၁-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ တင်သွင်းခဲ့သော အမှုတွဲများ၏ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