ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
၁။ ရွှေလဝန်း က/၄၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၄၂၀၂၉၂၇၅၈

၆၀၀၀ လပ္ပတ္တာ ၉:၀၀ ၁၉:၀၀
၂။ ပြုံးပန်းတရာ က/၅၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၂၅၉၂၆၇၁၈၀ ၂၆၀၀

အထောင်

ရှားခဲ

၄:၃၀

၅:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၃၀

၁၂:၃၀

၁၃:၃၀

၁၄:၃၀

၃။ ထက်အောင်လင်း က/၆၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၇၇၇၇၀၄၁၀၃ ၄၀၀၀ သာပေါင်း

၇:၀၀

၈:၀၀

၄။ နယူးရွှေဝါဖူး က/၇၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၇၃၀၃၀၄၉၃ ၃၈၀၀

လပ္ပတ္တာ

ငါးသိုင်းချောင်း

ကွင်းကောက်

ဂွ

၅:၃၀

၈:၃၀

၁၀:၃၀

၁၂:၃၀

၁၅:၃၀

၁၆:၃၀

၁၈:၃၀

၅။ ဧရာဝတီသား က/၉၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၂၅၂၉၉၉၅၃၃

၀၉ ၇၃၂၅၀၇၂၁

၄၅၀၀

၂၁၀၀

အမာ

မြောင်းမြ

ဝါးခယ်မ

ကျုံမငေး

၆:၃၀

၈:၃၀

၁၀:၃၀

၁၄:၀၀

၁၆:၃၀

၁၉:၃၀

၆။ အောင်ဆုမွန်/ရွှေနိုင်ငံ က/၁၀၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၈၅၇၅၇၉၆ ၄၅၀၀ မြောင်းမြ

၆:၀၀

၇:၀၀

၁၉:၀၀
၇။ နဝရတ် က/၁၁၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၂၆၁၄၄၂၇၇၉

၃၅၀၀

၄၅၀၀

ပုသိမ်

ငပုတော

၅:၃၀

၆: ၃၀

၇: ၃၀

၈: ၃၀

၁၁: ၃၀

၁၃:၀၀

၁၄:၀၀

၈။ ရိုင်ရယ် က/၁၈၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၇၉၉၉၀၅၄၈၄ ၂၆၀၀

အထောင်

ရှားခဲ

၆:၀၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၂:၀၀

၁၄:၀၀
၉။ မော်ကွန်းသစ် က/၁၉၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၅၁၈၂၇၂၅

၀၉ ၄၃၀၁၀၅၄၇၁

၃၅၀၀

၆၀၀၀

ပုသိမ်

နေပြည်တော်

၄: ၀၀

၁၁: ၃၀

၁၆: ၃၀

၉: ၃၀

၁၀။ ထက်ဦး စ/၃၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၄၉၂၈၇၈၃၃

၃၅၀၀

၆၃၀၀

၁၀၈၀၀

ပုသိမ်

နေပြည်တော်

မန္တလေး

၄:၃၀

၁၂: ၀၀

၇:၀၀
၁၁။ မြရွှေစင် က/၂၁၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၄၂၂၅၀၆၃၄၈ ၄၅၀၀ မြောင်းမြ

၇:၀၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၁၃:၃၀

၁၅:၀၀

၁၉:၃၀

၁၂။ ဧရာသစ္စာ က/၂၂၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၄၃၂၀၇၂၃၃ ၅၀၀၀ မြန်အောင်

၇:၃၀

၉:၀၀

၁၉:၃၀
၁၃။ ရွှေတော်၀င် က/၂၃၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၄၂၃၇၄၂၈၅၁

၀၉ ၄၂၃၇၄၂၈၅၂

၂၅၀၀

၅၀၀၀

ဇလွန်

ကြံခင်း

၆:၃၀

၇:၃၀

၉: ၀၀

၁၅:၀၀

၁၈: ၃၀

၁၄။ အောင်ကျော်မိုး က/၂၅၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၄၄၀၁၉၁၇၃၁ ၅၅၀၀ ကြံခင်း ၇:၀၀ ၁၉:၀၀
၁၅။ ရိုးမမောင် က/၂၇၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၂၅၉၃၄၉၁၆၆ ၃၃၀၀

