အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
၁။ စေတမန်

ည/၁၂၊၁၃၊၁၄

ဥဿ(အထက်လမ်း)

အောင်ဆန်းကွင်း (ဂိတ်ခွဲ)

၀၁- ၇၀၉၄၃၀၊ ၀၉- ၇၈၄၆၁၆၁၆၂

၀၉- ၇၈၄၆၁၆၁၆၃

၀၉- ၇၈၄၆၁၆၁၆၄

၁၃၀၀၀

၁၄၀၀၀

မန္တလေး

ပြင်ဦးလွင်

၉:၀၀

၉:၀၀

၉:၀၀

၈:၃၀

၂။ ငွေနှင်းမန္တလာ

ည/၅၊၆

ဥဿ(အထက်လမ်း)

၀၉- ၅၀၄၈၇၅၅

၀၉- ၄၂၅၃၂၇၀၅၁

၀၉- ၄၂၅၃၂၇၀၅၂

၀၉- ၄၂၅၃၂၈၁၁၃

၁၁၀၀၀

၁၆၈၀၀(ထူး)

မန္တလေး

၈:၃၀

၉:၃၀

၃။ ဇာနည်ဘွား

စ/၇

ဒဂုံလမ်း

၀၉- ၇၃၀၂၇၄၄၊ ၀၉- ၉၆၆၄၀၅၅၁

၁၁၀၀၀ မန္တလေး ၆:၃၀
၄။ အောင်စစ်ခိုင်

ဆ/၇၊၈

ဒဂုံလမ်း

၀၉- ၇၃၂၁၂၁၀၇၊ ၀၉- ၄၂၁၁၄၇၄၄၆

၀၉- ၄၂၁၁၄၇၄၄၈

၀၉- ၇၉၉၉၄၈၁၁၃

၇၅၀၀ သာစည်   ၆:၃၀
၅။ မိုးကောင်းကင်

က/၉၊၁၀

ပ-ကွင်း

၀၁- ၇၀၄၆၈၅၊ ၀၁- ၆၃၇၆၄၃

၀၁- ၆၃၇၆၄၄၊ ၀၉- ၅၁၆၁၈၈၁

၀၉- ၃၁၀၉၂၅၄၈၊ ၀၉- ၇၃၂၀၈၀၁၈

၁၀၈၀၀ မန္တလေး   ၉:၀၀
၆။

က.ပ.ရ

ဒဂုံ-မန်း

အမြဲစိမ်း

က/၅

ပ-ကွင်း

၀၉- ၄၂၀၇၅၉၅၀၂

၆၅၀၀

၆၃၀၀

၁၁၈၀၀

၁၀၇၀၀

ညောင်ဦး

မြင်းခြံ

ပြင်ဦးလွင်

မန္တလေး

၁၂:၀၀

 

 

၈:၀၀

 

၂:၀၀

၈:၀၀

၇။ မန္တလာမင်း

က/၃(ပ)ကွင်း

က/၆(ကုန်ဂိတ်)

အောင်ဆန်းကွင်း

တောင်ဘက်(ခွဲ)

၀၁- ၇၀၄၇၅၉

၀၁- ၆၃၆၈၀၀

၀၁- ၆၃၇၃၃၇

၀၁- ၇၀၀၁၉၄

၀၉- ၅၀၂၀၁၈၁

၁၁၀၀၀

 

၁၂၀၀၀

၂၀၅၀၀(ထူး)

၁၁၀၀၀

၁၀၅၀၀

ပုဂံ/ညောင်ဦး

 

ပြင်ဦးလွင်

 

မြင်းခြံ

မန္တလေး

၇:၃၀

 

 

 

၈:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၇:၀၀

၇:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀(VIP)

၈:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၂၀၅၀၀(VIP)   ၉:၀၀ ၁၀:၀၀
၈။ ရွှေမန်းသူ

