အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ရှမ်းပြည်နယ်-မြောက်ပိုင်း)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
မြတ်မန္တလာထွန်း ဏF-၆၊၇ မကွေးလမ်း ၀၉-၂၀၃၁၄၁၂၅ ၂၀၃၀၀ လားရှိုး/မူဆယ် ၄:၃၀
၁၈၃၀၀ စစ်ကိုင်း
မန်းရွှေပြည် ဘ/၁၉၊၂၀၊၂၁ တနင်္သာရီလမ်း ၀၉-၄၂၀၀၈၈၀၇၇ ၁၄၅၀၀ လားရှိုး ၄:၀၀၊ ၅:၀၀
၁၈၅၀၀(ထူး)
ရွှေမန္တလာ ဏD-၁၊၂ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၅၀၄၂၆၄၄၊၀၁-၇၀၁၆၁၅ ၁၆၅၀၀ လားရှိုး ၄:၀၀
OK ဏF-၉ မကွေးလမ်း ၀၉-၅၁၇၈၈၈၃ ၁၀၈၀၀ မန္တလေး ၈:၀၀
        ၁၄၈၀၀ လားရှိုး ၄:၀၀
        ၂၃၈၀၀ မူဆယ် ၈:၀၀
ရာဇာထွန်း ဏF-၁ မကွေးလမ်း ၀၉-၇၃၀၇၈၉၀၀ ၁၈၈၀၀(ထူး) လားရှိုး ၅:၀၀
        ၁၆၈၀၀ လားရှိုး ၄:၀၀
        ၁၄၃၀၀(ထူး) မန္တလေး ၉:၀၀
တက်လမ်း ဏE-၁၄၊ ၁၅မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၇၃၀၁၂၃၅၁ ၁၅၀၀၀ မန္တလေး ၇:၀၀
        ၁၄၅၀၀ လားရှိုး ၄:၀၀
        ၁၀၀၀၀ မြင်းခြံ ၇:၀၀
        ၂၅၀၀၀/၃၀၀၀၀(ထူး) ကလေး ၂:၀၀
ရွှေလားရှိုး ဏG-၁၈၊မကွေးလမ်း ၀၉-၇၃၁၄၆၄၆၇၊ ၀၉-၇၃၁၄၆၄၆၈

၁၄၅၀၀

၂၅၅၀၀(ထ)

လားရှိုး ၄:၀၀၊ ၅:၀၀
စိန်မျှား ဏE-၆၊ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၇၃၁၃၄၀၀၇၊ ၀၉-၇၃၁၃၄၀၀၈ ၁၄၅၀၀ လားရှိုး ၄:၀၀
GI Group ဏD-၁၃၊ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၃၇၇၈၇၇၇၇၊၀၉-၇၃၆၂၆၆၆၆ ၁၄၅၀၀ မူဆယ် ၉:၀၀ ၉:၀၀
ယာဉ်လိုင်း - ၉