အဆောက်အအုံဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရ အင်ဂျင်နီယာ၏လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