၁-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၃၁-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ တင်သွင်းခဲ့သော အမှုတွဲများ၏ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