(၄)ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာန သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဌာနစုမှူး ၀၉-၅၁၅၁၂၆၄
ရုံးအုပ် ၀၉-၈၉၅၅၆၃၃၆၀