ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာနသို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဒုတိယဌာနမှူး ၀၁-၃၇၁၅၇၀
လစာစရိတ်နှင့်ပင်စင်ဌာနခွဲ ၀၉-၇၉၇၆၃၇၂၇၄ / ၀၉-၇၉၆၂၈၁၃၉၇
အတွင်းစာရင်းစစ်ဌာနခွဲ ၀၁-၃၇၂၇၈၃ / ၀၉-၂၆၂၂၃၀၂၄၅
ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေစာရင်းဌာနခွဲ ၀၁- ၃၇၂၇၈၄
ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ ၀၁-၃၇၂၇၈၄
လုပ်ငန်းစာရင်းနှင့်အထွေထွေငွေတောင်းခံလွှာဌာနခွဲ ၀၁-၃၇၅၀၆၉
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲ ၀၁-၃၈၈၇၃၂
ဘီးခွန်ဝင်ငွေဌာနခွဲ ၀၉-၂၅၀၂၈၃၇၁၄