ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
ဧရာဝတီတိုင်းမှ
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
နံနက်
ညနေ

၁။

ပြုံးပန်းတရာ

က/၅၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၂၅၃၇၃၀၆၁၂

၆၀၀၀

အထောင်၊ ရှားခဲ

၆:၃၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၂:၀၀

၁၄:၀၀

၁၅:၃၀

၄:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၂။

ထက်အောင်လင်း

က/၆၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၂၅၀၄၂၅၁၁၇

၁၃၀၀၀

သာပေါင်း၊ ချောင်းသာ

၇:၀၀

၈:၀၀

၁၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၃။

ရွှေဝါဖူး

က/၇၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၉၅၄၂၅၈၆၇၀

၁၀၀၀၀

၆၀၀၀

၁၀၀၀၀

လပွတ္တာ၊

ငါးသိုင်းချောင်း၊

ကွင်းကောက်

၆:၃၀

၈:၃၀

၁၀:၃၀

၁၃:၃၀

၁၅:၃၀

၅:၃၀

၆:၃၀

၇:၃၀

၄။

ရွှေမန်းသူ

က/၈၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၂၅၄၄၅၂၄၉၈

၈၀၀၀

၁၀၀၀၀

ပုသိမ်

အင်ပင်

၈:၀၀

၁၁:၀၀

၉:၀၀

၅။

ဧရာဝတီသား

က/၉၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၂၅၀၅၇၆၆၆၇

၁၀၀၀၀

၈၀၀၀

၆၀၀၀

၈၀၀၀

အမာ

မြောင်းမြ

ဝါးခယ်မ

ကျုံမငေး

၆:၃၀

၇:၃၀

၉:၀၀

၁၀:၃၀

၁၄: ၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၆။

အောင်ဆုမွန်

ရွှေနိုင်ငံ

က/၁၀၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၄၄၅၈၂၈၈၀၈

၈၀၀၀

မြောင်းမြ

၈:၃၀

၁၃: ၀၀

၈:၃၀

၁၀:၃၀

၇။

နဝရတ်

က/၁၁၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၇၆၄၄၇၇၈၈၆

၈၀၀၀

၁၀၀၀၀

ပုသိမ်

ငပုတော

၆:၃၀

၉:၃၀

၁၁:၃၀

၁၃: ၃၀

၆:၃၀

၇:၃၀

၉:၃၀

၈။

ကနောင်မင်းသား

က/၁၂၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၄၅၃၄၃၄၅၅၁

၁၅၀၀၀

ရန်ကုန်-မြန်အောင်

၈:၀၀

၈:၃၀

၆:၀၀

၉။

မြတ်ကောင်းကင်

က/၁၄၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၄၃၁၄၄၃၅၉

၀၉ ၄၂၁၀၂၄၂၂၇

၈၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၃၀၀၀

ပုသိမ်

ဟိုင်းကြီး

သပြေကုန်း

၆:၀၀

၈:၀၀

၆:၀၀

၈:၀၀

၁၀။

ရတနာ

က/၁၅၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၄၂၄၅၇၅၈၇၇

၁၅၀၀၀

၁၃၀၀၀

၈၅၀၀

ရန်ကုန်-မြန်အောင်-ကြံခင်း

၈:၀၀

၁၄:၃၀

၆:၀၀

၁၁။

ဇာတိမြေ

က/၁၆၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၇၉၉၁၄၀၁၅၆

၈၀၀၀

၁၂၀၀၀

ရန်ကုန်-ဟင်္သာတ-

ညောင်ကျိုး

၆:၀၀

၅:၀၀

၁၂။

ရွိုင်ရယ်

က/၁၈၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၇၇၇၂၂၀၂၂၇

၆၀၀၀

အထောင်-ရှားခဲ

၆:၀၀

၆:၃၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၁၁:၃၀

၁၂:၃၀

၁၃:၃၀

၁၄:၃၀

၁၅:၃၀

၁၇:၀၀

၃:၀၀

၄:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၃၀

၁၂:၃၀

၁၃။

မော်ကွန်းသစ်

က/၁၉၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၅၁၈၂၇၂၅

၀၉ ၄၃၀၁၀၅၄၇၁

၈၀၀၀

၂၀၀၀၀

ပုသိမ်

နေပြည်တော်

၁၁:၃၀

၇:၀၀

၁၄။

ရွှေစင်