က/၂(ပ)ကွင်း

တောင်ဥက္ကလာ

ပါရမီဝင်း

၀၉- ၂၆၁၄၀၀၈၄၄

၀၉- ၂၆၁၄၀၀၈၅၅

၀၉- ၃၁၃၁၃၆၆၉

၁၀၈၀၀

၈၃၀၀

၉၃၀၀

၉၈၀၀

၉၃၀၀

မန္တလေး

မိတ္ထီလာ

မြင်းခြံ

ပုဂံ

ကျောက်ပန်းတောင်း

 

၉:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၉။ ပုပ္ပါး-ပုဂံ က/၁(ပ)ကွင်း

၀၉- ၇၃၀၄၇၂၄၄

၀၉- ၅၀၈၁၀၁၁

၁၀၅၀၀

၉၅၀၀

၁၀၅၀၀

ပုဂံ-ညောင်ဦး

ကျောက်ပန်းတောင်း

ငါ့သရောက်မြို့

၆:၀၀
၁၀။ မန်းရာဇာ ဘ/၃၇(ပ)ကွင်း

၀၉- ၅၁၂၉၇၂၉

၀၉- ၇၃၀၅၂၅၂၇

၀၉- ၄၂၀၀၄၉၇၇၇

၁၀၈၀၀ မန္တလေး ၀၉:၃၀

၅:၀၀

၇:၀၀

၉:၀၀

၁၁။

မန်းရွှေပြည်

(လားရှိုးမန်းရွှေပြည်)

ဘ/၁၉၊၂၀၊၂၁

(ပ)ကွင်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉- ၉၇၇၉၂၁၁၄၆

၀၉- ၂၀၁၈၉၀၂

၀၉- ၇၃၂၄၂၂၈၇

၀၉- ၄၀၂၅၉၆၂၅၂

၀၉- ၄၂၀၀၈၈၇၇

၀၉- ၄၂၀၀၈၈၆၆

၁၀၅၀၀

၁၄၀၀၀(VIP)

မန္တလေး  

၉:၀၀

၉:၀၀

၁၂။

ရွှေစင်စင်္ကြာ

(ရွှေစင်)

ဘ/-၂၂၊၂၃၊၂၄

၂၅၊၂၆၊၂၇(ပ)ကွင်း

အောင်ဆန်းကွင်း၊ဖဆပလရှေ့

(ဂိတ်ခွဲ)

ဘ/၁၆၊၁၇၊၁၈(ပ)ကွင်း

၀၉- ၇၃၂၂၅၄၈၁

၀၉- ၇၃၂၂၅၄၈၂

၀၉- ၄၄၂၂၅၁၁၈၈

၀၉- ၄၄၂၂၅၁၁၉၉

၀၉- ၄၀၂၆၃၅၉၉၉

၀၉- ၇၃၂၄၉၈၁၄

၀၉- ၇၃၂၄၄၉၅၃

၀၁- ၇၀၅၀၂၀

၀၉- ၂၅၅၈၁၁၆၅၀

၁၀၀၀၀

 

၉၀၀၀

၁၁၀၀၀

၁၀၈၀၀

၉၈၀၀

မန္တလေး

 

 

မိတ္ထီလာ

ပြင်ဦးလွင်

ညောင်ဦး

ကျောက်ပန်းတောင်း

 

၈:၀၀

၉:၀၀

 

၈:၀၀

၈:၀၀

၈:၀၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၉:၀၀

၉:၀၀

၇:၀၀

၆:၃၀

၁၃။ အောင်နိုင်သူ

ဂ။၁၀(ပ)ကွင်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

ဖဆပလရှေ့

၀၉- ၂၆၄၂၄၂၇၇၁

၀၉- ၂၅၄၂၄၂၇၇၉

၀၉- ၄၅၀၆၈၅၂၇၄

၁၀၈၀၀ မန္တလေး   ၈:၀၀
၁၄။ ဇေယျာရွှေပြည်

ဂ/၇(ပ)ကွင်း

ဥဿာ(အောက်)လမ်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉- ၆၈၀၉၅၂၂

၀၉- ၇၉၇၇၃၄၆၃၃

၁၁၀၀၀

 

 

 

၁၂၀၀၀

မန္တလေး

 

 

 

ပြင်ဦးလွင်

 

