ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်

စာရင်းရှင်စာရင်းဌာန လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ဘဏ်ဖောက်သည်များအနေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းနှင့် စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်းများ ဖွင့်နိုင်ပါသည်။

 • ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအမည်ဖြင့် စာရင်းဖွင့်ခြင်း
 • ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းနှင့်အထက်အမည်များဖြင့် တွဲဖက်စာရင်းဖွင့်ခြင်း
 • ကုမ္ပဏီလီမိတက်များအတွက် စာရင်းဖွင့်ခြင်း
 • အစုစပ်လုပ်ငန်းများအတွက် စာရင်းဖွင့်ခြင်း
 • အသင်းအဖွဲ့များအတွက် စာရင်းဖွင့်ခြင်း
 • ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းဌာန လုပ်ငန်းတာဝန်များ

  ဘဏ်ဖောက်သည်များအနေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းများ ဖွင့်နိုင်ပါသည်။

 • ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအမည်ဖြင့် စာရင်းဖွင့်ခြင်း
 • ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းနှင့်အထက်အမည်များဖြင့် တွဲဖက်စာရင်းဖွင့်ခြင်း
 • ကုမ္ပဏီလီမိတက်များအတွက် စာရင်းဖွင့်ခြင်း
 • အစုစပ်လုပ်ငန်းများအတွက် စာရင်းဖွင့်ခြင်း
 • အသင်းအဖွဲ့များအတွက် စာရင်းဖွင့်ခြင်း
 • သက်ငယ်စာရင်းဖွင့်ခြင်း
 • ချေးငွေဌာန လုပ်ငန်းတာဝန်များ

  စီးပွားရေးလုပ်ငန်းချေးငွေများကို အောက်ပါအတိုင်းချေးယူနိုင်ပါသည်

 • စာရင်းပိုထုတ်ချေးငွေ (Overdraft)
 • သမားရိုးကျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းချေးငွေ (Loan)
 • အထူးချေးငွေ

Back to Top