ရမည့်အပြင် ကိုင်တွယ်အသုံးပြု စားသုံးသူများ အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ရမည့် သို့မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံ များဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ရမည်။

            (ဆ)     လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းကို လိုအပ်သည့်အခါ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးခြင်းကို လက်ခံရမည်။ ယင်းအပြင် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံကိုယ်တိုင်က လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို ရှင်းပြရမည်။

            ( ဇ )    လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းအား လိုအပ်ချက်အရ ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်ကြား ပါက သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( ဈ )    လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့် အကြောင်းကြားသွားရမည်။

            (ည)     အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာ ရန်ပျက်ကွက်ပါကဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ် ဖြင့်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုပြစ်ဒဏ်ကို ခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံယူစဉ် ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၃။      လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ )    လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ )    လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၁၄။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းအပြင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ တိုက်ရိုက်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်သော ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ချေးငွေလုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုရိပ်သာ၊ Hostel ၊ ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းများ၊ အလုပ်သမားအေဂျင်စီများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုခြင်းမရှိပါ။

၁၅။      ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ပြီး တိုက်ရိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းမဟုတ်ဘဲ ရုံးသဘောသာ ဆောင်ရွက်သည့် သွယ်ဝိုက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်မပြုပါ။ (ဥပမာ- ဥပဒေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများ၊ ကုမ္ပဏီရုံးခန်းများ၊ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများ)

 

ကျန်းမာရေးခြေထောက်ဆေးစိမ်လုပ်ငန်းလိုင်စင် (အသစ်)လျှောက်ထားခြင်း

၁။        ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ တည်ခင်းခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ သိုလှောင်ရုံ၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်လိုပါက www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာ တွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ဗီဇာ/ ပတ်စ်ပို့မိတ္တူနှင့် ကုမ္ပဏီ အထောက်အထား၊

            ( ခ )   အနီးစပ်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အနည်းဆုံး (၁၀)ဦး  ထောက်ခံချက်(မြေပြင်အခြေအနေအရ လိုအပ် ပါက (၁၀)ဦးအထက် ပိုမိုရယူရမည်)၊ စက်မှုဇုန်ရှိ လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက စက်မှုဇုန်ထောက်ခံ ချက်၊

            ( ဂ )   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း   အထောက်အထားနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီး ဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်

            (ဃ)    စည်ပင်ကျန်းမာရေးဌာန၏ ထောက်ခံချက်နှင့် Spa လုပ်ငန်း၊ massage အနှိပ်ခန်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုကြောင်း ခံဝန်ချက်

၂။         မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက အောက်ပါအချက်များကို ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရန်အတွက် စစ်ဆေးမည့်ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်-

                       (၁)     ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်ကွက်မှု ရှိ/မရှိ၊

                      (၂)     အခြားမြေ/ဥပစာကို ကျူးကျော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

                      (၃)     ပါဝင်ရမည့် အထောက်အထားပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ။

            ( ခ )   ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးနောက် လိုအပ်ချက်မှာကြားခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်မရှိပါက စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်နှင့်အတူ စည်းကြပ်သင့်သည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား အဆိုပြုဖော်ပြ၍ ခရိုင်စည်ပင် သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   ခရိုင်ရုံးက လိုင်စင်နှုန်းထားပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထား၊ ခွင့်ပြုလိုင်စင် ကတ်ပြား ပြန်လည်ရရှိပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာရမည်ဖြစ် ကြောင်း” အသိပေး ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင်ကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။         ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည်-

            (က)    မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း စိစစ် ရရှိပါက လိုင်စင်ကြေးငွေပေးသွင်းရန် (ကျသင့်လိုင်စင်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ်တို့တွင်) မြို့နယ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။      

            ( ခ )   ငွေသွင်းချလံရရှိပါက ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်အားမြို့နယ်သို့ ပြန်လည် ပေးပို့ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ (၆)ရက်တာ ကာလအတွင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး လိုင်စင် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။  

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၄။          မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-

        (က)  ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိနေပြီး ယင်းကန့်ကွက်ချက်ကို စိစစ်ရာ မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း၊

        ( ခ )  အထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း။

၅။          ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှု၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် မြို့နယ်/ခရိုင် အဆင့်ဆင့်မှ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူပါ သည်။ လိုအပ်ပါက ဌာနက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။          ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။        ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိ သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၈။        ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၉။        လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၁၀။      ဘဏ္ဍာနှစ်(၁)နှစ်အတွက် ပေးသွင်းရမည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည့် တိုင်းဒေသကြီး အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ စည်းကြပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပူးတွဲပါ လိုင်စင်နှုန်းထားများသည် ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၁။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc. gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

 

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိပါက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ

၁၂။      (က)     လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းတည်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အများပြည်သူအား လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနှောင့်အယှက် တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ပေါ်စေရ။ လုပ်ငန်းကို             ခွင့်ပြုသည့် ဥပစာအတွင်း၌သာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

            ( ခ )    လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်အရှင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

            ( ဂ )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးက ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက် များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။

            (ဃ)     ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံးဝင် သည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ယင်းဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်/ ခွင့်ပြုချက်ကို လက်ဝယ်ရယူထားရမည်။

            ( င )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ကော်မတီက ညွှန်ကြားသည့် သောက်/သုံးရေထားရှိမှု အစီအမံများ၊ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက်  အစီအမံများ၊ အညစ်အကြေး စွန့်ပစ်မှုနှင့်

                        ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရေး အစီအမံများ၊ မြို့တော်သာယာလှပရေးနှင့် လုံခြုံရေး အတွက် အစီအမံများ၊ အလုပ်သမား/ လာရောက်ရောင်းဝယ်သူ များအတွက် ကျန်းမာမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများ၊ ယာဉ်/လူသွားလမ်းပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရေး အစီအမံ များ၊ မီးဘေးကြိုတင် ကာကွယ်ရေးအစီအမံများကို ထားရှိ၍ တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( စ )    ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသော ထုတ်လုပ်သော၊ သိုလှောင်သော၊ တည်းခင်းဖြန့်ဖြူးသော၊ ပစ္စည်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများက သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန် စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ရမည့်အပြင် ကိုင်တွယ်အသုံးပြု စားသုံးသူများ အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ရမည့် သို့မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အစီအမံ များဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ရမည်။

            (ဆ)     လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းကို လိုအပ်သည့်အခါ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးခြင်းကို လက်ခံရမည်။ ယင်းအပြင် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံကိုယ်တိုင်က လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို ရှင်းပြရမည်။

            ( ဇ )    လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းအား လိုအပ်ချက်အရ ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်ကြား ပါက သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( ဈ )    လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့် အကြောင်းကြားသွားရမည်။

            (ည)     အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာ ရန်ပျက်ကွက်ပါကဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ် ဖြင့်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုပြစ်ဒဏ်ကိုခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံယူစဉ် ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၃။      လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး  ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ )    လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ )    လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၁၄။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းအပြင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ တိုက်ရိုက်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်သော ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ချေးငွေလုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုရိပ်သာ၊ Hostel ၊ ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းများ၊ အလုပ်သမားအေဂျင်စီများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုခြင်းမရှိပါ။

၁၅။      ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ပြီး တိုက်ရိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းမဟုတ်ဘဲ ရုံးသဘောသာ ဆောင်ရွက်သည့် သွယ်ဝိုက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်မပြုပါ။ (ဥပမာ- ဥပဒေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများ၊ ကုမ္ပဏီရုံးခန်းများ၊ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများ)

 

 

 

မျက်မမြင်အကြောပြင်လုပ်ငန်းလိုင်စင် (အသစ်)လျှောက်ထားခြင်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်လိုပါက www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများ ပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊

            ( ခ )   အနီးစပ်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အနည်းဆုံး (၁၀)ဦး  ထောက်ခံချက်(မြေပြင်အခြေအနေအရ လိုအပ် ပါက (၁၀)ဦးအထက် ပိုမိုရယူရမည်)၊ စက်မှုဇုန်ရှိ လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက စက်မှုဇုန် ထောက်ခံ ချက်၊

            ( ဂ )   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား၊

            (ဃ)    သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ်ဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်/ထောက်ခံချက်၊

            ( င )   လူမှု့ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်နှင့် မျက်မမြင်ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား

၂။         မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက အောက်ပါအချက်များကို ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရန်အတွက် စစ်ဆေးမည့်ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်-

                       (၁)     ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်ကွက်မှု ရှိ/မရှိ၊

                      (၂)     အခြားမြေ/ဥပစာကို ကျူးကျော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

                      (၃)     ပါဝင်ရမည့် အထောက်အထားပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ။

            ( ခ )   လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ရန် စည်းကြပ်သင့်သည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား အဆိုပြုဖော်ပြ၍ ခရိုင်စည်ပင် သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။    

            ( ဂ )   ဌာနက ပေးပို့သည့် ခွင့်ပြုလိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပြန်လည်ရရှိပါက ငွေပေးသွင်း ရန် (ကျသင့်လိုင်စင်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ်တို့တွင်) မြို့နယ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    လိုင်စင်ကြေးပေးသွင်းပြီးပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း” အသိပေး ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင် ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( င )   မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။        ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည်-

            (က)    မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် အထောက်အထားများစိစစ်၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း ဌာန သို့ ဆက်လက်ထောက်ခံ တင်ပြပါမည်။              

            ( ခ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။        ဌာနသည်-

            (က)    ခရိုင်/မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း စိစစ်ရရှိပါက လိုင်စင်ကြေးငွေ အတည်ပြုသတ်မှတ်၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ခ )   လိုင်စင်နှုန်းထားဖော်ပြ၍ ခွင့်ပြုသည့်လိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်အား မြို့နယ်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး လိုင်စင် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။  

၅။        လိုင်စင်အသစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့နယ်/ခရိုင်/ဌာနအနေဖြင့် (၁၀)ရက်တာ ကာလအတွင်း ခွင့်ပြု ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၆။          မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-

        (က)     ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိနေပြီး ယင်းကန့်ကွက်ချက်ကို စိစစ်ရာ မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း၊

        ( ခ )    အထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း၊

        ( ဂ )    ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ခွင့်ပြုမိန့်ပယ်ဖျက်ခြင်း။

၇။          ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှု၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် မြို့နယ်/ခရိုင် အဆင့်ဆင့်မှ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူပါ သည်။ လိုအပ်ပါက ဌာနက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၈။        ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၉။        ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိ သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၁၀။      ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၁၁။      လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၁၂။      ပူးတွဲပါ လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှုန်းထားများအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၃။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc. gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိပါက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ

၁၄။      (က)     လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းတည်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အများပြည်သူအား လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနှောင့်အယှက် တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ပေါ်စေရ။ လုပ်ငန်းကို             ခွင့်ပြုသည့် ဥပစာအတွင်း၌သာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

            ( ခ )    လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်အရှင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

            ( ဂ )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးက ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက် များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။

            (ဃ)     ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံးဝင် သည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ယင်းဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်/ ခွင့်ပြုချက်ကို လက်ဝယ်ရယူထားရမည်။

            ( င )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ကော်မတီက ညွှန်ကြားသည့် သောက်/သုံးရေထားရှိမှု အစီအမံများ၊ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက်  အစီအမံများ၊ အညစ်အကြေး စွန့်ပစ်မှုနှင့်

                        ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရေး အစီအမံများ၊ မြို့တော်သာယာလှပရေးနှင့် လုံခြုံရေး အတွက် အစီအမံများ၊ အလုပ်သမား/ လာရောက်ရောင်းဝယ်သူ များအတွက် ကျန်းမာမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများ၊ ယာဉ်/လူသွားလမ်းပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရေး အစီအမံ များ၊ မီးဘေးကြိုတင် ကာကွယ်ရေးအစီအမံများကို ထားရှိ၍ တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( စ )    ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသော ထုတ်လုပ်သော၊ သိုလှောင်သော၊ တည်းခင်းဖြန့်ဖြူးသော၊ ပစ္စည်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများက သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန် စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ရမည့်အပြင် ကိုင်တွယ်အသုံးပြု စားသုံးသူများ အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ရမည့် သို့မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အစီအမံ များဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ရမည်။

            (ဆ)     လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းကို လိုအပ်သည့်အခါ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးခြင်းကို လက်ခံရမည်။ ယင်းအပြင် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံကိုယ်တိုင်က လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို ရှင်းပြရမည်။

            ( ဇ )    လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းအား လိုအပ်ချက်အရ ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်ကြား ပါက သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( ဈ )    လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့် အကြောင်းကြားသွားရမည်။

            (ည)     အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာ ရန်ပျက်ကွက်ပါကဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ် ဖြင့်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုပြစ်ဒဏ်ကို ခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံယူစဉ် ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၅။      လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ )    လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ )    လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၁၆။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ခွင့်ပြု ချက် ပယ်ဖျက်သည့်လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

 

ဖျော်ဖြေရေးကွင်းငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

၁။        ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ တည်ခင်းခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ သိုလှောင်ရုံ၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်လိုပါက www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ဗီဇာ/ ပတ်စ်ပို့မိတ္တူနှင့်ကုမ္ပဏီ အထောက်အထား၊

            ( ခ )   အနီးစပ်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အနည်းဆုံး (၁၀)ဦး  ထောက်ခံချက်(မြေပြင်အခြေအနေအရ လိုအပ် ပါက (၁၀)ဦးအထက် ပိုမိုရယူရမည်)၊ စက်မှုဇုန်ရှိ လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက စက်မှုဇုန် ထောက်ခံ ချက်၊

            ( ဂ )   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း   အထောက်အထားနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီး ဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်

            (ဃ)    ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ ထွေ/အုပ်၏ခွင့်ပြုချက် ရရှိမှသာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ခံဝန်ချက်

၂။         မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက အောက်ပါအချက်များကို ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရန်အတွက် စစ်ဆေးမည့်ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်-

                       (၁)     ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်ကွက်မှု ရှိ/မရှိ၊

                      (၂)     အခြားမြေ/ဥပစာကို ကျူးကျော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

                      (၃)     ပါဝင်ရမည့် အထောက်အထားပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ။

            ( ခ )   ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးနောက် လိုအပ်ချက်မှာကြားခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်မရှိပါက စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်နှင့်အတူ စည်းကြပ်သင့်သည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား အဆိုပြုဖော်ပြ၍ ခရိုင်စည်ပင် သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   ခရိုင်ရုံးက လိုင်စင်နှုန်းထားပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထား၊ ခွင့်ပြုလိုင်စင်ကတ်ပြား ပြန်လည်ရရှိပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာရမည်ဖြစ် ကြောင်း” အသိပေးရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင်ကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။         ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည်-

            (က)    မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း စိစစ် ရရှိပါက လိုင်စင်ကြေးငွေပေးသွင်းရန် (ကျသင့်လိုင်စင်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ်တို့တွင်) မြို့နယ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။      

            ( ခ )   ငွေသွင်းချလံရရှိပါက ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်အား မြို့နယ်သို့ ပြန်လည် ပေးပို့ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ (၆)ရက်တာ ကာလအတွင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး လိုင်စင် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။  

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၄။          မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-

        (က)  ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိနေပြီး ယင်းကန့်ကွက်ချက်ကို စိစစ်ရာ မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း၊

        ( ခ )  အထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း။

၅။          ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှု၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် မြို့နယ်/ခရိုင် အဆင့်ဆင့်မှ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူပါသည်။ လိုအပ်ပါက ဌာနက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။          ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။        ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိ သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၈။        ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၉။        လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၁၀။      ဘဏ္ဍာနှစ်(၁)နှစ်အတွက် ပေးသွင်းရမည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည့် တိုင်းဒေသကြီး အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ စည်းကြပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပူးတွဲပါ လိုင်စင်နှုန်းထားများသည် ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၁။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc. gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိပါက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ

၁၂။      (က)     လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းတည်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အများပြည်သူအား လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနှောင့်အယှက် တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ပေါ်စေရ။ လုပ်ငန်းကို             ခွင့်ပြုသည့် ဥပစာအတွင်း၌သာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

            ( ခ )    လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်အရှင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

            ( ဂ )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးက ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။

            (ဃ)     ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံး ဝင် သည့် လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ယင်းဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်/ ခွင့်ပြုချက်ကို လက်ဝယ်ရယူထားရမည်။

            ( င )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ကော်မတီက ညွှန်ကြားသည့် သောက်/သုံးရေထားရှိမှု အစီအမံများ၊ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက်  အစီအမံများ၊ အညစ်အကြေး စွန့်ပစ်မှုနှင့်

                        ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရေး အစီအမံများ၊ မြို့တော်သာယာလှပရေးနှင့် လုံခြုံရေး အတွက် အစီအမံများ၊ အလုပ်သမား/ လာရောက်ရောင်းဝယ်သူ များအတွက် ကျန်းမာမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများ၊ ယာဉ်/လူသွားလမ်းပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရေး အစီအမံ များ၊ မီးဘေးကြိုတင် ကာကွယ်ရေးအစီအမံများကို ထားရှိ၍ တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( စ )    ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသော ထုတ်လုပ်သော၊ သိုလှောင်သော၊ တည်းခင်းဖြန့်ဖြူးသော၊ ပစ္စည်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများက သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန် စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ရမည့်အပြင် ကိုင်တွယ်အသုံးပြု စားသုံးသူများ အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ရမည့် သို့မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အစီအမံ များဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ရမည်။