၁:၀၀

၄:၀၀

၆:၃၀

၉:၃၀

၄:၀၀

၆:၀၀

၁၅။ JJ ဋ-A/၅၊၆မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉- ၇၃၁၂၃၅၇၁

၀၉- ၇၃၁၂၃၅၇၂

၀၉- ၇၃၁၂၃၅၇၃

၀၉-၇၃၁၂၃၅၇၄

၁၉၈၀၀(ထူး)

၁၁၅၀၀

၁၉၀၀၀(ထူး)

မန္တလေး

 

ပုဂံညောင်ဦး

၉:၀၀

၉:၃၀

 

၈:၀၀

၁၆။ ထက်ဦး ဃ/၁၀ မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉- ၄၂၀၇၈၀၃၈၂

၀၉- ၇၃၀၁၈၀၂၈

၁၀၈၀၀ မန္တလေး ၅:၀၀

 

၅:၃၀

၁၇။ ရွှေမန်းရတနာ ဏB/၁၂ ပုဂံလမ်း

၀၉- ၄၅၀၉၉၈၀၀၁

၀၉- ၇၇၇၇၈၉၆၈၈

၁၀၅၀၀

 

၁၄၅၀၀(ထူး)

မန္တလေး

၇:၀၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၈။ အကယ်ဒမီ

ယ/၁(ယ)ကွင်း

ဈ/ခ(ကုန်ဂိတ်)

၀၉- ၇၉၉၉၄၄၆၃၀

၀၉- ၇၉၉၉၄၄၆၄၀

၁၀၈၀၀

၁၅၃၀၀(ထူး)

၁၈၃၀၀(ထူး)

မန္တလေး

 

၉:၀၀

၉:၃၀

၉:၃၀

၁၉။ လုမ္ဗိနီ ယ/၂၅၊၂၆(ယ)ကွင်း

၀၉- ၉၇၇၉၀၈၀၁၁

၀၉-၉၇၇၉၀၈၀၂၂

၀၉- ၄၅၀၀၅၇၅၆၈

၀၉- ၈၆၂၉၈၀၉

၁၀၅၀၀

၁၇၅၀၀(ထူး)

မန္တလေး

၀၈:၃၀

၈:၃၀

၉:၀၀

၉:၀၀

၂၀။ နေကြာ ယ/၁၈(ယ)ကွင်း

၀၉- ၂၆၁၃၀၈၅၈၂

၀၉- ၂၆၁၃၀၈၅၈၃

၀၉- ၉၇၁၉၉၇၀၀၁

၁၀၈၀၀

၁၁၈၀၀

မန္တလေး

ပြင်ဦးလွင်

၉:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၂၁။ BOSS

ယ/၉၊၁၀

(ယ)ကွင်း

၀၉- ၂၅၀၄၂၈၈၂၇

၀၉- ၂၅၀၄၂၈၈၂၈

၀၉- ၂၅၀၄၂၈၈၂၉

၂၂၀၀၀ မန္တလေး ၉:၀၀

၁၀:၀၀

၉:၀၀

၂၂။ ELite

ယ/၅၊၆၊၇၊၈

(ယ)ကွင်း

၀၁- ၆၃၆၆၉၉၊ ၀၉- ၉၇၇၈၃၈၃၁၁

၀၉- ၉၇၉၈၃၈၃၂၂

၀၉- ၉၇၉၈၃၈၃၄၄

၀၉- ၉၇၉၈၃၈၃၅၅

၀၉- ၉၇၉၈၃၈၃၆၆

၀၉- ၉၇၉၈၃၈၃၇၇

၀၉- ၄၉၇၂၁၁၆၉

၁၀၇၀၀

၂၀၂၀၀(ထူး)

မန္တလေး

၉:၃၀

၈:၃၀

၉:၀၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၂၃။ ကောင်းမြတ်မန်း ဏF/၁၇ မကွေးလမ်း ၀၉- ၂၅၀၁၁၉၆၉ ၁၀၈၀၀ မန္တလေး ၉:၃၀
၂၄။ တက်လမ်း

ဏ-F/၁၄၊၁၅၊ မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်းအထူးတန်း

ဝင်ပေါက်ဘေး(ခွဲ)