ထူးကြီး

အင်ပင်

၆:၀၀

၈:၀၀

၉:၃၀

၆:၀၀

၈:၀၀

၁၆။ မြင့် ခ/(၄)၊ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၈၅၆၆၁၈၉

၃၅၀၀

၅၀၀၀

ငွေဆောင်

ပုသိမ်

၇:၀၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၃၀

၁၃:၀၀
၁၇။ သူရထွန်း ခ/၆၊ ကျိုက်လတ်လမ်း

၀၉ ၇၃၁၃၉၈၈၆

၀၉ ၄၂၂၅၀၇၈၈၈

၂၀၀၀ ကျုံပျော်

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၁၂:၃၀

၁၄: ၃၀

၁၈။ ရွှေကိန္ဓရီ ခ/၇၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၇၈၁၆၇၀၁၂၀ ၂၀၀၀ မော်ကျွန်း

၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၁၃:၃၀
၁၉။ အားသစ် ခ/၈၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၄၅၀၀၀၀၅၈၄ ၁၈၀၀

မအူပင်

ကျိုက်လတ်

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၁၅

၁၂:၀၀

၁၃:၃၀

၁၄:၀၀

၁၅:၀၀

၂၀။ ဧရာရွှေစင် ခ/၉၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၇၉၈၈၉၂၉၄၅ ၃၆၀၀ ပုသိမ်

၆:၀၀

၈:၀၀

၁၂:၀၀

၁၄:၀၀

၁၆:၀၀

၂၁။ နိုင်အောင်ကျော် ခ/၁၀၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၄၅၀၀၄၂၆၃၆ ၃၀၀၀

ဘိုကလေး

ကျိုက်ထီးရိုး

ဂဒုံဂနီ

၅:၀၀

၆:၀၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၂:၀၀

၁၄:၀၀

၁၅:၃၀

၁၈:၀၀

၂၂။ ချမ်းသာ ခ/၁၁၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၁ ၇၀၉၈၀၁ ၄၅၀၀ မြောင်းမြ

၆:၃၀

၈:၃၀

၁၁:၃၀

၁၇:၀၀
၂၃။ မြသရဖူ ခ/၁၂၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၄၅၀၃၆၃၃၉၇ ၂၀၀၀ ကျောင်းကုန်း

၆:၃၀

၈:၃၀

၁၀:၃၀

၁၂:၃၀

၁၄:၃၀

၁၆:၀၀

၂၄။ ခေတ်မှီ ခ/၁၃၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၉၇၂၄၄၉၀၁၀ ၂၀၀၀ ကျုံပျော်

၆:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၁၃:၀၀

၁၄:၄၅

၂၅။ ဟင်္သာညီနောင် ခ/၁၉၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၈၅၈၁၅၃၃ ၃၀၀၀ ဟင်္သာတ

၄:၃၀

၅:၃၀

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၂:၀၀

၁၂:၃၀

၁၃:၃၀

၁၅:၃၀

၁၇:၃၀

၁၉:၃၀

၂၆။ အောင်ချမ်းသာ ခ/၂၀၊ ကျိုက်လတ်လမ်း

၀၉ ၇၃၀၃၆၉၇၃

၀၉ ၈၅၅၁၁၃၅

၂၅၀၀

ဝါးခယ်မ

မော်ကျွန်း

၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၁၃:၃၀

၁၂:၃၀

၁၄:၃၀

၁၅:၃၀

၁၉:၃၀

၂၇။ မေတ္တာရှင် ခ/၂၂၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၉၇၄၉၁၈၁၈၁ ၃၀၀၀ ဟင်္သာတ

၇:၀၀

၈:၃၀

၁၀:၀၀

၁၁: ၃၀

၁၂:၃၀

၁၄:၃၀

၁၆:၀၀

၁၇:၀၀

၂၈။ နေလဝင်း ခ/၂၃၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၉၇၇၇၀၆၀၃၉ ၃၅၀၀ ပုသိမ်

၆:၀၀

၈:၀၀

၉:၃၀

၁၂:၀၀

၁၄:၀၀

၁၆:၀၀

၂၉။ သမာဓိ ခ/၂၄၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၄၃၀၀၁၉၁၁

ဖျာပုံ

ဘိုကလေး

ကျိုက်လတ်

၄:၃၀

၅:၀၀

၅:၃၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၇:၃၀

၈:၀၀

၈:၃၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၁၀:၀၀

၁၀:၃၀

၁၁:၀၀

၁၁:၃၀

၁၂:၀၀

၁၃:၀၀

၁၄:၀၀

၁၅:၀၀

၃၀။ ရွေပြည်သာ ခ/၂၅၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၄၉၇၃၄၄၀၁ ၂၅၀၀ အိမ္မဲ

