ဒဂုံ-ဧရာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ

၁။

ရွှေလဝန်း

က/၄၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၅၁၃၅၁၂၂

၆၀၀၀

လပ္ပတ္တာ

၉:၀၀

၁၉:၀၀

၂။

ပြုံးပန်းတရာ

က/၅၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၂၅၃၇၃၀၆၁၂

၂၆၀၀

အထောင်

ရှားခဲ

၄:၃၀

၅:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၃၀

၁၂:၃၀

၁၃:၃၀

၁၄:၃၀

၃။

ထက်အောင်လင်း

က/၆၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၂၅၀၄၂၅၁၁၇

၄၀၀၀

သာပေါင်း၊ ချောင်းသာ

၇:၀၀

၈:၀၀

၄။

ရွှေဝါဖူး

က/၇၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၉၅၄၂၅၈၆၇၀

၃၈၀၀

လပ္ပတ္တာ

ငါးသိုင်းချောင်း

ကွင်းကောက်

၅:၃၀

၈:၃၀

၁၀:၃၀

၁၂:၃၀

၁၅:၃၀

၁၆:၃၀

၁၈:၃၀

၅။

ရွှေမန်းသူ

က/၈၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၂၅၄၄၅၂၄၉၈

၃၇၀၀

၄၅၀၀

ပုသိမ်

အင်ပင်

၈:၀၀

၁၁:၀၀

၆။

ဧရာဝတီသား

က/၉၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၂၅၀၅၇၆၆၆၇

၄၅၀၀

၂၁၀၀

အမာ

မြောင်းမြ

ဝါးခယ်မ

ကျုံမငေး

၆:၃၀

၈:၃၀

၁၀:၃၀

၁၄:၀၀

၁၆:၃၀

၁၉:၃၀

၇။

အောင်ဆုမွန်/ရွှေနိုင်ငံ

က/၁၀၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၄၄၅၈၂၈၈၀၈

၄၅၀၀

မြောင်းမြ

၆:၀၀

၇:၀၀

၁၉:၀၀

၈။

နဝရတ်

က/၁၁၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉၇၆၄၄၇၇၈၈၆

၃၅၀၀

၄၅၀၀

ပုသိမ်

ငပုတော

၅:၃၀

၆: ၃၀

၇: ၃၀

၈: ၃၀

၁၁: ၃၀

၁၃:၀၀

၁၄:၀၀

၉။

ကနောင်မင်းသား

က/၁၂၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၄၅၃၄၃၄၅၅၁

၅၀၀၀

ရန်ကုန်-မြန်အောင်

၆:၃၀

၁၈:၃၀

၁၀။

မြတ်ကောင်းကင်

က/၁၄၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၄၃၁၄၄၃၅၉

၀၉ ၄၂၁၀၂၄၂၂၇

၃၅၀၀

၁၀၀၀၀

၄၅၀၀

ပုသိမ်

ဟိုင်းကြီး

သပြေကုန်း

၁၁။

ရတနာ

က/၁၅၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၄၂၄၅၇၅၈၇၇

၅၀၀၀

၅၅၀၀

၈၅၀၀

ရန်ကုန်-မြန်အောင်-ကြံခင်း

၆:၀၀

၈:၀၀

၁၁:၀၀

၁၂:၀၀

၂:၀၀

၁၅:၀၀

၁၇:၀၀

၁၈:၀၀

၁၂။

ဇာတိမြေ

က/၁၆၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၇၉၉၁၄၀၁၅၆

၅၀၀၀

ရန်ကုန်-ဟင်္သာတ-ညောင်ကျိုး

၆:၀၀

(၁)နာရီခြား

၁၃။

ရိုင်ရယ်

က/၁၈၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၇၇၇၇၂၂၀၂၂၇

၂၆၀၀

အထောင်

ရှားခဲ

၆:၀၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၂:၀၀

၁၄:၀၀

၁၄။

မော်ကွန်းသစ်

က/၁၉၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၅၁၈၂၇၂၅

၀၉ ၄၃၀၁၀၅၄၇၁

၃၅၀၀

၆၀၀၀

ပုသိမ်

နေပြည်တော်

၄: ၀၀

၁၁: ၃၀

၁၆: ၃၀

၉: ၃၀

၁၅။

ယူနီဗာဆယ်

က/၂၀၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၄၃၀၆၄၃၄၇

၃၅၀၀

၅၀၀၀

၁၀၀၀၀

ရန်ကုန်-ပုသိမ်-ချောင်းသာ

ဟိုင်းကြီး-ငရုတ်ကောင်း

