အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)

အင်ဂျင်နီယာဌာနအဆောက်အအုံမှ ပြည်သူသို့ပေးနေသော ၀န်ဆောင်မှုများ

(က) အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်(လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ)

 • ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ(စာမျက်နှာ(၁)ရှိ အဆောက်အဦအမျိုးအစားနေရာတွင် လမ်းအကျယ်ဖြည့်စွက်ရန်)
 • သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ (၁)နှစ်အတွင်းထုတ်ပေးသောမြေပုံ/မြေရာဇ၀င်မူရင်း
 • ဂရန်မိတ္တူ (သို့) မြေပိုင်မြေအတွက် (၁)နှစ်အတွင်း ထုတ်ပေးထားသော နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်သည့်မြေပုံမိတ္တူ (မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန်)
 • မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ စည်ပင်ခွန်ကြွေးကျန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်
 • လျှောက်ထားသူ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ( A4 Size တစ်မျက်နှာတည်းတွင် အပေါ်အောက်မိတ္တူ ကူးရန်)
 • ဘေးမြေကွက်များမှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းနှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထပ်ဆင့် ထောက်ခံချက်
 • (၃)ထပ်နှင့်အထက် ကန်ထရိုက်တိုက် ပုံစံအဆောက်အဦများအတွက် မြေပိုင်ရှင်၊ကန်ထရိုက်တာ၊လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာ၊ အဆောက်အအုံအင်ဂျင်နီယာတို့၏ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ (၄ဦး Bond)
 • လိုင်စင်ရ အင်ဂျင်နီယာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော အဆိုပြုပုံစံ (၃)စုံ(A1 Size 33.1" x 23.4")
 • (၃)ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများအတွက် အဆောက်အအုံ အင်ဂျင်နီယာ(SEC) မှ တွက်ချက် တင်ပြထားသည့် အဆောက်အအုံ၏ ခိုင်မာမှုဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှုပုံစံ(၁)စုံ
 • (၃)ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများအတွက် မီးသတ်ထောက်ခံချက်
 • ဘေးဝဲ/ယာတွင် အထပ်မြင့်(၃ /)ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများ ရှိပါက ၎င်းအဆောက်အအုံများ၏ အခြေအနေ စီစစ်ထားသော Theodolite Reading
 • (၃) ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများအတွက် မြေခံနိုင်အားစမ်းသပ်မှု(Soil Test)
မှတ်ချက်။ ပြည်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန် (၁၅-၁၁-၂၀၁၃)ရက်နေ့မှ စတင်၍ တင်ပြသည့် Drawing များတွင် Plan, Elevation, Section, Beam Plan များအား1/8 (သို့) 3/32 Scale ဖြင့်ရေးဆွဲရန် Detail များအား 1/4 (သို့)3/16 Scale ဖြင့် ရေးဆွဲတင်ပြရန် အဆောက်အဦကြီးပါက သင့်တော်မြင်သာသည့် Scale နှင့် တင်ပြရန်။

(ခ) ခြံစည်းရိုးကာရံခွင့် (လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ)

 • ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ
 • သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ (၁)နှစ်အတွင်း ထုတ်ပေးသော မြေပုံ/မြေရာဇ၀င်မူရင်း
 • ဂရန်မိတ္တူ (သို့) မြေချပါမစ်မိတ္တူ (သို့) မြေပိုင်မြေဖြစ်ပါက မှတ်ပုံတင်စာချုပ်မိတ္တူ
 • (၁)နှစ်အတွင်းထုတ်ပေးသော နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်သည့်မြေပုံမိတ္တူ (မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန်)
 • မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ စည်ပင်ခွန်ကြွေးကျန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်
 • လျှောက်ထားသူ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ( A4 Size တစ်မျက်နှာတည်းတွင် အပေါ်အောက်မိတ္တူ ကူးရန်)
 • ခြံစည်းရိုးကာရံမည့် အပိုင်းနှင့်နယ်နိမိတ် ထိစပ်နေသောမြေကွက်များမှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းနှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထပ်ဆင့် ထောက်ခံချက်
 • လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော အဆိုပြုပုံစံ (၃)စုံ(A1 Size 33.1" x 23.4")
မှတ်ချက်။ ပြည်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန် (၁၅-၁၁-၂၀၁၃)ရက်နေ့မှ စတင်၍ တင်ပြသည့် Drawing များတွင် Plan, Elevation, Section, Beam Plan များအား1/8 (သို့) 3/32 Scale ဖြင့်ရေးဆွဲရန် Detail များအား 1/4 (သို့)3/16 Scale ဖြင့် ရေးဆွဲတင်ပြရန် အဆောက်အဦကြီးပါက သင့်တော်မြင်သာသည့် Scale နှင့် တင်ပြရန်။

