စာတိုက်ကြီးမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာလိပ်စာများသို့ အကြောင်းကြားစာများပေးပို့သော်လည်းလက်ခံမည့်သူမရှိသဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော စာများ