၀၉- ၄၉၅၉၁၂၁၁

၀၉- ၄၉၅၉၁၂၁၇

၀၉- ၄၉၅၉၁၂၁၆၊ ၀၉- ၇၃၀၁၂၃၅၁

၁၂၃၀၀

၁၃၃၀၀

၁၀၀၀၀(ထူး)

မန္တလေး

ပြင်ဦးလွင်

မြင်းခြံ

 

၇:၀၀

 

၇:၀၀

 

၂၅။ ခိုင်မန္တလေး

ဏF/၁၀၊၁၁ မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း၊ ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉- ၉၇၇၁၈၅၅၆၀

၀၉- ၉၇၇၁၈၅၅၇၀

၀၉- ၂၀၁၁၂၅၁၊ ၀၉- ၂၀၅၄၂၉၄

၁၁၀၀၀

၁၈၅၀၀(ထူး)

၁၁၈၀၀

၂၀၃၀၀(ထူး)

၁၁၀၀၀

၁၁၀၀၀

မန္တလေး

 

ပြင်ဦးလွင်

 

ကျောက်ပန်းတောင်း

ညောင်ဦး

 

 

 

 

၈:၀၀

၈:၀၀

၉:၃၀

၇:၀၀

၈:၀၀

၇:၀၀

၂၆။ Star OK

ဏ-F/၉ မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း

ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉- ၈၆၂၆၀၅၅

၀၉- ၅၁၇၈၈၈၃

၀၉- ၇၉၀၅၄၇၂၅၁

၀၉- ၇၉၀၅၄၇၂၅၂

၁၀၈၀၀ မန္တလေး ၈:၀၀
၂၇။ လင်းထက်ကြယ် ဏ-F/8 မကွေးလမ်း

၀၉- ၄၀၁၆၇၂၅၈၃

၀၉- ၄၀၁၆၇၂၅၈၄

၀၉-၄၃၁၆၈၇၂၉

၈၀၀၀ ကျောက်ပန်းတောင်း   ၅:၀၀
၂၈။ မြတ်မန္တလာထွန်း

ဏ-F/၆၊၇ မကွေးလမ်း

ပ/၂၇၊၂၈ (ကုန်ဂိတ်)

ဒနင်းရိုးချောင်းပတ်လမ်း

အောင်ဆန်းကွင်းတောင်ဘက်

ဘူတာကြီးရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉- ၇၉၉၅၃၀၀၅၉

၀၉- ၂၀၅၀၉၁၉

၀၉- ၂၀၃၁၄၁၂

၁၀၈၀၀

 

 

 

 

၁၂၃၀၀(First Class)

 

၁၇၃၀၀(ထူး)

 

၂၀၃၀၀(ထူး)

၁၁၈၀၀

၂၀၃၀၀(ထူး)

မန္တလေး

 

 

 

 

 

၀၉:၀၀

၀၉:၃၀

၀၉:၃၀

 

၀၉:၃၀

၀၇:၀၀

၀၈:၀၀

၀၉:၀၀

၀၉:၀၀

၁၀:၀၀

၀၉:၀၀

၀၉:၃၀

၀၉:၀၀

၀၉:၃၀

၀၉:၃၀

၀၇:၀၀

၀၈:၃၀

၂၉။ စည်းစိမ်ရှင် ဏ-F/၂ မကွေးလမ်း

၀၉- ၇၃၁၈၈၂၀၆

၀၉- ၄၅၃၉၁၀၃၀၉

၀၉- ၂၅၀၃၆၈၀၅၀

၁၀၇၀၀

၁၃၀၀၀(ထူး)

မန္တလေး ၀၉:၃၀

၇:၀၀

၉:၀၀

၃၀။ ရာဇာထွန်း

ဏ- F/၁ မကွေးလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ရွှေ)(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉- ၉၇၇၉၀၆၆၀၃

၀၉- ၉၇၇၉၀၆၆၀၄

၀၉- ၂၅၀၇၆၇၀၀၅

၁၀၈၀၀

၁၄၃၀၀(ထူး)

