ခွင့်ပြုမိန့်များနှင့် BCC ထောက်ခံချက်များ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေပြဇယား(၂-၅-၂၀၁၉ မှ ၃၁-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ)