ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေစာရင်းဌာန

ဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • ကော်မတီရှိ ဌာန၊ရုံးများနှင့်ညှိနှိုင်းရေးဆွဲထားသော နှစ်စဉ်အရအသုံးခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်းများကို စုစည်း၍ ကော်မတီသို့ တင်ပြခြင်း။
 • ကော်မတီ၏ နှစ်စဉ်အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းများကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း ဉီးစီးဌာနမှ တဆင့် အစိုးရအဖွဲ့သို့တင်ပြနိုင်ရေးကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာငွေအရ၊အသုံးဆိုင်ရာဉပဒေတွင် ကော်မတီအတွက် အတည်ပြုသတ်မှတ်ထားသော နှစ်စဉ် အရ အသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းအရ ဌာန၊ရုံးအသီးသီး၏ လျာထား ငွေစာရင်းများကို ပြုစုထုတ်ပြန်ခြင်း။
 • ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေများအရ သုံးစွဲမှုများကို စိစစ်ခြင်း၊လိုအပ်ပါက ရန်ပုံငွေ လွှဲပြောင်းသုံးစွဲမှုများ၊ ဖြည့်စွက် ခွင့်ပြုငွေ တောင်းခံ မှုများ ကို စိစစ်တင်ပြခြင်း။
 • နိုင်ငံခြားသုံးငွေလျာထားချက်စာရင်း ပြုစုရေးဆွဲခြင်း၊ရငွေများကို ကော်မတီရန်ပုံငွေသို့ ပေးသွင်းခြင်း၊ နိုင်ငံခြားငွေ အသုံးစရိတ်များ အတွက် ခွင့်ပြုချက်များ လျှောက်ထားခြင်းနှင့် စာရင်းထိန်းသိမ်းခြင်း။
 • ကော်မတီလက်အောက်ရှိ ဌာန၊ရုံးအသီးသီးမှ တင်ပြတောင်းခံသည့် အသုံးစရိတ် ငွေတောင်းခံလွှာများ၊ ကြိုတင် ငွေတောင်းခံလွှာများကို စစ်ဆေးပြီး ဘဏ္ဍာရေး ခွင့်ပြုချက် တင်ပြ ရယူခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်ရရှိသည်များကို စစ်ဆေးပေးရှင်းရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဌာန၊ ရုံးအသီးသီးမှတင်ပြ တောင်းခံသည့် ၀န်ထမ်းများ၏လစာ၊ခရီးစရိတ် ငွေတောင်းခံလွှာများကို စစ်ဆေး၍ပေးရှင်းရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများ၏ ပင်စင်လစာနှင့်လုပ်သက်ဆုငွေများ ခံစားခွင့်ရရှိရေးအတွက် ဌာန၊ ရုံးများမှ ပေးပို့သော ပင်စင် အမှုတွဲများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ပင်စင်လစာနှင့် လုပ်သက်ဆုငွေ တွက်ချက်၍ ပင်စင်ဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့ခြင်း၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာ နှင့် ထောက်ခံချက်ရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းသို့ ထုတ်ပေးခြင်း၊ လစဉ်ပင်စင်လစာ ငွေတောင်းခံလွှာများအရ ပင်စင်လစာငွေကို သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်များသို့ ပေးသွင်းခြင်းနှင့် ငွေသားထုတ်ပေးခြင်း။
 • ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေစာရင်းဌာနမှ တာ၀န်ခံ ကောက်ခံသည့် ဘီးခွန်၀င်ငွေများကို သက်ဆိုင်ရာ လက်ခံ စခန်းများ အလိုက် စနစ်တကျ ကောက်ခံ၍ ဘဏ်သို့ ပေးသွင်းခြင်းနှင့် စာရင်းထိန်းသိမ်းခြင်း။
 • ကော်မတီကခွင့်ပြုထားသည့် ပြည်တွင်း ပြည်ပပစ္စည်းဝယ်ယူရေး လုပ်ငန်းများကို ​​ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြည်ပ ဝယ်ယူမှုများအတွက် သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း၊ ငွေလွှဲစာတမ်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပစ္စည်းများ ရောက်ရှိ လာပါက ဆိပ်ကမ်းရှင်းလင်းခြင်းတို့ကို တာ၀န်ခံ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ကော်မတီ၏ဌာန၊ ရုံးများမှ ကောက်ခံရရှိသော အခွန်နှင့်ဝင်ငွေအရပ်ရပ်ဆိုင်ရာ စာရင်းများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုများနှင့်စာရင်းထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်ညီညွတ်မှုရှိစေရေးအတွက် အတွင်းစာရင်းစစ်အဖွဲ့များဖြင့်စစ်ဆေးခြင်း။
 • ရငွေ၊သုံးငွေများနှင့်ပတ်သတ်သည့်စာရင်းများကို ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဉီးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသော “ဉီးစီးဌာနများ၏ အခြေခံစာရင်းပြုဌာနများအတွက် ငွေစာရင်းထိန်းသိမ်းရေးနည်းလမ်းညွှန်ကြားချက်များ” နှင့်အညီထိန်းသိမ်းခြင်း၊ လစဉ်စာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာများ ကော်မတီသို့ပြုစုတင်ပြခြင်း၊ လချုပ်အစီရင်ခံစာများကို တိုင်းဒေသကြီးရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဉီးစီးဌာနသို့ ပြုစုပေးပို့ခြင်း၊ ကော်မတီ၏ နှစ်ချုပ်စာရင်းများ ပြုစုတင်ပြခြင်း။
 • ကော်မတီ၏ နှစ်စဉ်၊ နှစ်တို၊ နှစ်ရှည် စီမံကိန်း ရည်မှန်းချက်များအား ဌာန၊ ရုံးများ၏ တင်ပြချက်ကို အခြေခံ၍ ပြုစုရေးဆွဲပြီး ကော်မတီသို့ အတည်ပြုချက် ရယူခြင်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီး စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးဉီးစီးဌာနမှတဆင့် အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း။
 • ကော်မတီ၏ ဘဏ္ဍာငွေ အရ အသုံး ဆိုင်ရာနှစ်ချုပ်စာရင်းများကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး မှ စစ်ဆေးမှုကို ခံယူခြင်းနှင့် စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာများကို ရှင်းလင်းပြန်ကြားခြင်း။

Back to Top