၆:၃၀

၉:၃၀

၁၁: ၀၀

၁၃:၃၀
၃၁။ ချမ်းမြေ့အေး ခ/၂၆၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၂၅၄၁၄၂၉၉၂

၃၅၀၀/၆၀၀၀

ပုသိမ်

လပ္ပတ္တာ

၈:၀၀

၁၀:၃၀

၆:၃၀
၃၂။ ရွှေပြည်လွင် ခ/၂၇၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၄၃၀၄၀၄၈၀

၃၅၀၀/၄၀၀၀

ပုသိမ်

ချောင်းသာ

ငွေဆောင်

သာပေါင်း

၆:၀၀

၆:၃၀

၇:၃၀

၃၃။ G.E.C ဂ/၄၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၇၉၈၄၆၆၇၆၄ ၃၀၀၀ ဟင်္သာတ

၄:၃၀

၅:၃၀

၇:၀၀

၁၀:၃၀

၁၄:၃၀

၁၇: ၃၀

၃၄။ စည်သူ ဂ/၅၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၄၉၇၆၆၄၁၀

၀၉ ၇၈၈၀၂၂၀၂၅

၁၈၀၀ ဇလွန်

၆:၃၀

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၁၂:၃၀

၁၃:၃၀

၁၅:၀၀

၁၆:၀၀

၃၅။ ဝင်းသစ္စာမောင် ဂ/၆၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၄၄၈၀၁၁၇၆၀ ၁၈၀၀ ဓနုဖြူ

၇:၃၀

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၁၂:၃၀

၁၄:၃၀

၁၆:၃၀

၃၆။ ရွှေမြန်မာ ဂ/၇၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၇၃၂၃၃၂၂၈

၀၉ ၉၆၃၂၅၂၆၂၂

၂၅၀၀ အိမ္မဲ

၆:၃၀

၉:၀၀

၁၃:၀၀

၁၅:၃၀

၃၇။ ပြည်ငြိမ်းကျော် ဂ/၈၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၈၅၈၃၄၇၃

၀၉ ၂၅၀၁၁၇၇၂၂

၂၅၀၀ ငါးသိုင်းချောင်း

၅:၃၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၂:၃၀

၁၄:၀၀

၆:၀၀

၃၈။ စိုးအေး ဂ/၉၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၇၃၀၆၈၆၄၇ ၃၅၀၀ ပုသိမ်

၄:၀၀

၄:၃၀

၆:၀၀

၉:၄၅

၁၁:၀၀

၁၄:၀၀
၃၉။ ရွှေကမ္ဘာ ဂ/၁၀၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၈၅၈၀၁၁၁

၀၉ ၇၃၀၄၃၀၂၁

၂၀၀၀

၃၀၀၀

ဟင်္သာတ

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၃:၀၀

၁၅:၃၀

၄၀။ ကျော်သိန်းသန်း ဂ/၁၁၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၁ ၇၀၅၆၂၅ ၂၀၀၀ ရေကြည်

၈:၀၀

၁၁:၀၀

၁၃:၀၀

၁၅:၀၀

၄၁။ ရဲရင့်ခိုင် ဂ/၁၂၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၂၅၀၄၂၀၇၄၄

၀၉ ၇၃၁၇၁၀၂၅

၃၀၀၀

၂၀၀၀

ဟင်္သာတ

ယုန်သလင်း

၄:၃၀

၅:၃၀

၆:၀၀

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၀၀

၁၀:၃၀

၁၂:၀၀

၁၃:၀၀

၁၄:၀၀

၁၅:၀၀

၁၆:၀၀

၄၂။ စေတနာရှင် ဂ/၁၃၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၇၉၉၇၆၀၂၃

၀၉ ၃၁၃၆၂၇၀၇

၂၀၀၀ ကျောင်းကုန်း

၉:၀၀

၁၂:၀၀

၁၄:၀၀

၁၆:၀၀
၄၃။ အိမ်မဲသား ဂ/၁၈၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၇၃၀၈၈၂၂၇ ၂၅၀၀ အိမ်မဲ