၄:၀၀

၅:၃၀

၇:၃၀

၉:၀၀

၁၆:၀၀

၁၈:၀၀

၁၉:၃၀

၁၆။

အိမ့်ခေတ်သစ်

က/၂၀၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၄၅၂၂၄၄၃၅၇

၆၀၀၀

ရန်ကုန်-ချောင်းသာ

၇:၃၀

(၁)နာရီခြား

၁၇။

မြရွှေစင်

က/၂၁၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၄၂၂၅၀၆၃၄၈

၄၅၀၀

မြောင်းမြ

၇:၀၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၁၃:၃၀

၁၅:၀၀

၁၉:၃၀

၁၈။

ဧရာသစ္စာ

က/၂၂၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၇၈၅၂၁၉၉၈၃

၅၀၀၀

မြန်အောင်

၇:၃၀

၉:၀၀

၁၉:၃၀

၁၉။

ရွှေတော်၀င်

က/၂၃၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၄၀၃၉၈၆၃၃၆

၂၅၀၀

၅၀၀၀

ဇလွန်

ကြံခင်း

၆:၃၀

၇:၃၀

၉: ၀၀

၁၅:၀၀

၁၈: ၃၀

၂၀။

အောင်ကျော်မိုး

က/၂၅၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၇၉၉၅၅၂၈၂၃

၅၅၀၀

ကြံခင်း

၇:၀၀

၁၉:၀၀

၂၁။ ရိုးမမောင် က/၂၇၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၇၇၈၀၂၄၃၉၃ ၃၃၀၀

ထူးကြီး

အင်ပင်

၆:၀၀

၈:၀၀

၉:၃၀

၆:၀၀

၈:၀၀

၂၂။ ရွှေဇင်မင်း က/၃၀၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၄၅၀၃၀၃၀၁၄ ၃၅၀၀ ကျုံမငေး

၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၃၀

၁၂:၀၀

၁၃:၃၀

၁၇:၀၀

၁၉:၀၀

၂၃။ မြင့် ခ/(၄)၊ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၄၂၂၅၄၁၄၀၂

၃၅၀၀

၅၀၀၀

ငွေဆောင်

ပုသိမ်

၇:၀၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၃၀

၁၃:၀၀
၂၄။ ရွှေဝတီ ခ/၅၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၄၀၄၄၄၆၅၄၄ ၄၀၀၀

ရန်ကုန်-အင်ပင်

ရန်ကုန်-ဓနုဖြူ-ဇလွန်-ကလပ်ထော်

၈:၃၀

၂၅။ သူရထွန်း ခ/၆၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၇၉၅၂၁၈၆၃၁ ၂၀၀၀ ကျုံပျော်

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၁၂:၃၀

၁၄: ၃၀

၂၆။ ရွှေကိန္ဓရီ ခ/၇၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၆၉၇၂၈၄၅၄၄ ၂၀၀၀ မော်ကျွန်း

၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၁၃:၃၀
၂၇။ ချမ်းမြေ့အေး ခ/၈၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၇၇၆၂၀၀၀၉၀ ၁၈၀၀

လပ္ပတ္တာ

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၁၅

၁၂:၀၀

၁၃:၃၀

၁၄:၀၀

၁၅:၀၀

၂၈။ မြတ်ကောင်းကင် ခ/၉၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၄၃၁၄၄၃၅၉ ၃၆၀၀

ပုသိမ်

လပ္ပတ္တာ

၆:၀၀

၈:၀၀

၁၂:၀၀

၁၄:၀၀

၁၆:၀၀

၂၉။ နိုင်အောင်ကျော် ခ/၁၀၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၂၅၂၅၄၉၅၅၆ ၃၀၀၀

ဘိုကလေး

ကျိုက်ထီးရိုး

ဂဒုံဂနီ

၅:၀၀

၆:၀၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၂:၀၀

၁၄:၀၀

၁၅:၃၀

၁၈:၀၀

၃၀။ ချမ်းသာ ခ/၁၁၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၈၉၇၇၀၈၈၉၉ ၄၅၀၀ မြောင်းမြ

၆:၃၀

၈:၃၀

၁၁:၃၀

၁၇:၀၀
၃၁။ မြသရဖူ ခ/၁၂၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၄၅၀၃၆၃၃၉၇ ၂၀၀၀ ကျောင်းကုန်း

၆:၃၀

၈:၃၀

၁၀:၃၀

၁၂:၃၀

၁၄:၃၀

၁၆:၀၀

၃၂။ ခေတ်မှီ ခ/၁၃၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၉၇၂၄၄၉၀၁၀ ၂၀၀၀ ကျုံပျော်

၆:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၁၃:၀၀

၁၄:၄၅

၃၃။ ချမ်းမြေ့အေး ခ/၁၈၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၇၉၂၉၈၄၉၂၃ ၄၅၀၀ ရန်ကုန်-မြောင်းမြ

၆:၃၀

၉:၀၀

၁၄:၃၀

၃၄။ ဟင်္သာညီနောင် ခ/၁၉၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၃၆၂၁၇၀၀၀ ၃၀၀၀ ဟင်္သာတ

၄:၃၀

၅:၃၀

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၂:၀၀

၁၂:၃၀

၁၃:၃၀

၁၅:၃၀

၁၇:၃၀

၁၉:၃၀

၃၅။ အောင်ချမ်းသာ ခ/၂၀၊ ကျိုက်လတ်လမ်း

၀၉ ၄၂၂၅၃၉၁၁၅

၂၅၀၀

ဝါးခယ်မ

မော်ကျွန်း

၅:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၁၃:၃၀

၁၂:၃၀

၁၄:၃၀

၁၅:၃၀

၁၉:၃၀

၃၆။ ချမ်းသာ ခ/၂၁၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၈၉၇၇၀၈၈၉၉ ၄၅၀၀ ရန်ကုန်-မြောင်းမြ-လပွတ္တာ

၈:၃၀

၃၇။ မေတ္တာရှင် ခ/၂၂၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၇၆၃၄၅၅၄၅၆ ၃၀၀၀ ဟင်္သာတ

၇:၀၀

၈:၃၀

၁၀:၀၀

၁၁: ၃၀

၁၂:၃၀

၁၄:၃၀

၁၆:၀၀

၁၇:၀၀

၃၈။ နေလဝင်း ခ/၂၃၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၅၁၂၇၆၃၄ ၃၅၀၀ ပုသိမ်

၆:၀၀

၈:၀၀

၉:၃၀

၁၂:၀၀

၁၄:၀၀

၁၆:၀၀

၃၉။ သမာဓိ ခ/၂၄၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၂၆၁၃၃၄၄၀၄

ဖျာပုံ

ဘိုကလေး

ကျိုက်လတ်

၄:၃၀

၅:၀၀

၅:၃၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၇:၃၀

၈:၀၀

၈:၃၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၁၀:၀၀

၁၀:၃၀

၁၁:၀၀

၁၁:၃၀

၁၂:၀၀

၁၃:၀၀

၁၄:၀၀

၁၅:၀၀

၄၀။

ရွှေပြည်သာ

ရွှေမန္တလေး

ခ/၂၅၊ ကျိုက်လတ်လမ်း

ခ/၂၆၊ ကျိုက်လတ်လမ်း

၀၉ ၇၈၉၄၁၀၈၃၆

၂၅၀၀

အိမ်မဲ

၆:၃၀

၉:၃၀

၁၁: ၀၀

၁၃:၃၀

၄၁။ ရွှေပြည်လွင် ခ/၂၇၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၄၂၂၅၀၈၈၂၉

၃၅၀၀/၄၀၀၀

ပုသိမ်

ချောင်းသာ

ငွေဆောင်

သာပေါင်း

၆:၀၀

၆:၃၀

၇:၃၀

၄၂။ G.E.C ဂ/၄၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၉၈၄၆၆၇၆၄ ၃၀၀၀ ဟင်္သာတ

၄:၃၀

၅:၃၀

၇:၀၀

၁၀:၃၀

၁၄:၃၀

၁၇: ၃၀

၄၃။ စည်သူ ဂ/၅၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၄၉၇၆၆၄၁၀

၀၉ ၇၈၈၀၂၂၀၂၅

၁၈၀၀ ဇလွန်

၆:၃၀

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၁၂:၃၀

၁၃:၃၀

၁၅:၀၀

၁၆:၀၀

၄၄။ ဝင်းသစ္စာမောင် ဂ/၆၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၉၇၇၇၇၁၄၂၃ ၁၈၀၀ ဓနုဖြူ

၇:၃၀

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၁၂:၃၀

၁၄:၃၀

၁၆:၃၀

၄၅။ ရွှေမြန်မာ ဂ/၇၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၇၃၂၃၃၂၂၈

၀၉ ၉၆၃၂၅၂၆၂၂

၂၅၀၀ အိမ်မဲ

၆:၃၀

၉:၀၀

၁၃:၀၀

၁၅:၃၀

၄၆။ ပြည်ငြိမ်းကျော် (ဂျိုကာ) ဂ/၈၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၄၄၉၀၀၃၃၆၅

၂၅၀၀ ငါးသိုင်းချောင်း

၅:၃၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၂:၃၀

၁၄:၀၀

၆:၀၀

၄၇။ အောင်သရဖူ ဂ/၉၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၇၃၀၆၈၆၄၇

၃၅၀၀ လပွတ္တာ

၄:၀၀

၄:၃၀

၆:၀၀

၉:၄၅

၁၁:၀၀

၁၄:၀၀

၁၄:၀၀

၆:၀၀

၄၈။ ရွှေကမ္ဘာ ဂ/၁၀၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၇၉၁၄၅၆၁၁၁

၂၀၀၀

၃၀၀၀

ဟင်္သာတ

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၃:၀၀

၁၅:၃၀

၄၉။ ကျော်သိန်းသန်း ဂ/၁၁၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၇၈၂၅၄၅၄၅၁ ၂၀၀၀ ရေကြည်

၈:၀၀

၁၁:၀၀

၁၃:၀၀

၁၅:၀၀

၅၀။ ရဲရင့်ခိုင် ဂ/၁၂၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉၅၁၆၆၂၁၄

၃၀၀၀

၂၀၀၀

ဟင်္သာတ

ယုန်သလင်း

၄:၃၀

၅:၃၀

၆:၀၀

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၀၀

၁၀:၃၀

၁၂:၀၀

၁၃:၀၀

၁၄:၀၀

၁၅:၀၀

၁၆:၀၀

၅၁။ စေတနာရှင် ဂ/၁၃၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၂၅၅၄၁၁၂၂၇

၂၀၀၀ ကျောင်းကုန်း

၉:၀၀

၁၂:၀၀

၁၄:၀၀

၁၆:၀၀
၅၂။ အိမ်မဲသား ဂ/၁၈၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၄၅၁၆၂၁၅၂၃ ၂၅၀၀ အိမ်မဲ

၆:၃၀

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၁၃:၃၀
၅၃။ ရွှေခယ်ဝတီ

ဂ/၁၉၊ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၂၅၅၈၁၉၉၅၇

၃၅၀၀

ရန်ကုန်

ကျုံမငေး

၅:၀၀ မှ

၁၈:၃၀ ထိ

(၁) နာရီခြား

တစ်စီး

၅၄။ ပွင့်သစ်နိုင် ဂ/၂၁၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၄၂၅၁၇၇၇၇၁ ၃၀၀၀ ဘိုကလေး

၄:၀၀

၅:၀၀

၆:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၀၀

၁၂:၀၀

၁၃:၀၀

၁၅:၀၀

၁၆:၀၀

၅၅။ လှိုင်ထိပ်ထား ဂ/၂၂၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၄၅၃၇၇၂၃၃၂ ၁၈၀၀ ဓနုဖြူ

၆:၃၀

၈:၃၀

၁၀:၃၀

၁၂:၃၀

၁၆:၀၀

၅၆။ ရိမ်းဂျား ဂ/၂၃၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၅၄၁၆၀၉၄ ၇၀၀ ညောင်တုန်း

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၁၁:၃၀

၁၃:၀၀

၁၄:၀၀

၁၆:၀၀

၁၇:၀၀

၅၇။ အားသစ် ဂ/၂၄၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၄၅၀၀၀၀၅၈၄ ၁၈၀၀

မအူပင်-ကျိုက်လတ်

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၁၅

၁၂:၀၀

၁၃:၃၀

၁၄:၀၀

၁၅:၀၀

၅၈။ မိဘမေတ္တာ ဂ/၂၅၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၇၆၁၈၁၈၁၉၂

၃၀၀၀

၄၀၀၀

အိုင်သပြု

လေးမျက်နှာ

၅:၃၀

၆:၃၀

၈:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၀၀

၁၇:၃၀
၅၉။ ဗဟိုရ် ဂ/၂၇၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၇၉၃၃၇၇၁၉၁ ၅၀၀ ညောင်တုန်း

၆:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၀၀

၁၂:၃၀

၁၃:၃၀

၁၄:၃၀

၁၆:၃၀

၁၇:၃၀

၆၀။ သာယာဝတီရန်ကုန် ယာဉ်ငယ်

ဃ/၆၊ ဟင်္သာတလမ်း

ရန်ကုန်-သာယာဝတီ

၆၁။ ဝတစ်လုံးအဆွေတော်

ဃ/၇၊ ဟင်္သာတလမ်း

၄၃၀၀

ရန်ကုန်

၆:၀၀

၁၅:၀၀

၆၂။ ထက်ယံ

ဃ/၉၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၈၉၉၀၀၁၈၁၆ ၃၅၀၀

ရန်ကုန်-ပုသိမ်

၄:၃၀

၆:၀၀

၉:၀၀

၁၂:၃၀

၁၅:၀၀

၆၃။ စံလင်းထက်

ဃ/၁၀၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၇၉၀၄၅၆၅၆၈ ၄၀၀၀

ရန်ကုန်-သာပေါင်း

၇:၀၀ ၁၈:၀၀
၆၄။ ရွှေကိန္ဒရီ-၂ ဃ/၁၁၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၄၅၀၀၈၉၉၉၂

ရန်ကုန်-မော်ကျွန်း

၇:၀၀

၈:၀၀

၁၁:၃၀

၂:၀၀

၆၅။ အောင်မြင့်မြတ်

ဃ/၁၃၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၆၈၃၁၆၇၈၆၆ ၆၀၀၀

ရန်ကုန်-မြောင်းမြ-လပွတ္တာ

၇:၀၀

၈:၀၀

၁၅:၀၀
၆၆။ ပဲခူး-၅

ဃ/၁၃၊ ဟင်္သာတလမ်း

၆၇။ ကောင်းဆက်လင်း

ဃ/၁၆၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၅၂၀၈၄၆၃ ၄၅၀၀

ရန်ကုန်-မျှင်ဝါးတောင်

၄:၀၀
၆၈။ နေဘုရင် ဃ/၁၆၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၉၆၆၅၅၅၄၇၃

၃၅၀၀

ရန်ကုန်-ဟင်္သာတ-ဂမ္ဘီ

၇:၃၀

၉:၀၀

၁၃:၃၀

၁၅:၃၀

၆၉။ ရွှေပိတောက်

ဃ/၂၁၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၄၅၆၉၀၂၁၅၁ ၄၅၀၀

ရန်ကုန်-အိမ်-မြောင်းမြ

၇:၀၀

၁၂:၀၀

၉:၀၀

၂:၃၀

၇၀။ ဆုသက်သစ္စာ ဃ/၂၂၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၇၇၉၉၄၇၇၇၅

၃၅၀၀

ရန်ကုန်-

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀


၁၀:၀၀

၁၂:၀၀
၁၄:၀၀

၇၁။ ရွှေမင်္ဂလာ ဃ/၂၅၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၄၅၀၀၆၃၇၃၈

၃၅၀၀ ပုသိမ်

၆:၀၀

၇:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၁၃:၀၀

၁၄:၃၀

၁၆:၀၀

၁၇:၃၀

၇၂။ ကြယ်စင်လင်း

ဃ/၂၆၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉ ၄၂၁၀၂၄၂၂၇ ၃၅၀၀

ရန်ကုန်-မော်ကျွန်း

၅:၀၀ မှ ၁၇:၃၀ ထိ (၁)နာရီခြား တစ်စီး
၇၃။ ရွှေဒိုးလေး ဃ/၂၇၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၄၄၄၀၉၇၉၇၉ ၃၀၀၀/၄၀၀၀ ကွင်းကောက် ၆:၃၀ ၁၇:၃၀
၇၄။ အောင်စိုးမိုး ဃ/၂၉၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၇၈၅၀၆၇၃၀၅