(ဂ) အဆောက်အအုံဖျက်သိမ်းခွင့် (လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ)

 • အဆောက်အအုံဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက်လျှောက်လွှာ
 • သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ (၁)နှစ်အတွင်း ထုတ်ပေးသော မြေပုံ/မြေရာဇ၀င် မိတ္တူ (မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန်) (သို့) ဂရန်မိတ္တူ၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား
 • လျှောက်ထားသူ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ( A4 Size တစ်မျက်နှာတည်းတွင် အပေါ်အောက်မိတ္တူ ကူးရန်)
 • စည်ပင်သာယာခွန်ကြွေးကျန်ကင်ရှင်းကြောင်း သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်
 • အဆိုပြုအဆောက်အအုံ ဖျက်သိမ်းရာတွင် ဘေးကပ်လျက်ရှိသောအဆောက်အုံပျက်စီးမှုမရှိစေရန် ဖျက်သိမ်းပါမည်ဖြစ်ကြောင်းမြေပိုင်ရှင် နှင့် လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာတို့၏ခံ၀န်ကတိပြုစာချူပ်
 • အဆောက်အဦဟောင်းအား ကြိုတင်ဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ကိစ္စအားလုံး တာ၀န်ယူကြောင်း လျှောက်ထားသူ၏ ခံ၀န်ကတိပြုစာချုပ်
 • ဖျက်သိမ်းမည့်အဆောက်အအုံဟောင်းတွင် အိမ်ငှားရှိလျှင် အိမ်ရှင်အိမ်ငှား ပြဿနာ ကင်းရှင်းကြောင်း ရပ်ကွက်နှင့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ ထောက်ခံချက် မူရင်း
 • ဖျက်သိမ်းမည့်အဆောက်အအုံ၏ ဓါတ်ပုံနှင့် ဘေးနှစ်ဖက်ရှိ အဆောက်အအုံ၏ဓါတ်ပုံ
မှတ်ချက်။ ပြည်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်

(ဃ) အဆောက်အအုံ အကြီးစားပြင်ဆင်ခွင့်(လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ)

 • မြေပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားမိတ္တူမှန်များ (မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန်)
 • ပြင်ဆင်လိုသည့် အဆောက်အအုံ၏ဓါတ်ပုံနှင့် ပြင်ဆင်လိုသည့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ဓါတ်ပုံများ
 • လက်ရှိအဆောက်အအုံနှင့် ပြင်ဆင်မည့် အဆောက်အအုံပုံစံ(၃)စုံ(ပြင်ဆင်မည့် အစိတ်အပိုင်းများအား အနီရောင်ခြယ်ပေးရမည်)
 • မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ စည်ပင်ခွန်ကြွေးကျန် ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်
 • သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း၏ သဘောထားမှတ်ချက်
 • အိမ်ငှားဖြစ်ပါက အိမ်ရှင်၏ သဘောထားမှတ်ချက်
 • အိမ်ရှင်/အိမ်ငှား ပြဿနာရှိပါက မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ သဘောထားမှတ်ချက်
 • လျှောက်ထားသူ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 • လျှောက်ထားသူ၏သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ
မှတ်ချက်။ ပြည်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်

(င) အဆောက်အအုံ အသေးစားပြင်ဆင်ခွင့်(လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ)

 • ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား၊ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာတွင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ ထပ်ဆင့်ထောက်ခံချက်
 • ပြင်ဆင်လိုသည့် အဆောက်အအုံ၏ဓါတ်ပုံ
 • လျှောက်ထားသူ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 • သန်းခေါင်စာရင်း
 • နောက်ဆုံးဆောင်ထားသောအခွန်ပြေစာ
 • မြေရှင်ထောက်ခံချက်တွင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထပ်ဆင့် ထောက်ခံချက်
မှတ်ချက်။ ပြည်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်

(စ) အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်လျှောက်ထားရန်(လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ)

 • အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဘီစီစီလျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်များ
 • ဘီစီစီလျှောက်လွှာ
 • အိမ်ပုံစံမူရင်း (၁)စုံ
 • ဆောက်လုပ်ခွင့်ပါမစ်မူရင်း (၁)ရွက်
 • အိမ်ရှင်သက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထောက်ခံချက် ၆ ကျပ်တန်စာချုပ်
 • မိလ္လာကန်ပါမစ်မိတ္တူ
 • မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 • ငွေသွင်းချလံမိတ္တူ
 • မီးသတ်ထောက်ခံချက်
 • MEPE ထောက်ခံချက်
 • လက်ရှိအနေအထားအတိုင်း ဆောက်လုပ်ထားသည်ကို သဘောတူညီပါကြောင်း အိမ်ရှင်နှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထောက်ခံချက်
 • Theodolite
 • ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထောက်ခံချက်(ရေမြောင်း၊ အမှိုက်နှင့် နောက်ဖေးလမ်းကြား ရှင်းလင်းပြီးကြောင်း)
 • မီးခံ၀န် ၆ ကျပ်တန်စာချုပ်
 • ရှေ့မျက်နှာစာဓါတ်ပုံ၊ မီးသတ်လှေကားဓါတ်ပုံ
 • Log Book (အင်ဂျင်နီယာစစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်း)
 • ရေသန့်ထောက်ခံချက်
မှတ်ချက်။ ပြည်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်

(ဆ) အထပ်နိမ့်အဆောက်အအုံ ဘီစီစီလျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်များ

 • ဘီစီစီလျှောက်လွှာ
 • အိမ်ပုံစံမိတ္တူ (၁)စုံ
 • ဆောက်လုပ်ခွင့်ပါမစ်မိတ္တူ (၁)ရွက်
 • အိမ်ရှင်သက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထောက်ခံချက် ၆ ကျပ်တန်စာချုပ်
 • မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 • ငွေသွင်းချလံမိတ္တူ
 • Log Book (အင်ဂျင်နီယာစစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်း)
မှတ်ချက်။ ပြည်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်

(ဇ) အဆောက်အအုံသက်တမ်းတိုးခွင့်(လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ)

 • သက်တမ်းတိုးလျှောက်လွှာ
 • အိမ်ပုံစံမိတ္တူ (၁)စုံ
 • ဆောက်လုပ်ခွင့်ပါမစ်မိတ္တူ (၁)ရွက်
 • အိမ်ရှင်သက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထောက်ခံချက် ၆ ကျပ်တန်စာချုပ်
 • မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 • ငွေသွင်းချလံမိတ္တူ
မှတ်ချက်။ ပြည်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်

(စျ) လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာလျှောက်ထားခြင်း(လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ)

 • လျှောက်လွှာပုံစံ
 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ
 • ပညာအရည်အချင်းဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ
 • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံဆိုင်ရာထောက်ခံချက်
 • လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ
မှတ်ချက်။ ပြည်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်

(ည) ကန်ထရိုက်တာ လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း (လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ)

 • လျှောက်လွှာပုံစံ
 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်
 • အမွေစားအမွေခံ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ
 • အိမ်ထောင်စုဇယားပုံစံ(၆၆/၆)မိတ္တူ
 • လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ ရောင်စုံ (၄)ပုံ
 • လိုင်စင်ရ ကန်ထရိုက်တာတစ်ဦး၏ထောက်ခံချက်
 • ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား
မှတ်ချက်။ ပြည်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်

(ဋ) တိုက်ခန်းအမည်ပြောင်းခြင်း(လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ)

 • အင်ဂျင်နီယာဌာန(အ​ဆောက်အအုံ)မှ ထုတ်ပေးထားသော အ​ဆောက်အအုံ နေထိုင်ခွင့် စာချုပ် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ တိုက်ခန်းနေရာချထားခြင်း လက်မှတ်မူရင်း
 • တိုက်ခန်းလွှဲပြောင်းလက်ခံခြင်း သဘောတူစာချုပ်
 • သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်၏ တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်
 • လွှဲပြောင်း၊ လက်ခံသူ၏မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးထား​သော နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ
 • လွှဲပြောင်း၊ လက်ခံသူ၏ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ
 • လွှဲပြောင်း၊ လက်ခံသူ၏ မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးထား​သော အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ
 • တိုက်ခန်းလွှဲပြောင်းသူ၏ အမည်လွှဲပြောင်းခြင်းအား ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ၀န်ခံကတိပြုချက်
မှတ်ချက်။ ပြည်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်

Back to Top