မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဒုတိယဌာနမှူး(အရှေ့ပိုင်းခရိုင်/တောင်ပိုင်းခရိုင်) ၀၁-၃၇၇၃၁၀ (E-Form Application)
လ/ထဌာနမှူး(အနောက်ပိုင်းခရိုင်) ၀၁-၃၇၁၃၉၀
လ/ထဌာနမှူး(တောင်ပိုင်းခရိုင်) ၀၁-၃၈၁၂၄၁
လ/ထဌာနမှူး(မြောက်ပိုင်းခရိုင်) ၀၁-၃၇၁၃၈၉
လ/ထဌာနမှူး (GIS) ၀၁-၃၇၇၁၄၁
ဌာနခွဲမှူး(စီမံ) ၀၁-၃၈၁၂၄၂