မန္တလေး ၉:၀၀
၃၁။ နယူးမန္တလာထွန်း

ဏ-E/၁၇၊၁၈ မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း၊ဖဆပလရှေ့

(ဂိတ်ခွဲ)၊ အလုံဂိတ်(ခွဲ)

၀၁- ၇၀၃၉၆၉

၀၁- ၇၀၆၀၂၈

၀၁- ၇၀၇၅၅၉

၀၁- ၇၀၁၇၇၂

၁၀၆၀၀

 

၁၄၀၀၀(ထူး)

မန္တလေး

ပြင်ဦ:လွင်

 

၀၇:၃၀

၀၈:၃၀

၀၆:၀၀

၃၂။ စိန်ကမ္ဘာ-ငွေကမ္ဘာ ဏ-E/၁၄ မြင်းခြံလမ်း

၀၉- ၇၃၂၀၇၉၅၉

၀၉- ၂၅၃၃၅၆၉၅၅

၉၅၀၀

မြင်းခြံ

နွားထိုးကြီး

၀၈:၃၀

၀၈:၃၀

၆:၀၀

၃၃။ ရွှေစင်္ကြာ

ဏ- E/၁၁ မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉- ၃၃၁၃၅၉၂၁

၀၉- ၇၃၁၁၃၉၇၀

၉၅၀၀

 

၁၁၀၀၀

မြင်းခြံ

နွားထိုးကြီး

မြို့သာ၊ငါန်းဇွန်

၀၈:၀၀

၀၈:၃၀

၀၈:၀၀

၅:၃၀

၀၇:၀၀

၀၇:၀၀

၃၄။ ရွှေရည်ဖူးပွင့် ဏ-E/၁၀ မြင်းခြံလမ်း

၀၉- ၄၅၁၃၇၃၃၃၆

၀၉- ၄၅၁၃၇၃၃၃၇

၀၉- ၄၅၁၃၇၃၃၃၈

၁၀၈၀၀ မန္တလေး ၀၉:၃၀

၄:၀၀

၀၉:၃၀

၃၅။ မဟာ ဏ-E/၄၊၅ မြင်းခြံလမ်း

၀၁- ၇၀၁၈၁၆၊ ၀၉- ၄၃၀၁၈၈၉၈

၀၁- ၆၃၆၈၇၇၊ ၀၉- ၇၃၀၂၄၅၅၈

၉၅၀၀

၁၀၅၀၀

မြင်းခြံ

ဆီမီးခုံ

၀၈:၀၀

၀၈:၃၀

၀၇:၀၀
၃၆။ အာကာသ

ဏ-E/၂ မြင်းခြံလမ်း၊

အောင်ဆန်းကွင်း ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉- ၇၃၀၀၀၀၉၆

၀၉- ၇၃၀၀၀၀၉၅

၁၀၈၀၀

၁၃၅၀၀(ထူး)

မန္တလေး

ပြင်ဦးလွင်

 

၇:၀၀

၆:၀၀

၃၇။ မိုးထက်အာကာ

ဏ-E/၁ မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း (ဂိတ်ခွဲ)

၀၉- ၇၃၀၄၆၃၇၈

၀၉- ၄၉၅၇၁၄၁၄

၀၉- ၇၉၅၇၆၉၀၉၁

၀၉- ၇၇၆၀၁၄၂၉၀

၁၀၆၀၀ မန္တလေး ၀၉:၃၀

၇:၀၀

၀၉:၀၀

၃၈။ ရွှေကမ္ဘာ

ဏ-D/၁၅၊၁၆ မြင်းခြံလမ်း၊

အောင်ဆန်းကွင်းတောင်ဘက် ဘူတာကြီး​ရှေ့ (ဂိတ်ခွဲ)

၀၉- ၇၈၀၂၇၃၂၁၂

၀၉- ၇၉၅၈၉၈၁၁၆

၀၉- ၈၃၅၀၉၃၇၊ ၀၁- ၇၀၆၂၄၂

၁၅၅၀၀(ထူး) မန္တလေး   ၉:၀၀
၃၉။ GI Group

ဏ-D/၁၃၊၁၇ မြင်းခြံလမ်း ပ-ကွင်း၊

အောင်ဆန်းကွင်း၊ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း (၈၇၊၈၈)ကြား