က/၂၀၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၄၃၀၆၃၃၄၇

၈၀၀၀

၁၃၀၀၀

၁၅၀၀၀

၂၂၀၀၀

ရန်ကုန်-ပုသိမ်

ချောင်းသာ

ဟိုင်းကြီး-

ငရုတ်ကောင်း

၁၁:၀၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၁၄:၀၀

၆:၃၀


၁၁:၃၀

၁၅။

အိမ့်ခေတ်သစ်

၇၇၂/ခ၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၄၅၂၂၄၄၃၅၇

၈၀၀၀

၁၃၀၀၀

ရန်ကုန်-ပုသိမ်-

ချောင်းသာ

၇:၃၀

၉:၀၀

၉:၃၀

(၁)နာရီခြား
၁၁:၃၀

၁၆။

မြရွှေစင်

က/၂၁၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၄၂၂၅၀၆၃၄၈

၈၀၀၀

မြောင်းမြ

၇:၀၀

၈:၃၀

၁၀:၀၀

၁၂:၀၀

၁၅:၀၀

၇:၀၀

၈:၃၀

၁၀:၀၀

၁၂:၀၀

၁၇။

ဧရာသစ္စာ

က/၂၂၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၇၈၅၂၁၉၉၈၃

၁၅၀၀၀

မြန်အောင်

၇:၀၀

၈:၀၀

၁၇:၃၀

၅:၃၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၁၇:၀၀

၁၈။

ရွှေတော်ဝင်

က/၂၃၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၄၀၃၉၈၆၃၃၆

၅၀၀၀

၁၃၀၀၀

ဇလွန်

ကြံခင်း

၇:၀၀

၁၀:၀၀

၁၂:၀၀

၁၃:၀၀

၁၇:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၁၇:၀၀

၁၉။

ယူနီဗာဆယ်

က/၂၄၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၄၃၀၆၄၃၄၇

၈၀၀၀

၁၃၀၀၀

၁၅၀၀၀

၂၂၀၀၀

ရန်ကုန်-ပုသိမ်-

ချောင်းသာ

ဟိုင်းကြီး-

ငရုတ်ကောင်း

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၂:၀၀

၁၆:၀၀

၅:၀၀

၇:၃၀

၁၀:၀၀

၁၁:၃၀

၂၀။

အောင်ကျော်မိုး

က/၂၅၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၇၉၉၅၅၂၈၂၃

၁၃၀၀၀

ကြံခင်း

၆:၃၀

၈:၃၀

၁၀:၃၀

၁၂:၃၀

၁၃:၃၀

၄:၃၀

၅:၃၀

၆:၃၀

၇:၃၀

၂၁။

ရိုးမမောင်

က/၂၇၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၇၇၈၀၂၄၃၉၃

၁၂၀၀၀

၁၀၀၀၀

ထူးကြီး-အင်ပင်

၆:၃၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၄:၃၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၂၂။

ရွှေဇင်မင်း

က/၃၀၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၄၅၀၃၀၃၀၁၄

၈၀၀၀

ကျုံမငေး

၅:၃၀

၆:၃၀

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၁:၃၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၂၃။

မြင့်

ခ/(၄)၊ ကျိုတ်လတ်လမ်း

၀၉ ၄၂၂၅၄၁၄၀၂

၁၅၀၀၀

၈၀၀၀

ငွေဆောင်

ပုသိမ်

၆:၃၀

၈:၃၀

၁၃:၃၀

၈:၀၀

၂၄။

ရွှေဝတီ

ခ/၅၊ ကျိုတ်လတ်လမ်း

၁၀၀၀၀

၄၀၀၀

၅၀၀၀

၈၀၀၀

ရန်ကုန်-အင်ပင်

ရန်ကုန်-ဓနုဖြူ

ရန်ကုန်-ဇလွန်

ရန်ကုန်-တလုပ်ထော်

၈:၃၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၂၅။

သူရထွန်း

ခ/၆၊ ကျိုတ်လတ်လမ်း

၀၉ ၇၉၅၂၁၈၆၃၁

၅၀၀၀

ကျုံပျော်

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၁၂:၃၀

၁၄:၃၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၂၆။

ရွှေကိန္ဓရီ

ခ/၇၊ ကျိုတ်လတ်လမ်း

၀၉ ၆၉၇၂၈၄၅၄၄

၅၀၀၀

မော်ကျွန်း

၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၁၃:၃၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၂၇။