            (ဆ)     လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းကို လိုအပ်သည့်အခါ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးခြင်းကို လက်ခံရမည်။ ယင်းအပြင် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံကိုယ်တိုင်က လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို ရှင်းပြရမည်။

            ( ဇ )    လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းအား လိုအပ်ချက်အရ ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်ကြား ပါက သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( ဈ )    လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့် အကြောင်းကြားသွားရမည်။

            (ည)     အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာ ရန်ပျက်ကွက်ပါကဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ် ဖြင့်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုပြစ်ဒဏ်ကို ခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံယူစဉ် ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၃။      လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ )    လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ )    လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၁၄။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းအပြင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ တိုက်ရိုက်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်သော ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ချေးငွေလုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုရိပ်သာ၊ Hostel ၊ ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းများ၊ အလုပ်သမားအေဂျင်စီများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုခြင်းမရှိပါ။

၁၅။      ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ပြီး တိုက်ရိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းမဟုတ်ဘဲ ရုံးသဘောသာ ဆောင်ရွက်သည့် သွယ်ဝိုက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်မပြုပါ။ (ဥပမာ- ဥပဒေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများ၊ ကုမ္ပဏီရုံးခန်းများ၊ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများ)

 

ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း(အစားအသောက်/လူသုံးကုန်/အလှကုန်/ဆေးဝါး)

၁။        ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ တည်ခင်းခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ သိုလှောင်ရုံ၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်လိုပါက www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင်ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ဗီဇာ/ ပတ်စ်ပို့မိတ္တူနှင့်ကုမ္ပဏီ အထောက်အထား၊

            ( ခ )   အနီးစပ်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အနည်းဆုံး (၁၀)ဦး  ထောက်ခံချက်(မြေပြင်အခြေအနေအရ လိုအပ် ပါက (၁၀)ဦးအထက် ပိုမိုရယူရမည်)၊ စက်မှုဇုန်ရှိ လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက စက်မှုဇုန် ထောက်ခံ ချက်၊

            ( ဂ )   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း   အထောက်အထားနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီး ဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်

            (ဃ)    လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းခွင့်ပြုချက်နှင့် FDA ခွင့်ပြုချက်

၂။         မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက အောက်ပါအချက်များကို ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရန်အတွက် စစ်ဆေးမည့်ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်-

                       (၁)     ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်ကွက်မှု ရှိ/မရှိ၊

                      (၂)     အခြားမြေ/ဥပစာကို ကျူးကျော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

                      (၃)     ပါဝင်ရမည့် အထောက်အထားပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ။

            ( ခ )   ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးနောက် လိုအပ်ချက်မှာကြားခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်မရှိပါက စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်နှင့်အတူ စည်းကြပ်သင့်သည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား အဆိုပြုဖော်ပြ၍ ခရိုင်စည်ပင် သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   ခရိုင်ရုံးက လိုင်စင်နှုန်းထားပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထား၊ ခွင့်ပြုလိုင်စင် ကတ်ပြား ပြန်လည်ရရှိပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာရမည်ဖြစ် ကြောင်း”အသိပေးရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင်ကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။         ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည်-

            (က)    မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း စိစစ် ရရှိပါက လိုင်စင်ကြေးငွေပေးသွင်းရန် (ကျသင့်လိုင်စင်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ်တို့တွင်) မြို့နယ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။      

            ( ခ )   ငွေသွင်းချလံရရှိပါက ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်အား မြို့နယ်သို့ပြန်လည် ပေးပို့ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ (၆)ရက်တာ ကာလအတွင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး လိုင်စင် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။  

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၄။          မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-

        (က)  ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိနေပြီး ယင်းကန့်ကွက်ချက်ကို စိစစ်ရာ မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း၊

        ( ခ )  အထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း။

၅။          ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှု၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် မြို့နယ်/ခရိုင် အဆင့်ဆင့်မှ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူပါသည်။ လိုအပ်ပါက ဌာနက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။          ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။        ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိ သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၈။        ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၉။        လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၁၀။      ဘဏ္ဍာနှစ်(၁)နှစ်အတွက် ပေးသွင်းရမည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည့် တိုင်းဒေသကြီး အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ စည်းကြပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပူးတွဲပါ လိုင်စင်နှုန်းထားများသည် ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၁။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc. gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိပါက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ

၁၂။      (က)     လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းတည်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အများပြည်သူအား လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနှောင့်အယှက် တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ပေါ်စေရ။ လုပ်ငန်းကို             ခွင့်ပြုသည့် ဥပစာအတွင်း၌သာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

            ( ခ )    လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်အရှင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

            ( ဂ )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးက ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက် များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။

            (ဃ)     ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံးဝင် သည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ယင်းဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်/ ခွင့်ပြုချက်ကို လက်ဝယ်ရယူထားရမည်။

            ( င )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ကော်မတီက ညွှန်ကြားသည့် သောက်/သုံးရေထားရှိမှု အစီအမံများ၊ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက်  အစီအမံများ၊ အညစ်အကြေး စွန့်ပစ်မှုနှင့်

                        ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရေး အစီအမံများ၊ မြို့တော်သာယာလှပရေးနှင့် လုံခြုံရေး အတွက် အစီအမံများ၊ အလုပ်သမား/ လာရောက်ရောင်းဝယ်သူ များအတွက် ကျန်းမာမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများ၊ ယာဉ်/လူသွားလမ်းပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရေး အစီအမံ များ၊ မီးဘေးကြိုတင် ကာကွယ်ရေးအစီအမံများကို ထားရှိ၍ တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( စ )    ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသော ထုတ်လုပ်သော၊ သိုလှောင်သော၊ တည်းခင်းဖြန့်ဖြူးသော၊ ပစ္စည်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများက သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန် စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ရမည့်အပြင် ကိုင်တွယ်အသုံးပြု စားသုံးသူများ အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ရမည့် သို့မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အစီအမံ များဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ရမည်။

            (ဆ )    လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းကို လိုအပ်သည့်အခါ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးခြင်းကို လက်ခံရမည်။ ယင်းအပြင် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံကိုယ်တိုင်က လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို ရှင်းပြရမည်။

            ( ဇ )    လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းအား လိုအပ်ချက်အရ ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန်ညွှန်ကြား ပါက သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( ဈ )    လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့် အကြောင်းကြားသွားရမည်။

            ( ည )     အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာ ရန်ပျက်ကွက်ပါကဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ် ဖြင့်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုပြစ်ဒဏ်ကို ခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံယူစဉ် ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၃။      လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ )    လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ )    လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၁၄။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းအပြင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ တိုက်ရိုက်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်သော ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ချေးငွေလုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်း၊ တည်းခိုရိပ်သာ၊ Hostel ၊ ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းများ၊ အလုပ်သမားအေဂျင်စီများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုခြင်းမရှိပါ။

၁၅။      ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ပြီး တိုက်ရိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းမဟုတ်ဘဲ ရုံးသဘောသာ ဆောင်ရွက်သည့် သွယ်ဝိုက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်မပြုပါ။ (ဥပမာ- ဥပဒေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများ၊ ကုမ္ပဏီရုံးခန်းများ၊ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများ)

လုပ်ငန်းလိုင်စင်အုပ်စုအောက်တွင် ခွင့်ပြုလျှက်ရှိသောလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ

စဉ်

လုပ်ငန်းအုပ်စုအမျိုးအစား အမည်

Internet ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း

ကင်မရာနှင့် စပ်ဆက်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ်/ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်း

ကတ္တားပြုပြင်/ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

ကတ္ထူစက္ကူလုပ်ငန်း

ကတ်ဆက်၊ရေဒီယို၊တီဗွီ၊ဗွီဒီယို ပြုပြင်လုပ်ငန်း

ကလေးကစားစရာပစ္စည်းရောင်းလုပ်ငန်း

ကားဆေးမှုတ်

ကားပစ္စည်းအရောင်း

ကားရေဆေးဆီထိုးနှင့်စက်ပေါ်လစ်တိုက်လုပ်ငန်း

၁၀

ကားအရောင်းပြခန်း*

၁၁

ကားအလှဆင်လုပ်ငန်း

၁၂

ကိတ်မုန့်နှင့်အအေးမျိုးစုံထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း

၁၃

ကိုယ်ကာယအထောက်အကူပြုပစ္စည်းနှင့် ကျန်းမာရေးသုံးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၁၄

ကိုယ်ကာယအလှသင်တန်း

၁၅

ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း(မူလတန်း/အလယ်တန်း/အထက်တန်း)

၁၆

ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူ/ပို့ဆောင်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း

၁၇

ကုန်မာနှင့် အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်း

၁၈

ကုန်မျိုးစုံနှင့်အထွေထွေရောင်းလုပ်ငန်း

၁၉

ကော်/ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းရောင်း

၂၀

ကော်စေ့နှင့် ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၂၁

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း

၂၂

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသင်တန်း

၂၃

ကျောက်မျက်ရတနာဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်/ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

၂၄

ကျွမ်းကျင်မှုအတတ်ပညာဆိုင်ရာသင်တန်း

၂၅

ကြေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၂၆

ကြော်ငြာလုပ်ငန်းများ

၂၇

ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ်/ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း

၂၈

ကွမ်း/ကွမ်းသီးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

၂၉

ခန်းဆီးလိုက်ကာလုပ်ငန်း

၃၀

ခန်းမငှားရမ်းခြင်းနှင့်အထွေထွေပစ္စည်းငှားရမ်းအလှဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း

၃၁

ခရီးသွားလက်မှတ်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

၃၂

ခေါင်ရည်နှင့်အရက်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ထုတ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်း

၃၃

ဂတ်(စ်)ဓါတ်ငွေ့ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

၃၄

ဂတ်(စ်)မီးဖိုနှင့်အပိုပစ္စည်းရောင်း/၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

၃၅

ဂေါက်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်

၃၆

စက္ကူဖြတ်လုပ်ငန်း

၃၇

စက္ကူနှင့်စာရေးကိရိယာထုတ်လုပ်ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

၃၈

စက်/ယာဉ် ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်း

၃၉

စက်ကိရိယာနှင့်အပိုပစ္စည်းပြုပြင်/ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

၄၀

စက်ချုပ် / ဇာထိုး/ပန်းထိုးလုပ်ငန်း

၄၁

စက်ဘီးနှင့်အပိုပစ္စည်းပြုပြင်/ထုတ်လုပ်ရောင်းခြင်းလုပ်ငန်း

၄၂

စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း

၄၃

စက်ရုံ/အလုပ်ရုံလုပ်ငန်းများ(MIC)

၄၄

စက်ရုံ/အလုပ်ရုံလုပ်ငန်းများ(MIC)မဟုတ်

၄၅

စတစ်ကာနှင့်တံဆိပ်ရိုက်လုပ်ငန်း

၄၆

စတိုးဆိုင်

၄၇

စတီး၊မှန်နှင့်အလူမီနီယမ်၊သံပန်းသံတံခါးပြုလုပ် တပ်ဆင်ရောင်းချခြင်း

၄၈

စာပေဖြန့်ချီရေးနှင့် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း

၄၉

စာရေးကိရိယာဆိုင်

၅၀

စားသောက်ကုန်ကြမ်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီခြင်း

၅၁

စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

၅၂

စိုက်ပျိုးရေးသုံပစ္စည်းထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၅၃

ဆန်/ဆီရောင်းဝယ်ရေး

၅၄

ဆံပင်ညှပ်နှင့် မျက်နှာအလှပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း

၅၅

ဆံပင်ညှပ်ပစ္စည်းနှင့်အလှကုန်ပစ္စည်းရောင်း

၅၆

ဆိုင်ကယ်နှင့် ဆိုင်ကယ်အပိုပစ္စည်းရောင်း

၅၇

ဆိုင်းဘုတ်လုပ်ငန်း

၅၈

ဆေးခန်း

၅၉

ဆေးဆိုင်

၆၀

ဆေးဆိုးပန်းရိုက်လုပ်ငန်း

၆၁

ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၆၂

ဆေးရုံလုပ်ငန်း*

၆၃

ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

၆၄

တံဆိပ်အမျိုးမျိုးပြုလုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၆၅

တယ်လီဖုန်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းပြုပြင်ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

၆၆

တာယာရောင်း

၆၇

တိရစ္ဆာန်ဆေးကုလုပ်ငန်း

၆၈

တိရစ္ဆာန်နှင့်တိရစ္ဆာန်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

၆၉

တိရိစ္ဆာန်အစားအစာ ထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၇၀

တိုင်းရင်းဆေးကုလုပ်ငန်း

၇၁

တိုင်းရင်းဆေးထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

၇၂

တိုင်းရင်းဆေးရောင်းလုပ်ငန်း

၇၃

တီဗွီနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း ကတ်ဆက်၊ဗွီဒီယို အခွေရောင်း/ငှားရမ်းခြင်း

၇၄

ထင်း၊မီးသွေး၊ သစ်တိုသစ်စ ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

၇၅

ထီရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၇၆

ဓာတ်ပုံဆိုင်

၇၇

ဓား၊ ကတ်ကြေးသွေးလုပ်ငန်း

၇၈

ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် ဓာတုဗေဒဆက်စပ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း

၇၉

ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

၈၀

ဓာတ်ငွေ့နှင့် စက်သုံးဆီထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း*

၈၁

ဓာတ်ပုံ/ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်းနှင့် အခြားဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ

၈၂

နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

၈၃

နာရီနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းပြုပြင်/ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

၈၄

နိဗ္ဗာန်ကုန်နှင့် သင်္ကန်းပရိက္ခရာအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းရောင်း

၈၅

ပစ္စည်းစုပုံလုပ်ငန်း

၈၆

ပစ္စည်းသိုလှောင်လုပ်ငန်း

၈၇

ပစ္စည်းအဟောင်းပြုပြင်ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

၈၈

ပန်းချီ၊ ပန်းပုလုပ်ငန်း

၈၉

ပန်းတိမ်လုပ်ငန်း

၉၀

ပရဆေးကုန်ကြမ်းသိုလှောင်ရုံလုပ်ငန်း

၉၁

ပရိဘောဂထုတ်လုပ်/ရောင်းချလုပ်ငန်း

၉၂

ပလပ်စတစ်ပိုက်/အိတ်ရောင်း

၉၃

ပလပ်စတစ် Recycle လုပ်ငန်း

၉၄

ပိုက်နှင့် ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းရောင်း

၉၅

ပုံနှိပ်စက်ပစ္စည်း

၉၆

ပဲမျိုးစုံရောင်း

၉၇

ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းများ

၉၈

ဖန်စီပစ္စည်းရောင်း

၉၉

ဖယောင်းပုဆိုး/ကော်ဇောရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၁၀၀

ဖိနပ်ထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်း

၁၀၁

ဖူဆယ်ဘောလုံးကွင်း

၁၀၂

ဖုန်းဆင်းကဒ်နှင့်ငွေဖြည့်ကဒ်ထုတ်လုပ်/ဖြန့်ဖြူးခြင်း

၁၀၃

ဘောပစ္စည်းအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၁၀၄

ဘတ္ထရီနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ်/ပြုပြင်ခြင်း

၁၀၅

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းကျောင်း

၁၀၆

ဘာသာရေးဆိုင်ရာအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းရောင်း

၁၀၇

မိတ္တူ/ကွန်ပျူတာ/စာစီစာရိုက်၊ ဗွီနိုင်း၊ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်း

၁၀၈

မိသားစုအပန်းဖြေ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

၁၀၉

မုန့်မျိုးစုံလုပ်ငန်း/မုန့်မျိုးစုံထုတ်ပိုးခြင်း/ထုတ်လုပ်ခြင်း

၁၁၀

မျက်စိဆေးကုခန်း

၁၁၁

 မျက်မှန်ရောင်း

၁၁၂

မျက်မမြင်အကြောပြင်

၁၁၃

မှန်အလူမီနီယမ်ဆိုင်နှင့် အထွေထွေပစ္စည်းဖြန့်ချီရောင်း

၁၁၄

ယာဉ်နှင့် အပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၁၁၅

ယာဉ်သိုလှောင်ခြင်းလုပ်ငန်း

၁၁၆

ယာဉ်အထွေထွေပစ္စည်းရောင်း

၁၁၇

ယာဉ်အထွေထွေပြုပြင်လုပ်ငန်း

၁၁၈

ရုပ်မြင်သံကြားဆိုင်ရာ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

၁၁၉

ရေခဲချောင်းဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်း

၁၂၀

ရေထွက်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

၁၂၁

ရေပိုက်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းပြုပြင်/ရောင်း၀ယ်

၁၂၂

ရေမြုပ်၊ မွေ့ယာ၊ ပရိဘောဂ၊ ဆိုဖာ

၁၂၃

ရေသန့်/ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၁၂၄

ရေသန့်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်

၁၂၅

ရော်ဘာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ/ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း

၁၂၆

ရွှေ / ငွေ /ပလက်တီနမ်ရောင်း/၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

၁၂၇

လူသုံးကုန်အထွေထွေပစ္စည်းထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၁၂၈

လေအေးပေးစက်ရောင်း၀ယ်/ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း

၁၂၉

လျှပ်စစ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်/ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း

၁၃၀

လျှပ်စစ်နှင့် ပတ်သက်သောပစ္စည်းရောင်း

၁၃၁

ဝါဂွမ်း၊ ချည်မျှင်နှင့် အထည်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

၁၃၂

သင်္ဘောကျင်းနှင့် လွန်းတင်လုပ်ငန်း

၁၃၃

သစ်ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၁၃၄

သစ်အချောထည်ထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း(MIC)

၁၃၅

သံဖြတ်နှင့်သံဂဟေလုပ်ငန်း

၁၃၆

သားရေနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်း

၁၃၇

သွားနှင့်ခံတွင်းဆေးခန်း

၁၃၈

အကြောအဆစ်ကြွက်သားကုဆေးခန်း

၁၃၉

အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း

၁၄၀

အထည်ချုပ် (MIC မဟုတ်)

၁၄၁

အထည်ချုပ်(MIC)*

၁၄၂

အထည်ဆိုင်

၁၄၃

အထည်နှင့် ပတ်သက်သည့်အခြားလုပ်ငန်း

၁၄၄

အထွေထွေအကျိုးဆောင်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

၁၄၅

အနုပညာလုပ်ငန်းနှင့် တူရိယာပစ္စည်းပြုပြင်/ရောင်းလုပ်ငန်း

၁၄၆

အပန်းဖြေအိမ်တွင်းကစားနည်းခန်းမ*(ကလေးကစားကွင်း)

၁၄၇

အပ်ချုပ်စက်နှင့် အပိုပစ္စည်းရောင်း

၁၄၈

အဖွဲ့လိုက်ဉာဏ်ရည်သုံးပဟေဠိဖြေရှင်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

၁၄၉

အမှုန့်ကြိတ်နှင့်သန့်စင်မှုလုပ်ငန်း

၁၅၀

အရက်/စီးကရက်၊ ဆေးလိပ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်း

၁၅၁

အလှကုန်ပစ္စည်းရောင်း/ဖြန့်ချီလုပ်ငန်း

၁၅၂

အလှဆင်လုပ်ငန်းများ

 

၁၅၃

 

အဝတ်အထည်နှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ရောင်းချခြင်း/ သန့်စင် ခြင်း

၁၅၄

အသင့်ဖျော်ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်း

၁၅၅

အအေးခန်းစက်ရုံ(MIC)*

၁၅၆

အားကစားကွင်းလုပ်ငန်း

၁၅၇

အားကစားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

၁၅၈

အားကစားပစ္စည်းရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

၁၅၉

အိတ်ချုပ်လုပ်ငန်း

၁၆၀

အိတ်ရောင်းလုပ်ငန်း

၁၆၁

အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

၁၆၂

အိမ်အသုံးအဆောင်နှင့် အလှဆင်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်း

၁၆၃

အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းရောင်း

လိုင်စင်များလျှောက်ထားရာတွင် အချို့သောလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအတွက်

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၏ ခွင့်ပြုချက်/ထောက်ခံချက်များ

 

စဉ်

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

လိုအပ်သည့်ခွင့်ပြုလိုင်စင်ထောက်ခံချက်

၁။

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်

၂။

အင်တာနက်လုပ်ငန်း

အင်တာနက်သုံးစွဲခွင့်အထောက်အထား

၃။

မွေးမြူရေးနှင့် အအေးခန်းလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ခွင့်ပြုချက်

၄။

စားသောက်ဆိုင်(အရက်၊ ဘီယာတွဲရောင်း)

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက် (ယစ်မျိုးလိုင်စင်)

၅။

အရက်ပုလင်းသွင်းလုပ်ငန်း

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်(D.1.A) လိုင်စင်

၆။

အရက်ချက်စက်ရုံများ

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်

၇။

အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်

ထုတ်ပိုးခြင်း လုပ်ငန်းများ

အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်

လက်မှတ် (FDA)

၈။

လူသုံးကုန်၊ အလှကုန်နှင့်ဆေးဝါး

ထုတ်လုပ်ခြင်း/ ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းများ

အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်

လက်မှတ် (FDA)

၉။

တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခြင်း

တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်

၁၀။

ဓာတ်မြေသြဇာ၊ပိုးသတ်ဆေးနှင့်စိုက်ပျိုးရေး

ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်

 

၁၁။

ဆပ်ပြာအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ခြင်း

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်

၁၂။

ကျောက်မျက်ရတနာ ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

သံယဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏

ခွင့်ပြုချက်

၁၃။

မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်

၁၄။

စက်မှု/လက်မှုလုပ်ငန်းငယ်များ

ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

၁၅။     

စက်ရုံအလုပ်ရုံးများ

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ခွင့်ပြုချက်

၁၆။

သစ်အရောင်း/သစ်ခွဲစက်

သစ်ခွဲစက်လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်

၁၇။

အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မ

အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှု မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

၁၈။

ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်(ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်)

၁၉။

ကားအရောင်းပြခန်း

စီးပွားရေးအကျိုးဆောင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ ထုတ်ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်းဖွင့်လှစ်ခွင့်၊တိုင်းဒေသကြီးခွင့်ပြုချက်

၂၀။

ဗွီဒီယိုနှင့် KTV လုပ်ငန်းများ

ဗွီဒီယိုလုပ်ငန်းစိစစ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ ခွင့်ပြုချက်

၂၁။

မိတ္တူနှင့် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများ

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်

၂၂။

စက်သုံးဆီဆိုင်

စက်သုံးဆီသိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးခွင့်လိုက်စင် (က/ခ) ၊ စက်သုံးဆီကန်

တည်ဆောက်ခွင့်၊ တိုင်းဒေသကြီးခွင့်ပြုချက်

၂၃။

နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်MIC ခွင့်ပြုမိန့်

၂၄။

ရွှေဆိုင်/ပန်းတိမ်လုပ်ငန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံရွှေလုပ်ငန်းရှင်အသင်းဝင်လက်မှတ်

၂၅။

သင်္ဘောလွန်းကျင်းများ

လွန်းကျင်းမြေနေရာချထားသည့် ခွင့်ပြုချက် (ထွေ/အုပ်) လွန်းကျင်း

မြေနေရာချထားသည့် ခွင့်ပြုချက် (ရေအရင်းအမြစ်)

၂၆။

ကမ်းနားသဲ၊ ကျောက်စုပုံလုပ်ငန်း

ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏

ခွင့်ပြုချက်နှင့် မြေအသုံးချမှုခွင့်ပြုချက်

တည်းခိုခန်း(အသစ်)လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။       ပြည်တွင်းခရီးသွားများတည်းခိုနိုင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ က ခွင့်ပြုသည့် တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုပါက www.ycdc.gov.mmWebsite ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက် အထားများပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

          (က)  နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊

          ( ခ )  အနီးစပ်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အနည်းဆုံး (၁၀)ဦး  ထောက်ခံချက်(မြေပြင်အခြေအနေအရ လိုအပ်ပါက (၁၀)ဦးအထက် ပိုမိုရယူရမည်)

          ( ဂ )  အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား၊

          (ဃ)  သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ်ဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်/ထောက်ခံချက်၊                       

          ( င )  တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်(လိုင်စင်အသစ်များအတွက်သာ)

၂။       တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ အခြေခံအချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိရပါမည်-

          (က)     အနည်းဆုံးအိပ်ခန်း (၄)ခန်း သို့မဟုတ် ခုတင် (၈) ခုတင်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထား ရှိရမည်၊

          ( ခ )    အိပ်ခန်း၏ အနည်းဆုံးအကျယ်အဝန်းသည် အောက်ပါအတိုင်းရှိရမည်-

                                        အကြောင်းအရာ       အကျယ်အဝန်း

                              (၁)     တစ်ယောက်ခန်း       ၆၀ စတုရန်းပေ

                              (၂)      နှစ်ယောက်ခန်း         ၉၀ စတုရန်းပေ

                                        (၃)     အိပ်ခန်းမဖြစ်လျှင် အိပ်ခန်းမသည် ဧည့်သည်တစ်ဦးအတွက် ၃၀ စတုရန်းပေ အခြေခံနှုန်းဖြင့် အကျယ်အဝန်းရှိရမည်။

          ( ဂ )    ဧည့်သည်(၁၀)ဦးလျှင် အနည်းဆုံးရေချိုးခန်း(၂)ခန်းနှင့် သန့်စင်ခန်း(၂)ခန်း ထားရှိရမည်။

၃။       လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လိုသူသည် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရပါမည်-

          (က)  မြို့နယ်/ခရိုင် ထွေ/အုပ်မှတစ်ဆင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ လျှောက်ထားရပါမည်။

          ( ခ )  တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် တိုင်းဒေသကြီး ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ စိစစ်တင်ပြရန် အကြောင်းကြားပါသည်။

          ( ဂ )  ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ကော်မတီ စိစစ်ရေးအဖွဲ့က မြို့နယ်/ခရိုင်စည်ပင်ရုံးများပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဖြင့် စည်ပင် သာယာဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို မြေပြင်စိစစ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ ပြန်လည်တင်ပြပါသည်။

          (ဃ)  တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က အပိုဒ်(ခ)ပါ ဌာန(၂)ခု၏ စိစစ်တင်ပြချက်အပေါ် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး၊ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီသို့ လိုင်စင်ခွင့်ပြုရန် အကြောင်းကြားပါသည်။

          ( င )  အဆိုပါ အကြောင်းကြားချက်ရရှိပါက အထက်အပိုဒ်(၁)ပါ အထောက်အထားများ ပူးတွဲ လျက် မြို့နယ်/ခရိုင်စည်ပင်သာယာရုံးမှတစ်ဆင့် ဌာနသို့ တင်ပြဆောင်ရွက် ပါသည်။

၄။       မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

          (က)  အပိုဒ်(၂)(ဂ)ပါအတိုင်း ပူးပေါင်းအဖွဲဖြင့် စိစစ်စဉ် လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများအား လုပ်ငန်းရှင်ထံမှ တစ်ပြိုင်တည်း တောင်းခံ ရယူပါသည်။

          ( ခ )  လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ရန် စည်းကြပ်သင့်သည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား အဆိုပြုဖော်ပြ၍ ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။   

          ( ဂ )  ဌာနက ပေးပို့သည့် ခွင့်ပြုလိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပြန်လည်ရရှိပါက ငွေပေးသွင်းရန် (ကျသင့်လိုင်စင်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ်တို့တွင်) မြို့နယ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။

          (ဃ)  လိုင်စင်ကြေးပေးသွင်းပြီးပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း” အသိပေး ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

          ( င )  မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်း မရှိလျှင် (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

၅။       ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည်-

          (က)  မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် အထောက်အထားများစိစစ်၍ လိုင်စင်အသစ် ခွင့်ပြုသင့် ကြောင်း ဌာနသို့ ဆက်လက်ထောက်ခံတင်ပြပါမည်။      

          ( ခ )  မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့်အချိန်မှ (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။       ဌာနသည်-

          (က)  ခရိုင်/မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း စိစစ်ရရှိပါက လိုင်စင်ကြေးငွေ အတည်ပြုသတ်မှတ်၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

          ( ခ )  လိုင်စင်နှုန်းထားဖော်ပြ၍ ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်အား မြို့နယ်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

          ( ဂ )  မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ (၆)ရက်တာ ကာလအတွင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။  

၇။      လိုင်စင်အသစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့နယ်/ ခရိုင်/ ဌာနအနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ခွင့်ပြုပြီးနောက်(၁၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း ပြီးစီးအောင် ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၈။        မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  လိုင်စင်ခွင့်ပြု နိုင်ခြင်း မရှိပါ-

       (က)    ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိနေပြီး ယင်းကန့်ကွက် ချက်ကို စိစစ်ရာ မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း၊

       ( ခ )   အထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း၊

       ( ဂ )   တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က  ခွင့်ပြုမှုမရှိခြင်း။

၉။        ပုံမှန်အားဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက လိုအပ်သည့် အထောက် အထားများနှင့်အတူ လိုင်စင်ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်သော်လည်း ပတ်ဝန်းကျင် အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှုရှိခြင်း၊ ကန့်ကွက်မှုရှိနေခြင်းနှင့် အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်ပါက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ် ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၀။      ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၁။    ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံ ရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၁၂။     ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၁၃။    လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၁၄။    ဘဏ္ဍာနှစ်(၁)နှစ်အတွက် ပေးသွင်းရမည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည့် တိုင်းဒေသကြီး အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ စည်းကြပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အောက်ဖော်ပြပါ လိုင်စင်နှုန်းထားများသည် ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်-

          (က)    တစ်ယောက်အိပ်ခန်း(၁)ခန်းအတွက်                    ကျပ် ၁၀၀၀၀

          ( ခ )   နှစ်ယောက်အိပ်ခန်း(၁)ခန်းအတွက်                     ကျပ် ၂၀၀၀၀

          ( ဂ )   မိသားစုအိပ်ခန်း(၁)ခန်းအတွက်                          ကျပ် ၂၅၀၀၀

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၅။    Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက် လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။

တည်းခိုခန်းလိုင်စင်ရရှိပါက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ

၁၆။    (က)    မိမိတည်းခိုခန်း၏ အမည်ဆိုင်းဘုတ်အား အဆောက်အအုံ၏ရှေ့ သင့်လျော်ရာ၌ ထင်ရှားစွာ မြင်နိုင်ရန် ချိတ်ဆွဲစိုက်ထူထားရမည်။ ယင်းဆိုင်းဘုတ်အား ညအချိန် မြင်နိုင်ရန် မီးထွန်းထားရမည်။

           ( ခ )   အထပ်မြင့်တိုက်ခန်းများတွင် ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါက အများသုံးလှေကားနှင့် ဆက်စပ်နေသော အခန်းတိုင်း၏ အဝင်တံခါးပေါက်တိုင်းတွင် တည်းခိုခန်းအမည်ကို ရေးသားချိတ်ဆွဲ ထားရမည်။ ည၌ မီးထွန်းထားရမည်။

           ( ဂ )   လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်အရှင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

           (ဃ)    ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရေး၊ မီးဘေးကာကွယ်ရေး၊ မီးသတ်ဆေးဗူး လုံလောက်စွာထားရှိရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်၌ အမှိုက်ပုံး၊ အမှိုက်အိတ်များ အသုံးပြုရေး၊ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရေး၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်ရေးနှင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု မရှိစေရေး၊ ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာများ စီမံထားရှိရမည်။

           ( င )   လာရောက်တည်းခိုသူများ၏ နေထိုင်ပြုမူပြောဆိုမှုများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရေး စီမံဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်း၌ ရေ၊ မီးစနစ်များ စီမံ ဆောင်ရွက်ထားရှိရမည်။

           ( စ )   လာရောက်တည်းခိုသူများအတွက် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း/ဌာနများသို့ ဧည့်စာရင်း တိုင်ကြားရမည်။

           (ဆ)    လုံးချင်းအိမ်ဖြစ်ပါက ဘေးအိမ်များနှင့် အပြန်အလှန်မမြင်နိုင်စေရန် လိုအပ်သော အကာ အရံများ ထားရှိရမည်။

           ( ဇ )   တည်းခိုခန်း၌ အစားအသောက်ဆိုင် ပူးတွဲဖွင့်လှစ်ရောင်းချပါက လိုင်စင် လျှောက်ထားရမည်။

           ( ဈ )   တည်းခိုသူများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်နိုင်ရန် ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုစနစ် စီမံထားရှိရမည်။

           (ည)    လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသောလုပ်ငန်းအား ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်ကြားပါက တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

           ( ဋ )   ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဝန်ကြီး ဌာနများမှ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာ ရမည်။

          ( ဌ )   လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့် အကြောင်းကြားသွားရမည်။

           ( ဍ )   အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုပြစ်ဒဏ်ကိုခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူ ခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံယူစဉ်ကာလအတွင်း အလုပ်သမား များအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေ ရမည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၇။    လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

          (က)    ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

          ( ခ )   လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

          ( ဂ )   လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၁၈။    လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင်ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများ၊ ကန့်ကွက်မှုရှိသည့် လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

၁၉။    လုပ်ငန်းလိပ်စာပြောင်းလဲပါကလည်း လိုင်စင်(အသစ်)ကဲ့သို့ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

တည်းခိုခန်း(သက်တမ်းတိုး)လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        ပြည်တွင်းခရီးသွားများတည်းခိုနိုင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ခွင့်ပြုသည့် တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်း(သက်တမ်းတိုး)ဆောင်ရွက်လိုပါက www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများ ပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊

            ( ခ )   အနီးစပ်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အနည်းဆုံး(၁၀)ဦး  ထောက်ခံချက်(မြေပြင်အခြေအနေအရ လိုအပ်ပါက (၁၀)ဦး အထက် ပိုမိုရယူရမည်)

            ( ဂ )   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား၊

၂။         မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများအား စိစစ်၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ရန် စည်းကြပ်သင့်သည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား အဆိုပြုဖော်ပြ၍ ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။     

            ( ခ )   ဌာနက ပေးပို့သည့် ခွင့်ပြုလိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပြန်လည်ရရှိပါက ငွေပေး သွင်းရန် (ကျသင့်လိုင်စင်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ် တို့တွင်) မြို့နယ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   လိုင်စင်ကြေးပေးသွင်းပြီးပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း” အသိပေး ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။        ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည်-

            (က)    မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် အထောက်အထားများစိစစ်၍ လိုင်စင်အသစ်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း ဌာနသို့ ဆက်လက်ထောက်ခံတင်ပြပါမည်။      

            ( ခ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့်အချိန်မှ (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။        ဌာနသည်-

            (က)    ခရိုင်/မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း စိစစ်ရရှိပါက လိုင်စင်ကြေးငွေ အတည်ပြုသတ်မှတ်၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ခ )   လိုင်စင်နှုန်းထားဖော်ပြ၍ ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်အား မြို့နယ်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး လိုင်စင် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။  

၅။        အထောက်အထားပြည့်စုံမှုရှိသည့် လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးများနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့နယ်/ခရိုင်/ ဌာနအနေဖြင့် (၁၀)ရက်တာ ကာလအတွင်း ပြီးစီးအောင် ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၆။          မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-

        (က)     ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိနေပြီး ယင်းကန့်ကွက်ချက်ကို စိစစ်ရာ မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း၊

        ( ခ )    အထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း၊

        ( ဂ )    လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာမှုမရှိခြင်း၊

        (ဃ)     တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က  ခွင့်ပြုမှုမရှိခြင်း။

၇။          ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှုရှိခြင်း၊ ကန့်ကွက်မှုရှိနေခြင်းနှင့် အငြင်းပွားမှု များရှိသည့် လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်ပါက ကော်မတီဝင်များ အစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၈။          ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၉။        ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံ ရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၁၀။      ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၁၁။      လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၁၂။      ဘဏ္ဍာနှစ်(၁)နှစ်အတွက် ပေးသွင်းရမည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည့် တိုင်းဒေသကြီး အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ စည်းကြပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အောက်ဖော်ပြပါ လိုင်စင်နှုန်းထား များသည် ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်-

            (က)     တစ်ယောက်အိပ်ခန်း(၁)ခန်းအတွက်                 ကျပ် ၁၀၀၀၀

            ( ခ )    နှစ်ယောက်အိပ်ခန်း(၁)ခန်းအတွက်                   ကျပ် ၂၀၀၀၀

            ( ဂ )    မိသားစုအိပ်ခန်း(၁)ခန်းအတွက်                        ကျပ် ၂၅၀၀၀

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၃။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

တည်းခိုခန်းလိုင်စင်ရရှိပါက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ

၁၄။      (က)     မိမိတည်းခိုခန်း၏ အမည်ဆိုင်းဘုတ်အား အဆောက်အအုံ၏ရှေ့ သင့်လျော်ရာ၌ ထင်ရှားစွာ မြင်နိုင်ရန် ချိတ်ဆွဲစိုက်ထူထားရမည်။ ယင်းဆိုင်းဘုတ်အား ညအချိန် မြင်နိုင်ရန် မီးထွန်းထားရမည်။

              ( ခ )    အထပ်မြင့်တိုက်ခန်းများတွင် ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါက အများသုံးလှေကားနှင့် ဆက်စပ်နေသော အခန်းတိုင်း၏ အဝင်တံခါးပေါက်တိုင်းတွင် တည်းခိုခန်းအမည်ကို ရေးသားချိတ်ဆွဲ ထားရမည်။ ည၌ မီးထွန်းထားရမည်။

              ( ဂ )    လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်အရှင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင် စေရ။

              (ဃ)     ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရေး၊ မီးဘေးကာကွယ်ရေး၊ မီးသတ်ဆေးဗူး လုံလောက်စွာထားရှိရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်၌ အမှိုက်ပုံး၊ အမှိုက်အိတ်များ အသုံးပြုရေး၊ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရေး၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်ရေးနှင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရေး၊ ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာများ စီမံထားရှိရမည်။

              ( င )    လာရောက်တည်းခိုသူများ၏ နေထိုင်ပြုမူပြောဆိုမှုများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် အနှောင့် အယှက်မဖြစ်စေရေး စီမံဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်း၌ ရေ၊ မီးစနစ်များ စီမံဆောင်ရွက် ထားရှိရမည်။

             ( စ )    လာရောက်တည်းခိုသူများအတွက် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း/ဌာနများသို့ ဧည့်စာရင်း တိုင်ကြားရမည်။

             (ဆ)     လုံးချင်းအိမ်ဖြစ်ပါက ဘေးအိမ်များနှင့် အပြန်အလှန်မမြင်နိုင်စေရန် လိုအပ်သော အကာအရံများ ထားရှိရမည်။

             ( ဇ )    တည်းခိုခန်း၌ အစားအသောက်ဆိုင် ပူးတွဲဖွင့်လှစ်ရောင်းချပါက လိုင်စင်လျှောက်ထား ရမည်။

             ( ဈ )    တည်းခိုသူများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်နိုင်ရန် ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုစနစ် စီမံထားရှိ ရမည်။

             (ည)     လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသောလုပ်ငန်းအား ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်ကြားပါက တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

             ( ဋ )    ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဝန်ကြီးဌာန များမှ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာ ရမည်။

            ( ဌ )    လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့် အကြောင်းကြားသွားရမည်။

             ( ဍ )    အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှု ပြစ်ဒဏ် ကိုခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံယူစဉ်ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

 

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၅။      လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ )    လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ )    လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၁၆။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများ၊ ကန့်ကွက်မှုရှိသည့်လုပ်ငန်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က လိုင်စင်ခွင့်မပြုရန် ညှိနှိုင်းလာသည့် လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်(သက်တမ်းတိုး)ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

၁၇။      လုပ်ငန်းလိပ်စာပြောင်းလဲပါကလည်း လိုင်စင်(အသစ်)ကဲ့သို့ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဘော်ဒါဆောင်(အသစ်)လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        အမျိုးသား/အမျိုးသမီး သီးသန့်ထားရှိမည့် ဘော်ဒါဆောင်လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်လိုပါက  www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများ ပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊

            ( ခ )   အနီးစပ်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အနည်းဆုံး(၁၀)ဦး ထောက်ခံချက်(မြေပြင်အခြေအနေအရ လိုအပ်ပါက (၁၀)ဦးအထက် ပိုမိုရယူရမည်)

            ( ဂ )   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း   အထောက်အထား၊

            (ဃ)   သက်ဆိုင်ရာမီးသတ်ဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်/ထောက်ခံချက်။

၂။         ဘော်ဒါဆောင်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ အခြေခံအချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိရပါမည်-

            (က)      အနည်းဆုံးလူ(၆)ဦး နေထိုင်နိုင်ရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းထားရှိရမည်။

            ( ခ )      အိပ်ခန်း၏ အနည်းဆုံးအကျယ်အဝန်းသည် အောက်ပါအတိုင်းရှိရမည်-

                          (၁)             တစ်ယောက်ခန်း   ၆၀ စတုရန်းပေ

                          (၂)             နှစ်ယောက်ခန်း     ၉၀ စတုရန်းပေ

                          (၃)             အိပ်ခန်းမဖြစ်လျှင် အိပ်ခန်းမသည် ဧည့်သည်တစ်ဦးအတွက် ၃၀ စတုရန်းပေ အခြေခံနှုန်းဖြင့် အကျယ်အဝန်းရှိရမည်။         

            ( ဂ)       ဧည့်သည်(၁၀)ဦးလျှင် အနည်းဆုံးရေချိုးခန်း(၂)ခန်းနှင့် သန့်စင်ခန်း(၂)ခန်း ထားရှိရမည်။

၃။        မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက အောက်ပါအချက်များကို ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရန်အတွက် စစ်ဆေးမည့်ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်-

                        (၁)     ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်ကွက်မှု ရှိ/မရှိ၊

                        (၂)     အခြားမြေ/ဥပစာကို ကျူးကျော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

                        (၃)     ပါဝင်ရမည့် အထောက်အထားပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ။

            ( ခ )    ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးနောက် လိုအပ်ချက်မှာကြားခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်မရှိပါက စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်နှင့်အတူ စည်းကြပ်သင့်သည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား အဆိုပြုဖော်ပြ၍ ခရိုင်စည်ပင် သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   ခရိုင်ရုံးက လိုင်စင်နှုန်းထားပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထား၊ ခွင့်ပြုလိုင်စင် ကတ်ပြားပြန်လည်ရရှိပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်း” အသိပေး ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။        ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည်-

            (က)    မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း စိစစ်ရရှိပါက လိုင်စင်ကြေးငွေပေးသွင်းရန် (ကျသင့်လိုင်စင်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ်တို့တွင်) မြို့နယ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။          

            ( ခ )   ငွေသွင်းချလံရရှိပါက ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်အား မြို့နယ်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ (၆)ရက်တာ ကာလအတွင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။               

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၅။          မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-

             (က)  ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိနေပြီး ယင်းကန့်ကွက်ချက်ကို စိစစ်ရာ မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း၊

             ( ခ )  အထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း။

၆။          ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှု၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် မြို့နယ်/ခရိုင် အဆင့်ဆင့်မှ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူပါသည်။ လိုအပ်ပါက ဌာနက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။          ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၈။        ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံ ရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၉။        ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၁၀။      လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၁၁။      ကုတင်(၁)လုံးလျှင် ဘဏ္ဍာနှစ်(၁)နှစ်အတွက် ကျပ် ၃၀၀၀ နှုန်းဖြင့် စည်းကြပ်ပါသည်။ အဆိုပါ ပေးသွင်းရမည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည့် တိုင်းဒေသကြီးအခွန်အကောက်ဥပဒေအရ စည်းကြပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လိုင်စင်နှုန်းထားများသည် ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲမှု ရှိနိုင်ပါသည်။

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၂။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc. gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဘော်ဒါဆောင်လိုင်စင်ရရှိပါက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ

၁၃။        (က)    မိမိဘော်ဒါဆောင်၏ အမည်ဆိုင်းဘုတ်အား အဆောက်အအုံ၏ရှေ့ သင့်လျော်ရာ၌ ထင်ရှားစွာ မြင်နိုင်ရန် ချိတ်ဆွဲစိုက်ထူထားရမည်။ ယင်းဆိုင်းဘုတ်အား ညအချိန် မြင်နိုင်ရန် မီးထွန်းထားရမည်။

            ( ခ )   အထပ်မြင့်တိုက်ခန်းများတွင် ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါက အများသုံးလှေကားနှင့် ဆက်စပ်နေသော အခန်းတိုင်း၏ အဝင်တံခါးပေါက်တိုင်းတွင် ဘော်ဒါဆောင်အမည်ကို ရေးသားချိတ်ဆွဲထား ရမည်။ ည၌ မီးထွန်းထားရမည်။

            ( ဂ )   လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်အရှင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့်မသက်ဆိုင် စေရ။

            (ဃ)    ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရေး၊ မီးဘေးကာကွယ်ရေး၊ မီးသတ်ဆေးဗူး လုံလောက်စွာထားရှိရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်၌ အမှိုက်ပုံး၊ အမှိုက်အိတ်များ အသုံးပြုရေး၊ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ရေး၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်ရေးနှင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရေး၊ ယာဉ်ရပ် နားရန်နေရာများ စီမံထားရှိရမည်။

            ( င )   လာရောက်တည်းခိုသူများ၏ နေထိုင်ပြုမူပြောဆိုမှုများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် အနှောင့် အယှက်မဖြစ်စေရေး စီမံဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်း၌ ရေ၊ မီးစနစ်များ စီမံဆောင်ရွက် ထားရှိရမည်။

            ( စ )   လာရောက်တည်းခိုသူများအတွက် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း/ဌာနများသို့ ဧည့်စာရင်း တိုင်ကြားရမည်။

            (ဆ)    လုံးချင်းအိမ်ဖြစ်ပါက ဘေးအိမ်များနှင့် အပြန်အလှန်မမြင်နိုင်စေရန် လိုအပ်သောအကာအရံများ ထားရှိရမည်။

            ( ဇ )   ဘော်ဒါဆောင်၌ အစားအသောက်ဆိုင် ပူးတွဲဖွင့်လှစ်ရောင်းချပါက လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားရမည်။

            ( ဈ )  တည်းခိုသူများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်နိုင်ရန် ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုစနစ် စီမံထားရှိ ရမည်။

            (ည)    လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသောလုပ်ငန်းအား ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်ကြားပါက တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

            ( ဋ )   ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဝန်ကြီးဌာန များမှ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။

            ( ဌ )   လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့် အကြောင်းကြားသွားရမည်။

            ( ဍ )    အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှု ပြစ်ဒဏ် ကိုခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံ ယူစဉ်ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည်  လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၄။      လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ )    လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ )    လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၁၅။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများ၊ ကန့်ကွက်မှုရှိသည့်လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

ဘော်ဒါဆောင်လုပ်ငန်း(သက်တမ်းတိုး)လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        အမျိုးသား/အမျိုးသမီး သီးသန့်ထားရှိမည့် ဘော်ဒါဆောင်လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို သက်တမ်းတိုး ဆောင်ရွက်လိုပါက  www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါ အထောက်အထားများပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊

            ( ခ )   အနီးစပ်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အနည်းဆုံး(၁၀)ဦး  ထောက်ခံချက်(မြေပြင်အခြေအနေအရ လိုအပ်ပါက (၁၀)ဦး အထက် ပိုမိုရယူရမည်)

            ( ဂ )   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း   အထောက်အထား၊

၂။         မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက အောက်ပါအချက်များကို ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရန်အတွက် စစ်ဆေးမည့်ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်-

                       (၁)     ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်ကွက်မှု ရှိ/မရှိ၊

                      (၂)     အခြားမြေ/ဥပစာကို ကျူးကျော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

                      (၃)     ပါဝင်ရမည့် အထောက်အထားပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ။

            ( ခ )   ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးနောက် လိုအပ်ချက်မှာကြားခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်မရှိပါက လိုင်စင်ကြေး ငွေပေးသွင်းရန် (ကျသင့်လိုင်စင်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ်တို့တွင်)လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   လိုင်စင်နှုန်းထားပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထားရရှိပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်း” အသိပေး ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်း ရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၅)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။           

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၃။          မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-

        (က)  ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိနေပြီး ယင်းကန့်ကွက်ချက်ကို စိစစ်ရာ မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း၊

        ( ခ )  အထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း၊

        ( ဂ ) လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာမှုမရှိခြင်း။

၄။          ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှု၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် မြို့နယ်/ခရိုင် အဆင့်ဆင့်မှ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူပါသည်။ လိုအပ်ပါက ဌာနက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။          ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။        ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံ ရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၇။        ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၈။        လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၉။        ကုတင်(၁)လုံးလျှင် ဘဏ္ဍာနှစ်(၁)နှစ်အတွက် ကျပ် ၃၀၀၀ နှုန်းဖြင့် စည်းကြပ်ပါသည်။ အဆိုပါ ပေးသွင်းရမည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည့် တိုင်းဒေသကြီးအခွန်အကောက် ဥပဒေအရ စည်းကြပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လိုင်စင်နှုန်းထားများသည် ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲမှု ရှိနိုင်ပါသည်။

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၀။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc. gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဘော်ဒါဆောင်လိုင်စင်ရရှိပါက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ

၁၁။      (က)    မိမိဘော်ဒါဆောင်၏ အမည်ဆိုင်းဘုတ်အား အဆောက်အအုံ၏ရှေ့ သင့်လျော်ရာ၌ ထင်ရှားစွာ မြင်နိုင်ရန် ချိတ်ဆွဲစိုက်ထူထားရမည်။ ယင်းဆိုင်းဘုတ်အား ညအချိန် မြင်နိုင်ရန် မီးထွန်းထားရမည်။

            ( ခ)    အထပ်မြင့်တိုက်ခန်းများတွင် ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါက အများသုံးလှေကားနှင့် ဆက်စပ်နေသော အခန်းတိုင်း၏ အဝင်တံခါးပေါက်တိုင်းတွင် ဘော်ဒါဆောင်အမည်ကို ရေးသားချိတ်ဆွဲထား ရမည်။ ည၌ မီးထွန်းထားရမည်။

            ( ဂ )   လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်အရှင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့်မသက်ဆိုင် စေရ။

            (ဃ)    ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရေး၊ မီးဘေးကာကွယ်ရေး၊ မီးသတ်ဆေးဗူး လုံလောက်စွာထားရှိရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်၌ အမှိုက်ပုံး၊ အမှိုက်အိတ်များ အသုံးပြုရေး၊ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ရေး၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်ရေးနှင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရေး၊ ယာဉ်ရပ် နားရန်နေရာများ စီမံထားရှိရမည်။

            ( င )   လာရောက်တည်းခိုသူများ၏ နေထိုင်ပြုမူပြောဆိုမှုများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် အနှောင့် အယှက်မဖြစ်စေရေး စီမံဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်း၌ ရေ၊ မီးစနစ်များ စီမံဆောင်ရွက် ထားရှိရမည်။

            ( စ )   လာရောက်တည်းခိုသူများအတွက် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း/ဌာနများသို့ ဧည့်စာရင်း တိုင်ကြားရမည်။

            (ဆ)    လုံးချင်းအိမ်ဖြစ်ပါက ဘေးအိမ်များနှင့် အပြန်အလှန်မမြင်နိုင်စေရန် လိုအပ်သောအကာအရံများ ထားရှိရမည်။

            ( ဇ )   ဘော်ဒါဆောင်၌ အစားအသောက်ဆိုင် ပူးတွဲဖွင့်လှစ်ရောင်းချပါက လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားရမည်။

            ( ဈ )  တည်းခိုသူများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်နိုင်ရန် ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုစနစ် စီမံထားရှိ ရမည်။

            (ည)    လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသောလုပ်ငန်းအား ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်ကြားပါက တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

            ( ဋ )   ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဝန်ကြီးဌာန များမှ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။

            ( ဌ )   လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့် အကြောင်းကြားသွားရမည်။

            ( ဍ )   အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှု ပြစ်ဒဏ် ကိုခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံ ယူစဉ်ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၂။      လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ )    လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ )    လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၁၃။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများ၊ ကန့်ကွက်မှုရှိသည့်လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဈေး (အသစ်/သက်တမ်းတိုး)လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဈေးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်လိုပါက www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများ ပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် စည်ပင်သာ ယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ဗီဇာ/ ပတ်စ်ပို့မိတ္တူနှင့် ကုမ္ပဏီ အထောက်အထား၊

            ( ခ )   အနီးစပ်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အနည်းဆုံး(၁၀)ဦး ထောက်ခံချက်(မြေပြင်အခြေအနေအရ လိုအပ်ပါက (၁၀)ဦး အထက် ပိုမိုရယူရမည်)၊

            ( ဂ )   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား၊

            (ဃ)    သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ်ဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်/ထောက်ခံချက်(လိုင်စင်အသစ်အတွက်သာ)

၂။         မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက အောက်ပါအချက်များကို ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရန်အတွက် စစ်ဆေးမည့်ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်-

                       (၁)     ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်ကွက်မှု ရှိ/မရှိ၊

                      (၂)     အခြားမြေ/ဥပစာကို ကျူးကျော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

                      (၃)     ပါဝင်ရမည့် အထောက်အထားပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ။

            ( ခ )   လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ရန် စည်းကြပ်သင့်သည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား အဆိုပြုဖော်ပြ၍ ခရိုင်စည်ပင် သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။    

            ( ဂ )   ဌာနက ပေးပို့သည့် ခွင့်ပြုလိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပြန်လည်ရရှိပါက ငွေပေး သွင်းရန် (ကျသင့်လိုင်စင်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ် တို့တွင်) မြို့နယ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    လိုင်စင်ကြေးပေးသွင်းပြီးပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း” အသိပေး ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( င )   မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် လိုင်စင်အသစ်ဖြစ်ပါက (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါက (၃)ရက် တာ ကာလအတွင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။        ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည်-

            (က)    မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် အထောက်အထားများစိစစ်၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း ဌာနသို့ ဆက်လက်ထောက်ခံ တင်ပြပါမည်။  

            ( ခ)    မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ လိုင်စင်အသစ်ဖြစ်ပါက (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း၊ လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါက (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင် ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။        ဌာနသည်-

            (က)    ခရိုင်/မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း စိစစ်ရရှိပါက လိုင်စင်ကြေးငွေ အတည်ပြုသတ်မှတ်၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ခ )   လိုင်စင်နှုန်းထားဖော်ပြ၍ ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်အား မြို့နယ်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ လိုင်စင်အသစ်ဖြစ်ပါက (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း၊ လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးဖြစ်ပါက (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး လိုင်စင်ခွင့်ပြု မည်ဖြစ်ပါသည်။  

၅။        လိုင်စင်အသစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့နယ်/ခရိုင်/ဌာနအနေဖြင့် (၁၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း လည်းကောင်း၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးများနှင့်ပတ်သက်၍ (၁၀)ရက်တာ ကာလအတွင်းခွင့်ပြုဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။          ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှု၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်ပါက ဌာနက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။        ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၈။        ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံ ရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၉။        ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၁၀။      လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၁၁။      လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် အဆောက်အဦ၏ အကျယ်အဝန်း(စတုရန်းပေ)ပေါ် မူတည်၍ အထပ်လိုက် နှုန်းထား သတ်မှတ်၍ စည်းကြပ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဘဏ္ဍာနှစ်(၁)နှစ်အတွက် ပေးသွင်းရမည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည့် တိုင်းဒေသကြီးအခွန် အကောက်ဥပဒေအရ စည်းကြပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အောက်ဖော်ပြပါ လိုင်စင်နှုန်းထားများသည် ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲမှု ရှိနိုင်ပါသည်-

(က)     ၁၀၀၀၀ စ/ပေ   မှ  ၅၀၀၀၀ စ/ပေ  ထိ  (၁)ထပ်လျှင်                 ၃၀၀၀၀၀   ကျပ်

( ခ )    ၅၀၀၀၁   စ/ပေ  မှ ၁၀၀၀၀၀  စ/ပေ  ထိ (၁)ထပ်လျှင်              ၃၅၀၀၀၀   ကျပ်

( ဂ )    ၁၀၀၀၀၁   စ/ပေ  မှ ၁၅၀၀၀၀  စ/ပေ  ထိ  (၁)ထပ်လျှင်               ၄၀၀၀၀၀   ကျပ်

(ဃ)     ၁၅၀၀၀၁   စ/ပေ  မှ ၂၀၀၀၀၀  စ/ပေ  ထိ  (၁)ထပ်လျှင်                 ၄၅၀၀၀၀   ကျပ်

( င )    ၂၀၀၀၀၁  စ/ပေ  မှ ၂၅၀၀၀၀  စ/ပေ  ထိ   (၁)ထပ်လျှင်              ၅၀၀၀၀၀   ကျပ်

( စ )    ၂၅၀၀၀၁    စ/ပေ  မှ ၃၀၀၀၀၀  စ/ပေ  ထိ   (၁)ထပ်လျှင်           ၅၅၀၀၀၀   ကျပ်

(ဆ)     ၃၀၀၀၀၁    စ/ပေ  မှ ၃၅၀၀၀၀  စ/ပေ  ထိ   (၁)ထပ်လျှင်          ၆၀၀၀၀၀   ကျပ်

( ဇ )    ၃၅၀၀၀၁    စ/ပေ  မှ ၄၀၀၀၀၀  စ/ပေ  ထိ   (၁)ထပ်လျှင်          ၆၅၀၀၀၀   ကျပ်

( ဈ )    ၄၀၀၀၀၁    စ/ပေ  မှ ၄၅၀၀၀၀  စ/ပေ  ထိ   (၁)ထပ်လျှင်          ၇၀၀၀၀၀   ကျပ်

(ည)     ၄၅၀၀၀၁    စ/ပေ  မှ ၅၀၀၀၀၀  စ/ပေ  ထိ   (၁)ထပ်လျှင်          ၇၅၀၀၀၀   ကျပ်

( ဋ)     ၅၀၀၀၀၁    စ/ပေ  မှ အထက်  (၁)ထပ်လျှင်                 ၈၀၀၀၀၀   ကျပ်

( ဌ)      ကားပါကင်(ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံပါက) (၁)ထပ်စည်းကြပ်နှုန်း၏ ၂၅%

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၂။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc. gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဈေးလိုင်စင်ရရှိပါက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ

၁၃။      (က)     လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းတည်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အများပြည်သူအား လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနှောင့်အယှက် တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ပေါ်စေရ။ လုပ်ငန်းကို ခွင့်ပြုသည့် ဥပစာအတွင်း၌သာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

            ( ခ )    လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်အရှင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင် စေရ။

            ( ဂ )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သည့် အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးကထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။

            (ဃ)     ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံး ဝင်သည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ယင်းဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်/ ခွင့်ပြုချက်ကို လက်ဝယ်ရယူထားရမည်။

            ( င )    လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ကော်မတီက ညွှန်ကြားသည့် သောက်/သုံးရေထားရှိမှု အစီအမံများ၊ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အစီအမံများ၊ အညစ်အကြေးစွန့်ပစ်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရေး အစီအမံများ၊ မြို့တော်သာယာလှပရေးနှင့် လုံခြုံရေး အတွက် အစီအမံများ၊ အလုပ်သမား/ လာရောက်ရောင်းဝယ်သူများအတွက် ကျန်းမာမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများ၊ ယာဉ်/လူသွားလမ်းပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရေး အစီအမံများ၊ မီးဘေးကြိုတင် ကာကွယ်ရေး အစီအမံများကို ထားရှိ၍ တိကျစွာ လိုက်နာ ရမည်။

            ( စ )    ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသော ထုတ်လုပ်သော၊ သိုလှောင်သော၊ တည်းခင်းဖြန့်ဖြူးသော၊ ပစ္စည်းသည် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများက သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ရမည့်အပြင် ကိုင်တွယ်အသုံးပြု စားသုံးသူများ အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်ရမည့် သို့မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ရမည်။

            (ဆ)     လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းကို လိုအပ်သည့်အခါ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီဝင်ရောက် စစ်ဆေးခြင်းကို လက်ခံရမည်။ ယင်းအပြင် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံကိုယ်တိုင်က လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် ထားရှိမှုကို ရှင်းပြရမည်။

            ( ဇ )    လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းအား လိုအပ်ချက်အရ ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်ကြား ပါက သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။

            ( စျ )    လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့် အကြောင်းကြားသွားရမည်။

            (ည)     အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလ အကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုပြစ်ဒဏ်ကိုခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရအရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်း ပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံ ယူစဉ်ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၄။      လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ )    လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ )    လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၁၅။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများ၊ ကန့်ကွက်မှုရှိသည့်လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်(အသစ်)လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        ယာဉ်တစ်မျိုးမျိုးကိုအသုံးပြု၍ ကုန်ပစ္စည်းများလှည့်လည်ကြော်ငြာခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်လိုပါက www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများ ပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူနှင့် သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ၊

            ( ခ )   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား၊

            ( ဂ )   အသုံးပြုမည့်ယာဉ်၏ “င” လိုင်စင်နှင့် ယာဉ်လိုင်စင်စာအုပ်မိတ္တူ။

၂။        ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဉပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်)ပုဒ်မ ၃၁၄ ပုဒ်မခွဲ(ဂ)တွင် “မည်သူမျှ မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း ကော်မတီက သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာနှင့် လမ်းမှအပ ကော်မတီပိုင်လမ်းနှင့် မြေများပေါ်တွင် (၃)တန်အထက် ကုန်တင်ယာဉ်များ၊ ကုန်သေတ္တာတင် နောက်တွဲယာဉ်များကို ညအိပ်ရပ်နားခြင်း သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုရ” ဟု ပြဌာန်းထားသည့်အတွက် (၃)တန်နှင့်အထက် ယာဉ်များအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။        

၃။        မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန်အတွက် စစ်ဆေးမည့်ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်။

            ( ခ )   လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ရန် စည်းကြပ်သင့်သည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား အဆိုပြုဖော်ပြ၍ ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။     

            ( ဂ )   ခရိုင်က ပေးပို့သည့် ခွင့်ပြုလိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပြန်လည်ရရှိပါက ငွေပေး သွင်းရန် (ကျသင့်လိုင်စင်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ် တို့တွင်) မြို့နယ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    လိုင်စင်ကြေးပေးသွင်းပြီးပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း” အသိပေး ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင် ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( င)    မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။        ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည်-

            (က)    မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် အထောက်အထားများစိစစ်၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း ဌာနသို့ ဆက်လက်ထောက်ခံ တင်ပြပါမည်။  

            ( ခ )   ဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက ပေးသွင်းရမည့်လိုင်စင်နှုန်းကိုဖော်ပြ၍ မြို့နယ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းရှင်သို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   ငွေသွင်းချလံရရှိပါက ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်အား မြို့နယ်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ (၆)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။        ဌာနသည်-

            (က)    ခရိုင်/မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း စိစစ်ရရှိပါက လိုင်စင်ကြေးငွေ အတည်ပြုသတ်မှတ်၍ ခရိုင်သို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ခ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး လိုင်စင် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။  

၆။        လိုင်စင်အသစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့နယ်/ခရိုင်/ဌာနအနေဖြင့် (၁၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၇။          မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-    

        ( က)     အထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း၊

        ( ခ )      မြို့တွင်း (၆)မြို့နယ် လိပ်စာဖြင့် လျှောက်ထားခြင်း၊

        ( ဂ )      ကညနမှ လိုင်စင်ပယ်ဖျက်ခြင်း၊

        (ဃ)      ၃ တန်၏အထက် ယာဉ်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

၈။          သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသည့်လုပ်ငန်းများ၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့်လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်ပါက ဌာနက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၉။        ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၀။      ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံ ရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၁၁။      ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၁၂။      လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၁၃။      ဘဏ္ဍာနှစ်(၁)နှစ်အတွက် ပေးသွင်းရမည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည့် တိုင်းဒေသကြီး အခွန်အကောက်ဉပဒေအရ စည်းကြပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အောက်ဖော်ပြပါ လိုင်စင်နှုန်းထား များသည် ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်-

(က)     ၁ တန်အောက်ယာဉ်များ                      ၆၀၀၀၀    ကျပ်

( ခ )    ၁ တန်မှ ၁ တန်ခွဲယာဉ်များ                  ၁၀၀၀၀၀    ကျပ်

( ဂ )    ၁ တန်ခွဲမှ ၂ တန်ယာဉ်များ                   ၁၂၀၀၀၀    ကျပ်

(ဃ)     ၂ တန် အထက်ယာဉ်များ                     ၂၀၀၀၀၀    ကျပ်

            ( ၃ တန်အထိ)

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၄။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc. gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ရရှိပါက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ

၁၅။      (က)     မြို့တွင်း(၆)မြို့နယ် (လမ်းမတော်၊ လသာ၊ ပန်းဘဲတန်း၊ ကျောက်တံတား၊ ဗိုလ်တထောင်၊ ပုဇွန်တောင်)တွင် လုံးဝရောင်းချခြင်းမပြုရန်။

            ( ခ )    မြို့တွင်း (၆)မြို့နယ်မှအပ အခြားမြို့နယ်များ၏ လမ်းဆုံလမ်းခွတွင် ပိတ်ဆို့ရောင်းချခြင်း မပြုရန်။

            ( ဂ )    လမ်းသွယ်များတွင် သတ်မှတ်ယာဉ်ကြောအတိုင်း လမ်းဘေးတွင်လည်းကောင်း၊ အခြား မော်တော်ယာဉ်၊ အနှေးယာဉ်များအား ပိတ်ဆို့မှု အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန်လည်းကောင်း၊ ရပ်နားရောင်းချရန်။

            (ဃ)     ယာဉ်အား တစ်နေရာတည်းတွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ရပ်နား၍ ရောင်းချခြင်း၊ ယာဉ်၏ ဘေးတွင် ထိုင်ခုံများချပြီးရောင်းချခြင်းများမပြုရန်။

            ( င )    (၃)တန်အထက်ယာဉ်မဝင်ရလမ်းသို့ ဝင်ရောက်မောင်းနှင်ခြင်းမပြုရန်။

            ( စ )    ယာဉ်မရပ်ရလမ်းများ ယာဉ်မရပ်ရသတ်မှတ်ထားသော နေရာများတွင် ယာဉ်ဝင်ရောက် ရပ်တန့်ခြင်းမပြုရန်။

            (ဆ)     ယာဉ်ရပ်နားရန် သတ်မှတ်ထားသော ပန်းခြံ၊ ယာဉ်ရပ်နားကွင်းများတွင်သာ ယာဉ်ရပ် နားရန်။

            ( ဇ )    လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါက လိုင်စင်ကတ်ကို ဌာနသို့ ပြန်လည်အပ်နှံ တင်ပြရန်။

            ( ဈ )    မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ဥပဒေ နှင့် နည်းဥဒေများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

            (ည)     လုပ်ငန်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးက ထုတ်ပြန်သည့်အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( ဋ )    ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံးဝင်သည့် လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ယင်းဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်/ ခွင့်ပြုချက် ကို လက်ဝယ်ရယူထားရမည်။

            ( ဌ )    လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့် အကြောင်းကြားသွားရမည်။

            ( ဍ )    အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလ အကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှု ပြစ်ဒဏ်ကိုခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံ ယူစဉ်ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအတွက် ကိစ္စ အဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၆။      လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ )    လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ )    လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၁၇။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ခွင့်ပြုချက်ပယ်ဖျက်သည့်လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

၁၈။      မြို့တွင်း(၆)မြို့နယ် (လသာ၊ လမ်းမတော်၊ ပန်းဘဲတန်း၊ ကျောက်တံတား၊ ဗိုလ်တထောင်၊ ပုဇွန်တောင်)မြို့နယ်လိပ်စာများဖြင့် လိုင်စင်ခွင့်ပြုခြင်းမရှိပါ။

ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်(သက်တမ်းတိုး)လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        ယာဉ်တစ်မျိုးမျိုးကိုအသုံးပြု၍ ကုန်ပစ္စည်းများလှည့်လည်ကြော်ငြာခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်လိုပါက www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများ ပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူနှင့် သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ၊

            ( ခ )   အခွန်ဦးစီးဌာန၏ အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား၊

            ( ဂ )   အသုံးပြုမည့်ယာဉ်၏ “င” လိုင်စင်နှင့် ယာဉ်လိုင်စင်စာအုပ်မိတ္တူ။

၂။         မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန်အတွက် စစ်ဆေးမည့်ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်။            

            ( ခ )   ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးနောက် လိုအပ်ချက်မှာကြားခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်မရှိပါက လိုင်စင်ကြေး ငွေပေးသွင်းရန် (ကျသင့်လိုင်စင်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ်တို့တွင်)လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   လိုင်စင်နှုန်းထားပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထားရရှိပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်း” အသိပေး ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်း ရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဃ)    မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၅)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၃။          မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-    