၀၉- ၇၃၆၂၆၆၆၆

၀၉- ၇၃၇၈၇၇၇၇

၀၉- ၄၃၁၅၈၇၇၇

၀၉- ၉၇၇၂၂၀၈၈၀

၀၉- ၄၂၁၀၁၂၀၀၂

၀၉- ၇၉၇၉၆၆၉၉၉

၂၀၅၀၀(ထူး)

၁၅၅၀၀(ထူး)

၁၁၀၀၀

မန္တလေး ၀၉:၀၀

၉:၀၀

၀၉:၃၀

၄၀။ ဝေဖြိုးအောင်

ဏ-D/၁၂၊၁၄ ဏ-E/၆ မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း (ဂိတ်ခွဲ)

၀၉- ၄၃၂၀၂၆၆၇

၀၉- ၇၃၁၈၁၆၄၇

၀၉- ၂၅၂၂၄၅၁၁

၀၉- ၈၆၃၆၇၅၈

၉၈၀၀ မြင်းခြံ ၆:၀၀
၄၁။ ရဲသူအောင် ဏ-D/၁၀ မြင်းခြံလမ်း

၀၁- ၇၀၄၃၃၈

၀၉- ၇၃၂၄၂၅၆၁

၀၉- ၂၆၁၁၅၉၆၂၇

၁၁၃၀၀ ပုဂံညောင်ဦး ၆:၀၀
၄၂။

တောင်ပေါ်သား

(နယူးတောင်ပေါ်သား)

ဏ-D/၆(ပ)ကွင်း မြင်းခြံလမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း (ဂိတ်ခွဲ)

၀၁- ၇၀၅၀၈၉

၀၉- ၃၆၀၈၀၄၇၄

၀၉- ၇၃၂၄၄၅၅၄

၀၉- ၄၂၀၀၃၀၀၆၈

၀၉- ၅၂၁၅၆၀၄

၁၀၈၀၀ မန္တလေး   ၇:၃၀
၄၃။ နယူးရွှေမြင့်မိုရ် ဏ-D/၅ မြင်းခြံလမ်း

၀၉- ၄၂၀၀၄၃၄၇၂

၀၉- ၄၃၁၁၈၅၃၈

၁၁၃၀၀ မြင်းခြံ   ၅:၃၀
၄၄။

ရွှေမန္တလာ

(မန္တလာထွန်း)

ဏ-D/၁+၂

ဏ-E/၁၆ (ကုန်ဂိတ်)

မြင်းခြံလမ်း၊ အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၁- ၇၀၆၀၇၁၊ ၀၁- ၇၀၁၆၁၅

၀၉- ၅၀၄၂၆၄၄

၀၉- ၇၃၀၁၇၇၈၁

၀၉- ၂၂၂၈၇၃၅

၀၉- ၄၂၀၇၂၀၀၅၈

၉၀၀၀

၁၁၇၀၀

၂၀၃၀၀(ထူး)

၁၀၇၀၀

 

 

 

၁၁၇၀၀(SpecialOne)

၁၂၅၀၀(။)

၁၈၅၀၀(VIP)

၂၀၅၀၀(RoyalClass)

၃၅၀၀၀(။)

၁၁၀၀၀

၁၂၅၀၀

၁၅၀၀၀

မိတ္ထီလာ

ပြင်ဦးလွင်

 

မန္တလေး

 

 

 

 

 

 

 

 

ပုဂံညောင်ဦး

 

ပုဂံညောင်ဦး (Foreigner)

 

 

 

၀၈:၀၀

 

 

 

၀၉:၀၀

 

၀၉:၃၀

 

 

၀၈:၀၀

၀၈:၀၀

၀၇:၀၀

၀၈:၀၀

၀၈:၀၀

၀၅:၀၀

၀၉:၀၀

၀၉:၃၀

 

၀၉:၃၀

၀၉:၃၀

၁၀:၀၀

၁၀:၀၀

၀၆:၀၀

၀၈:၀၀

၄၅။

အောင်ကျော်မိုး

ထွန်းဧရာ

(သန်းကြွယ်)