၆:၃၀

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၁၃:၃၀
၄၄။ မအူပင်စုပေါင်း ဂ/၂၀၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၄၂၁၀၇၃၉၃၄ ၁၀၀၀ မအူပင်

၆:၃၀

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၁၁:၃၀

၁၂:၃၀

၁၃:၃၀

၁၄:၃၀

၁၆:၃၀

၄၅။ ပွင့်သစ်နိုင် ဂ/၂၁၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၄၅၁၂၃၉၅၄၉ ၃၀၀၀ ဘိုကလေး

၄:၀၀

၅:၀၀

၆:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၀၀

၁၂:၀၀

၁၃:၀၀

၁၅:၀၀

၁၆:၀၀

၄၆။ လှိုင်ထိပ်ထား ဂ/၂၂၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၇၇၉၂၀၈၁၀၁ ၁၈၀၀ ဓနုဖြူ

၆:၃၀

၈:၃၀

၁၀:၃၀

၁၂:၃၀

၁၆:၀၀

၄၇။ ရိမ်းဂျား ဂ/၂၃၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၇၈၂၇၄၈၇၉ ၇၀၀ ညောင်တုန်း

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၁၁:၃၀

၁၃:၀၀

၁၄:၀၀

၁၆:၀၀

၁၇:၀၀

၄၈။ မိဘမေတ္တာ ဂ/၂၅၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၈၉၇၂၆၂၉ ၃၀၀၀/၄၀၀၀ အိုင်သပြု

၅:၃၀

၆:၃၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၀၀

၁၇:၃၀
၄၉။ ဗဟိုရ် ဂ/၂၇၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၇၉၃၃၇၇၁၉၁ ၅၀၀ ညောင်တုန်း

၆:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၀၀

၁၂:၃၀

၁၃:၃၀

၁၄:၃၀

၁၆:၃၀

၁၇:၃၀

၅၀။ ကောင်းထက် က/၂၆၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၂၅၇၇၇၆၈၀၂ ၄၅၀၀ မြောင်းမြ

၆:၃၀

၉:၀၀

၁၂:၀၀

၁၆:၃၀
၅၁။ ရွှေဇင်မင်း က/၃၀၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၄၉၂၃၁၂၅၂ ၃၅၀၀ ကျုံမငေး

၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၃၀

၁၂:၀၀

၁၃:၃၀

၁၇:၀၀

၁၉:၀၀

၅၂။ ရွှေမင်္ဂလာ ဃ/၂၅၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၄၅၀၀၆၃၇၃၈


၀၉ ၄၅၀၀၆၃၇၃၈၉

၃၅၀၀ ပုသိမ်

၆:၀၀

၇:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၁၃:၀၀

၁၄:၃၀

၁၆:၀၀

၁၇:၃၀

၅၃။ ရွှေဒိုးလေး ဃ/၂၇၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၈၅၂၆၃၉၆ ၃၀၀၀/၄၀၀၀ ကွင်းကောက် ၆:၃၀ ၁၇:၃၀
၅၄။ စိန်နိုင်ကျော် င/၁၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၄၅၀၄၃၈၈၄၀ ၂၀၀၀/၃၀၀၀

အထောင်

ရှားခဲ

၆:၃၀

၈:၀၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၁၂:၀၀

၁:၃၀

၉:၀၀

၁၀:၃၀

၁၁:၀၀

၂:၃၀

၅၅။ ကံထူးအောင် င/၆၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၄၂၁၁၅၅၉၁၁

၀၉ ၄၂၁၁၅၅၉၂၂

၃၅၀၀/၁၀၀၀၀

ပုသိမ်

ဟိုင်းကြီး

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၁၃:၀၀

၁၆:၀၀

၁၉:၀၀

၂၀:၀၀

၅၆။ ရွှေမင်းသား င/၈၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၃၁၆၇၄၀၃၈

၆၀၀၀

လပ္ပတ္တာ

၈:၃၀

၂၀:၀၀
၅၇။ ရွှေမန်းသူ က/၈၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၈၆၆၀၁၆၂

၃၇၀၀

၄၅၀၀

ပုသိမ်

အင်ပင်

၈:၀၀

၁၁:၀၀

၅၈။ မြတ်ကောင်းကင် က/၁၄၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၂၅၃၆၂၁၉၈၆

