"မူ" အားဖြင့် Revised Plan ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော (၉)ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများစာရင်း

၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း (၂၉-၄-၂၀၁၉)ရက်နေ့အထိ "မူ" ပုံစံ Revised Plan ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော (၉)ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများစာရင်း