အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