၃၅၀၀

၁၀၀၀၀

၄၅၀၀

ပုသိမ်

ဟိုင်းကြီး

သပြေကုန်း

၅၉။ ကြယ်စင်လင်း င/၅၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၂၆၁၁၉၄၅၅ ၂၀၀၀ ဖျာပုံ ၅:၃၀ ၁၅:၀၀
၆၀။ ထွန်းတောက် စ/၇၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၇၈၈၆၄၀၅၂၀

၃၅၀၀

၆၀၀၀

ပုသိမ်

နေပြည်တော်

 

၄:၃၀

 

၁၄:၃၀

၆၁။ စိန်မင်းသား ဃ/၂၀၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၃၆၃၈၃၁၁၁ ၄၀၀၀ အင်္ဂပူ

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၀၅:၀၀

၁၇:၀၀
၆၂။ စံလင်းထက် ဃ/၁၀၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၇၉၀၄၅၆၅၆၈

၀၉ ၂၅၁၁၁၆၆၂၆

၃၅၀၀ ကွန်ပလိုင်း

၆:၃၀

၇:၃၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၁၃:၀၀

၁၄:၃၀

၁၆:၀၀

၆၃။ ရာဇာအောင် ဇ/၁၁၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၇၉၂၄၇၂၁၉၇ ၁၀၈၀၀ မန္တလေး ၁၉:၃၀
၆၄။ ရွှေမြင့်မိုရ်

ဆ/၂၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၄၂၂၅၄၁၄၅၉ ၄၅၀၀

ရန်ကုန်

ပုသိမ်

၁၀:၀၀

၁၂:၀၀

၁၄:၃၀

၆၅။

၆၆။

ဝ'တစ်လုံးအဆွေတော်

ဝ'တစ်လုံးအဆွေတော်

ဆ/၃၊ပန်းတနော်လမ်း

ဆ/၇၊ပန်းတနော်လမ်း

၄၃၀၀

၃၈၀၀

ရန်ကုန်

အင်ပင်

သ​​ပြေကုန်း

၆:၀၀

၁၂:၀၀

 

၁၅:၀၀

၁၈:၀၀

၂၁:၀၀

၆၇။ ရွှေတိုင်းပြည်

ခ/၁၈၊ ကျိုက်လတ်လမ်း

၀၉ ၄၅၀၈၀၉၃၀၄ ၃၅၀၀

ရန်ကုန်

ပုသိမ်

၄:၃၀ ၁၉:၀၀
၆၈။ ရွှေခယ်ဝတီ

ဂ/၁၉၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၇၉၅၇၂၁၀၆၂ ၃၅၀၀

ရန်ကုန်

ကျုံမငေး

၅:၀၀ မှ ၁၈:၃၀ ထိ (၁) နာရီခြား တစ်စီး
၆၉။ မြင့်မြန်မာ

ဂ/၂၄၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၃၁၃၆၀၉၁၈ ၃၅၀၀

ရန်ကုန်

ပုသိမ်

၈:၃၀

၁၁:၀၀

၁၃:၃၀

၁၅:၃၀

၇၀။ ကြယ်စင်လင်း

ဃ/၂၆၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၄၅၀၀၉၀၇၇၀ ၃၅၀၀

ရန်ကုန်

မော်ကျွန်း

၅:၀၀ မှ ၁၇:၃၀ ထိ (၁)နာရီခြား တစ်စီး
၇၁။ ချမ်းမင်း

ဃ/၂၂၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၇၉၂၈၈၅၅၀၇ ၄၀၀၀

ရန်ကုန်

ဝါးခယ်မ

၈:၀၀

၁၃:၀၀

၁၆:၀၀

၁၉:၀၀

၇၂။ ကောင်းဆက်လင်း

ဃ/၁၆၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၉၇၅၃၇၄၂၈၄ ၄၅၀၀

ရန်ကုန်

မျှင်ဝါးတောင်

၄:၀၀
၇၃။ Top Star

ဃ/၁၀၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၇၉၅၃၂၆၀၄၆ ၄၀၀၀

ရန်ကုန်

သာပေါင်း

၇:၀၀ ၁၈:၀၀
၇၄။ အောင်သုခ

င/၄၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၄၅၃၄၀၂၅၈၈

၂၅၀၀

၃၅၀၀

ရန်ကုန်

ဝါးခယ်မ

မော်ကျွန်း

၉:၀၀ မှ ၁၉:၀၀ ထိ

(၁)နာရီခြား

တစ်စီး

၇၅။ က​နောင်မင်းသား က/၁၂၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၄၅၁၇၇၄၉ ၅၀၀၀ ရန်ကုန်-မြန်အောင် ၆:၃၀ ၁၈:၃၀
၇၆။ ရတနာ က/၁၅၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၄၂၁၀၂၆၂၂၃