ဏ-G/၁၄၊၁၅ မကွေးလမ်း

၀၁- ၇၀၄၀၈၂

၀၉- ၅၁၉၉၁၆၁

၁၁၃၀၀

၁၁၃၀၀

ကျောက်ပန်းတောင်း

ပုဂံညောင်ဦး

၀၇:၃၀

၀၇:၃၀

၆:၀၀

၀၆:၀၀

၄၆။

ဒို့ရွှေမြို့တော်

(ကမ္ဘာမင်း)

ဏ-B/၈ ပုဂံလမ်း

၀၉- ၇၃၂၅၆၄၃၆

၀၉- ၇၈၁၃၃၄၅၅

၉၅၀၀

၁၀၄၀၀

ကျောက်ပန်းတောင်း

ပုဂံညောင်ဦး

၀၈:၀၀ ၆:၃၀
၄၇။ ပုဂံမင်းသား ဏ-B/၁၃ ပုဂံလမ်း

၀၉- ၇၃၂၃၈၀၅၇

၀၉- ၅၁၅၈၆၅၀

၀၉- ၇၉၆၆၁၄၉၄၂

၉၅၀၀

၁၀၅၀၀

ကျောက်ပန်းတောင်း

ပုဂံညောင်ဦး

၈:၀၀ ၇:၀၀
၄၈။ အရိန္ဒမာ ဏ-B/၁၈ ပုဂံလမ်း

၀၉- ၄၂၀၁၈၂၇၆၇

၀၉- ၄၂၀၁၈၂၇၆၈

၉၈၀၀

၁၀၇၀၀

ကျောက်ပန်းတောင်း

ပုဂံညောင်ဦး

  ၆:၃၀
၄၉။ ပြည့်ဝ စ/၃ ဒဂုံလမ်း

၀၉- ၄၅၀၀၉၇၇၀၄

၀၉- ၄၅၀၀၉၇၄၄၀

၀၉- ၄၅၀၀၈၇၇၀၆

၁၁၀၀၀ မန္တလေး ၉:၀၀ ၉:၀၀

၅၀။

 

 

 

 

Famous

 

 

 

 

ယ/၁၁၊၁၂၊၁၈ (ယ)ကွင်း

 

 

 

 

၀၉- ၇၈၈၀၀၆၆၁၁

၀၉- ၇၈၈၀၀၆၆၂၂

၀၉- ၇၈၈၀၀၆၆၃၃

၀၉- ၇၈၈၀၀၆၆၄၄

 

၁၁၀၀၀

 

 

၁၁၀၀၀

 

မြင်းခြံ

 

 

ပုဂံညောင်ဦး

 

၈:၀၀

၈:၃၀

 

၈:၀၀

 

၇:၃၀

၈:၀၀

၈:၃၀

၈:၀၀

 

၅၁။ ဇေယျာမြိုင်ကြီး ဏ-B/၁၅ ပုဂံလမ်း

၀၉- ၇၈၀၄၄၄၄၂၅

၀၉- ၇၃၁၀၂၄၅၅

၀၉- ၄၅၇၇၇၉၇၀၀

၁၁၀၀၀

ကျောက်ပန်းတောင်း

ပုဂံညောင်ဦး

၈:၀၀ ၇:၃၀
၅၂။ ရွှေမန္တလေး

ဏ-G/၁၆၊၁၈ မကွေးလမ်း

ဋ- A/၁ မော်လမြိုင်လမ်း

အောင်ဆန်းကွင်း (ဂိတ်ခွဲ)

၀၉- ၇၉၉၉၉၉၇၇၁

၀၉- ၇၉၉၉၉၉၇၇၂

၀၉- ၉၆၈၂၅၅၉၉၉

၀၉- ၉၆၈၉၅၅၉၉၉

၁၁၀၀၀

၂၀၅၀၀(FirstClass)

၃၅၀၀၀(VIP)

မန္တလေး

၉:၀၀

၉:၃၀

၉:၀၀

၉:၃၀

၁၀:၀၀

ယာဉ်လိုင်း-၅၂