စျေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများဌာနသို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဒုတိယဌာနမှူး (လုပ်ငန်း) ၀၁-၂၄၀၃၆၇
ဒုတိယဌာနမှူး(အုပ်ချုပ်ရေး) ၀၁-၃၈၉၀၇၆
လက်ထောက်ဌာနမှူး(အုပ်ချုပ်ရေး) ၀၁-၃၇၇၈၉၀
ဌာနခွဲမှူး(လုပ်ငန်း) ၀၁-၃၇၆၇၀၈
ဌာနခွဲမှူး(အုပ်ချုပ်ရေး) ၀၁-၃၇၇၈၉၀
ဌာနစုမှူး(အုပ်ချုပ်ရေး) ၀၁-၃၇၇၈၉၀
အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရုံး၊ ခရိုင်မှူ; ၀၉၅၁၆၉၄၂၂
ဌာနခွဲမှူး(၁) ၀၉၅၀၀၅၂၅၇
ဌာနခွဲမှူး(၂)
အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရုံး၊ ခရိုင်မှူး ၀၉၇၃၂၂၅၅၆၆
ဌာနခွဲမှူး(၁) ၀၉၅၀၆၇၄၂၈
ဌာနခွဲမှူး(၂)
တောင်ပိုင်းခရိုင်ရုံး၊ ခရိုင်မှူး ၀၉၅၀၁၀၁၆၃
ဌာနခွဲမှူး(၁) ၀၉၇၃၁၂၉၉၅၀
ဌာနခွဲမှူး(၂) ၀၉၅၁၈၃၄၁၂
မြောက်ပိုင်းခရိုင်ရုံး၊ ခရိုင်မှူး ၀၉၇၃၀၆၃၃၆၆
ဌာနခွဲမှူး(၁) ၀၉၇၃၂၃၈၄၅၄
ဌာနခွဲမှူး(၂)