၁-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၃၁-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ တင်သွင်းခဲ့သော BCC ထောက်ခံချက်များ၏ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