မြတ်ကောင်းကင်

ခ/၉၊ ကျိုတ်လတ်လမ်း

၀၉ ၄၃၁၄၄၃၅၉

၈၀၀၀

၁၀၀၀၀

ပုသိမ်-

လပွတ္တာ

၆:၀၀

၈:၀၀

၁၂:၀၀

၁၄:၀၀

၁၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၂၈။

နိုင်အောင်ကျော်

ခ/၁၀၊ ကျိုတ်လတ်လမ်း

၀၉ ၂၅၂၅၄၉၅၅၆

၇၀၀၀

ဘိုကလေး

၅:၀၀

၆:၀၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၂:၀၀

၁၄:၀၀

၁၅:၃၀

၁၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၂၉။

ချမ်းသာ

ခ/၁၁၊ ကျိုတ်လတ်လမ်း

၀၉ ၈၉၇၇၀၈၈၉၉

၈၀၀၀

မြောင်းမြ

၆:၃၀

၁၁:၃၀

၈:၃၀

၁၀:၃၀

၁၇:၀၀၁၄:၃၀

၁၆:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၃၀။

မြသရဖူ

ခ/၁၂၊

ကျိုတ်လတ်လမ်း

၀၉ ၄၅၀၃၆၃၃၉၇

၅၀၀၀

ကျောင်းကုန်း

၆:၃၀

၈:၃၀

၁၀:၃၀

၁၂:၃၀

၁၄:၃၀

၁၆:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၃၁။

ခေတ်မှီ

ခ/၁၃၊ ကျိုတ်လတ်လမ်း

၀၉ ၉၇၂၄၄၉၀၁၀

၅၀၀၀

ကျုံပျော်

၆:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၁၃:၀၀

၁၄:၄၅

၃၂။

ချမ်းမြေ့အေး

ခ/၁၈၊ ကျိုတ်လတ်လမ်း

၀၉ ၇၉၂၉၈၄၉၂၃

၈၀၀၀

ရန်ကုန်-မြောင်းမြ

၆:၃၀

၉:၀၀

၁၄:၃၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၃၃။

ဟင်္သာညီနောင်

ခ/၁၉၊ ကျိုတ်လတ်လမ်း

၀၉ ၃၆၂၁၇၀၀၀

၈၀၀၀

ဟင်္သာတ

၄:၃၀

၅:၃၀

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၂:၀၀

၁၂:၃၀

၁၃:၃၀

၁၅:၃၀

၁၇:၃၀

၁၉:၃၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၀၀

၃၄။

အောင်ချမ်းသာ

ခ/၂၀၊ ကျိုတ်လတ်လမ်း

၀၉ ၄၂၂၅၃၉၁၁၅

၆၀၀၀

၅၀၀၀

ဝါးခယ်မ-

မော်ကျွန်း

၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၃:၃၀

၁၂:၃၀

၁၄:၃၀

၁၅:၃၀

၁၉:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၃၅။

ချမ်းသာ

ခ/၂၁၊ ကျိုတ်လတ်လမ်း

၀၉ ၈၉၇၇၀၈၈၉၉

၈၀၀၀

၁၀၀၀၀

ရန်ကုန်-မြောင်းမြ-

လပွတ္တာ

၈:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၃၆။

မေတ္တာရှင်

ခ/၂၂၊ ကျိုတ်လတ်လမ်း

၀၉ ၇၆၃၄၅၅၄၅၆

၈၀၀၀

ဟင်္သာတ

၇:၀၀

၈:၃၀

၁၀:၀၀

၁၁:၃၀

၁၂:၃၀

၁၄:၃၀

၁၆:၀၀

၁၇:၀၀

၈:၃၀

၁၀:၀၀

၃၇။

နေလဝင်း

ခ/၂၃၊ ကျိုတ်လတ်လမ်း

၀၉ ၅၁၂၇၆၃၄

၈၀၀၀

၇၀၀၀

၅၀၀၀

ပုသိမ်-

ဘိုကလေး-

ကျိုတ်လတ်

၆:၀၀

၉:၃၀

၅:၀၀

၅:၃၀

၆:၀၀

၁၂:၀၀

၁၆:၀၀

၁၃:၀၀

၁၄:၀၀

၁၅:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁၀:၃၀

၃၈။

သမာဓိ

ခ/၂၄၊ ကျိုတ်လတ်လမ်း

၀၉ ၂၆၁၃၃၄၄၀၄

၆၀၀၀

၇၀၀၀

၇၀၀၀

၅၀၀၀

ဖျာပုံ-(ကားကြီး)

