(၁၄)ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဒုတိယဌာနမှူး ၀၉-၅၀၀၀၃၈၂
လက်ထောက်ဌာနမှူး(အုပ်ချုပ်မှု) ၀၉-၄၄၈၀၀၄၉၉၅
လက်ထောက်ဌာနမှူး(သိုလှောင်ရေး) ၀၉-၄၄၈၀၄၆၂၂၀