၅၀၀၀

၅၅၀၀

၈၅၀၀

ရန်ကုန်-မြန်အောင်-မော်လမြိုင်

၆:၀၀

၈:၀၀

၁၁:၀၀

၁၂:၀၀

၂:၀၀

၁၅:၀၀

၁၇:၀၀

၁၈:၀၀

၇၇။ ယူနီဗာဆယ် က/၂၀၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၄၂၁၀၄၃၃၁၈

၃၅၀၀

၅၀၀၀

၁၀၀၀၀

ရန်ကုန်-ပုသိမ်-ချောင်းသာ

ဟိုင်းကြီး-ငရုတ်ကောင်း

၄:၀၀

၅:၃၀

၇:၃၀

၉:၀၀

၁၆:၀၀

၁၈:၀၀

၁၉:၃၀

၇၈။ ထက်ယံ င/၃၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၉၇၅၄၄၆၃၃၆

၃၅၀၀

ရန်ကုန်-ပုသိမ်

၄:၃၀

၆:၀၀

၉:၀၀

၁၂:၃၀

၁၅:၀၀

၇၉။ ပြုံးပန်းတရာ င/၉၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၄၂၂၅၃၃၈၇၀

၂၅၀၀

ရန်ကုန်-ရှားခဲ

၄:၃၀

၅:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၃၀

၁၃:၃၀

၈၀။ ချမ်းမြေ့အေး

ဂ/၃၃၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၇၇၀၅၃၀၅၉၉ ၄၅၀၀ ရန်ကုန်-မြောင်းမြ

၆:၃၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၁၄:၃၀
၈၁။ ဧရာရွှေစင် (အောင်သရဖူ) ဃ/၂၈၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၂၅၃၃၃၈၈၅၂

၆၀၀၀

ရန်ကုန်-မြောင်းမြ-လပ္ပတာ

၈:၀၀

၁၀:၃၀

၁၈:၀၀

၁၉:၃၀

၈၂။ ဖြိုး ဃ/၂၈၊ ဟင်္သာတလမ်း  

 

ဖျာပုံ-ပဲခူး-ရန်ကုန်

ကဝ-ပဲခူး-ရန်ကုန်

   
၈၃။ ကောင်းမြတ်မင်း ဃ/၂၇၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၄၉၂၆၂၅၉၅

၁၀၀၀၀

မန္တလေး-ရန်ကုန်

 

၁၉:၃၀

၈၄။ ဆုသက်သစ္စာ ဃ/၂၂၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၄၂၆၂၄၉၁၃၅

၃၅၀၀

ရန်ကုန်-

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁၂:၀၀

၁၄:၀၀

၈၅။ နေဘုရင် ဃ/၁၆၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၉၆၆၅၅၅၄၇၃

၃၅၀၀

ရန်ကုန်-ဟင်္သာတ-ဂမ္ဘီ

၇:၃၀

၉:၀၀

၁၃:၃၀

၁၅:၃၀

၈၆။ ပဲခူး-၅ ဃ/၁၃၊ ဟင်္သာတလမ်း          
၈၇။ အောင်မြင့်မြတ် ဃ/၁၃၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၂၅၀၄၈၉၄၀၇

၆၀၀၀

ရန်ကုန်-မြောင်းမြ-လပ္ပတာ

၇:၀၀

၈:၀၀

၁၅:၀၀

 

၈၈။ မြတ်မိခင် ဃ/၉၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၄၄၄၇၇၉၃၀၉

၆၀၀၀

ရန်ကုန်-ပုသိမ်

ရန်ကုန်-ပုသိမ်-မော်တင်စွန်း

ရန်ကုန်-ပုသိမ်-ငရုတ်ကောင်း

ရန်ကုန်-ပုသိမ် (ကျုံကူး)

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁၉:၀၀

၂၀:၀၀

၂၁:၀၀

၈၉။ သာယာဝတီ ရန်ကုန် ယာဉ်ငယ် ဃ/၆၊ ဟင်္သာတလမ်း  

 

ရန်ကုန်-သာယာဝတီ

   
ယာဉ်လိုင်း- ၈၉