ဖျာပုံ-(ကားသေး)

ဘိုကလေး-

ကျိုတ်လတ်

၄:၃၀

၅:၃၀

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၀၀

၁၀:၃၀၁၃:၀၀

၁၄:၀၀

၁၅:၀၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၀၀

၃၉။

ရွှေမန္တလေး

ခ/၂၆၊ ကျိုတ်လတ်လမ်း

၀၉ ၇၇၇၇၉၇၇၄၈

၂၅၀၀၀

ရန်ကုန်-မန္တလေး

၉:၀၀

၁၇:၀၀

၄၀။

ရတနာ

ခ/၂၇ ကျိုက်လတ်လမ်း

၀၉ ၇၉၀၇၁၁၅၃၄

၁၅၀၀၀

ရန်ကုန်-မြန်အောင်-ဖရဲ

၆:၀၀

၁၆:၃၀

၄၁။

G.E.C

ဂ/၄၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၉၈၄၆၆၇၆၄

၈၀၀၀

ဟင်္သာတ

၄:၃၀

၅:၃၀

၇:၀၀

၁၀:၃၀

၁၄:၃၀

၁၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၄၂။

စည်သူ

ဂ/၅၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၄၉၇၆၆၄၁၀

၀၉ ၇၈၈၀၂၂၀၂၅

၅၀၀၀

ဇလွန်

၆:၃၀

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၁၂:၃၀

၁၃:၃၀

၁၅:၀၀

၁၆:၀၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၄၃။

ဝင်းသစ္စာမောင်

ဂ/၆၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၉၇၇၇၇၁၄၂၃

၄၀၀၀

ဓနုဖြူ

၇:၃၀

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၁၂:၃၀

၁၄:၃၀

၁၆:၃၀

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၄၄။

ပြည်ငြိမ်းကျော်(ဂျိုကာ)

ဂ/၈၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၄၄၉၀၀၃၃၆၅

၆၀၀၀

ငါးသိုင်းချောင်း

၅:၃၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၂:၃၀

၁၄:၀၀

၆:၀၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၄၅။

အောင်သရဖူ

ဂ/၉၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၇၃၀၆၈၆၄၇

၁၀၀၀၀

လပွတ္တာ

၄:၀၀

၄:၃၀

၆:၀၀

၉:၄၅

၁၁:၀၀

၁၄:၀၀

၉:၄၅

၁၁:၀၀

၄၆။

ရွှေကမ္ဘာ

ဂ/၁၀၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၇၉၁၄၅၆၁၁၁

၈၀၀၀

ဟင်္သာတ

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၃:၀၀

၁၅:၃၀

၁၁:၀၀

၄၇။

ကျော်သိန်းသန်း

ဂ/၁၁၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၇၈၂၅၄၅၄၅၁

၆၀၀၀

ရေကြည်

၈:၀၀

၁၁:၀၀

၁၃:၀၀

၁၅:၀၀

၉:၀၀

၄၈။

ရဲရင့်ခိုင်

ဂ/၁၂၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၅၁၆၆၂၁၄

၈၀၀၀

ဟင်္သာတ

ယုန်သလင်း

၄:၃၀

၅:၃၀

၆:၀၀

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၀၀

၁၀:၃၀

၁၂:၀၀

၁၃:၀၀

၁၄:၀၀

၁၅:၀၀

၁၆:၀၀

၈:၃၀

၉:၀၀

၁၀:၃၀

၄၉။

စေတနာရှင်

ဂ/၁၃၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၂၅၅၄၁၁၂၂၇

၅၀၀၀

ကျောင်းကုန်း

၉:၀၀

၁၂:၀၀

၁၄:၀၀

၁၆:၀၀

၁၁:၀၀

၅၀။

မင်းပြည့်စုံ

ဂ/၁၇၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၈၈၁၈၈၁၂၅၄

၈၀၀၀

၁၀၀၀၀

မြောင်းမြ-လပွတ္တာ

၉:၀၀

၁၂:၀၀

၁၆:၀၀

၉:၀၀

၅၁။

အိမ်မဲသား

ဂ/၁၈၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၄၅၁၆၂၁၅၂၃

၅၀၀၀

အိမ်မဲ

၆:၃၀

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၁၃:၃၀

၉:၀၀

၅၂။

ရွှေခယ်ဝတီ

ဂ/၁၉၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၂၅၅၈၁၉၉၅၇

၈၀၀၀

ရန်ကုန်-ကျုံမငေး

၅:၀၀ မှ

၁၈:၃၀ ထိ

(၁)နာရီခြား

၉:၀၀

၅၃။

ပွင့်သစ်နိုင်

ဂ/၂၁၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၄၂၅၁၇၇၇၇၁

၇၀၀၀

ဘိုကလေး

၄:၀၀

၅:၀၀

၆:၃၀

၇:၀၀

၁၁:၀၀

၁၂:၀၀

၁၃:၀၀

၁၅:၀၀

၁၆:၀၀

၁၁:၀၀

၅၄။

လှိုင်ထိပ်ထား

ဂ/၂၂၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၄၅၃၇၇၂၃၃၂

၄၀၀၀

ဓနုဖြူ

၆:၃၀

၈:၃၀

၁၀:၃၀

၁၂:၃၀

၁၆:၀၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၅၅။

ရိမ်းဂျား

ဂ/၂၃၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၅၄၁၆၀၉၄

၂၀၀၀

ညောင်တုန်း

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၁၁:၃၀

၁၃:၀၀

၁၄:၀၀

၁၆:၀၀

၁၇:၀၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၅၆။

မိဘမေတ္တာ

ဂ/၂၅၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၇၆၁၈၁၈၁၉၂

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

အိုင်သပြု

လေးမျက်နှာ

၅:၃၀

၆:၃၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၀၀

၁၇:၃၀

၁၀:၀၀

၅၇။

ဗဟိုရ်

ဂ/၂၇၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၇၉၃၃၇၇၁၉၁

၂၀၀၀

ညောင်တုန်း

၆:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၀၀

၁၂:၃၀

၁၃:၃၀

၁၄:၃၀

၁၆:၃၀

၁၇:၃၀

၉:၀၀

၅၈။

ထက်ယံ

ဃ/၉၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၈၉၉၀၀၁၈၁၆

၈၀၀၀

ရန်ကုန်-ပုသိမ်

၄:၃၀

၆:၀၀

၉:၀၀

၁၂:၃၀

၁၅:၀၀

၉:၀၀

၅၉။

စံလင်းထက်

ဃ/၁၀၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၇၉၀၄၅၆၅၆၈

၁၃၀၀၀

ရန်ကုန်-သာပေါင်း

၇:၀၀

၁၈:၀၀

၈:၀၀

၆၀။

ရွှေကိန္ဒရီ-၂

ဃ/၁၁၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၄၅၀၀၈၉၉၉၂

၅၀၀၀

ရန်ကုန်-မော်ကျွန်း

၇:၀၀

၈:၀၀

၁၁:၃၀

၂:၀၀

၈:၀၀

၁၁:၃၀

၆၁။

ပဲခူး-၅

ဃ/၁၃၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၂၅၃၃၉၅၃၆၄

၅၀၀၀

ရန်ကုန်-ပဲခူး

၇:၀၀

၁၅:၀၀

၉:၀၀

၆၂။

ကောင်းဆက်လင်း

ဃ/၁၆၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၅၂၀၈၄၆၃

၁၀၀၀၀

ရန်ကုန်-မျှင်ဝါးတောင်

၄:၀၀

၈:၀၀

၆၃။

နေဘုရင်

ဃ/၁၆၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၉၆၆၅၅၅၄၇၃

၈၀၀၀

ရန်ကုန်-ဟင်္သာတ-ဂမ္ဘီ

၇:၃၀

၉:၀၀

၁၃:၃၀

၁၅:၃၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၆၄။

ရွှေပိတောက်

ဃ/၂၁၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၄၅၆၉၀၂၁၅၁

၅၀၀၀

၈၀၀၀

ရန်ကုန်-အိမ်မဲ-မြောင်းမြ

၇:၀၀

၁၂:၀၀

၉:၀၀

၂:၃၀

၉:၀၀

၆၅။

ဆုသက်သစ္စာ

ဃ/၂၂၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၇၇၉၉၄၇၇၇၅

၅၀၀၀

၈၀၀၀

၉၀၀၀

ရန်ကုန်-ကျိုက်လတ်

ကွန်ပလိုင်း

ကျော်ဇံ

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁၂:၀၀၁၄:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၆၆။

ရွှေမင်္ဂလာ

ဃ/၂၅၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၄၅၀၀၆၃၇၃၈

၈၀၀၀

ပုသိမ်

၆:၀၀

၇:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၁၃:၀၀

၁၄:၃၀

၁၆:၀၀

၁၇:၃၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၆၇။

ကြယ်စင်လင်း

ဃ/၂၆၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၄၂၁၀၂၄၂၂၇

၅၀၀၀

ရန်ကုန်-မော်ကျွန်း

၅:၀၀ မှ

၁၇:၃၀ ထိ

(၁)နာရီခြား

တစ်စီး

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၆၈။

ရွှေဒိုးလေး

ဃ/၂၇၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၄၄၄၀၉၇၉၇၉

၁၀၀၀၀

ကွင်းကောက်

၆:၃၀

၁၇:၃၀

၈:၀၀

၆၉။

အောင်စိုးမိုး

ဃ/၂၉၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၇၈၅၀၆၇၃၀၅

၆၀၀၀

၈၀၀၀

ရန်ကုန်-ဝါးခယ်မ-

ကျုံမငေး

၅:၃၀

၉:၀၀

၇၀။

စိန်နိုင်ကျော်

င/၁၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၇၇၇၂၂၀၂၂၇

၆၀၀၀

အထောင်

ရှားခဲ

၆:၀၀

၆:၃၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၁၁:၃၀

၁၂:၃၀

၁၃:၃၀

၁၄:၃၀

၁၅:၃၀

၁၇:၀၀

၃:၀၀

၄:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၃၀

၁၂:၃၀

၇၁။

အောင်သုခ

အောင်ချမ်းသာ

အောင်စိုးမိုး

င/၄၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၆၉၂၉၈၈၃၆၄

၆၀၀၀

၅၀၀၀

ရန်ကုန်-ဝါးခယ်မ-

မော်ကျွန်း

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၇၂။

ကြယ်စင်လင်း

င/၅၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၂၆၁၁၉၄၅၅

၆၀၀၀

၇၀၀၀

ဖျာပုံ(ကားကြီး)

ဖျာပုံ(ကားသေး)

၅:၃၀၁၅:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၇၃။

ကံထူးအောင်

င/၆၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၅၄၁၅၆၅၃

၈၀၀၀

၁၅၀၀၀

ပုသိမ်

ဟိုင်းကြီး

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၁၃:၀၀

၁၆:၀၀

၁၉:၀၀

၂၀:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၇၄။

ပြည်ငြိမ်းကျော်(ဂျိုကာ)

