(၃)စစ်ဆေးရေးဌာန သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
စစ်ဆေးရေးဌာန ၀၉၅၀၂၇၉၉၀