၁-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ တင်သွင်းခဲ့သော ကျန်ရှိသည့် BCC ထောက်ခံချက်များ၏ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