တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်ထုတ်လုပ်ရေးဌာန သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
တိ/ကု ဌာန (ရုံးချုပ်) ၀၉၅၀၀၅၂၅၇
ကုသရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ(အရှေ့ပိုင်းခရိုင်)၊ ရွာသာကြီး၊
ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်။
၀၉ ၇၈၈၆၁၅၄၈၂
ကုသရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ(အနောက်ပိုင်းခရိုင်)၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်။ ၀၉ ၄၄၃၀၆၆၁၆၀

ကုသရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ(တောင်ပိုင်းခရိုင်)၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်။

၀၉ ၄၄၈၀၄၉၀၂၄

ကုသရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ(မြောက်ပိုင်းခရိုင်)၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။

၀၉ ၂၅၄၇၃၅၅၃၃

အသားထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲ(အမဲ၊သိုး-ဆိတ်)၊ ရွာသာကြီး
ရွာသာကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်။

၀၉ ၄၃၀၃၈၇၈၁

အသားထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲ(ဝက်)၊ ရွာသာကြီး
ရွာသာကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်။

၀၉ ၇၉၉၅၂၁၅၂၉

အသားထုတ်လုပ်ရုံခွဲ(ဝက်)၊ ရွာမ၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။

၀၉ ၄၂၁၁၀၈၂၁၃

အသားထုတ်လုပ်ရုံခွဲ(အမဲ၊သိုး-ဆိတ်)၊ လှိုင်သာယာ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။

၀၉ ၅၀၈၁၇၈၀

အသားထုတ်လုပ်ရုံခွဲ(သိုး-ဆိတ်)၊ ရွှေပြည်သာ၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။

၀၉ ၄၂၆၀၆၀၇၀၃