        (က)      အထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း၊

        ( ခ )      လိုင်စင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုရှိခြင်း၊

        ( ဂ )      ကညနမှ လိုင်စင်ပယ်ဖျက်ခြင်း၊

        (ဃ)      ၃ တန်၏အထက် ယာဉ်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

၄။          သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသည့်လုပ်ငန်းများ၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်ပါက ဌာနက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။        ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။        ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိ သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၇။        ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၈။        လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၉။        ဘဏ္ဍာနှစ်(၁)နှစ်အတွက် ပေးသွင်းရမည့် လိုင်စင်နှုန်းထားအား နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည့် တိုင်းဒေသကြီး အခွန်အကောက်ဉပဒေအရ စည်းကြပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အောက်ဖော်ပြပါ လိုင်စင်နှုန်းထား များသည် ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်-

(က)     ၁ တန်အောက်ယာဉ်များ                        ၆၀၀၀၀     ကျပ်

( ခ )    ၁ တန်မှ ၁ တန်ခွဲယာဉ်များ                    ၁၀၀၀၀၀    ကျပ်

( ဂ )    ၁ တန်ခွဲမှ ၂ တန်ယာဉ်များ                    ၁၂၀၀၀၀     ကျပ်

(ဃ)     ၂ တန် အထက်ယာဉ်များ                      ၂၀၀၀၀၀    ကျပ်

            ( ၃ တန်အထိ)

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၀။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc. gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ရရှိပါက လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ

၁၁။        (က)     မြို့တွင်း(၆)မြို့နယ် (လမ်းမတော်၊ လသာ၊ ပန်းဘဲတန်း၊ ကျောက်တံတား၊ ဗိုလ်တထောင်၊ ပုဇွန်တောင်)တွင် လုံးဝရောင်းချခြင်းမပြုရန်။

            ( ခ )    မြို့တွင်း (၆)မြို့နယ်မှအပ အခြားမြို့နယ်များ၏ လမ်းဆုံလမ်းခွတွင် ပိတ်ဆို့ရောင်းချခြင်း မပြုရန်။

            ( ဂ )    လမ်းသွယ်များတွင် သတ်မှတ်ယာဉ်ကြောအတိုင်း လမ်းဘေးတွင်လည်းကောင်း၊ အခြား မော်တော်ယာဉ်၊ အနှေးယာဉ်များအား ပိတ်ဆို့မှု အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန်လည်းကောင်း၊ ရပ်နားရောင်းချရန်။

            (ဃ)     ယာဉ်အား တစ်နေရာတည်းတွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ရပ်နား၍ ရောင်းချခြင်း၊ ယာဉ်၏ ဘေးတွင် ထိုင်ခုံများချပြီးရောင်းချခြင်းများမပြုရန်။

            ( င )    (၃)တန်အထက်ယာဉ်မဝင်ရလမ်းသို့ ဝင်ရောက်မောင်းနှင်ခြင်းမပြုရန်။

            ( စ )    ယာဉ်မရပ်ရလမ်းများ ယာဉ်မရပ်ရသတ်မှတ်ထားသော နေရာများတွင် ယာဉ်ဝင်ရောက် ရပ်တန့်ခြင်းမပြုရန်။

            (ဆ)     ယာဉ်ရပ်နားရန် သတ်မှတ်ထားသော ပန်းခြံ၊ ယာဉ်ရပ်နားကွင်းများတွင်သာ ယာဉ်ရပ် နားရန်။

            ( ဇ )    လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါက လိုင်စင်ကတ်ကို ဌာနသို့ ပြန်လည်အပ်နှံ တင်ပြရန်။

            ( ဈ )    မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် နည်းဥဒေများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

            (ည)     လုပ်ငန်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးက ထုတ်ပြန်သည့်အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

            ( ဋ )    ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံးဝင်သည့် လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ယင်းဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်/ ခွင့်ပြုချက်ကို လက်ဝယ်ရယူထားရမည်။

            ( ဌ )    လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့် အကြောင်းကြားသွားရမည်။

            ( ဍ )    အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလ အကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှု ပြစ်ဒဏ်ကိုခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်း ပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံ ယူစဉ်ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၂။      လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ )    လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ )    လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၁၃။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ခွင့်ပြုချက်ပယ်ဖျက်သည့်လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

ယာယီဇာတ်ရုံခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း ဘုရားပွဲ၊ အားကစားပွဲများ၊ ပွဲလမ်းသဘင်များ၊ အများပြည်သူများအား ဖျော်ဖြေနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လိုပါက www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများ ပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊      

            ( ခ )   သက်ဆိုင်ရာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနများ (သို့မဟုတ်) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုမိန့်

၂။         မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန်အတွက် စစ်ဆေးမည့်ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်။            

            ( ခ )   ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးနောက် လိုအပ်ချက်မှာကြားခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်မရှိပါက သတ်မှတ် နှုန်းထားများအတိုင်း ငွေပေးသွင်းရန် (ကျသင့်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ်တို့တွင်)လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   ငွေပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထားရရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ “သတ်မှတ်စည်းကမ်း များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း” ခံဝန်ချက်ရေးထိုးစေ၍ ခွင့်ပြုမိန့်အား စာဖြင့် အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။

(ဃ)    မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၃။          မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-    

        (က)      သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း၊

        ( ခ )      စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုရှိခြင်း။

ကုန်ကျစရိတ်

၄။        ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၅။        ဘဏ္ဍာနှစ်(၁)နှစ်အတွက် ပေးသွင်းရမည့် သတ်မှတ်နှုန်းထားအား နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည့် တိုင်းဒေသ ကြီးအခွန်အကောက်ဥပဒေအရ စည်းကြပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အောက်ဖော်ပြပါ လိုင်စင်နှုန်းထား များသည် ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်-

(က)     ကျူးကျော်ခွန် (စီမံ)                                  ၆၀၀၀    ကျပ်

( ခ )    သန့်ရှင်းခွန်   (သန့်)                                 ၇၀၀၀    ကျပ်

( ဂ )    ပွဲဈေးအခွန်  (ဈေး)                                   ၅၀၀၀    ကျပ်

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၆။        Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc. gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် စည်းကမ်းချက်များ

၇။        ထိုသို့ခွင့်ပြုရာတွင် ပွဲတာဝန်ခံကျင်းပသည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းက အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ် စည်းကမ်းများအား တာဝန်ယူလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     လမ်းပိတ်ဆို့ကျင်းပဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန်၊

            ( ခ )    လမ်းပိတ်ဆို့  ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များရှိပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)သို့ ကြိုတင် တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူဆောင်ရွက်ရန်၊

            ( ဂ )    လမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အများပြည်သူအား အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

            (ဃ)     ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့ရပ်တန့်မှုမဖြစ်ပေါ်စေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

            ( င )    ရေမြောင်းများ အမှိုက်ပိတ်ဆို့မှု၊ အညစ်အကြေးစွန့်ပစ်မှုမရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

            ( စ )    ပွဲတွင် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်သည့် စက်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ခိုင်ခန့်မှု၊ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု၊ လုံခြုံမှုရှိစေရေး စီမံဆောင်ရွက်ရန်၊

            (ဆ)     ကော်မတီပိုင်ရေပိုက်မှ ခွင့်ပြုချက်မဲ့ ရေသုံးစွဲခြင်းမပြုရန်နှင့် သုံးစွဲမည်ဆိုပါက အင်ဂျင်နီယာ ဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်၊

            ( ဇ )    ပွဲကျင်းပမည့်နယ်နိမိတ်အတွင်း လုံခြုံရေး၊ မီးဘေးလုံခြုံရေး၊ ကျန်းမာရေးကိစ္စတို့နှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနများဖြင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်၊

            ( ဈ )    သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဌာနသို့ ဆက်သွယ်၍ သတ်မှတ်အခွန်၊အခများ ပေးသွင်းရန်၊

            (ည)     မိလ္လာ၊ သန့်စင်ခန်း(Mobile Toilet)အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာနသို့ ဆက်သွယ်၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန်၊

            ( ဋ)     ပွဲသတ်မှတ်ရက် ပြီးလျှင်ပြီးခြင်း ယာယီတဲများ၊ စက်ပစ္စည်းများစသည့်တို့ကို ဖယ်ရှား ဖျက်သိမ်းရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရန်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၈။        လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ )    ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၉။        လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် သတ်မှတ်စည်းကမ်းများအား ဖောက်ဖျက်ပါက ပွဲကျင်းပခွင့်အား ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။

အချက်အလက်ပြောင်း(လိုင်စင်အမျိုးအစားအားလုံး)လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        ခွင့်ပြုထားသည့် လိုင်စင်များနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းရှင်အမည်ပြောင်း၊ လုပ်ငန်းအမည်ပြောင်း၊ လုပ်ငန်းလိပ်စာပြောင်း၊ လုပ်ငန်းအချက်အလက်ပြောင်းခြင်းများအတွက် ဆောင်ရွက်လိုပါက  www.ycdc. gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများ ပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊

            ( ခ )   လိုင်စင်ကတ်ပြားမူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊

            ( ဂ )   ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အထောက်အထား၊

            (ဃ)    လုပ်ငန်းရှင်အမည်ပြောင်းပါက ပြောင်းလဲမည့် ပုဂ္ဂိုလ်(၂)ဦးသည် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရှေ့မှောက်၌ လက်မှတ်ရေးထိုးရန်။

၂။         မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက အောက်ပါအချက်များကို ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရန်အတွက် စစ်ဆေးမည့်ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်(လုပ်ငန်းလိပ်စာပြောင်း အတွက်သာ)-

                       (၁)     ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်ကွက်မှု ရှိ/မရှိ၊

                      (၂)     အခြားမြေ/ဥပစာကို ကျူးကျော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

                      (၃)     ပါဝင်ရမည့် အထောက်အထားပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ။

            ( ခ)    ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးနောက် လိုအပ်ချက်မှာကြားခြင်းနှင့် အထောက်အထားများ စိစစ်ချက် တို့အရ လိုအပ်ချက်မရှိပါက စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူ ခရိုင်စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေး မှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ)    ခရိုင်ရုံးက လိုင်စင်နှုန်း၏ ၂၅% အား ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထားနှင့် ခွင့်ပြုလိုင်စင်ကတ်ပြားပြန်လည်ရရှိပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်း” အသိပေး ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။         ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည်-

            (က)    မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း စိစစ်ရရှိပါက လိုင်စင်နှုန်း၏ ၂၅% အား ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းရန် (ကျသင့်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ်တို့တွင်) မြို့နယ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းရှင် ထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။          

            ( ခ )   ငွေသွင်းချလံရရှိပါက ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်အား မြို့နယ်သို့ ပြန်လည် ပေးပို့ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ (၆)ရက်တာ ကာလအတွင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး လိုင်စင် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။              

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၄။          မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-

        (က)  ပတ်ဝန်းကျင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိနေပြီး ယင်းကန့်ကွက်ချက်ကို စိစစ်ရာ မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း၊

        ( ခ )  အထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း။

၅။          ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှု၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် မြို့နယ်/ခရိုင် အဆင့်ဆင့်မှ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူပါသည်။ လိုအပ်ပါက ဌာနက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။          ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။        ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိ သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၈။        ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၉။        လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၁၀။      ပြောင်းလဲခြင်း(၁)ခုခြင်းစီအတွက် လက်ရှိ ဘဏ္ဍာနှစ်(၁)နှစ်အတွင်း ခွင့်ပြုလိုင်စင်နှုန်း၏ ၂၅% ကို ဝန်ဆောင်ခအဖြစ်ပေးသွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၁။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၂။      သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၃။      လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ )    လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ )    လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၁၄။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

အချက်အလက်ပြောင်း(လိုင်စင်အမျိုးအစားအားလုံး)လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        ခွင့်ပြုထားသည့် လိုင်စင်များနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းရှင်အမည်ပြောင်း၊ လုပ်ငန်းအမည်ပြောင်း၊ လုပ်ငန်းလိပ်စာပြောင်း၊ လုပ်ငန်းအချက်အလက်ပြောင်းခြင်းများအတွက် ဆောင်ရွက်လိုပါက  www.ycdc. gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများ ပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊

            ( ခ )   လိုင်စင်ကတ်ပြားမူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊

            ( ဂ )   ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အထောက်အထား၊

            (ဃ)    လုပ်ငန်းရှင်အမည်ပြောင်းပါက ပြောင်းလဲမည့် ပုဂ္ဂိုလ်(၂)ဦးသည် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရှေ့မှောက်၌ လက်မှတ်ရေးထိုးရန်။

၂။         မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက အောက်ပါအချက်များကို ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရန်အတွက် စစ်ဆေးမည့်ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်(လုပ်ငန်းလိပ်စာပြောင်း အတွက်သာ)-

                       (၁)     ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်ကွက်မှု ရှိ/မရှိ၊

                      (၂)     အခြားမြေ/ဥပစာကို ကျူးကျော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

                      (၃)     ပါဝင်ရမည့် အထောက်အထားပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ။

            ( ခ)    ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးနောက် လိုအပ်ချက်မှာကြားခြင်းနှင့် အထောက်အထားများ စိစစ်ချက် တို့အရ လိုအပ်ချက်မရှိပါက စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူ ခရိုင်စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေး မှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ)    ခရိုင်ရုံးက လိုင်စင်နှုန်း၏ ၂၅% အား ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထားနှင့် ခွင့်ပြုလိုင်စင်ကတ်ပြားပြန်လည်ရရှိပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်း” အသိပေး ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။         ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည်-

            (က)    မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း စိစစ်ရရှိပါက လိုင်စင်နှုန်း၏ ၂၅% အား ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းရန် (ကျသင့်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ်တို့တွင်) မြို့နယ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းရှင် ထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။          

            ( ခ )   ငွေသွင်းချလံရရှိပါက ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်အား မြို့နယ်သို့ ပြန်လည် ပေးပို့ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ (၆)ရက်တာ ကာလအတွင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး လိုင်စင် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။              

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၄။          မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-

        (က)  ပတ်ဝန်းကျင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိနေပြီး ယင်းကန့်ကွက်ချက်ကို စိစစ်ရာ မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း၊

        ( ခ )  အထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း။

၅။          ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှု၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် မြို့နယ်/ခရိုင် အဆင့်ဆင့်မှ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူပါသည်။ လိုအပ်ပါက ဌာနက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။          ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။        ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိ သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၈။        ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၉။        လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၁၀။      ပြောင်းလဲခြင်း(၁)ခုခြင်းစီအတွက် လက်ရှိ ဘဏ္ဍာနှစ်(၁)နှစ်အတွင်း ခွင့်ပြုလိုင်စင်နှုန်း၏ ၂၅% ကို ဝန်ဆောင်ခအဖြစ်ပေးသွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၁။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၂။      သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၃။      လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ )    လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ )    လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၁၄။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

မိတ္တူမှန်လျှောက်ထားခြင်း(လိုင်စင်အမျိုးအစားအားလုံး)လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        ခွင့်ပြုထားသည့် လိုင်စင်များနှင့်ပတ်သက်၍ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်စီး၊ ပျောက်ဆုံးခြင်းတို့ အတွက် မိတ္တူမှန်လျှောက်ထားလိုပါက www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအထောက်အထားများ ပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊

            ( ခ )   ခွင့်ပြုထားသည့် လိုင်စင်မိတ္တူ(ရှိပါက)

            ( ဂ )   ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်။

၂။         မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -                

            (က)    အထောက်အထားများ စိစစ်ချက်တို့အရ လိုအပ်ချက်မရှိပါက စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူ ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ခ )   ခရိုင်ရုံးက လိုင်စင်နှုန်း၏ ၂၅% အား ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထားနှင့် ခွင့်ပြုလိုင်စင်ကတ်ပြားပြန်လည်ရရှိပါက “လိုင်စင်နောက်ကျောပါ စည်းကမ်းချက်များအား လိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်း” အသိပေး ရှင်းလင်းချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ လိုင်စင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။        ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည်-

            (က)    မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း စိစစ် ရရှိပါက လိုင်စင်နှုန်း၏ ၂၅% အား ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းရန် (ကျသင့်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ်တို့တွင်) မြို့နယ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။          

            ( ခ )   ငွေသွင်းချလံရရှိပါက ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ကတ်ပြားနှင့် ခွင့်ပြုမိန့်အား မြို့နယ်သို့ ပြန်လည် ပေးပို့ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ (၆)ရက်တာ ကာလအတွင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး လိုင်စင် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။              

လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၄။          အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ-

        (က)  ပတ်ဝန်းကျင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိနေပြီး ယင်းကန့်ကွက်ချက်ကို စိစစ်ရာ မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်း၊

        ( ခ )  အထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း။

၅။          ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှု၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် မြို့နယ်/ခရိုင် အဆင့်ဆင့်မှ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူ ပါသည်။ လိုအပ်ပါက ဌာနက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။          ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လိုင်စင်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။        ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိ သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၈။        ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၉။        လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၁၀။      လက်ရှိ ဘဏ္ဍာနှစ်(၁)နှစ်အတွင်း ခွင့်ပြုလိုင်စင်နှုန်း၏ ၂၅% ကို ဝန်ဆောင်ခအဖြစ်ပေးသွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၁။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc. gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၂။      သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၃။      လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ (သတ်မှတ်လိုင်စင်နှုန်း၏ ၅ ဆ)

            ( ခ )    လိုင်စင်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ )    လိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၁၄။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီက အခါအားလျော်စွာ လိုင်စင် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်(မိတ္တူ)ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ။

ပိတ်သိမ်းလျှောက်ထားခြင်း(လိုင်စင်အမျိုးအစားအားလုံး)လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းလျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        ခွင့်ပြုထားသည့် လိုင်စင်များနှင့်ပတ်သက်၍ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မြေပြင်တွင် ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိတော့သည့် လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းလျှောက်ထားလိုပါက www.ycdc. gov.mm Website  ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး ခွင့်ပြုထားသည့် လိုင်စင်ကတ်ပြားမူရင်း (သို့မဟုတ်) နောက်ဆုံးပေးဆောင်ခဲ့သည့် ပြေစာမိတ္တူတို့အားပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ သို့ လျှောက်ထားရမည်။      

၂။         မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -                

            (က)    မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ခြင်းအရ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူ ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ် ရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ခ )   မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။        ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည်-

            (က)    မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ အမှန်တကယ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါက ပိတ်သိမ်းသင့်ကြောင်း ထောက်ခံချက်နှင့်အတူ ဌာနသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ပါသည်။        

            ( ခ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ (၃)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။        ဌာနသည်-

            (က)    ခရိုင်/မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းသင့်ကြောင်း စိစစ်ရရှိပါက ပိတ်သိမ်း ခွင့်ပြုမိန့်အား မြို့နယ်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ခ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ (၆)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၅။          မြေပြင်တွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါက လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခွင့်မပြုနိုင်ပါ။ 

ကုန်ကျစရိတ်

၆။        လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းလျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၇။        Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc. gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

အထွေထွေ

၈။        သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများက ၎င်းတို့ပိုင်မြေပေါ်ရှိ လုပ်ငန်းများအား လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး ခွင့်မပြုရန် ညှိနှိုင်းလာပါက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြ၍ သက်တမ်းတိုးခွင့်မပြုဘဲ လိုင်စင်စာရင်းမှ ပိတ်သိမ်း/ပယ်ဖျက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်း/ဖယ်ရှားခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းကသာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဥပမာ-ကျောင်းသက်သာဆိုင်ခန်းများ၊ ဝန်ထမ်းသက်သာဆိုင်ခန်းများ)

လိုင်စင်ရှိ ဆိုင်းဘုတ်(အသစ်)လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

ဆိုင်းဘုတ်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        လိုင်စင်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားသော လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်တိုင် တပ်ဆင်ထားသည့် ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်းဘုတ်အား လိုင်စင်နှင့်တွဲဖက်သည့် ဆိုင်းဘုတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားရှိပါသည်။ အဆိုပါ ဆိုင်းဘုတ်အား ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားလိုပါက www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်အတူ အောက်ပါအထောက်အထားများပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊

            ( ခ )   တပ်ဆင်မည့် ဆိုင်းဘုတ်ဓာတ်ပုံနှင့် အရွယ်အစားဖော်ပြချက်။

၂။     မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက အောက်ပါအချက်များကို လိုင်စင် (အသစ်)လျှောက်ထားခြင်းနှင့် အတူ တစ်ပါတည်းကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန်အတွက်  စစ်ဆေး မည့် ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်-

                       (၁)     ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်ကွက်မှု ရှိ/မရှိ၊

                       (၂)     အခြားမြေ/ဥပစာကို ကျူးကျော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

                       (၃)     ပါဝင်ရမည့် အထောက်အထားပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ။

            ( ခ )   ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးနောက် လိုအပ်ချက်မှာကြားခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်မရှိပါက စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်နှင့်အတူ စည်းကြပ်သင့်သည့် ဆိုင်းဘုတ်နှုန်းထားအား အဆိုပြုဖော်ပြ၍ ခရိုင် စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   ခရိုင်ရုံးက ဆိုင်းဘုတ်နှုန်းထားပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထား၊ ခွင့်ပြုချက်  ပြန်လည် ရရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ ဆိုင်းဘုတ်တပ်ဆင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၄)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။        ခရိုင်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသည်-

            (က)    မြို့နယ်၏ တင်ပြချက်အပေါ် လိုင်စင်နှင့်အတူ တပြိုင်တည်း မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ ဆိုင်းဘုတ်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်း စိစစ်ရရှိပါက ဆိုင်းဘုတ်ကြေးငွေပေးသွင်းရန် (ကျသင့် နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ်တို့တွင်) မြို့နယ်မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။          

            ( ခ )   ငွေသွင်းချလံရရှိပါက ဆိုင်းဘုတ်တပ်ဆင် ခွင့်ပြုမိန့်အား မြို့နယ်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   မိမိရုံးသို့ ရောက်ရှိသည့် အချိန်မှ (၆)ရက်တာ ကာလအတွင်း စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး ဆိုင်းဘုတ် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။                     

ဆိုင်းဘုတ်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၄။          မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  ဆိုင်းဘုတ်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-

        (က)  ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိနေပြီး ယင်းကန့်ကွက်ချက်ကို စိစစ်ရာ မှန်ကန်ကြောင်းတွေ့ရှိရခြင်း၊

        ( ခ )  အထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း၊

        ( ဂ ) ခွင့်ပြုလိုင်စင်ပါ လုပ်ငန်းဆိုင်းဘုတ်မဟုတ်ခြင်း၊

        (ဃ)  သတ်မှတ်စည်းကမ်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်း။

၅။          ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှု၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် မြို့နယ်/ခရိုင် အဆင့်ဆင့်မှ ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသော ဆိုင်းဘုတ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက် ရယူပါသည်။ လိုအပ်ပါက ဌာနက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ် ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။          ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဆိုင်းဘုတ်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့်အကြောင်း ကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။        ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိ သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၈။        ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၉။        လိုင်စင်ရှိ ဆိုင်းဘုတ်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၁၀။      ဘဏ္ဍာနှစ်(၁)နှစ်အတွက် ပေးသွင်းရမည့် ဆိုင်းဘုတ်နှုန်းထားအား နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည့် တိုင်းဒေသ ကြီး အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ စည်းကြပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အောက်ဖော်ပြပါ ဆိုင်းဘုတ်နှုန်း ထားများသည် ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်-

                        ဆိုင်းဘုတ်အရွယ်အစား                                                  နှုန်းထား(ကျပ်)

            (က)     ၅၀ စ/ပေ အောက်ဆိုင်းဘုတ်     (၁ စ/ပေ အတွက်)                              ၅၀၀

            ( ခ )    ၅၀ စ/ပေ အထက်ဆိုင်းဘုတ်     (၁ စ/ပေ အတွက်)                              ၁၂၀၀

            ( ဂ )    လိုင်စင်ရှိ ကုမ္ပဏီဆိုင်းဘုတ်များ(၁ စ/ပေ အတွက်)                              ၅၀၀၀

            (ဃ)     လေကျူးခွန်                        (၁ စ/ပေ အတွက်)                               ၅၀၀

မှတ်ချက်။         လေကျူးခွန်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆိုင်းဘုတ်မျက်နှာစာအားလုံးအတွက် ကောက်ခံရန်။

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၁။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc.gov.mmWebsite ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများ ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ

၁၂။             (က)     မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်မလျော်ညီသည့် အရှက်ကင်းမဲ့ဖွယ်အမြင်မသင့်တော်သည့် ဒီဇိုင်းများ တပ်ဆင်ခြင်းမပြုရ၊

            ( ခ )    လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်အား ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက် ညှိုးနွမ်းစေမည့်ဒီဇိုင်းစာသား များ မပါရှိစေရ၊

            ( ဂ )    တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အား ဖီလာဆန့်ကျင်သည့် ဒီဇိုင်းများမဖြစ်စေရ၊

            (ဃ)    အရက်၊ ဘီယာ၊ ဆေးလိပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပုလင်း၊ ခွက်၊ အရက်နှင့်ဆေးလိပ်ဟုယူဆရ သည့် ဒီဇိုင်းများမပါရှိစေရ၊

            ( င )    အင်္ဂလိပ်စာသားနှင့်မြန်မာစာသားများဖြစ်သာ သီးသန့်ရေးသားတပ်ဆင်ရန်၊ (ဥပမာ-  City Mart, Ocean, Super Market)

            ( စ )    ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသား ဘာသာစကား မဟုတ်သည့်  English   မပါ အခြားဘာသာစကားများ (ဥပမာ-တရုတ်၊ ဂျပန်၊ အိန္ဒိယ)ဖြင့် ရေးသားတပ်ဆင်ကြော်ငြာမည်ဆိုပါက ဆိုင်းဘုတ်ဧရိယာ၏ ၂၀ % ကိုသာ တပ်ဆင်ရမည် ဖြစ်ပြီး ၎င်းဆိုင်းဘုတ်၏ ကျန် ၈၀  % တွင် အဓိပ္ပါယ်တူ မြန်မာ စာလုံးပူးတွဲရေးသား တပ်ဆင်ရန်၊

            (ဆ)     သက်ဆိုင်ရာ ရိုးရာဓလေ့ထုံးထမ်းများကို တပ်ဆင်နိုင်သည်။ (ဥပမာ-တရုတ်၊ နဂါး၊ စင်္ကာပူ ခြင်္သေ့၊ အမေရိကန်လင်းယုန်၊ အိန္ဒိယနတ်ရုပ်များ၊ ဂျပန်ကီမိုနိုနှင့်အရုပ်များ)

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၃။      သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊

            ( ခ )    ခွင့်ပြုမိန့်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ )    ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၁၄။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီကအခါအားလျော်စွာ ဆိုင်းဘုတ် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဆိုင်းဘုတ်များအား ဆိုင်းဘုတ်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

 

၁၅။      ဆိုင်းဘုတ်များတပ်ဆင်ရာတွင် အကျိုးအမြတ်ရရှိလိုသည့် စီးပွားရေးအလို့ငှာ တပ်ဆင်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ နေရာ၊ အဆောက်အဦတစ်ခု၏ အမည်နာမအနေဖြင့် တပ်ဆင်ခြင်းအား ကော်မတီအနေဖြင့် စီမံ ခန့်ခွဲခြင်းမပြုဘဲ သက်ဆိုင်ရာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အစိုးရအဖွဲ့ အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့များအနေဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ရန်၊ (ဥပမာ-ဇီဝိတဒါနသံဃဆေးရုံ)

လိုင်စင်ရှိ ဆိုင်းဘုတ်(သက်တမ်းတိုး)လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်း

ဆိုင်းဘုတ်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။        လိုင်စင်နှင့်တွဲဖက်သည့် ဆိုင်းဘုတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားရှိသော ဆိုင်းဘုတ်အား သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားလိုပါက www.ycdc.gov.mm Website ရှိ Online လျှောက်လွှာတွင် လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးနှင့် အတူ အောက်ပါအထောက်အထားများပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်-

            (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊

            ( ခ )   တပ်ဆင်မည့် ဆိုင်းဘုတ်ဓာတ်ပုံနှင့် အရွယ်အစားဖော်ပြချက်။

၂။     မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် -

            (က)    အပိုဒ်(၁)ပါအတိုင်း အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိပါက အောက်ပါအချက်များကို လိုင်စင် (သက်တမ်းတိုး)လျှောက်ထားခြင်းနှင့်အတူ တစ်ပါတည်း ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန်အတွက်  စစ်ဆေး မည့် ရက်/အချိန်အား အကြောင်းကြားမည်-

                       (၁)     ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်ကွက်မှု ရှိ/မရှိ၊

                       (၂)     အခြားမြေ/ဥပစာကို ကျူးကျော်ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

                       (၃)     ပါဝင်ရမည့် အထောက်အထားပြည့်စုံမှု ရှိ/မရှိ။

            ( ခ )   ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးနောက် လိုအပ်ချက်မှာကြားခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်မရှိပါက ဆိုင်းဘုတ် ကြေးငွေပေးသွင်းရန် (ကျသင့်ဆိုင်းဘုတ်နှုန်းထားကို မြို့နယ်ရုံး၊ စည်ပင်ဘဏ်၊ AYA ဘဏ်၊ KBZ ဘဏ်တို့တွင်)လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

            ( ဂ )   ဆိုင်းဘုတ်နှုန်းထားပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထားရရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ အကြောင်းကြား၍ ဆိုင်းဘုတ်တပ်ဆင်ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

            (ဃ)    မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် အခြားအကြောင်းမရှိလျှင် (၅)ရက်တာ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ဆိုင်းဘုတ်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်များ

၃။          မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ တွေ့ရှိပါက  ဆိုင်းဘုတ်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ-

        (က)  ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိနေပြီး ယင်းကန့်ကွက်ချက်ကို စိစစ် ရာ မှန်ကန်ကြောင်းတွေ့ရှိရခြင်း၊

        ( ခ )  အထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း၊

        ( ဂ ) ခွင့်ပြုလိုင်စင်ပါ လုပ်ငန်းဆိုင်းဘုတ်မဟုတ်ခြင်း၊

        (ဃ)  သတ်မှတ်စည်းကမ်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်း။

၄။          ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက်ရှိကြောင်း တိုင်ကြားမှု၊ အငြင်းပွားမှုများရှိသည့် မြို့နယ်/ခရိုင် အဆင့်ဆင့်မှ ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသော ဆိုင်းဘုတ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူပါသည်။ လိုအပ်ပါက ဌာနက ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(EC)သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး (EC)၏ ဆုံးဖြတ် ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။        ဌာန/EC ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဆိုင်းဘုတ်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်ထံသို့ စာဖြင့်အကြောင်း ကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။        ဌာနမှူးက ချမှတ်သည့်  အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျေနပ်မှုမရှိပါက  အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိ သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကော်မတီသို့ တင်ပြနိုင်သည်။

၇။        ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော အမိန့်သည် အတည်ဖြစ်သည်။

ကုန်ကျစရိတ်

၈။        လိုင်စင်ရှိ ဆိုင်းဘုတ်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။

၉။        ဘဏ္ဍာနှစ်(၁)နှစ်အတွက် ပေးသွင်းရမည့် ဆိုင်းဘုတ်နှုန်းထားအား နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည့် တိုင်းဒေသ ကြီး အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ စည်းကြပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အောက်ဖော်ပြပါ ဆိုင်းဘုတ်နှုန်း ထားများသည် ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်-

                        ဆိုင်းဘုတ်အရွယ်အစား                                                  နှုန်းထား(ကျပ်)

            (က)     ၅၀ စ/ပေ အောက်ဆိုင်းဘုတ်     (၁ စ/ပေ အတွက်)                              ၅၀၀

            ( ခ )    ၅၀ စ/ပေ အထက်ဆိုင်းဘုတ်     (၁ စ/ပေ အတွက်)                              ၁၂၀၀

            ( ဂ )    လိုင်စင်ရှိ ကုမ္ပဏီဆိုင်းဘုတ်များ(၁ စ/ပေ အတွက်)                              ၅၀၀၀

            (ဃ)     လေကျူးခွန်                        (၁ စ/ပေ အတွက်)                               ၅၀၀

မှတ်ချက်။         လေကျူးခွန်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆိုင်းဘုတ်မျက်နှာစာအားလုံးအတွက် ကောက်ခံရန်။

လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

၁၀။      Online မှသာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရမည့်ပုံစံအား www.ycdc. gov.mm Website ရှိ Online ဝန်ဆောင်မှုများကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ

၁၁။      (က)     မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်မလျော်ညီသည့် အရှက်ကင်းမဲ့ဖွယ်အမြင်မသင့်တော်သည့် ဒီဇိုင်းများ တပ်ဆင်ခြင်းမပြုရ၊

            ( ခ )    လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်အား ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက် ညှိုးနွမ်းစေမည့် ဒီဇိုင်းစာသား များ မပါရှိစေရ၊

            ( ဂ )    တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အား ဖီလာဆန့်ကျင်သည့် ဒီဇိုင်းများမဖြစ်စေရ၊

            (ဃ)     အရက်၊ ဘီယာ၊ ဆေးလိပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပုလင်း၊ ခွက်၊ အရက်နှင့်ဆေးလိပ်ဟုယူဆရ သည့် ဒီဇိုင်းများမပါရှိစေရ၊

            ( င )    အင်္ဂလိပ်စာသားနှင့် မြန်မာစာသားများဖြစ်သာ သီးသန့်ရေးသားတပ်ဆင်ရန်၊ (ဥပမာ-  City Mart, Ocean, Super Market)

            ( စ )    ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသား ဘာသာစကား မဟုတ်သည့်  English   မပါ အခြားဘာသာစကားများ (ဥပမာ-တရုတ်၊ ဂျပန်၊ အိန္ဒိယ)ဖြင့် ရေးသားတပ်ဆင်ကြော်ငြာမည်ဆိုပါက ဆိုင်းဘုတ်ဧရိယာ၏ ၂၀ % ကိုသာတပ်ဆင်ရမည် ဖြစ်ပြီး ၎င်းဆိုင်းဘုတ်၏ ကျန် ၈၀  % တွင် အဓိပ္ပါယ်တူ မြန်မာ စာလုံးပူးတွဲရေးသား တပ်ဆင်ရန်၊

            (ဆ)     သက်ဆိုင်ရာ ရိုးရာဓလေ့ထုံးထမ်းများကို တပ်ဆင်နိုင်သည်။ (ဥပမာ-တရုတ်၊ နဂါး၊ စင်္ကာပူ ခြင်္သေ့၊ အမေရိကန်လင်းယုန်၊ အိန္ဒိယနတ်ရုပ်များ၊ ဂျပန်ကီမိုနိုနှင့်အရုပ်များ)

အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၂။      သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ(၂၀၁၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၂၈၁ အရ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊

            ( ခ )    ခွင့်ပြုမိန့်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

            ( ဂ )    ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။

အထွေထွေ

၁၃။      လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပြည့်စုံမှုရှိသော်လည်း ကော်မတီကအခါအားလျော်စွာ ဆိုင်းဘုတ် ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဆိုင်းဘုတ်များအား ဆိုင်းဘုတ်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

၁၄။      ဆိုင်းဘုတ်များတပ်ဆင်ရာတွင် အကျိုးအမြတ်ရရှိလိုသည့် စီးပွားရေးအလို့ငှာ တပ်ဆင်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ နေရာ၊ အဆောက်အဦတစ်ခု၏ အမည်နာမအနေဖြင့် တပ်ဆင်ခြင်းအား ကော်မတီအနေဖြင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းမပြုဘဲ သက်ဆိုင်ရာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အစိုးရအဖွဲ့ အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့များ အနေဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ရန်၊ (ဥပမာ-ဇီဝိတဒါနသံဃဆေးရုံ)

လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်များ

အစားအသောက်လိုင်စင်

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူလိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက် ညွှန်ကြားချက်များ

၁။       လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းတည်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အများပြည်သူအား လုပ်ငန်း နှင့်ပတ်သက်၍ အနှောင့်အယှက်တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ပေါ်စေရ။ လုပ်ငန်းကို ခွင့်ပြုသည့် ဥပစာအတွင်း ၌သာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၂။       လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှု အရှုပ်အရှင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

၃။       လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်ညွှန်ကြား ချက်များ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက် များနှင့် ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးက ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

၄။       ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံးဝင်သည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ယင်းဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်/ ခွင့်ပြုချက်ကို လက်ဝယ်ရယူထားရမည်။

၅။       လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ကော်မတီက ညွှန်ကြားသည့် သောက်/သုံးရေထားရှိမှု အစီအမံများ၊ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အစီအမံများ၊ အညစ်အကြေးစွန့်ပစ်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက် မှုမဖြစ်စေရေး အစီအမံများ၊ မြို့တော်သာယာလှပရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် အစီအမံများ အလုပ် သမားများ/လာရောက် ရောင်းဝယ်သူများအတွက် ကျန်းမာမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အစီအမံ များ၊ ယာဉ်/လူသွားလမ်းပိတ်ဆို့မှု မရှိစေရေးအစီ အမံများ၊ မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အစီအမံ များကို ထားရှိ၍ တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

၆။       ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသော ထုတ်လုပ်သော၊ သိုလှောင်သော၊ တည်ခင်းဖြန့်ဖြူးသော၊ ပစ္စည်းသည် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းများက သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီ သည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ရမည့်အပြင် ကိုင်တွယ်အသုံးပြု စားသုံးသူများအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ် ရမည့် သို့မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ရမည်။

၇။      လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းကို လိုအပ်သည့်အခါ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီဝင်ရောက် စစ်ဆေးခြင်းကို လက်ခံရမည်။ ယင်းအပြင် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံကိုယ်တိုင်က လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို ရှင်းပြ ရမည်။

၈။      လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းအား လိုအပ်ချက်အရ ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်ကြားပါက သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။

၉။       လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့်အကြောင်း ကြားသွားရမည်။

၁၀။    အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုပြစ်ဒဏ်ကို ခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံယူစဉ် ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

လုပ်ငန်းလိုင်စင်

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူလိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက် ညွှန်ကြားချက်များ

၁။       လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းတည်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အများပြည်သူအား လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနှောင့်အယှက်တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ပေါ်စေရ။ လုပ်ငန်းကို ခွင့်ပြုသည့်ဥပစာအတွင်း ၌သာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၂။       လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှု အရှုပ်အရှင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင် စေရ။

၃။       လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဉပဒေ၊ နည်းဉပဒေ၊ အမိန့် ညွှန်ကြား ချက်များ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက် များနှင့် ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးက ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

၄။       ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံးဝင်သည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ယင်းဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်/ ခွင့်ပြုချက်ကို လက်ဝယ်ရယူထားရမည်။

၅။       လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ကော်မတီက ညွှန်ကြားသည့် သောက်/သုံးရေထားရှိမှု အစီအမံများ၊ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အစီအမံများ၊ အညစ်အကြေးစွန့်ပစ်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက် မှုမဖြစ်စေရေး အစီအမံများ၊ မြို့တော်သာယာလှပရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် အစီအမံများ အလုပ် သမားများ/လာရောက် ရောင်းဝယ်သူများအတွက် ကျန်းမာမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အစီအမံ များ၊ ယာဉ်/လူသွားလမ်းပိတ်ဆို့မှု မရှိစေရေးအစီအမံများ၊ မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အစီအမံ များကို ထားရှိ၍ တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

၆။       ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသော ထုတ်လုပ်သော၊ သိုလှောင်သော၊ တည်ခင်းဖြန့်ဖြူးသော၊ ပစ္စည်း သည် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းများက သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီ သည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ရမည့်အပြင် ကိုင်တွယ်အသုံးပြု စားသုံးသူများအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်ရမည့် သို့မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ရမည်။

၇။      လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းကို လိုအပ်သည့်အခါ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီဝင်ရောက် စစ်ဆေးခြင်း ကို လက်ခံရမည်။ ယင်းအပြင် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံကိုယ်တိုင်က လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို ရှင်းပြရမည်။

၈။      လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းအား လိုအပ်ချက်အရ ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်ကြားပါက သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။

၉။       လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့်အကြောင်း ကြားသွားရမည်။

၁၀။    အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုပြစ်ဒဏ်ကိုခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံယူစဉ် ကာလအတွင်း အလုပ် သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

တည်းခိုခန်းလိုင်စင်

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူလိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက် ညွှန်ကြားချက်များ

၁။       မိမိတည်းခိုခန်း၏ အမည်ဆိုင်းဘုတ်အား အဆောက်အအုံ၏ရှေ့ သင့်လျော်ရာ၌ ထင်ရှားစွာမြင်နိုင်ရန် ချိတ်ဆွဲ စိုက်ထူထားရမည်။ ယင်းဆိုင်ဘုတ်အား ညအချိန် မြင်နိုင်ရန် မီးထွန်းထားရမည်။

၂။       အထပ်မြင့်တိုက်ခန်းများတွင် ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါက အများသုံးလှေကားနှင့် ဆက်စပ်နေသော အခန်း တိုင်း၏ အဝင်တံခါးပေါက်တိုင်းတွင် တည်းခိုခန်းအမည်ကို ရေးသားချိတ်ဆွဲထားရမည်။ ည၌ မီးထွန်းထားရမည်။

၃။       လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်အရှင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

၄။       ပတ်ဝန်းကျင်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရေး၊ မီးဘေးကာကွယ်ရေး၊ မီးသတ်ဆေးဗူးလုံလောက်စွာ ထားရှိရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်၌အမှိုက်ပုံး၊ အမှိုက်အိတ်များအသုံးပြုရေး၊ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရေး၊ လေဝင် လေထွက်ကောင်းမွန်ရေးနှင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရေးများ၊ ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာများ စီမံ ထားရှိရမည်။

၅။       လာရောက်တည်းခိုသူများ၏ နေထိုင်ပြုမူပြောဆိုမှုများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက် မဖြစ် စေရေး စီမံဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်း၌ ရေ၊ မီးစနစ်များ စီမံဆောင်ရွက်ထားရှိရမည်။

၆။       လာရောက်တည်းခိုသူများအတွက် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း/ဌာနများသို့ ဧည့်စာရင်း တိုင်ကြားရမည်။

၇။      လုံးချင်းအိမ်ဖြစ်ပါက ဘေးအိမ်များနှင့် အပြန်အလှန်မမြင်နိုင်စေရန် လိုအပ်သော အကာအရံများ ထားရှိရမည်။

၈။      တည်းခိုခန်း၌ အစားအသောက်ဆိုင် ပူးတွဲဖွင့်လှစ်ရောင်းချပါက လိုင်စင် လျှောက်ထားရမည်။

၉။       တည်းခိုသူများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်နိုင်ရန် ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုစနစ် စီမံထားရှိရမည်။

၁၀။    လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသောလုပ်ငန်းအား ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်ကြားပါက တိကျစွာလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၁။    ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဝန်ကြီး ဌာနများမှ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။

၁၂။     လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့် အကြောင်းကြားသွားရမည်။

၁၃။    အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုပြစ်ဒဏ်ကိုခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံယူစဉ် ကာလအတွင်း အလုပ် သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

 

ဘော်ဒါဆောင်လိုင်စင်

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူလိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက် ညွှန်ကြားချက်များ

၁။       မိမိဘော်ဒါဆောင်၏ အမည်ဆိုင်းဘုတ်အား အဆောက်အအုံ၏ရှေ့ သင့်လျော်ရာ၌ ထင်ရှားစွာ မြင်နိုင်ရန် ချိတ်ဆွဲစိုက်ထူထားရမည်။ ယင်းဆိုင်ဘုတ်အား ညအချိန် မြင်နိုင်ရန် မီးထွန်းထားရမည်။

၂။       အထပ်မြင့်တိုက်ခန်းများတွင် ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါက အများသုံးလှေကားနှင့် ဆက်စပ်နေသော အခန်း တိုင်း၏ အဝင်တံခါးပေါက်တိုင်းတွင် ဘော်ဒါ ဆောင်အမည်ကို ရေးသားချိတ်ဆွဲထားရမည်။ ည၌ မီးထွန်းထားရမည်။

၃။       လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအရှုပ်အရှင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

၄။       ပတ်ဝန်းကျင်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရေး၊ မီးဘေးကာကွယ်ရေး၊ မီးသတ်ဆေးဗူး လုံလောက်စွာ ထားရှိရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်၌အမှိုက်ပုံး၊ အမှိုက်အိတ်များ အသုံးပြုရေး၊ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရေး၊ လေဝင် လေထွက်ကောင်းမွန်ရေးနှင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရေးများ၊ ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာများ စီမံထားရှိရမည်။

၅။       လာရောက်တည်းခိုသူများ၏ နေထိုင်ပြုမူပြောဆိုမှုများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေရေး စီမံဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်း၌ ရေ၊ မီးစနစ်များ စီမံဆောင်ရွက်ထားရှိရမည်။

၆။       လာရောက်တည်းခိုသူများအတွက် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း/ဌာနများသို့ ဧည့်စာရင်း တိုင်ကြားရမည်။

၇။      လုံးချင်းအိမ်ဖြစ်ပါက ဘေးအိမ်များနှင့် အပြန်အလှန်မမြင်နိုင်စေရန် လိုအပ်သော အကာအရံများ ထားရှိရမည်။

၈။      ဘော်ဒါဆောင်၌ အစားအသောက်ဆိုင် ပူးတွဲဖွင့်လှစ်ရောင်းချပါက လိုင်စင် လျှောက်ထားရမည်။

၉။       တည်းခိုသူများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်နိုင်ရန် ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုစနစ် စီမံထားရှိရမည်။

၁၀။    လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသောလုပ်ငန်းအား ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်ကြားပါက တိကျစွာလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၁။    ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်ဝန်ကြီးဌာနများမှ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

၁၂။     လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့်အကြောင်းကြားသွားရမည်။

၁၃။    အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုပြစ်ဒဏ်ကိုခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံယူစဉ် ကာလအတွင်း အလုပ် သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။

ကိုယ်ပိုင်‌ဈေးလိုင်စင်

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူလိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက် ညွှန်ကြားချက်များ

၁။       လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းတည်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အများပြည်သူအား လုပ်ငန်း နှင့်ပတ်သက်၍ အနှောင့်အယှက်တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ပေါ်စေရ။ လုပ်ငန်းကို ခွင့်ပြုသည့်ဥပစာအတွင်း ၌သာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၂။       လုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှု အရှုပ်အရှင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကန့်ကွက်မှုများနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

၃။       လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်ညွှန်ကြား ချက်များ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက် များနှင့် ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးက ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

၄။       ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံးဝင်သည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ယင်းဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်/ ခွင့်ပြုချက်ကို လက်ဝယ်ရယူထားရမည်။

၅။       လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ကော်မတီက ညွှန်ကြားသည့် သောက်/သုံးရေထားရှိမှု အစီအမံများ၊ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အစီအမံများ၊ အညစ်အကြေးစွန့်ပစ်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက် မှုမဖြစ်စေရေး အစီအမံများ၊  မြို့တော်သာယာလှပရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် အစီအမံများ အလုပ် သမားများ/လာရောက် ရောင်းဝယ်သူများအတွက် ကျန်းမာမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အစီအမံ များ၊ ယာဉ်/လူသွားလမ်းပိတ်ဆို့မှု မရှိစေရေးအစီအမံများ၊                မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အစီအမံ များကို ထားရှိ၍ တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

၆။       ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသော ထုတ်လုပ်သော၊ သိုလှောင်သော၊ တည်ခင်းဖြန့်ဖြူးသော၊ ပစ္စည်း သည် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းများက သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီ သည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ရမည့်အပြင် ကိုင်တွယ်အသုံးပြု စားသုံးသူများအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ် ရမည့် သို့မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အစီအမံများဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ရမည်။

၇။      လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းကို လိုအပ်သည့်အခါ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီဝင်ရောက် စစ်ဆေးခြင်းကို လက်ခံရမည်။ ယင်းအပြင် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံကိုယ်တိုင်က လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို ရှင်းပြ ရမည်။

၈။      လိုင်စင်ခွင့်ပြုထားသောလုပ်ငန်းအား လိုအပ်ချက်အရ ပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်ကြားပါက သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

၉။       လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့်အကြောင်း ကြား သွားရမည်။

၁၀။    အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုပြစ်ဒဏ်ကို ခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရအရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံယူစဉ် ကာလအတွင်း အလုပ် သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။           

 

ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူလိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက် ညွှန်ကြားချက်များ

၁။       မြို့တွင်း(၆)မြို့နယ် (လမ်းမတော်၊ လသာ၊ ပန်းဘဲတန်း၊ ကျောက်တံတား၊ ဗိုလ်တထောင်၊ ပုဇွန်တောင်)တွင် လုံးဝရောင်းချခြင်းမပြုရန်။

၂။        မြို့တွင်း(၆)မြို့နယ်မှအပ အခြားမြို့နယ်များ၏ လမ်းဆုံလမ်းခွတွင် ပိတ်ဆို့ရောင်းချခြင်း မပြုရန်။

၃။       လမ်းသွယ်များတွင် သတ်မှတ်ယာဉ်ကြောအတိုင်း လမ်းဘေးတွင်လည်းကောင်း၊ အခြား မော်တော် ယာဉ်၊ အနှေးယာဉ်များအား ပိတ်ဆို့မှု အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန်လည်းကောင်း၊ ရပ်နားရောင်းချရန်။

၄။       ယာဉ်အား တစ်နေရာတည်းတွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ရပ်နား၍ ရောင်းချခြင်း၊ ယာဉ်၏ ဘေးတွင် ထိုင်ခုံများချပြီး ရောင်းချခြင်းများမပြုရန်။

၅။       (၃)တန်အထက် ယာဉ်မဝင်ရလမ်းသို့ ဝင်ရောက်မောင်းနှင်ခြင်းမပြုရန်။

၆။       ယာဉ်မရပ်ရလမ်းများ ယာဉ်မရပ်ရ သတ်မှတ်ထားသောနေရာများတွင် ယာဉ်ဝင်ရောက် ရပ်တန့်ခြင်း မပြုရန်။

၇။       ယာဉ်ရပ်နားရန်သတ်မှတ်ထားသော ပန်းခြံ၊ ယာဉ်ရပ်နားကွင်းများတွင်သာ ယာဉ်ရပ်နားရန်။

၈။       လုပ်ငန်းဆက်လက် လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါက လိုင်စင်ကတ်ကို ဌာနသို့ ပြန်လည်အပ်နှံတင်ပြရန်။

၉။       မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၀။      လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူသည် ပြဌာန်းထားသော တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်ညွှန်ကြား ချက်များ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက် များနှင့် ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးက ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို တိကျစွာလိုက်နာရမည်။

၁၁။      ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံးဝင်သည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် ယင်းဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်ပုံတင်/ ခွင့်ပြုချက်ကို လက်ဝယ်ရယူထားရမည်။

၁၂။       လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊ အမြဲတမ်းပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကြိုတင်၍ မပျက်မကွက် စာဖြင့်အကြောင်းကြားသွားရမည်။

၁၃။      အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက သို့မဟုတ် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ဒဏ်ကြေးငွေတပ်ရိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုပြစ်ဒဏ်ကိုခံရမည်။ လိုအပ်ပါက ဥပဒေအရအရေးယူခြင်းခံရမည်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းသည့် ပြစ်ဒဏ်ခံယူစဉ် ကာလအတွင်း အလုပ် သမားများအတွက် ကိစ္စအဝဝသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူနှင့်သာ သက်ဆိုင်စေရမည်။    

  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC