၂၃-၁-၂ဝ၁ရ ရက်စွဲပါ ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (၃/၂ဝ၁၇) ဆုံးဖြတ်ချက်အပိုဒ်-၆။ (က/၄၂)အရ
ယာယီအတည်ပြုထားသည့် မြို့ပြမြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ /၂ဝ၁၇

ရန်ကုန်မြို့၊ ခုနှစ်၊ လ ရက်

(၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ လ ရက်)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၈၅ ၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့် ကိုကျင့်သုံး၍ အောက်ပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
  • ဘာသာစကား
  • © Copyright 2023.
    All Rights Reserved by YCDC 
  • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ၅၃၇ ဦး

    ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ၉၄၃၀၀၈၃ ဦး