အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား) သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား) ၀၁ ၃၇၁၁၁၂