ရန်ကုန်-ဝါးခယ်မ-ကျုံမငေး

၅:၃၀

၇၅။ စိန်နိုင်ကျော် င/၁၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၇၇၇၂၂၀၂၂၇

၂၀၀၀

၃၀၀၀

အထောင်

ရှားခဲ

၆:၃၀

၈:၀၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၁၂:၀၀

၁:၃၀

၉:၀၀

၁၀:၃၀

၁၁:၀၀

၂:၃၀

၇၆။ အောင်သုခ

င/၄၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၆၉၂၉၈၈၃၆၄

၂၅၀၀

၃၅၀၀

ရန်ကုန်

ဝါးခယ်မ-မော်ကျွန်း

၉:၀၀ မှ

၁၉:၀၀ ထိ

(၁)နာရီခြား

တစ်စီး

၇၇။ ကြယ်စင်လင်း င/၅၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၂၆၁၁၉၄၅၅ ၂၀၀၀ ဖျာပုံ

၅:၃၀

၁၅:၀၀
၇၈။ ကံထူးအောင် င/၆၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉ ၅၄၁၅၆၅၃

၃၅၀၀

၁၀၀၀၀

ပုသိမ်

ဟိုင်းကြီး

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၁၃:၀၀

၁၆:၀၀

၁၉:၀၀

၂၀:၀၀

၇၉။ ရွှေမင်းသား င/၈၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၃၁၆၇၄၀၃၈

၆၀၀၀

လပ္ပတ္တာ

၈:၃၀

၂၀:၀၀
၈၀။ ပြုံးပန်းတရာ င/၉၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉ ၂၅၃၇၃၀၆၁၂

၂၅၀၀

ရန်ကုန်-ရှားခဲ

၄:၃၀

၅:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁၁:၃၀

၁၃:၃၀

၈၁။ ထက်ဦး စ/၃၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၄၉၂၈၇၈၃၃

၃၅၀၀

၆၃၀၀

၁၀၈၀၀

ပုသိမ်

နေပြည်တော်

မန္တလေး

၄:၃၀

၁၂: ၀၀

၇:၀၀
၈၂။ မြတ်မိခင် စ/၈၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၇၉၁၇၂၂၂၁၀

၆၀၀၀

ရန်ကုန်-ပုသိမ်

ရန်ကုန်-ပုသိမ်-မော်တင်စွန်း

ရန်ကုန်-ပုသိမ်-ငရုတ်ကောင်း

ရန်ကုန်-ပုသိမ် (ကျုံကူး)

၆:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၁၉:၀၀

၂၀:၀၀

၂၁:၀၀

၈၃။ ထက်အောင်ကျော် စ/၁၀၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၆၉၃၅၀၀၅၆၉

၂၅၀၀/၃၀၀၀

ရန်ကုန်-ဖျာပုံ-ဘိုကလေး

၆:၀၀

၈၄။ ရွှေမြင့်မိုရ်

ဆ/၂၊ ပန်းတနော်လမ်း

၀၉ ၄၂၂၅၄၁၄၅၉ ၄၅၀၀

ရန်ကုန်-စက်ဒေါင့်ကြီး

၁၀:၀၀

၁၂:၀၀

၁၄:၃၀
၈၅။ ဝ'တစ်လုံးအဆွေတော်

ဆ/၃၊ ပန်းတနော်လမ်း

၄၃၀၀ ရန်ကုန်

၆:၀၀

၁၅:၀၀
၈၆။ ဇမ္ဗူဧရာ ဆ/၁၀၊ ပန်းတနော်လမ်း ၁၀၀၀၀

ရန်ကုန်-စောပြ

၈:၀၀
၈၇။ ရာဇာအောင် ဇ/၁၁၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၄၂၂၅၁၈၆၁၅ ၁၀၈၀၀

မန္တလေး

ဟင်္သာတ

ရန်ကုန်

၁၉:၃၀
ယာဉ်လိုင်း(၈၇)
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2023.
    All Rights Reserved by YCDC