င/၈၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၄၄၉၀၀၃၃၆၅

၆၀၀၀

ရန်ကုန်-ငါးသိုင်းချောင်း

၆:၃၀

၈:၃၀

၁၁:၃၀

၁၄:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၇၅။

ပြုံးပန်းတရာ

င/၉၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၂၅၃၇၃၀၆၁၂

၆၀၀၀

ရန်ကုန်-ရှားခဲ

၆:၃၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၂:၀၀

၁၄:၀၀

၁၅:၃၀

၄:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၇၆။

ရွှေမြန်မာ

င/၁၀၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၇၃၂၃၃၂၂၈

၀၉ ၉၆၃၂၅၂၆၂၂

၅၀၀၀

အိမ်မဲ

၆:၃၀

၉:၀၀

၁၃:၀၀

၁၅:၃၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၇၇။

ရွှေတော်ဝင်

င/၁၁၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၄၄၉၂၉၄၈၄၄

၈၀၀၀

၁၂၀၀၀

၁၀၀၀၀

ရန်ကုန်-ဟင်္သာတ-

ထူးကြီး-အင်ပင်

၇:၀၀

၈:၀၀

၁၁:၀၀

၁၃:၀၀

၁၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၇၈။

အောင်ချမ်းသာ

အောင်သုခ

အောင်စိုးမိုး

င/၁၂၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၈၈၂၂၅၅၉၁၆

၆၀၀၀၈၀၀၀

၅၀၀၀

၇၀၀၀

ရန်ကုန်-ရွှေလောင်း-

ဝါးခယ်မ-ကျုံမငေး

ရန်ကုန်-မအူပင်- ရေလဲ

-ကျိုက်ပိ-မော်ကျွန်း

ရန်ကုန်-ဒေးဒရဲ-ဘိုကလေး

၇:၀၀၉:၀၀၁၁:၀၀

၁၃:၀၀

၈:၀၀

၇၉။

ရွှေလဝန်း

စ/၁၊ ကျိုက်လတ်လမ်း

၀၉ ၅၁၃၅၁၂၂

၁၀၀၀၀

လပွတ္တာ

၉:၀၀

၁၉:၀၀

၉:၀၀

၈၀။

အောင်စစ်ခိုင်

စ/၂၊ ကျိုက်လတ်လမ်း

၀၉ ၇၄၀၉၆၇၂၂၀

၁၈၀၀၀

၂၀၀၀၀

မော်လမြိုင်-ရေး

၁၃:၀၀

၁၁:၀၀

၈၁။

ကောင်းကင်ယံ

စ/၃၊ ကျိုက်လတ်လမ်း

၀၉ ၄၅၈၅၂၁၈၃၀

၈၀၀၀

၂၀၀၀၀

၆၀၀၀

၇၀၀၀

၂၀၀၀၀

ရန်ကုန်-ပုသိမ်

နေပြည်တော်

ဖျာပုံ-(ကားကြီး)

ဖျာပုံ-(ကားသေး)

ရန်ကုန်-နေပြည်တော်

၁၅:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၈၂။

မြတ်မိခင်

စ/၈၊ ကျိုက်လတ်လမ်း

၀၉ ၇၉၁၇၂၂၂၁၀

၈၀၀၀

၁၀၀၀၀

၂၂၀၀၀

၁၅၀၀၀

ရန်ကုန်-ပုသိမ်

ရန်ကုန်-ပုသိမ်-မော်တင်စွန်း

ရန်ကုန်-ပုသိမ်-ငရုတ်ကောင်း

ရန်ကုန်-ပုသိမ်(ကျုံကူး)

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၉:၀၀

၂၀:၀၀

၂၁:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၈၃။

ထက်အောင်ကျော်

စ/၁၀၊ ကျိုက်လတ်လမ်း

၀၉ ၆၉၃၅၀၀၅၆၉

၆၀၀၀

၇၀၀၀

၇၀၀၀

ရန်ကုန်-ဖျာပုံ(ကားကြီး)

ဖျာပုံ(ကားသေး)

ဘိုကလေး

၆:၀၀

၈:၀၀

၂၁:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၈၄။

ရွှေမြင့်မိုရ်

ဆ/၂၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၄၂၂၅၄၁၄၅၉

၁၀၀၀၀

ရန်ကုန်-စက်ဒေါင့်ကြီး

၁၀:၀၀

၁၂:၀၀

၁၄:၃၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၈၅။

(ဝ)တစ်လုံးအဆွေတော်

ဆ/၃၊ ပန်းတနော်လမ်း

၄၀၄၂၀၅၅၇၉

၈၀၀၀

ရန်ကုန်-ဟင်္သာတ

၆:၀၀

၁၅:၀၀

၈:၀၀

၈၆။

ရွှေစင်စင်္ကြာ

ဆ/၉၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၇၆၅၄၈၈၆၇၉

၈၀၀၀

၁၅၀၀၀

၁၃၀၀၀

ရန်ကုန်-ဟင်္သာတ

မြန်အောင်-

ကြံခင်း

၈:၀၀

၉:၀၀

၈၇။

ဇမ္ဗူဧရာ

ဆ/၁၀၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၇၆၅၄၅၁၀၈၃

၁၀၀၀၀

ရန်ကုန်-စောပြာ

၈:၀၀

၈:၀၀

၈၈။

ရာဇာအောင်

ဇ/၁၁၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၄၂၂၅၁၈၆၁၅

၂၅၀၀၀

၈၀၀၀

ရန်ကုန်-မန္တလေး

ဟင်္သာတ

၁၉:၃၀

၉:၀၀

ယာဉ်လိုင်း(၈၈)
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2024.
    All Rights Reserved by YCDC