၂၃-၁-၂ဝ၁ရ ရက်စွဲပါ ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (၃/၂ဝ၁၇) ဆုံးဖြတ်ချက်အပိုဒ်-၆။ (က/၄၂)အရ
ယာယီအတည်ပြုထားသည့် မြို့ပြမြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ /၂ဝ၁၇

ရန်ကုန်မြို့၊ ခုနှစ်၊ လ ရက်

(၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ လ ရက်)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၈၅ ၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့် ကိုကျင့်သုံး၍ အောက်ပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

 • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ဦး
  ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ဦး
 • ဘာသာစကား
 • © Copyright 2024.
  All Rights Reserved by YCDC 
 • ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - ၂၁၀ ဦး

  ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - ၁၀၂၆၈၉၀၇ ဦး

  © Copyright. All rights reserved by YCDC