ကျန်ရှိသည့် BCC ထောက်ခံချက်များ၏ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