(၂၀)ထုတ်လုပ်ရေးဌာန သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဒုတိယဌာနမှူး (အုပ်ချုပ်မှု/ငွေစာရင်း ) ၀၉၄၃၀၅၅၄၀၃၊၀၉၇၃၂၂၅၁၁၇
လက်ထောက်ဌာနမှူး(ကြာအင်းစခန်းတာ၀န်ခံ) ၀၉၉၇၆၃၄၈၈၈၇
လက်ထောက်ဌာနမှူး(ထောက်ကြန့်စခန်းတာ၀န်ခံ) ၀၉၄၂၁၀၂၈၆၃၄
လက်ထောက်ဌာနမှူး (အုပ်ချုပ်မှု) ၀၉၅၀၄၈၁၀၂